جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

اصلاح-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-42-اصلاحی-قانون-بودجه-اصلاحی-سال-1343-کل-کشور

شماره132958/ت49166هـ

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور
 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران درجلسه مورخ 21/7/1392 بنا به پیشنهاد شماره 56/92210 مورخ 2/2/1392 صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 30310/ت31045هـ مورخ 4/6/1383 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده1ـ صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به دریافت ورودیه اماکن و بناهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و موزه‌های تحت پوشش خود بر حسب اهمیت، موقعیت و آثار موجود در آنها به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ ورودیه موزه ملی ایران، موزه‌های منطقه‌ای، کاخ موزه‌ها و آثار تاریخی (غیرمنقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ بیست هزار (20.000) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال.

ب ـ ورودیه مـوزه‌های محلی، استـانی و سـایر آثار تاریخـی (غیرمنقول) برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ پانزده هزار (15.000) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال.

تبصره1ـ سطح‌بندی موزه‌ها و اماکن فرهنگی ـ تاریخی غیرمنقول به عهده صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.

تبصره2ـ اماکن، محوطه‌های فرهنگی ـ تاریخی و موزه‌هایی که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382ـ به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند و محوطه‌ها و موزه‌هایی که مدیریت آنها در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ واگذار می‌شود، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

2ـ متون زیر به عنوان بندهای «و»، «ز» و (ح) به ماده (2) الحاق می‌شوند:

«و ـ بازدید گروهی دانش‌آموزان به همراه معلمان و سرپرستان آنها.»

«زـ کارکنان صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کلیه بازنشستگان به همراه سه نفر از اعضای خانواده آنها با ارائه کارت شناسایی و یا کارت منزلت.»

«ح ـ سایر افراد به تشخیص رییس صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با معرفی‌نامه و یا صدور کارت موقت توسط سازمان.»

3ـ متن زیر جایگزین ماده (3) می‌شود:

ماده3ـ مبلغ ورودیه افراد زیر به میزان نصف مبلغ مقرر برای ورودیه خواهد بود:

الف ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا و بسیجیان با ارائه کارت شناسایی یا معرفی‌نامه از مراجع ذی‌ربط.

ب ـ بازدیدهای گروهی دانشجویان به همراه استادان دانشگاه‌ها و سرپرستان آنها.

4ـ تصویـب‌نامه‌های شـماره 15633/ت32997هـ مـورخ 16/3/1384، شـماره 41813/ت42639هـ مورخ 28/2/1388 و شماره 179388/ت44220ک مورخ 13/9/1391 لغو می‌شوند.