جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

رای-شماره-612-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-مبنی-بر-ممنوعیت-اخذ-وجوه-توسط-اتحادیه-های-صنفی-در-هنگام-صدور-تمدید-و-تعویض-پروانه-کسب

نظر به اینکه مطابق ماده 4 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80"وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی که وظایف هیات عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع  مقرره ای برای وصول وجه پیش بینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده 31 نظام صنفی" href="/tags/28640/قانون-نظام-صنفی/" class="link">قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه ها صرفا حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف می باشد بنابراین بخشنامه شماره 131/9/794مورخ 24/2/86 سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور تمدید و تعویض پروانه های کسب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص میگردد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.