جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

نمونه-قرارداد-مشاور-حقوقی-و-وکالت

1. نمونه اول

قرار داد وکالت و مشاوره حقوقی

قرارداد زیرفی مابین شرکت.........با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره........به مدیریت جناب آقای.........به نشانی..........................که در این قرار داد شرکت نامیده میشود از یک طرف و آقای.......... به نشانی تهران...........................................................................................

که در این قرارداد وکیل و مشاور نامیده میشود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد میگردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقی شرکت نسبت به کلیه مسائل حقوقی ، اداری، استخدامی که به طریقی جلب نظر مشاورحقوقی احتیاج باشد.

ماده دوم: تعهدات وکیل و مشاور شرکت

وکیل و مشاور شرکت متعهد میشود که:

1- نظر حقوقی و مشورتی خود را نسبت به کلیه امور مربوط  بشرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نماید.

2- تهیه و آماده نمودن قرار دادها و فرمهای حقوقی مورد نظر که از طرف شرکت در خواست میگردد و نقد و برسی و اعلام نظر قراردادهای تنظیمی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.

3- آماده نمودن کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تهیه و تنظیم و تغییرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده های ارجاعی شرکت بنا به پیشنهاد مدیر امور حقوقی و با صلاحدید مدیریت شرکت.

5-چنانچه  پرونده های شرکت جنبه محرمانه داشته باشد وکیل و مشاوره بعنوان امین موظف است رعایت امانت را نموده و جنبه های محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نماید.

6-وکیل و مشاور تعهد مینماید علاوه بر انجام خدمات حقوقی با نظر دفتر حقوقی شرکت بعنوان مشاور حقوقی در کلیه جلسات مناقصات(انعقاد پیمانها)حضور بهم رساند.

ماده سوم:تعهدات متقابل طرفین

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کلیه اقدامات و تسهیلات لازم از جمله امکان ورود به کلیه سوابق امر و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی را به منظور پیشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکیل را مطابق این قرارداد در موعد مقرر پرداخت نماید.

3-مشاور متعهد است هفته ای.......ساعت در روزهای........و...........یا عنداللزوم در سایر روزها حسب اعلام دفتر حقوقی در شرکت حاضر باشد.

ماده چهارم:حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهیانه مبلغ.............هزار ریال محاسبه میشود که در پایان هر ماه پس از تائید کارکرد دفتر حقوقی و کسر مالیات مقرر قانونی به مشاور پرداخت خواهدشد.

2-حق الوکاله دعاوی وعلیه شرکت مطرح ووکالت آن به مشاور محول میگرددبه ترتیب زیرخواهدبود.

الف)حق الوکاله دعاوی مالی ااعم ازکیفری یاحقوقی تا..............ریال به ماخذ .........تعرفه قانونی

ب) حق الوکاله دعاوی مالی از کیفری یا حقوقی مازاد بر...........ریال به ماخذ%  بهای خواسته.

ج)حق الوکاله دعاوی غیر مالی مانند تخلیه و تصرف عدوانی و...... طبق آئین نامه تعرفه وکلای دادگستری مصوب 1378.

د)شرکت موافقت مینماید بطور  علی الحساب3/1 مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکیل به دادگاه مربوطه 3/1 آن را پس از صدور حکم بدوی به نفع شرکت و باقیمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعیت حکم و خاتمه عملیات اجرائی پرداخت نماید.

ماده پنجم:مدت قرار داد.

1-این قرارداد از تاریخ..............لغایت........منعقد شده است.

ماده ششم:فسخ قرارداد.

این قرارداد با اعلام قبلی یک ماهه از سوی طرفین قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره وحق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نماید.

این قرارداد در شش ماده و در سه نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم و با مضای طرفین رسید و برای طرفین لازم الاجراء میباشد.

شرکت         مشاوره حقوقی

2. نمونه دوم :

قرارداد مشاوره حقوقی

قرارداد ذیل فی مابین شرکت..................(سهامی خاص)به مدیریت آقای....... به نشانی .............................. که در این قرارداد کارفرما نامیده  میشود از یکطرف آقای...........وکیل پایه یک دادگستری به نشانی................تلفن..................که مشاوره حقوقی نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.

1-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از مشاوره و انجام امور حقوقی شرکت  و شرکتهای تابعه در کلیه زمینه ها اعم از دعاوی له و علیه قبل یا آتی الطرح،پیگری و اهتمام در وصول حقوقی و منافع و مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه لوایح مورد نیاز و شرکت در کلیه مراجع قضائی و اداری اعم از محاکم عمومی دادگستری،محاکم انقلاب،دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری و نیروهای انتظامی و مراجع و هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و تنظیم و اصلاح قراردادها و همچنین در صورت ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری توجیه و همکاری و شرکت در جلسات مذکور.

تبصره 1: مشاوره حقوقی شخصاَ موظف به حضور در جلسات متشکله و مراجع قضایی و انتظامی و اداری می باشد.

تبصره 2:پس از ارجاع موضوع از طرف کارفرما به مشاوره حقوقی نامبرده حاکثر تا پایان روز اداری بعد اقدامات لازم را انجام و یا مراتب ضروری را به کارفرما اعلام خواهد نمود.بدیهی است کلیه هزینه های دادرسی به مراجع قضائی و سایر مراجع ذیصلاح با اعلام مشاور و ارسال صورت حساب بعهده کارفرما می با شد.

2-حق الزحمه

حق الزحمه مشاوره حقوقی ماهانه مبلغ.....................ریال می باشد که پس از ارائه گزارش کار توسط مشاور حقوقی و تابعه کارفرما در آخر هر ماه و پس از کسر کسور قانونی پرداخت می گردد.

تبصره 1:شرکت گواهی پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهانه وکیل دادگستری را در رابطه با پرونده های موضوع قرارداد جهت ارائه به حوزه مالیاتی ذیربط خواهد نمود.

تبصره 2:در صورت انجام ماموریت خارج از تهران (بیش از یکصد کیلومتر)توسط مشاوره حقوقی به ازاء هر روز سفر مبلغ...............ریال بعنوان فوق العاده ماموریت به نامبرده پرداخت می گردد.بدیهی است هزینه رفت و برگشت و عنداللزوم اقامت بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره 3:از کلیه مبالغ پرداختی به مشاوره حقوقی معادل ده درصد بابت حسن انجام کار کسر و پس از گذشت یک ماه از انجام قرارداد و با ارائه گزارش و با تائید شرکت به نامبرده می گردد.

3-مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ..............لغایت...............میباشد و با تائید کارفرما قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 1-:در صورت عدم تمدید قرارداد و با فسخ آن،مشاوره حقوقی تمامی اسناد و مدارک دریافتی از کارفرما و اسناد و مدارک تدارک شده از سوی نامبرده در ارتباط با امور ارجاعی را ضمن صورت جلسه ای  به کارفرما تحویل می نماید.

ماده 4-مشاوره موظف است در روزهای.................و...................در شرکت حضور داشته باشد.

ماده 5- مشاوره حقوقی متعهد می گردد کلیه امور مربوط  به وظایف محوله در ماده یک را بطور مطلوب و با رعایت موازین قانونی و با اهتمام  کامل انجام  دهد در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات و عدم انجام به موقع امور محوله کارفرما ضمن حق فسخ قرارداد حق الزحمه را کاهش خواهد داد.

ماده 6- طرفین قرارداد مخیر می باشند هر زمان با یک ماه اعلام کتبی قبلی،نسبت به فسخ قرارداد در طول مدت قبل از فسخ قرارداد نخواهد بود.

ماده 7-در صورتیکه جهت مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی و اداری  به تنظیم وکالتنامه دادگستری باشد میزان حق الوکاله مطابق خواسته بین وکیل و شرکت قابل احتساب است که در ابتدا،پرداخت می گردد و باقیمانده  پس از اتمام موضوع قرارداد.

این قرارداد در 7 ماده و تبصره و در سه نخسه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است.

مدیر شرکت                                                         مشاور حقوقی

نمونه سوم:

قرارداد وکالت و مشاوره حقوقی

قرارداد زیر فی مابین شرکت......................با مسولئیت محدود ثبت شده بشماره...........به مدیریت جناب آقای.............به نشانی........................که در این قرارداد شرکت نامیده میشود از یکطرف و آقای...........به نشانی.......................که در این قرارداد  وکیل و مشاور نامیده میشود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد می گردد.

ماده1-موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از وکالت و مشاوره حقوقی شرکت نسبت به کلیه مسائل حقوقی،اداری،استخدامی که به طریقی جلب نظر مشاور حقوقی احتیاج می باشد.

ماده 2-تعهدات وکیل و مشاور شرکت

وکیل و مشاور شرکت متعهد می شود که:

1-نظر حقوقی  و مشورتی خود را نسبت  به  کلیه امور مربوط به شرکت اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به شرکت ارائه نماید.

2-تهیه و آماده نمودن قراردادها و فرمهای حقوقی  مورد نظر که از طرف شرکت درخواست میگردد و نقد و بررسی  و اعلام نظر قراردادهای تنظیمی شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.

3-آماده نمودن کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و هئیت مدیره و تهیه و تنظیم و تغییرات مورد لزوم در اساسنامه.

4-اعلام وکالت در پرونده های ارجاعی شرکت بنا به پیشنهاد مدیر امور حقوقی و با صلاحدید مدیریت شرکت.

5-چنانچه پرونده های شرکت جنبه محرمانه داشته باشند وکیل و مشاور بعنوان امین موظف است رعایت امانت را نموده و جنبه های محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ نماید.

6-وکیل و مشاور تعهد می نماید علاوه بر انجام خدمات حقوقی با نظر دفتر حقوقی شرکت بعنوان مشاور حقوقی در کلیه جلسات مناقصات (انعقاد پیمانها)حضور بهم رساند.

ماده 3-تعهدات متقابل طرفین

1-شرکت متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کلیه اقدامات و تهسیلات لازم از جمله امکان ورود به کلیه سوابق امر و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی را به منظور پیشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

2-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکیل را مطابق این قرارداد در موعد مقرر پرداخت نماید.

3-مشاور متعهد است هفته ای.......ساعت در روزهای............و.............یا عند الزوم در سایر روزها حسب اعلام دفتر حقوقی در شرکت حاضر باشد.

ماده 4-حق المشاوره و حق الوکاله

1-حق المشاوره ماهیانه مبلغ..................ریال محاسبه می شود که در پایان هر ماه پس از تایید کارکرد دفتر حقوقی و کسر مالیات مقرر قانونی به مشاور پرداخت خواهد شد.

2-حق الوکاله دعاوی که له و علیه شرکت مطرح و وکالت آن به مشاوره محول میگردد به ترتیب زیر خواهد بود.

حق الوکاله دعاوی مالی اعم از کیفری یا حقوقی تا..........ریال به ماخذ........تعرفه قانونی

حق الوکاله دعاوی مالی اعم از کیفری یا حقوقی مازاد بر..........ریال به ماخذ بهای خواسته

حق الوکاله دعاوی غیر مالی مانند تخلیه و تصرف عدوانی و.........طبق آیین نامه تعرفه  وکلای دادگستری مصوب 1378

شرکت موافقت می نماید بطور علی احساب..........مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکیل به دادگاه مربوط.........آن را پس از صدور حکم بدوی به نفع شرکت و باقیمانده را بر اساس مبلغ محکوم به پس از قطعیت حکم و خاتمه عملیات اجرایی پرداخت نماید.

ماده 5-مدت قرارداد

1-این قرارداد از تارخ.........لغایت..........منعقد شده است.

ماده 6-فسخ قرارداد

این قرارداد با اعلام قبلی یک ماه از سوی طرفین قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از طرف شرکت فسخ گردد شرکت مکلف است حق المشاوره و حق الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار و اقدامات انجام شده به مشاور پرداخت نماید.

این قرارداد در...........ماده ودر........نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم و با امضای طرفین لازم اجراء می باشد.

امضاء مدیر عامل شرکت                                                امضاء مشاور حقوقی

نمونه چهارم:

قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی

پیرو وکالتنامه شماره...............مورخ.............و بر طبق ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 قرارداد حق الوکاله و هزینه دعوی و دادرسی و هزینه سفر فی مابین................(موکل)و آقای..............وکیل پایه یک دادگستری به شرح ذیل تعیین و توافق گردید و این قرارداد بر طبق 10 قانون مدنی" href="/tags/438/ماده-10-قانون-مدنی/" class="link">ماده 10 قانون مدنی و مواد قانونی فوق الذکر نافذ و معتبر بوده و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می باشند و قبل از انعقاد قرارداد حاضر میزان پیشرفت و همچنین عدم موفقیت موضوع وکالت (موضوع دعوی) بر طبق ماده 45 قانون وکالت به موکل  تفهیم و موکل با آگاهی کامل از مطالب فوق حاضر تفویض وکالت به وکیل و همچنین انعقاد قرارداد حق الوکاله گردید و موکل پذیرفت که تعهد وکیل در قبال موکل فقط دفاع از حقوق موکل در حد توانایی عملی و فنی وکیل است و تصمیم گیرنده در قضیه قاضی و یا مراجع ذیصلاح است که وکیل هیچ تسلطی بر وی ندارد.

1-حدود اختیارات وکیل به شرح وکالتنامه فوق الذکر می باشد و فقط مربوط به مرحله رسیدگی در دادسرا یا دادگاه بدوی کیفری یا دادگاه بدوی حقوقی یا تجدید نظر بوده به تصریح در مقابل بند 1 قرارداد دارد.

2- حق الوکاله برای انجام موضوع وکالت که عبارت است از:

مبلغ..........................ریال تعیین و توافق گردید که موکل حق الوکاله توافق شده را به ترتیب ذیل به وکیل خود باید پرداخت نماید.

(الف) مبلغ......................ریال هنگام امضاء این قرارداد.

(ب) مبلغ................ریال پس از انجام موضوع وکالت بشرح فوق.

تبصره 1:چنانچه مبالغ مندرج در هریک از بندهای الف و ب در موعد مقرر پرداخت نگردد وکیل حق استعفاء و انصراف از ادامه وکالت و پیگیری پرونده را خواهد داشت و هیچ ادعائی از سوی موکل مسموع نخواهد بود.

تبصره 2: وکیل/ وکلاء می توانند به صورت یکجانبه و یکطرفه با انصراف از مبلغ مندرج در بند ب نسبت به انصراف و استعفا اقدام نماید و این موضوع به موکل / موکلین تفهیم شد.

3- کلیه هزینه های قانونی از قبیل بهاء تمبراوراق،هزینه کارشناسی،هزینه ایاب و ذهاب،هزینه مسافرت و بطور کلی تمام هزینه های مربوط به موضوع دعوی و همچنین موضوع وکالت بعهده موکل می باشد که باید علاوه بر حق الوکاله تعیین شده به میزان مندرج در بند یک این قرارداد به وکیل خود و بدون هیچگونه عذر و بهانه ای پرداخت نماید.

4-بعد از تاریخ امضاء این قرارداد به هر نحوی که موضوع دعوی انجام پذیرد از طریق مذاکرات اصلاحی منجر به سازش شود و هر گونه توفیقی که در انجام امر مورد وکالت حاصل شود اعم از اینکه توفیق ظاهراَ در نتیجه اقدامات موکل یا وکیل باشد یا در اثر وضع مقررات جدید حاصل گردد یا بر اثر مساعی وکیل منجر به صلح بین طرفین و یا بهر صورت متصوره که کار خاتمه یابد یا موکل به هر دلیلی از ادامه وکالت وکیل اعلام انصراف نماید و یا وکیل به هر دلیل استفاء و یا انصراف از وکالت نماید و یا عزل و یا موضوع وکالت منتفی شود،وکیل استحقاق دریافت کل حق الوکاله بشرح بند دو این قرارداد و همچنین هزینه های انجام شده را دارد و موکل باید بدون هیچگونه عذر بهانه ای حق الوکاله و هزینه را به وکیل خود پرداخت نماید.

5-پیش پرداخت و آنچه در طول جریان کار پرداخت شود به هر حال قابل استرداد نیست.

6-تهیه وسیله اجرار قرارهای دادگاه و معرفی شهود و مطلعین و جلب متهم به عهده وکیل نیست و وکیل در صورت امکان و تمایل در این موارد با موکل همکاری خواهد کرد.

7-صرف نظر از قدرت و ضعف ادله دعوا نتیجه کار و طول دادرسی قابل پیش بینی نیست.

8-در صورتیکه از موضوع قرارداد حاضر دعوی یا دعاوی جدید ناشی گردد طرح یا پاسخ گویی به دعاوی از حدود این قرارداد خارج بوده و در صورت تمایل طرفین، مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه خواهد بود.

9-موکل/ موکلین به صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازی اقرار نموده و مسوولیت عواقب آن را از لحاظ صحت و اصالت اسناد بر عهده خواهند داشت.

10-وکیل حسب اظهارات موکل اقدام به طرح دعوی و دفاع از دعوی اعم از کیفری و حقوقی می نماید و هر گونه مسوولیت و عواقب آن بر عهده موکل می باشد از قبیل احتمال شکایت افتراء علیه موکل و غیره......

موکل با امضاء خود در ذیل این قرارداد قبول نمود که قبل از امضاء قرارداد متن کامل قرارداد چه قسمتهای تایپ شده و چه قسمتهای که بوسیله دست نوشته شده است را با دقت مطاله و پس از تفهیم کامل قرارداد و همچنین تفهیم میزان پیشرفت کار( موضوع وکالت) و در صد عدم موفقیت موضوع وکالت حاضر به امضاء این قرارداد و همچنین تفویض موضوع وکالت به آقای..............................کارآموز وکالت شد و ما لاَ با قبول موارد دیگر فوق دیگر جای هیچگونه ادعائی در آتیه از ناحیه موکل و یا قائم مقام قانونی موکل بشود از درجه اعتبار ساقط بوده و مسموع نخواهد بود.

این قرارداد در تاریخ...............در تهران و در دو نسخه و در دو صفحه تنظیم و امضاء و مبادله  شد که هر دو نسخه حکم واحد را دارد که یک نسخه از قرارداد در اختیار وکیل و نسخه دیگر در اختیار موکل قرار گرفت و موکل با امضای خود در ذیل این قرارداد اقرار به دریافت نسخه ای از این قرارداد به انضمام نسخه ثانی وکالتنامه نمود.ضمناَ هر گونه پرداخت وجهی از سوی موکل در قبال اخذ رسید خواهد بود در غیر این صورت ادعائی در خصوص پرداخت وجه از ناحیه موکل یا قائم مقام قانونی موکل مسموع نخواهد بود.

امضاء موکل

نمونه پنجم:

قرارداد مشاور حقوقی

قرارداد مشاوره

قرارداد زیر فی مابین شرکت...................به شماره ثبت..............به نشانی.............................................با نمایندگی آقای......................فرزند....................از این شرکت نامیده می شود از یک سو و آقای...................فرزند................به شماره شناسنامه..............وکیل پایه یک دادگستری به نشانی....................................که از این پس مشاور نامیده میشود از طرف دیگر وفق 10 قانون مدنی" href="/tags/438/ماده-10-قانون-مدنی/" class="link">ماده 10 قانون مدنی و قانون وکالت تنظیم می گردد.

موضوع قرارداد:عبارت است از انجام امور مشاوره ای- تنظیم قرارداد- شرکت در جلسات ضروری داخل و خارج کشور،نظارت و تائید قراردادهای منعقده توسط شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی.

مدت قرارداد:از زمان انعقاد این قرارداد(..................)لغایت(.........................) به مدت یکسال تمام شمسی.

مبلغ مورد قرارداد:ماهیانه معادل......................هزار ریال معادل......................هزار تومان.

شروط ضمن قرارداد:

1-مشاور موظف است با اعلام قبلی ( که از یک روز کمتر نخواهد بود) شرکت نسبت به حضور در محل شرکت یا ایفاء وظیفه ای که از ناحیه شرکت به ایشان محول می شود اقدام و اظهار نماید.

2-میزان کار کرد مشاور در ماه دارای محدودیت زمانی نمیباشد.

3-شرکت موظف است اظهار نظر مشاور را در کلیه مواردی که معمول می گردد بکار نبرد.بدیهی است چنانچه از این رهگذر خسارتی متوجه شرکت شود به مشاور ارتباطی نخواهد داشت.

4-چنانچه شرکت در جریان فعالیت خود با هر گونه دعوای حقوقی یا شکایت کیفری له یا علیه اشخاص حقیقی مواجه گردد پی گیری و تعقیب دعاوی و شکایات موصوف طبق آیین نامه تعرفه و هزینه سفر حق الوکاله وکلای دادگستری قابل احتساب بین احتساب بین طرفین خواهد بود.

5-مشاور موظف است در ارائه نظریات مشورتی خود از کلیه امکانات علمی- فنی و تخصصی عرفی و قوانین جاری بهره برداری نماید تا از این رهگذر خسارات مادی یا معنوی متوجه شرکت نگردد.

6-حضور در هئیت های حل اختلاف موضوع قانون کار از مفاد این قرارداد خارج می باشد.

7-این قرارداد در دو نسخه تنظیم و هر یک در حکم واحد هستند.

مشاور حقوقی                                      شرکت............