جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

اختبار-خرداد-1375

حقوق جزا 1375

لطفا به هر سه سوال ذیل پاسخ دهید : استفاده از کتاب قانون آزاد است .
سوال اول :
" الف " و " ب " متهمند که با شرکت یکدیگر بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون به خروج اشیاء عتیقه از کشور مبادرت کردهاند . در بررسی سوابق آن دو مشخص میشود که هر قبلا به اتهام جعل مهر شهرداری تهران تحت تعقیب قرار گرفته ولی چون برای کشف جرم و دستگیری همدستان خود با مامورین انتظامی همکاری کردهاند از مجازات معاف شدهاند . همچنین الف به اتهام معاونت در خروج غیر قانونی اشیاء عتیقه از کشور با رعایت کیفیات مخففه قبلا به چهار ماه حبس محکوم شده که محکومیت او قطعی ولی تا زمان وقوع جرم اخیر یعنی شرکت در خروج اشیاء عتیقه حکم محکومیت در مورد وی اجرا نگردیده است .

در دادگاه وکیل مداع ب عنوان میکند که ب در حال شروع به جرم خروج اشیاء عتیقه دستگیر شده و لذا دادگاه باید با توجه به مقررات شروع به جرم در مورد او تصمیمگیری کند . وکیل مدافع الف نیز تقاضا میکند که چون موکل او قبلا به جهار ماه حبس محکوم شده است ولی محکومیت اجرا نگردیده برای رعایت حال وی دادگاه باید با توجه به تعدد جرم در مورد موکل وی تصمیم بگیرد . هر دو وکیل در عین حال تقاضای تخفیف مجازات موکلین خود در صورت محکومیت و همچنین تعلیق اجرای مجازات آنها را مینمایند .

با توجه به سوال بالا :
اولا – دفاع وکلای الف و ب در مورد شروع به جرم و رعایت قاعده تععدد متضمن نفی برای موکلین آنهاست یا خیر ؟
ثانیا – آیا دادگاه در صورت محکومیت متهمان میتواند مجازات آنها را تخفیف داده و معلق کند یا نه ؟
ثالثا – چنانچه دادگاه متهمان را محکوم کند و علاوه بر مجازات اصلی کیفری تتمیمی نیز برای ایشان در نظر بگیرد اما مدت مجازات تتمیمی را با این استدلال که در تعزیرات نوع و مقدار و مدت مجازات به نظر حاکم است معین نکند این نظر دادگاه صحیح است یا خیر ؟

سوال دوم :
وجوه اشتراک و افتراق تشدید مجازات را در کیفرهای مستوجب حدود و مجازاتهای تعزیراتی در تکرار جرم مشخص کنید . حداکثر پنج سطر

سوال سوم :
اگر فردی بواسطه استعمال مواد مخدر مسلوب الاراده شود و مرتکب جرمی گردد به عقیده شما میتوان در دفاع از او ماده 53 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و مسلوب الاراده شدن بر اثر شرب خمر را با مسلوب الاراده شدن بواسطه مواد مخدر یکی دانست ؟ در حال به چه دلیل ؟ حداکثر 5 سطر

حقوق مدنی 1375

به سوالات ذیل با استدلال پاسخ دهید . استفاده از قانون مدنی آزاد است .
سوال اول :
در قراردادی که بین نماینده تام الاختیار یک شرکت تولید پارچه و یک بازرگان بسته میشود ، بازرگان متعهد میگردد ظرف دو سال پنبه لازم برای شرکت را در هر ماه با تقاضای نماینده شرکت به قیمت روز به شرکت بفروشد و آن را تسلیم کند :
الف - این قراداد چه وضعیتی دارد ؟
ب – بر فرض اعتبار ، اگر شرکت از پرداخت قیمت یک قسمت از پنبه تسلیم شده خود دادری کند :
آیا بازرگان حق فسخ قرارداد را دارد ؟
اگر بازرگان در اثر این خودداری شرکت ، نتواند بموقع بهای کالای خریداری شده خود را که سی درصد نسبت به زمان خرید افزایش یافته است ، بپردازد و در نتیجه فروشنده با استفاه از حق فسخی که در اینصورت برای او منظور شده است کالا را پس بگیرد ، آیا شرکت مسئول پرداخت میزان افزایش قیمت آن کالا به بازرگان خواهد بود ؟
اگر پس از فروش و تسلیم چند قسمت از پنبهها قرارداد مزبور بین طرفین اقاله شود ، آیا شرکت موظف به رد آن پنبهها یا بدل آنها به بازرگان خواهد بود ؟
خرداد 75 – شهیدی

  حقوق ثبت و امور حسبی

به کلیه سوالات زیر مستدلا پاسخ دهید . استفاده از قانون مجاز است .
سوال اول :
پس از صدور اجرائیه چک ، مازاد ملک مدیون که در وثیقه بانک بوده به نفع دارنده چک بازداشت میشود . دارنده چک طلب بانک را پرداخت و درخواست مزایده ملک را میکند و بمرحله صدور آگهی میرسد . زوجه بدهکارسند نکاح خود را که در دفتر ازدواج تنظیم شده ارائه میدهد که بموجب آن ملک مورد بحث صداق اوست و در نتیجه به عملیات اجرائی اعتراض میکند .
مرجع رسیدگی را مشخص نمایید .
بنظر شما چه تصمیمی باید اتخاذ شود .

سوال دوم :
بموجب سند رسمی منافع 20 ساله ملکی به دیگری منتقل گردید . بعد از انتقال منافع سند مالکیت ملک بنام مالک صادر میشود در حالیکه حقوق منتقل الیه منافع در آن درج نشده است . شخص اخیر الذکر برای حفظ حقوق خود به شما مراجعه میکند چه اقدامی معمول خواهید داست ؟

سوال سوم :
شخصی ملک خود را بدیگری با سند رسمی میفروشد . خریدار در همان روز به فروشنده وکالت رسمی میدهد که بعد از گذشتن ده سال حق دارد با پرداخت ثمن معامله ملک را بخود منتقل نماید بعد از دو سال وکیل ( فروشنده ) به شما مراجعه میکند که موکل ( خریدار ) بموجب اظهار نامهای او را از وکالت عزل کرده است . چگونه او را راهنمایی میکنید ؟

سوال چهارم :
حدود اختیارات ولی و موارد سقوط ولایت قهری را شرح دهید .

سوال پنجم : اداره اموال جنین بعهده کیست ؟

آئین دادرسی مدنی 1375

به سوالات ذیل پاسخ دهید :
بموجب سندی رسمی که در دفتر اسناد رسمی شماره 800 تهران تنظیم شده ، خانه الف که در تهران واقع است به ج منتقل میشود و این انتقال در دفتر املاک به ثبت میرسد . الف از دادگاه عمومی تهران تفاضای صدور حکم بر بی اعتباری سند مذکور را میکند اما دادگاه حکم بر بیحقی وی صادر مینماید . مشارالیه از حکم تجدیدنظر میخواهد و دادگاه تجدیدنظر حکم نخستین را نقض و حکم بر بی اعتباری سند انتقال صادر میکند .

محکوم له جهت اجرای حکم به شما مراجعه میکند اقداماتی را که انجام میدهید با استناد به مقررات و مستدلا بنوسید .
در خرداد 1366 الف بموجب سند رسمی اجاره آپارتمان خود واقع در تهران را که 2 اطاق دارد و یکی از اطاقهای آن مشرف بخیابان است برای مدت یکسال جهت سکونت به د ، اجاره میدهد و در 16/1/67 الف بموجب سند عادی موافقت میکند که د از مورد اجاره جهت کسب و تجارت استفاده نماید . و اطاق مشرف بخیابان را نیز به ج انتقال دهد . در 22/10/73 د با تنظیم قرارداد و دریافت یکصد میلیون رسال سرقفلی ، کل مورد اجاره را به ج انتقال داده و بتصرف وی میدهد و بخارج از کشور عزیمت میکند . الف با استناد به سند رسمی اجاره علیه د دعوی تخلیه طرح میکند و شعبه 555 دادگاه عمومی تهران دادنامه شماره 20 - 8/8/74 غیابی را دائر بر تخلیه صادر میکند . پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن ، ج که کلیه اصول اسناد و دادنامه و اجرائیه را در اختیار دارد به شما مرجعه میکند و ضمن اعلام اینکه هیچگونه دسترسی به د ندارد از شما میخواهد که وکالت وی را قبول نمائید . با استناد به مقررات و مستدلا بنویسید چه اقداماتی برای ج میتوان انجام داد .

افشین ، که کارمند یکی از ادارات دولتی در شهر اصفهان بوده و یک قطعه زمین مزروعی در شیراز و یکصد میلیون ریال در حساب بانکی خود در تبریز داشته ، در اصفهان فوت میکند . در سال 1375 رضا با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی تهران و ارائه تصاویر مصدق تصدیق انحاصر وراثت افشین و وصیت عادی که بموجب آن اموال افشین به رضا تملیک شده است ، دعوی بخواسته تنفیذ وصیت نامه علیه آقایان احمد مقیم تهران ، جواد مقیم مشهد و علی مقیم همدان که همگی وراث افشین هستند و ترکه را تقسیم نکردهاند طرح میکند . در آغاز اولین جلسه رسیدگی که در غیاب علی تشکیل میشود ، خواهان دعوی خود علیه احمد را مسترد میکند و جواد نسبت به وصیت نامه دعوی جعل نموده و دلائل جعلیت را اقامه میکند و دادگاه از رضا که در استفاده از سند باقی است تقاضای تسلیم اصل وصیت نامه را مینماید . رضا اظهار میدارد که فعلا قادر به تسلیم آن نیست ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در ارتباط با احمد قرار سقوط دعوی و به علت خروج سند وصیت نامه از اعداد دلایل و عدم وجود دلیل دیگر قرار رد دعوی خواهان را صادر میکند . اکنون با استناد بمقررات و مستدلا بسئولات زیر پاسخ دهید :
اولا : با توجه به مطالب عنوان شده آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی بدعوی را داشته است یا خیر ؟
ثانیا : آیا تصمیمات دادگاه مطابق با موازین قانونی هست یا خیر ؟

  آئین دادرسی کیفری 1375

دو مسئله زیر را بدقت بخوانید و هر دو را پاسخ دهید . استفاده از کتاب قانون آزاد است .
مسئله اول : ، دادگاه کیفری یک تهران در رسیدگی به جرمی از جرائم تعزیری که پرونده آن طبق مقرارت قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 1368 مستقیما در دادگاه طرح شده و مدعی خصوصی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست ضررو زیان نموده است بدوا به تقاضای مدعی خصوصی قرار تامین خواسته صادر میکند . سپس وقت دادرسی تعیین و طرفین احضار میشوند . روز جلسه وکیل متهم بدون موکل حضور میابد . دادگاه حضور وکیل بدون موکل ( متهم ) را نپذیرفته و جلسه را تجدید مینماید . جلسه بعد متهم در معین وکیل خود حضور پیدا میکند . دادگاه قرار وثیقهای علیه متهم صادر مینماید متهم به قرار وثیقه اعتراض میکند لیکن دادگاه پس از رسیدگی بالاخره متهم را محکوم به مجازات قانونی نموده اجرای مجازات را نیز با احراز شرایط ماده 35 قانون مجازات اسلامی معلق مینماید . بعلاوه متهم را به ضرروزیانی کمتر از میزان مدعی خصوصی محکوم میکند . مدعی خصوصی بعد از صدور حکم و قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی کتبا حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی را از خود سلب نموده است ، معذا همزمان با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ، در مهلت قانونی ، مدعی خصوصی نیز نسبت به حکم ضرر و زیان تقاضای تجدیدنظر مینماید . در مرحله تجدیدنظر خواهی ، دیوان کشور ، دادگاه کیفری یک را در دعوی مطروحه اساسا دارای صلاحیت ذاتی و محلی نداسته و پس از نقض حکم آنرا به مرجع صلاحیتدار ارسال میدارد . اینک با توجه به قضیه مطروحه و با استفاده از قانون و یا آراء دیوان کشور و نظریه مستدلا و مستندا پاسخ خواستههای زیر را بنویسید .

در رسیدگی کیفری مذکور در صورتیکه توضیحات خاصی از متهم ضرورت نداشته باشد ، اصولا حضور متهم همراه وکیل در دادگاه الزامی است یا خیر .
تصمیم دادگاه در غیر قابل تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار وثیقه درست بوده است یا خیر .
با وجود صدور حکم محکومیت و تعلیق اجرای مجازات در باره متهم طرفین دعوی کیفری اعم از دادستان یا محکوم علیه یا مدعی خصوصی و یا هر مقام قضائی حق تجدیدنظر خواهی دارند یا خیر ؟
آیا در دعوی کیفری طرفین میتوانند حق تجدیدنظر خواهی را از خود سلب کنند و در این قضیه که مدعی خصوصی حق خود را ساقط کرده میتوانسته قبل از انقضاء مدت بیست روز مبادرت به تجدیدنظر خواهی کند .

با نقض حکم در دیوان کشور بعلت عدم صلاحیت ذاتی و محلی و ارجاع پرونده به مرجع صلاحیتدار قرار تامین خواسته و وثیقه صادره علیه متهم در پرونده به قوت خود باقی میماند یا لغو و منتفی گشته و دادگاه صلاحیتدار تصمیم جدید مقتضی اتخاذ خواهد نمود .
آیا پس از نقض حکم دائر به عدم صلاحیت محلی دادگاه توسط دیوان عالی کشور ، دادگاه مرجوع الیه حق اصرار دارد یا خیر ؟

مسئله دوم : ، یک نفر نظامی در محوطه محل خدمت ضمن تخلف از مقررات رانندگی موجب مرگ نظامی دیگر میشود . بازپرس نظامی قرار وثیقهای معادل دیه مقتول علیه متهم صادر میکند که پس از تودیع آزاد میگردد . متهم علاوه بر بزه مذکور بعلت حمل و نگهداری مواد مخدر که مجازات آن به فرض شدیدتر از جرم اولی است تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده . اینک دادسرای انقلاب با توجه به مقررات قانون بعلت اینکه مجازات جرم دوم مهمتر است خود را صالح برسیدگی به هر دو جرم متهم میداند . پس از حل اختلاف بین دو دادسرا توسط مرجع صلاحیدار ، بازپرس نظامی قرار وثیقه متهم را به قررا بازداشت تشدید و ذیل قرار صادره متهم را در زندان از ملاقات ممنوع میکند . وکیل متهم طی لایحهای دادسرا و دادگاه عمومی را صالح برای رسیدگی به جرم قتل غیر عمد دانسته و ممنوع الملاقات کردن متهم را غیر قانونی و بر خلاف حقوق زندانی تلقی مینماید . اینک با توجه به مسئله بالا و قانون و آراء دیوان کشور و نظریهها مستدلا و مستندا پاسخ خواستههای ذیل را بنویسید.
با توجه به اینکه جرم حمل و نگهداری مواد مخدر مهمتر از جرم دیگر متهم بوده ، رسیدگی به هر دو بزه انتسابی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی بجرم مهمتر را دارد میباشد یا خیر .

در این قضیه مرجع حل اختلاف بین دو دادسرا کدام بوده است .
آیا ادعای وکیل متهم در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و نیز ممنوع الملاقات کردن متهم درست است یا خیر ؟
تامین کیفری وثیقه که توسط بازپرس نظامی معادل دیه مقتول اخذ شده متناسب با جرم ارتکابی بوده یا خیر .

حقوق تجارت 1375

لطفا به هر دو سوال ذیل پاسخ دهید : استفاده از کتاب قانون آزاد است .
الف که یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود ب میباشد ، در تادیه بدهیهایش دچار وقفه شده و طلبکاران وی با همه تلاشی که معمول داشتهاند موفق نگردیدهاند مطالبات خود را بحیطه وصول درآورند و مالی هم از او بدست نیاوردهاند تا با معرفی آن بتوانند استیفای طلب نمایند . تنها دارئی شناخته شده او سهم الشرکهای است که نامبرده در شرکت با مسئولیت محدود ب دارد . چگونه ممکن است که آن سهم الشرکه آزاد و در اختیار طلبکاران قرار گیرد و آیا طلبکاران برای تحقق این منظور باید همگی عمل کنند و یا اقدام یکی از آنان هم کافی است و آیا اگر وجهی از این بابت بدست آید به نسبت بین طلبکاران تقسیم میشود و یا ترتیب دیگری اخذ میگردد ؟

الف سفتهای در وجه ب صادر کرده و ب سفته مذکور را بنفع د و آقای د نیز در وجه ج ظهر نویسی کرده است . همچنین امضای ک بعنوان ضامن بدون تعیین مضون عنه او در پشت سفته دیده میشود . الف در سررسید از وجه سند" href="/tags/52638/پرداخت-وجه-سند/" class="link">پرداخت وجه سند خود داری نموده و ج ظرف مهلت مقرر نسبت به واخواست آن اقدام کرده است و متعاقبا دادخواستی به طرفیت الف ، ب ، د و ک تقدیم کرده و حکم هم بر محکومیت خواندگان بنحو تضامن صادر شده است . قبل از صدور حکم محکومیت مذکور ، قرار تامین خواسته نیز بنفع ج و علیه همه امضاء کنندگان صادره شده و ج از هر یک از امضاء کنندگان اموالی را به اجرای دادگاه معرفی کرده و آن اموال بازداشت شده است . در مقام اجرای حکم صادر شده کلیه اموال توقیف شده موافق موازین قانون بفروش رفته و حاصل فروش 40% بیش از مبلغ سفته است . تکلیف اجرای با مبلغ اضافی از چه قرار است و آن مبلغ به چه کسی باید داده شود ؟