جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

ثبت اختراعات

حق اختراع عبارت از حق انحصاری استفاده از اختراع به مدت محدودی است که مخترع به واسطه تلاش و فعالیت خود ایجاد و به ثبت رسانده است. بدیهی است چنانچه مخترع بخواهد از حق مزبور استفاده انحصاری نماید باید اختراع خود را به ثبت برساند. ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در این خصوص مقرر می دارد : " هر قسم اکتشاف و اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید ،مشروط بر اینکه اختراع یا اکتشاف مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. " ماده 27 نیز مواردی که به عنوان اختراع شناخته می شوند را برشمرده است : " هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید :

 1. ابداع هر محصول صنعتی جدید
 2. کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

با توجه به اینکه روش ثبت اختراع و اکتشاف در کشور ما روش اعلامی است و ثبت آن مطابق ماده 29 از کسی که ابتداً تقاضای ثبت اختراع به نام خود را بنماید پذیرفته می شود ، ماده 36 قانون مقرر می دارد : " ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند. "

ثبت اختراع در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران انجام می گیرد و مخترع باید تقاضای ثبت را مطابق اظهارنامه ای که وسیله اداره ثبت شرکتها تهیه و در اختیار متقاضی قرار می دهند تنظیم و امضاء نموده و به اداره ثبت تسلیم نماید.

اظهارنامه ثبت اختراع

اظهارنامه که به موجب ماده 22 آیین نامه اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ، برای ثبت اختراع داده می شود باید به فارسی تنظیم شده دارای تاریخ و امضاء بوده و حاوی نکات ذیل باشد :

 • اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده
 • اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتیکه اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
 • موضوع اختراع به طور خلاصه و روشن
 • مدتی که درخواست کننده می خواهد در حدود ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات برای اعتبار ورقه اختراع تخصیص دهد بدون هیچ شرط و قید.
 • تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارج در صورتی که برای اختراع در خارج ایران ورقه صادر شده باشد.
 • اقامتگاهی که درخواست کننده در تهران انتخاب می نماید.
 • اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به اختراعی که درخواست ثبت آن می شود صلاحیت داشته باشند.

تبصره –در اظهارنامه ممکن است نام و نشانی درخواست کننده موضوع اختراع ، نام کشوری که قبلاً اختراع در آنجا به ثبت رسیده است و تاریخ و شماره ثبت در خارجه به زبان فرانسه یا انگلیسی نوشته شود.

اظهارنامه باید دارای ضمائم ذیل باشد :

 • توصیف مشروح اختراع و یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود در سه نسخه.
 • نقشه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم می باشد در سه نسخه.
 • قبض صندوق اداره ثبت اسناد حاکی از پرداخت وجوه مذکور در ماده 32 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات.
 • وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل تنظیم شده باشد. (ماده 23 آیین نامه)

اظهارنامه باید به موضوع اصلی یک اختراع و موضوعات تفضیلی که مربوط همان موضوع اصلی است محدود باشد. چنانچه اختراع قبلاً در خارج به ثبت رسیده باشد درخواست کننده می تواند براساس اختراع اصلی و اختراع تکمیلی آن درخواست ورقه اختراع واحدی بنماید. (ماده 24 آیین نامه)

توصیف مشروح اختراع که مطابق ماده 24 ضمیمه اظهارنامه می شود باید به فارسی تهیه و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود. مع ذلک اگر تنظیم آن به فارسی برای درخواست کننده میسر نباشد می تواند توصیف کامل را به فرانسه یا انگلیسی و خلاصه آن را به فارسی ضمیمه نماید.

توصیف مزبور به هر زبانی که باشد باید به صورت خوانا و به نحوی باشد که اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه آن موضوع و تازگی آن را درک کنند و تراشیدن و پاک کردن و بین السطور نوشتن ممنوع است. روی کلمات زیادی باید خط کشیده شده و در آخر معین و امضاء شود. صفحات رونوشن نیز باید به امضاء درخواست کننده یا وکیل او برسد. (مواد 25 و 26 آیین نامه)

توصیف اختراع و نقشه آن باید روی کاغذی که سی و چهار سانتی متر طول و بیست و چهار سانتی متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود به نحوی که پشت صفحه سفید بماند. صفحات توصیف باید شماره مسلسل داشته و به یکدیگر با قیطان یا منگنه ماصق شود. نقشه ها باید روی کاغذ نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد.( ماده 27 آیین نامه)

شعبه ثبت علایم و اختراعات پس از دریافت اظهارنامه صحت تشریفات مقدماتی آن را مورد رسیدگی قرار داده پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر درخواست های وارد نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است پس از امضاء و مهر اداره ثبت با قید تاریخ ، ساعت ، روز ، ماه و سال وصول آن با تمام حروف به درخواست کننده مستردد خواهد کرد. (ماده 28 آیین نامه)

از تاریخ وصول اظهارنامه به دفتر متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون و مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد و در صورتی که نواقصی در اظهار نامه یا ضمائم دیده شود مراتب را کتباً به درخواست کننده اطلاع داده و ضمناً مهلتی در حدود دو ماه اگردرخواست کننده ساکن ایران باشد و یا شش ماه اگر ساکن خارجه باشدجهت رفع نواقص مزبور تعیین خواهد کرد. در صورت عذر موجه شعبه ثبت علایم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یک بار تمدید می نماید.

چنانچه درخواست کننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد شعبه ثبت علائم و اختراعات ، اظهارنامه ناقص را با ذکر دلیل رد نموده مراتب را کتباً به درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود.

درخواست کننده می تواند نسبت به رد اظهارنامه با رعایت مهلت مقرره در قانون به دادگاه شهرستان اعتراض نماید. (ماده 29 آیین نامه)

1-2- دفتر ثبت اختراع

ماده 30 آیین نامه ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد در صورتی که اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود اختراع در دفتر مخصوصی با قید مراتب زیر به ثبت خواهد رسید :

 1. شماره ثبت
 2. شماره دفتر اظهارنامه
 3. تاریخ وصول اظهارنامه با تعیین ساعت ، روز ، ماه و سال
 4. نام و نشانی کامل تسلیم اظهار نامه
 5. نام و نشانی وکیل درخواست کننده اختراع اگر اختراع توسط وکیل درخواست ثبت شده باشد.
 6. موضوع اختراع
 7. مدت اعتبار ورقه اختراع
 8. شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
 9. تاریخ ثبت اختراع
 10. امضاء رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات
 11. امضار درخواست کننده ثبت اختراع یا نماینده او

در دفتر ثبت اختراع برای هر اختراع دو صفحه سفید تخصیص داده خواهد شد. هر تغییر و تکمیلی نسبت به موضوع اختراع و همچنین کلیه نقل و انتقالاتی که کلاً و یا جزئاً نسبت به اختراع واقع می شود باید در صفحات مزبور ثبت گردد.

پس از اختراع ورقه اختراع (گواهی ثبت اختراع) به منظور استفاده از مزایای قانونی آن به مخترع و یا وکیل قانونی وی داده می شود و به موجب ماده 31 آیین نامه ورقه مزبور باید شامل نکات زیر باشد :

 1. شماره ثبت اختراع
 2. تاریخ ثبت اختراع
 3. شماره دفتر اظهارنامه
 4. موضوع اختراع
 5. تاریخ تسلیم اظهارنامه
 6. نام و نشانی کامل صاحب اختراع یا وکیل او
 7. نشانی صاحب اختراع در ایران
 8. مدت اعتبار ورقه اختراع
 9. شماره ثبت و مدت اعتبار اختراع در خارجه
 10. امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات
 11. امضای مدیرکل ثبت
 12. شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع

یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه آن و نقشه ها بوسیله قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می شود.

در ظرف سی روز پس از ثبت  هر اختراع اداره مربوطه ثبت ، آگهی که شامل مراتب زیر است منتشر خواهد نمود :

 1. شماره ثبت اختراع
 2. مدت اعتبار ورقه اختراع
 3. نام صاحب اختراع و نشانی کامل او
 4. موضوع اختراع

آگهی مزبور به امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات در روزناه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا 20 سال خواهد ود. مدت مزبور باید صراحتاً در ورقه اختراع قید شود و مخترع و یا قائم مقام قانونی او در مدت مزکور حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت. مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محاسبه می گردد. (ماده 33 قانون و 33 آیین نامه)

1-3- طرح دعوی نسبت به ثبت اختراع

ورقه اختراع گواهی ثبت اختراع بوده و مطابق ماده 36 قانون ثبت علائم و اختراعات به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه اختراع به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدائی تهران اقامه دعوی کرده و خلاف آن را اثبات نماید.

ماده 37 قانون مزبور مقرر می دارد : " در موارد ذیل هر ذینفعی می تواند به محکمه ابتدایی تهران وجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان مرقه اختراع را بنماید :

 1. وقتی که اختراع ، اختراع جدید نیست.
 2. وقتی که درقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.
 3. وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
 4. وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

1-4- انتقال حق اختراع بعد از ثبت

مطابق با ماده 39 قانون ثبت علایم و اختراعات : " دارنده ورقه اختراع می تواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید. هر ورقه اختراع ارثاً منتقل شده باشد مالک جدید وقتی می تواند از مزایای این قانون بهره مند شود که این انتقال را به ثبت برساند. "

هر گونه معامله راجه به اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود و الا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد تهران ثبت  شده باشد. (ماده 40 قانون)

مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هرکس می تواند از اسناد اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجع به آن با تأدیه حقی که به موجب نظام نامه معین خواهد شد سواد مصدق تصدیق کند. (ماده 42 قانون)

1-5- ثبت تغییرات در اختراع

تمامی تغییراتی که در اختراع یا مشخصات آن صورت می گیرد در صورتی اعتبار خواهد داشت که تغییرات مزبور به ثبت برسد.

تغییرات باید مطابق مقررات قانونی که همان مققراتی است که برای ورقه اصلی معین شده است ، با پرداخت حقوق دولتی ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود. ماده 35 آیین نامه ثبت علائم و اختراعات می گوید : " برای تغییر و یا تکمیل و یا اضافات مزبور ورقه اصلی صادر می گردد. ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقه اصلی معین شده ات ولی مدت اعتبار ورقه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید. "

در صورتی که تقاضا کننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقه ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند مگر آنکه بین آنها تراضی بعمل آید. (ماده 37 قانون)

تغییرات مزبور به نام و نشانی و تابعیت و نماینده صاحب اختراع در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه در ایران به ثبت برسد. ثبت تغییرات مزبور به موجب اظهارنامه رسمی به امضای صاحب اختراع یا نماینده قانون او به عمل خواهد آمد.(ماده 38 قانون)

1-6- حق الثبت اختراع

حق الثبت موضوع مواد 32 ، 34 ، 41 ، 43 قانون ثبت علائم و اختراعات مطابق مفاد بند "و" ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، مصوب 28/12/73 به شرح ذیل می باشد :

 1. حق الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج (35000) ریال
 2. حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه ، دویست هزار (200000) ریال
 3. حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه ، پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال
 4. حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
 5. ودیعه مربوطه ه دادخواست اعتراض برای غیرایرانی ها چهل هزار (40000) ریال
 6. حق الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانی ها چهل و پنج هزار (45000) ریال
 7. حق الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000)ریال

2-1- ثبت علایم تجاری

علایم تجاری را ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1310 این گونه تعریف نموده است : " علایم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجاوز و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

2-1-1- علامتی که ثبت آنها ممنوع است

مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات : " هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود و یا آنها را یکی ازاجزاء یک علاکت تجاری قرار داد :

 • پرچم مملکتی ایران و هر پرچمی که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منعکند، مدالها و انگ های دولت ایران
 • کلمات و یا عباراتی که موهمانتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی وامثال آن
 • علامت موسسات رسمیمانند هلال احمرو صلیب احمر و نظایر آن.
 • علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافیعفت باشد.

2-1-2- علائمی که ثبت آنها اجباری است

به موجب تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات اختیاری می باشد و یا به عبارت بهتر اصل بر اختیاری بودن داشتن علامت تجاری است مگر در مواردی که دولت آنرا الزامی قراردهد.

هیأت وزیران در تصویب نامه ای که در در اردیبهشت ماه 1328 موارد الزامی ثبت علامت تجاری را معین نمود به موجب ماده 5 آیین نامه مذکور ثبت علائم تجاری در مواردی که از حساسیت ویژه ای در رابطه با مصرف کنندگانش دارد الزامی می باشد از جمله :

الف) دارویی اختصاصی (اسپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک باید بدون آن مصرف شود . طبق ماده 5 آیین نامه داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) عبارت است از تمام اجناس دارویی یا طبی که برای استعمال داخلی یا خارجی انسان یا حیوانات اهلی بکار می رود و نام و ترکیب و تعریف آنها غیر از چیزی است که اسم معمولی این اجناس در کودکس ها و یا اصطلاحات دارویی به تصدیق وزارت بهداری باشد یا فرمول حقیقی آن در روی برچسب نوشته نشده باشد و در بسته ، یا پاکت یا جعبه یا بطری به فروش برسد.

ب) مواد غذایی که در لفاف یا در ظرف و با اسم مشخص باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، چای، آرد، شکلات، آب نبات، مربا، کره ، روغن و غیره .

ج) آبهای معدنی یا گازها –شربت –آبجو –آبهای میوه و یا الکلی که برای ساختن مشروبات دیگر به کار می رود و در تحت اسم و ظروف مشخص به معرض فروش گذاشته می شود .

د) لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر، محلول عطریات و ادکلن و پماد .

البته چه در حالت اختیاری و یا اجباری حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت برساند (ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات)

اجناس بالا اعم از آنکه در داخله ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی آن برچسب زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده ودر روی برچسب نکات زیر تصریح گردد:

 • اسم تجارتی ونشانی سازنده جنس باقید کشورمبدا
 •  شماره ثبت علامت درایران
 • هر موقع که وزارت بهداری (بهداشت و درمان) اعلام کند شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری برای ساختن یا به معرض فروش گذاردن جنس در ایران. علامت و مشخصات بالا باید قبل به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارج وارد شده قید گردد.

علاوه بر آیین نامه مذکور ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 نیز ثبت داروهای اختصاصی را اجباری اعلام کرده است.

2-1-3- دفتر ثبت علائم تجاری

ثبت علائم تجاری در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران انجام می شود. ماده 6 قانون ثبت علائم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عموی) می شمارد و اداره مزبور قادر خواهد بود تصمیماتی در خصوص قبول یا رد علائم به عنوان شعبه دادگاه عمومی تهران اتخاذ نماید.

تقاضای ثبت علامت باید به زبان فارسی و در سه نسخه بر روی نمونه های چاپی که از طرف اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد به عمل آید.

به موجب ماده 1 آیین اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات اظهارنامه ثبت علامت صنعتی یا تجاری باید به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد:

1 ـ اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او.

2 ـ اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهار نامه توسط وکیل داده شده باشد.

3 ـ رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت.

4 ـ تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبداء در صورتی که آن علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.

5 ـ اقامتگاهی که صاحب علامت در تهران انتخاب می نماید.

6 ـ اسم و اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغها و اخطارها را دارند.

7 ـ شرح نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن بکار می رود با تعیین طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی ضمیمه این آیین نامه.

8 ـ شرح و توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن اگر مورد داشته باشد.

9 ـ تعیین ضمائم.

10- تنظیم نام و نشانی درخواست کنندگان مقیم خارجه باید علاوه بر فارسی به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی خواهد شد.

ثبت علامت در دفتر مخصوصی با قید مراتب زیر به عمل خواهدآمد:

الف ـ تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه.

ب ـ تاریخ و شماره ثبت علامت ومشخصات مذکور در ماده یک آئین نامه.

ج ـ‌الصاق یک نمونه از علامت در محلی که بهاین امر اختصاص داده شده است.

د ـ حق‌الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه.

ه ـامضای درخواست کننده یا قائم مقام او به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه وقسمتی در روی علامت باشد.

و ـ امضای رئیس شعبه ثبت علائم و یا قائم مقاماو.

در دفتر ثبت علامات برای هر علامت دو صفحه تخصیص داده خواهد شد. (ماده 10 آیین نامه)

جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجاری

با توجه به تنوع کالاها و خدمات و همچنین الحاق ایران به کنوانسیون پاریس و موافقت نامه مادرید راجه به ثبت بین المللی علائم خدماتی و تجاری و خدماتی و لزوم تبعیت از سیستم طبقه بندی بین المللی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای بند 3 ماده 23 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 ضرورت اصلاح جدول طبقه بندی علائم صنعتی و تجاری موضوع باب چهارم آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1337 با اصلاحات بعدی را به رئیس قوه قضائیه منعکس و پس از موافقت ایشان جدول مزبور مورد اصلاح واقع و در شماره 16863 مورخه25/10/1381 روزنامه رسمی منتشر گردید. متن اصلاحی جدل که در دو فصل و 41طبقه می باشد عیناً نقل می گردد :

الف- کالا

طبقه 1 –مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین‌های مصنوعی پردازش نشده؛ پلاستیک‌های پردازش نشده؛ کودهای گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق؛ مواد آبکاری و جوشکاری فلزات؛ مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی؛ مواد دباغی؛ چسب‌های صنعتی.

طبقه 2 –رنگ، روغن؛ جلا؛ لاک؛ موادضدرنگزدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ‌هایخام طبیعی؛ فلزات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها وهنرمندان.

طبقه 3 –ترکیبات سفیدکننده و سایر موادمخصوص شستشوی لباس؛ مواد مخصوص تمیز کردن، براق کردن، لکه‌گیری و سائیدن؛ صابون؛عطریات، روغن‌های اسانس، مواد آرایشی؛ لوسیون‌های مو؛ گرد و خمیردندان.

طبقه 4 –روغن‌ها و گریس‌های صنعتی؛روان‌کننده‌ها، ترکیبات گردگیری، مرطوب کردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوختموتور) و مواد روشنایی؛ انواع شمع و فتیله چراغ.

طبقه 5 –مواد داروئی و بیطاری؛ مواد بهداشتیبرای مصارف پزشکی؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشکی، غذای کودکان؛ انواع گچ شکسته‌بندی،لوازم زخم‌بندی؛ مواد پرکردن دندان، موم د ندانسازی؛ ضدعفونی کننده‌ها؛ موادنابودکننده حشرات موذی؛ قارچ کش، مواد دفع نباتات هرزه.

طبقه 6 –فلزات عادی و آلیاژهای آن‌ها؛ موادساختمانی فلزی؛ ساختمان‌های فلزی قابل حمل؛ مواد فلزی خطوط راه‌آهن؛ کابل و سیم‌هایغیربرقی از جنس فلزات عادی؛ آهن‌آلات، اقلام کوچک فلزی؛ لوله و مجراهای فلزی؛گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ سنگ‌های  معدنی فلزات.

طبقه 7 –انواع ماشین و ماشین‌های افزار؛انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی)؛ قفل و بست حلقه‌های اتصالقطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائطنقلیه زمینی)؛ لوازم و ابزار کشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی)؛ ماشین جوجهکشی.

طبقه 8 –انواع ابزار و لوازم دستی (که بادست کار می‌کنند)؛ سرویس کارد و قاشق و چنگال، سلاح کمری، تیغ.

طبقه 9 –اسباب و آلات علمی، دریانوردی،مساحی، عکاسی، سینمایی، بصری، وزن کردن، اندازه‌گیری، علامت دادن، کنترل و مراقبت(نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره‌سازی، تنظیمیا کنترل جریان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال یا تکثیر صوت یا تصویر؛ اسباب ذخیرهاطلاعات مغناطیسی، دیسک‌های قابل ضبط؛ ماشین‌های فروش خودکار و مکانیسم دستگاه‌هاییکه به سکه کار می‌کنند؛ صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین‌های حساب، تجهیزاتداده‌پردازی و رایانه‌ای؛ دستگاه آتش نشانی.

طبقه 10 –آلات و ابزار جراحی، پزشکی،دندانسازی و بیطاری، اندام‌های مصنوعی، دندان و چشم‌مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ موادبخیه زنی.

طبقه 11 –دستگاه‌های روشنایی، حرارتی، موادبخار، طبخ، خنک کردن، تهویه، تأمین آب بهداشتی.

طبقه 12 –وسائط نقلیه، دستگاه‌های حمل و نقلزمینی، دریایی یا هوایی.

طبقه 13 –اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشک، خمپاره و غیره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتش بازی.

طبقه 14 –فلزات گرانبها و آلیاژهای آن‌ها وکالاهایی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آن‌ها روکش شده‌اند و در سایر طبقاتذکر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌های گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت‌سازی و زمانسنجی.

طبقه 15 –آلات موسیقی.

طبقه 16 –کاغذ، مقوا و کالاهای ساخته شده ازآن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافی؛ عکس؛ نوشت‌افزار؛چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازمملزومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس ( به استثنای دستگاه‌ها)؛مواد پلاستیکی برای بسته‌بندی (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند)؛ حروف و کلیشهچاپ.

طبقه 17 –لاستیک، کائوچو، صمغ، آزبست (پنبهنسوز)، میکا (سنگ طلق) و کالاهای ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکرنشده‌اند؛ پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها؛ موادبسته‌بندی، درپوش‌گذاری، انسداد و عایق‌بندی؛ لوله‌های قابل ارتجاعغیرفلزی.

طبقه 18 –چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساختهشده از آن‌ها که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ پوست حیوانات؛ چمدان، کیسه و کیف‌هایمسافرتی؛ چتر، چتر آفتابگیر و عصا؛ شلاق، یراق و زین و برگ.

طبقه 19 –مواد و مصالح ساختمانی (غیرفلزی)؛لوله‌های غیرفلزی سخت و غیرقابل انعطاف برای استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قیر وقطران؛ ساختمان‌های متحرک غیرفلزی؛ بناهای یادبود غیرفلزی.

طبقه 20 –مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب عکس؛کالاهای ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آروارهنهنگ، صدف، کهربا، صدف مروارید، کف دریا و بدل کلیه این مواد یا ساخته شده ازپلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده‌اند).

طبقه 21 –ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (کهاز فلزات قیمتی ساخته یا روکش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو(بهاستثنای قلم موهای نقاشی)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تمیزکاری؛ سیم ظرفشویی؛شیشه کار شده یا نیمه کار شده (به استثنای شیشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شیشهآلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکرنشده‌اند.

طبقه 22 –طناب، رسیمان، تور، چادر، سایبان،برزنت (تارپولین)، بادبان و شراع، کیسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است؛ موادلایی و لایه‌گذاری و پوشال (به استثنای لاستیک و پلاستیک)؛ مواد خام لیفی براینساجی.

طبقه 23 –انواع نخ و رشته برای مصارف پارچهبافی و نساجی.

طبقه 24 –محصولات نساجی و پارچه‌ای که درطبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ انواع روتختی و رومیزی.

طبقه 25 –انواع لباس و پوشاک، پاپوش و پوششسر.

طبقه 26 –انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند(نوار) حاشیه و قیطان؛ دکمه، قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته‌گرد؛ گل‌هایمصنوعی.

طبقه 27 –انواع فرش، قالیچه، حصیر وزیرانداز، لینولیوم و سایر کف پوش‌ها، آویزهای دیواری(غیرپارچه‌ای).

طبقه 28 –انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازمورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ تزئینات درختکریسمس.

طبقه 29 –گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور وشکار؛ عصاره گوشت؛ سزیجات و میوه‌جات به صورت کنسرو، خشک شده و پخته شده؛ انواعژله، مربا و کمپوت؛ تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی؛ روغن‌ها و چربی‌هایخوراکی.

طبقه 30– قهوه، چای، کاکائو، شکر، برنج،نشاسته کاسار یا مانیوک (تاپیوکا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد وفراورده‌های تهیه شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینی‌جات، شیرینی یخی؛ عسل، ملاسیا شیره قند؛ مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی‌پزی یا پخت نان؛ نمک، خردل؛ سرکه، انواعسس (چاشنی) ادویه جات، یخ.

طبقه 31 –محصولات کشاورزی، باغداری وجنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده‌اند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجاتتازه؛ بذر؛ گیاهان و گل‌های طبیعی؛ غذای حیوانات؛ مالت (جو سبز خشکشده).

طبقه 32 –  ماءالشعیر؛ آب‌های معدنی وگازدارو سایر نوشیدی‌های غیرالکلی؛ آبمیوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساختنوشابه.

طبقه 33تنباکو، مواد مورد استفاده سیگاری ها ؛کبریت.

ب –خدمات

طبقه 34 –تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداریتجارت؛ کارهای دفتری و اداری

طبقه 35 –بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امورمربو به معاملات املاک و مستغلات.

طبقه 36 –ساختمان‌سازی؛ تعمیر و بازسازی؛خدمات نصب.

طبقه 37 –مخابرات از راهدور.

طبقه 38 –حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداریکالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.

طبقه 39 –خدمات مربوط به کارکردن بر روی مواد برای تغییر شکل و ترکیب آنها.

طبقه 40 –آموزش ، ارایه آموزش ها  تفریحات ، ورزشها و فعالیت فرهنگی.

طبقه 43 –خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمینمسکن و محل اقامت موقتی، خدمات طبی ، بهداشتی ، دامپزشکی و کشاورزی ، قضایی و حقوقی ، علمی و صنعتی و تحقیقاتی ، برنامه ریزی کامپیوتری و سایر خدماتی که در طبقات دیگر قرار ندارند.

ماده 2 آیین نامه اظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد:

 1. نسخه اصلی یارونوشت گواهی شده وکالت نامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل به عمل آید.
 2. دهعدد نمونه علامت به طریقی که استعمال می شود بعلاوه نمونه های اضافی به تعداد یکنمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود.درخواست کننده باید بر روی هراظهار نامه یک نمونه از علامت را ‌الصاق و آنرا امضاء نماید ـ نمونه سوم در موقع ثبتبر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت‌الصاق میشود.علامتی که برجسته یا گود در روی شیئی نشان داده می شود بر روی کاغذ نقشخواهد شد.

ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هرنمونه‌الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات زده میشود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرارگیرد.

 1. یک کلیشه برای چاپ علامت به طور وضوح (ابعاد کلیشه مزبور نباید از دهسانتیمتر از هر طرف تجاوزکند) در صورتی که علامت عبارت از یک یا چند کلمه بوده ودارای هیچگونه تصویر و حروف مخصوص نباشد تقاضا کننده مجبور به ضمیمه کردن کلیشهنخواهد بود.
 2. در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادر کننده آن به زبان اصلی به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی به مسولیت تقاضا کننده‌الزامی است.
 3. در صورتی که علامت برایتشخیص امتیاز محصول جماعتی یا یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار شود گواهینامه ازطرف مقامت صلاحیت دار دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور به وسیله سازندگانکالاهای مربوط به آن (در ایران مقام صلاحیت دار که اداره ثبت مکلف به قبول گواهی آندر مورد مراتب مذکور در این بند می باشد به ترتیب عبارت‌اند از:

1 ـ اتحادیه صنفی

2- اتاق بازرگانی یا صنایع.

3- شهرداری.

4- فرمانداری.

پس از تسلیم اظهارنامه و ضمایم آن به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اداره مزبور با بررسی صحت تنظیم اظهارنامه ، آن را وارد دفتر درخواست های وارد نموده و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر شعبه ثبت شرکتها و علائم تجاری به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد شد. (ماده 3 آیین نامه)

به موجب ماده 5 آیین نامه هر اظهار نامه ظرف 15 روز از تاریخ وصول از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :

 • از لحاظ شکل برای ملاحظه اینکه درخواست و ضمائم آن مطابق اصول پیش بینی شده درقانون و این آئین نامه می باشد.
 • از جهت تطبیق طبقه ای که درخواست کننده ثبت علامت جهت کالای خود ذکر نموده با طبقاتمربوط به نوع کالا
 • از لحاظ اینکه علامت انتخاب شده دارای صفات لازم برای امتیاز و تشخیص محصول از دیگر محصولات باشد.
 • از جهت اینکه علامت شباهتی با علامت ثبت شده قبلی نداشته باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.

اگر از اداره ثبت شرکتها نواقصی در اظهارنامه مشاهده کند نواقص مزبور را به متقاضی ابلاغ خواهد نمود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید چنانچه درخواست کننده در مدت مقرر در تکمیل آن اقدام ننماید شعبه ثبت شرکتها و علائم تجاری کتباً رد تقاضا را با ذکر علل به درخواست کننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.

چنانچه تقاضای ثبت علامت به علت عدم رفع نقص یا به علل دیگر رد شود به موجب ماده 7 قانون ثبت علایم و اختراعات " تقاضا کننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه اول ابتدایی تهران شکایت کند. حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود. "

در صورتی که تقاضای ثبت علامتی مورد قبول قرار گیرد برای اطلاع عموم و حفظ حقوق احتمالی اشخاصی که ممکن است نسبت به ثبت علامت مورد تقاضا اعتراضی داشته باشند اداره ثبت شرکتها و علایم تجاری یک آگهی در روزنامه رسمی و منتشر خواهد نمود که آگهی مزبور شامل نام و نشانی صاحب علامت و علامت و خصوصیات آن و کالایی که علامت در مورد آنها به کار می رود خواهد بود.

در صورت عدم اعتراض تا 30روز بعد از انتشار آگهی شعبه ثبت شرکتها و علائم تجاری مکلف است در صورت عدماعتراض علامت را به ثبت برساند.

ماده 11 آیین نامه مقرر می دارد : " پس از ثبت علامت تصدیقی که حاوی نکات زیر باشد باالصاق یک نمونه کامل از علامت برروی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود:

1. تاریخ وصول اظهارنامه وشماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.

2. تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن.

 1. اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
 2. نوع مال‌التجاره و یا محصول وطبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود.
 3.  تعیین اجزائیکه صاحبعلامت حق استفاده انحصاری آن را به خود تخصیص داده است
 4.  تاریخ و شماره و محلو ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلاً در خارجه به ثبت رسیده باشد.
 5. تاریخصدور تصدیق
 6. مدت اعتبار ثبت علامت.
 7. امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجارتیو مدیر کل ثبت اسناد و املاک.

در ظرف سی روز پس از ثبت هر علامت اداره ثبت باید آگهی حاویکلیه مراتب مندرج در ماده  11 ( در روزنامه رسمی)منتشر نماید.

2-1-5-ثبت تغییرات علائم

تغییرات مربوط به علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوطه بهنشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه در ایرانبه ثبت رسیده باشد ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوطه به عمل خواهدآمد.

ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونیاو به عمل خواهد آمد.

اظهارنامه باید در سه نسخه تنظیم و تغییرات مشروحاً در آنقید و مدارک مربوطه و قبض پرداخت حق‌الثبت ضمیمه آن گردد رسیدگی به اظهارنامه و ثبتتغییرات بر طبق اصولی که برای ثبت علامت ذکر شده است به عمل خواهد آمد. (ماده 14 آیین نامه)

چند نکته در خصوص تغییرات ثبت علامت :

 • تغییراتمربوطه به نشانی و مرکز اصلی صاحب علامت و یا نماینده قانونی او در ایران احتیاج بهآگهی ندارد.
 • در صورتیکه علامت مربوط به خود علامت باشد دارای ده نمونه از علامت جدید باد ضمیمه اظهارنامه شود.
 • ثبت تغییرات باید بر روی صفحه مخصوص علامت مربوطه به عمل آید و مراتب در ظهر برگ تصدیق از طرف اداره ثبت منعکس گردد.
 • در صورت عدم انتقال علامت در اظهارنامه مربوط به تغییر نام صاحب علامت نکات ذیل باید صریحاً قید شود :
 • شماره ثبت در ایران
 • نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید.
 • نام و نشانی نماینده قانونی او در ایران.
 • مدارک قانونی انتقال و وکالتنامه و تصدیق ثبت علامت باید ضمیمه اظهارنامه شود. در صورتی که انتقال در خارج به ثبت رسیده باشد رونوشت مصدق مستخرجه ثبت اداره علایم خارجی کافی است.
 • تصدیق ثبت بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق به صاحب جدید علامت مسترد خواهد شد.

2-6- تجدید ثبت علامت

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در اران ده سال است که از تاریخ تسلیم اظهارنامه شروع می گردد و هر صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبتعلامت را تا شش ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یکبار تجدید نماید. تقاضای تجدید ثبت علامت باید در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قائم مقام یانماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن‌الصاق شود تجدید ثبت با تادیههمان حقوق و مخارجی به عمل می آید که برای ثبت علامت مقرر است.

تجدید ثبت دنبالهثبت اصلی در دفتر ثبت علائم به عمل خواهد آمد. هر گاه در موقع تجدید ثبت تغییری درعلامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کلاً رعایت شود. تجدید ثبت در صورتیکه تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست.

در صورتیکه مدتاعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن علامت از نظر صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیهمقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود اشخاص ذینفع می توانند در ظرف سیروز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند(ماده 20 آیین نامه)

2-7- حق الثبت علامت تجاری

 به موجب بند " د " ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی ، حق الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات به قرار ذیل است :

1 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال.

2 - حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال.

3 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (28000) ریال.

4 - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.

5 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (5000) ریال.

6 - برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سی هزار (30000) ریال.

7 - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.

2-8- اعتراض به ثبت علائم تجاری

ماده۱۶ مقرر می دارد : "اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

 1. کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می‌دانند.
 2. کسانی که آن علامت با علامت آن‌ها به اندازه‌ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می‌اندازد. "

با توجه به صدور ماده مذکور اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت و یا بعد از آن به عمل آید.

اعتراض قبل از ثبت

چنانچه شخصی به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت با پرداخت حق الثبت و مخارج مربوط به آن و ذکر مشخصات و منضم نمودن مدارک و دلایل خود تسلیم نماید. اداره ثبت ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض مراتب را به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد نمود. متقاضی ثبت علامت چنانچه به اعتراض تسلیم باشد تقاضای خود را مسترد می نماید و اگر تا 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض ، نسبت به آن تمکین ننماید معترض باید به دادگاه شهرستان تهران رجوع کند تا به دعوی وی مطابق اصول مربوط به دعاوی تجاری رسیدگی شود. در این صورت عملیات ثبت علامت متوقف خواهد ماند لیکن هر گاه معترض در ظرف مدت 60 روز به دادگاه رجوع ننمود و یا بعد از رجوع دعوی خود را تعقیب نکرد ، علامت به اسم معترض علیه ثبت و وجوهی که معترض تادیه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اعتراض بعد از ثبت

پس از ثبت علامت تجاری اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت 3 سال نسبت به ثبت علامت اعتراض نموده و اعتراض خود را مستقیماً به دادگاه شهرستان تهران تقدیم نماید تا طبق اصول مربوطه به دعاوی تجاری مورد رسیدگی قرار گیرد. ماده 18 قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر داشته است : " هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیماً در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا نماید. " دادگاه نیز پس رسیدگی حکم به رد اعتراض و یا در صورت پذیرش خواسته معترض ، حکم به ابطال ثبت علامت خواهد داد.

کسی که نسبت به ثبت راجع به علامتی از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید مگر اینکه ثبت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده است به اینکه علامت را خود معترض یا کسی که به او معترض علامت را انتقال داده ، قبلاً به طور مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت 3 سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد.


 • تصویر کاربر enyat akhlaghi
  enyat akhlaghi|1391-02-26
  با سلام من میخواستم در مورد ثبت اختراع بین المللی شرایط و هزینه و مدت ثبت را بدانم .چون مواردی را برای ثبت داشتم .با تشکر