جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

اختبار-بهمن-1377

حقوق ثبت بهمن 1377

اختبار کارآموزان وکالت – وقت یک ساعت و نیم
به کلیه سوالات زیر پاسخ دهید :
1 ) ترکیب هیات نظارت و شورای عالی ثبت را بنوسید و صلاحیت شورای عالی ثبت را توضیح دهید .

2 ) شخصی که زمین او در مجاورت ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده است قرار ندارد نسبت به حدود ملک مذبور و حق عبور خود در آن ملک ، که متقاضی در درخواست ثبت خود به آن اشاره نکرده است ، اعتراض دارد در چه زمانی باید اعتراض نماید و در چه مرجعی رسیدگی میشود ؟

3 ) سه اطلاح ثبتی تفکیک ، افراز و تقسیم را توضیح دهید ؟

4 ) برای اجرای اجرائیه سندی ذمه ای با معرفی بستانکار چند دستگاه یخچال موجود در پارکینگ ساختمان محل مسکونی بدهکار توقیف میشود . مستاجر طبقه دیگر ساختمان مزبور به شما مراجعه و با ارائه مدارکی خود را مالک بخچالهای مزبور معرفی مینماید . در صورتیکه صحت اظهارات او را احراز و مدارک او را کافی دانستید برای رفع توقیف چه اقدامی انجام میدهید و چه مراحلی ممکن است شکایت شما طی نماید ؟

5 ) بر اساس سند ذمه ای اجرائیه ای علیه شخصی صادر میشود ، میون سند ذمه ای شما را بعنوان وکیل تعیین و با ارائه اسنادی مدعی میشود که دین خود را پرداخته است در صورتیکه مدارک او کافی باشد چه اقدامی انجام خواهید داد . موکل از شما میخواهد که نسبت به توقف علمیات اجرائی اقدام کنید . در این مورد چگونه عمل میشود ؟
استفاده از کتاب قانون و هر نوشته ای ممنوع است .

آئین دادرسی کیفری بهمن 1377

آئین دادرسی کیفری تاریخ 23/11/77
به سوالات ذیل پاسخ دهید ، وقت 2 ساعت
سئوال اول :
”الف“ که بموجب مبایعه نامه عادی آپارتمانی را در سال 73 از مالک ”ب“ خریداری نموده است بعدا متوجه میشود ملک مذکور با سند رسمی به ”ج“ منتقل گردیده است لذا در همان سال در دادسرای تهران علیه ”ب“ به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیرشکایت مینماید . ”ب“ در بازپرسی میگوید چون ”الف“ بقیه شمس معامله را بموقع نپرداخته محق به انتقال ملک خود به ”ج“ بوده است . بازپرس پس از تحقیقات قرار اناطه صادر مینماید با اعتراض الف به این قرار دادگاه کیفری 2 موضوع را از موارد اناطه ندانسته و پرونده را به بازپرسی اعاده مینماید . ”ب“ به رای دادگاه کیفری 2 اعتراض می نماید در این زمان در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرا منحل و دادگاه عمومی تشکیل میگردد به سئوالات زیر مستدلا پاسخ دهید :
1 - علت صدور قرار اناطه در این مسئله چیست . آیا صدور قرار صحیح میباشد ؟ چرا
2 - آیا رای دادگاه کیفری دو قابل تجدیدنظر است یا نه
3 - با فرض قابل اعتراض بودن رای مرجع رسیدگی به اعتراض کدام دادگاه است
4 - رسیدگی ماهوی ( در صورت لزوم ) در کدام دادگاه ادامه خواهد یافت

سئوال دوم :
آقای الف از آقای ب تحت عناوین ایراد ضرب ، تظاهر بوکالت دادگستری فحاشی و صدور چک بلامحل بمبلغ سی میلیون ریال شکایت کرده است . در مورد چک بلامحل علاوه بر شکایت دادخواست ضرر و زیان نیز طرح و مبلغ چک را بانضمام خسارات قانونی مطالبه کرده است . پرونده در یکی از شعب دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار
گرفته و دادگاه پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم وی را مجرم تشخیص داده و در مورد ایراد ضرب به پرداخت دیه کامل در مورد تظاهر بوکالت دادگستری به سه ماه حبس و در مورد فحاشی به 20 ضربه شلاق و در مورد چک بلامحل به دو سال حبس و 7 میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است هم چنین متهم را به تادیه مبلغ سی میلیون ریال خسارات قانونی محکوم کرده است .

به سئوالات زیر پاسخ دهید :
1 - آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است یا خیر ؟
2 - مرجع تجدید نظر را ذکر کنید
3 - محکوم علیه تقاضای خود را به کدام مرجع باید تسلیم نماید و چه مبلغی را باید بابت هزینه دادرسی تا دیه نماید ؟

  آئین دادرسی مدنی بهمن 1377

آئین دادرسی مدنی
به سوالات زیر پاسخ دهید .
سوال اول :
در تاریخ 14/2/77 آقای ( الف ) کارمند یکی از ادارات دولتی اصفهان در شهر مذکور فوت می کند . بر اثر وی یک پسر 19 ساله بنام ( ب ) و یک همسر بنام ( ج ) و یک دختر بنام ( د ) هستند . آقای ( ب ) در تهران و بانوان ( ج ) و ( د ) در تبریز سکونت دارند و بین ایشان اختلاف وجود دارد . متوفی در هنگام فوت فقط چهار میلیون ریال در حساب خود در یکی از بانکهای اصفهان و یک قطعه زمین مزروعی به بهای سه میلیون ریال در شهرستان رشت داشته است . آقای ( ب ) با مراجعه به دفتر شما درخواست می کند به سوالات زیر پاسخ دهید :

1 - جهت تحصیل تصدیق انحصار وراثت آقای ( الف ) چه مدارکی باید تهیه شود و کدام دادگاه صالح است . 2 - درخواست نامه تصدیق انحصار وراثت مرحوم ( الف ) چند نوبت باید آگهی شود و هزینه آگهی چه مبلغی است . 3 - چنانچه تصدیقی در موضوع وراثت صادر شود قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر هست یا خیر . 4 - با فرض تکمیل بودن مدارک ، درخواست نامه تصدیق انحصار وراثت را تنظیم و به اینجانب تسملیم نمائید .
با استناد به مقررات و مستدلاً به سوالات فوق پاسخ داده و درخواست نامه مذکور را بنویسید .

سوال دوم :
آقای بهمن که در تهران اقامت دارد بموجب قرارداد مورخ 25/5/77 یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران را به آقای محمد می فروشد و با دریافت کل ثمن معامله تعهد میکند در تاریخ 28/6/77 جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و در قرارداد ذکر میشود : هر گونه اختلافی تحت هر عنوانی در ارتباط با این قرارداد بین طرفین بوجود بیاید از طریق داوری حل و فصل خواهد شد . ”آقای بهمن در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نمی شود و بین طرفین اختلاف بوجود می آید و آقای محمد بوسیله اظهارنامه رسمی وکیل خود آقای ( ج ) را به عنوان داور خود معین و به طرف مقابل معرفی و درخواست می کند که وی نیز داور خود را در مهلت قانونی معین و معرفی کند . آقای بهمن با وجود ابلاغ اظهارنامه و انقضای مهلت قانونی داور خود را معرفی نمی نماید . آقای محمد با طرح دعوی علیه آقای بهمن و بیان موارد اختلاف و معرفی آقای ( ج ) بعنوان داور اختصاصی خود و با استناد به قرارداد و اظهارنامه و ارائه تصاویر مصدق آنها از دادگاه عمومی تهران تقاضای تعیین داور و سرداور جهت رسیدگی به اختلافات را می کند . با توجه به تکمیل بودن پرونده وقت رسیدگی تعیین و در زمان تعیین شده جلسه دادرسی با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل میشود و خواهان خواسته خود را مطرح میکند .
اکنون به سئوالات ذیل با استناد به مقررات و مستدلاً پاسخ دهید : الف - آیا آقای محمد در طرح دعوی خود رعایت کلیه موازین قانونی را کرده است یا خیر ؟
ب - بنظر شما دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید که مطابق با موازین قانونی باشد ؟

سئوال سوم :
آقای رضا بموجب دادخواستی که بشماره 394 و بتاریخ 16/7/77 در دفترکل مجتمع قضائی مرکزی تهران ثبت شده است دعوائی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره سفته علیه آقای حسن در تهران اقامتگاه وی طرح نموده که رسیدگی به آن بیکی از شعب دادگاههای عمومی ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است . در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی با حضور خواهان تشکیل می شود و رئیس دادگاه به خواهان اظهار می دارد که مامور ابلاغ ضمن اعاده دادخواست و پیوستهای آن اعلام کرده است : به نشانی خوانده ، مراجعه شد ، ساکنین محل اظهار داشتند آقای حسن در تاریخ 14/7/77 فوت کرده است . خواهان کلیه مطالب عنوان شده از جانب مامور ابلاغ را تائید و جهت معرفی ورثه مرحوم حسن تقاضای مهلت می کند و مراتب مذکور در صورتجلسه دادگاه درج می شود.
با استناد به مقررات و مستدلاً بنویسید دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید که مطابق با موازین قانونی باشد .

حقوق جزا بهمن 1377

سئوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی - امتحان کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز سئوالات حقوق جزای عمومی
وقت : 2 ساعت و نیم
1 . شخصی به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانشکده حقوق تحت تعقیب قرار می گیرد وی در دادگاه به جرم خود اقرار و اعتراف می نماید لکن متذکر می گردد که در این کار سوء نیتی نداشته و در اثر آن عمل نیز ضرری متوجه هیچ کس نشده است . دادگاه عمومی تهران دفاعیات متهم را مورد پذیرش قرار نمی دهد و ارتکاب جرم جعل را محرز می داند . ولی از آن جا که متهم جوان و بدون پیشینه کیفری است وی را مستحق تخفیف مجازات می داند . سرانجا با انطباق مورد با ماده 527 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و رعایت ماده 22 همان قانون وی را به دو سال زندان محکوم می نماید محکوم جهت تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر قانونی به شما مراجعه می کند . در اینصورت :
1 ) اگر وکالت وی را نمی پذیرید جهات و دلائل آنرا بیان نمائید .
2 ) هر گاه وکالت وی را در مرحله تجدیدنظر می پذیرید دفاعیات خود را بر چه پایه ای قرار می دهید ؟
2 . شخصی به اتهام بزه شرب خمر و زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته و به مجازات شلاق مستوجب حد محکوم گردیده و هر دو حکم نیز اجرا شده است . سپس متهم مذکور به عنوان جعل اسناد دولتی و کلاهبرداری و ایراد جرح عمدی تحت تعقیب قرار می گیرد . در فرض اینکه دلائل کافی برای توجه اتهام وجود دارد آیا می توان حکم تعدد و تکرار را در مورد جرائم ارتکابی اخیرالذکر جاری ساخت ؟ پاسخ مثبت یا منفی خود را به استناد دلایل و مواد قانونی بیان نمائید .

سئوالات حقوق جزای اختصاصی :
1 . آقای منوچهری به موجب وکالتنامه رسمی به آقای مرتضوی وکالت می دهد که خانه مسکونی وی را به هر شخص و به هر شرط و به هر مبلغ بفروشد . آقای مرتضوی به استناد وکالتنامه مذکور مورد معامله را به مبلغ یکصد میلیون ریال به شخصی می فروشد و وجه آن را دریافت داشته لکن به موکل خود ( آقای منوچهری ) مسترد می نماید . آقای منوچهری وسیله اظهارنامه رسمی وجه مورد معامله را از وکیل خود مطالبه می کند ولی آقای مرتضوی با وجود ابلاغ اظهارنامه از تحویل و استرداد وجه مذکور خودداری می نماید . آقای منوچهری شکوائیه ای تحت عنوان خیانت در امانت به مرجع قضائی تقدیم و تعقیب کیفری نامبرده را درخواست می نماید . دادگاه به موضوع رسیدگی و سرانجام متهم را به دلیل عدم تحقق بزه خیانت در امانت تبرئه می کند .
اکنون آقای منوچهری به شما مراجعه و تقاضا دارد که در مقام تجدیدنظر خواهی برآئید . آیا به نظر شما صدور حکم برائت متهم از جانب دادگاه صادر کننده حکم موجه و قانونی است یا خیر و اگر به نظر شما صحیح به نظر می رسد دلائل خود را توضیح دهید و چنانچه نادرست است دلیل آنرا بنویسید .

2 . آقای محمودی به علت بزه قتل غیرعمدی در اثر رانندگی تحت تعقیب قرار می گیرد . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی و وی را به پرداخت دیه در حق وراث مقتول محکوم می نماید . حکم دادگاه در اثر تجدیدنظر خواهی مورد تایید قرار می گیرد و در اثر اجرای حکم مبلغ دیه از آقای محمودی وصول می شود . از آن جا که وسیله نقلیه آقای محمودی نزد شرکت بیمه ایران بیمه ”دیه“ بوده وی دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ایران به خواسته مطالبه وجه پرداختی به دادگاه تقدیم می دارد . شرکت بیمه ایران در قبال ادعای آقای محمودی ( راننده ) متذکر می گردد که به قرار اطلاع آقای محمودی رانندگی وسیله نقلیه مورد بحث را به عهده نداشته بلکه فرزندش راننده وسیله نقلیه بوده و به علت اینکه گواهی نامه رانندگی نداشته پدر بجای پسر راننده معرفی شده تا بتواند دیه پرداختی را از بیمه دریافت دارد . به این ترتیب شرکت بیمه رای قطعی محکومیت کیفری آقای محمودی را زیر سئوال برده است . اکنون آقای محمودی به شما مراجعه می نماید . آیا وکالت وی را می پذیرید یا خیر در صورتی که وکالت وی را نمی پذیرید موجبات عدم پذیرش وکالت را مشروحاً بیان دارید ؟ و اگر به موادی از قانون اشاره می نمائید مفاد آن مواد را به طور اجمال بیان دارید .

حقوق مدنی بهمن 1377

سوالات حقوق مدنی - امتحان کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز
به هر سه سوال پاسخ دهید . وقت : 2 ساعت
1 - در قولنامه ای تعهد به فروش ملکی می شود ، ولی فروشنده پیش از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال ملک ، آن را با سند رسمی به دیگری می فروشد و بدین وسیله موضوع تعهد مندرج در قولنامه را از بین می برد . در این فرض ، آیا ابطال معامله دوم و الزام فروشنده قولنامه به انتقال ملک به خریدار قولنامه ممکن است ؟ یا با فروش ملک موضوع تعهد از بین رفته است ؟ مبنای هر یک از این دو نظر چیست و شما بر پایه قوانین موضوعه و تحلیل مفاد تراضی کدامیک را ترجیح می دهید ؟ و رویه قضایی به کدام سو تمایل دارد ؟

2 - پدر صغیری ملک مولی علیه را برای مدت ده سال به اجاره می دهد ، و پس از پنج سال صغیر بالغ و رشید می شود . در این فرض ، آیا اجاره نسبت به مدت بعد از رشد نافذ است یا غیرنافذ ؟ پاسخ را با استدلال بنویسید .

3 - هنگام خاک برداری از ملک همسایه خانه مدعی آسیب می بیند . دعوی جبران خسارت مدتی به درازا می کشد و ظرف این مدت هزینه تعمیر و مصالح ساختمانی بالا می رود . دادگاه ضمن تعلیم خود به کارشناس برای تعیین خسارت ، باید هزینه زمان تلف و آسیب را از او بخواهد یا هزینه روز را و چرا ؟

حقوق تجارت بهمن 1377

سوالات حقوق تجارت
کارآموزان محترم ، با پرهیز جدی از جواب هر چهار مساله ، لطفاً فقط به سه مساله از چهار مساله زیر پاسخ دهید
مساله اول
در یک معامله تجارتی بین دو تاجر ، ”الف“ که خریدار است پرداخت قیمت کالا را از طریق امضای سفته ای در تاریخ 10/11/74 و به سررسید 2/3/75 در وجه ”ب“ که فروشنده سات تعهد مینماید ضمناً برای تامین اطمینان خاطر فروشنده ، ”ج“ که شخص ثالث است پرداخت وجه سفته توسط الف را در ظهر آن ضمانت میکند .
”ب“ همین سفته را در معامله ایکه با ”د“ داشته است ظهرنویسی کرده و به ”د“ منتقل مینماید ”د“ سفته را جهت وصول ، ببانک می سپارد ولی ”الف“ بعلت ادعایش اثر بر عدم تحویل کالای موضوع معامله ، اقدامی در پرداخت وجه سفته نمیکند و لذا سفته در تاریخ 11/3/75 واخواست میشود . مذاکرات اصلاحی بین افراد فوق الذکر مدتی بدرازا میکشد و در نهایت ”د“ با حصول یاس از مذاکرات ، در تاریخ 4/4/76 بدفتر کار شما مراجعه و تقاضای قبول وکالت و طرح دعوی جهت وصل وجه سفته مینماید .
حال وضعیت حقوقی موجود بین ”د“ و ”الف - ب - ج“ را تحلیل کرده و پس از بیان استنباط حقوقی و استدلالها و استنادات خود ، هر گونه اقدامی را که در جهت حفظ حقوق موکل ضروری و قابل عمل تشخیص میدهید مستند به مواد قانونی بنویسید .

مساله دوم
شخصی که به کار تولیدی مشغول است بمنظور مشخص و متمایز کردن کالای تولیدی خود از دیگر تولیدات مشابه ، درصدد ثبت حروف A . B . C بعنوان علامت تجارتی است و برای نیل بمقصود خود ، شخصاً اظهار نامه ثبت علامت برای طبقه موردنظر را تهیه و به اداره ثبت علائم و مالکیت صنعتی تسلیم نموده است . اداره مالکیت های تجارتی ، با ارسال یک اخطار اداری ، با ثبت حروف مورد تقاضا بعنوان علامت تجارتی بعلت اینکه علامت مورد درخواست ، لاتین میباشد باستناد بخشنامه ای از هیات محترم دولت مخالفت کرده و تقاضای او را مردود اعلام نموده است .
متقاضی ثبت علامت ، به شما مراجعه و درخواست قبول وکالت برای ثبت علامت مزبور دارد هر گونه اقدامی را که بنظرتان مقدور و قانونی میرسد با ذکر استدلالها و مواد و فصول قانونی ، مرقوم فرمائید .

مساله سوم
شرکای شرکتی با مسئولیت محدود ، که اساسنامه آن دقیقاً طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده است ، مراجعه و اظهار میدارند که بدلائلی ، تصمیم گرفته اند به جای شرکت با مسئولیت محدود شرکتی از نوع سهامی خاص داشته باشند و اساسنامه از پیش تهیه شده سهامی خاص را که مطابق قانون تهیه شده است را نیز به شما تسلیم مینمایند با چنین فرضی با انتخاب کوتاهترین راه ، هر گونه نوشته و اقدامی که جهت نیل به مقصود موکل ضروری و لازم میدانید تهیه فرمائید .

مساله چهارم
دو نفر به شما مراجعه و با ارائه دادنامه ای که از یکی از محاکم عمومی صادر گردیده است از شما تقاضای قبول وکالت برای تجدیدنظر خواهی از دادنامه مزبور دارند دادنامه صادره ، حکایت از آن دارد که دو نفر یاد شده ، خریدار و فروشنده ملکی بمبلغ 000ر000ر500 ریال بوده اند که مبایعه نامه آن در یکی از آژانس های معاملات ملکی بین آنان تنظیم شده و علیرغم اینکه سند رسمی معامله متعاقباً در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده ولی بعلت مطرح شدن پاره ای اختلاف نظرها ، حق دلالی آژانس فوق الذکر پرداخت نگردیده و دلال نگزیر برای وصول حق دلالی مندرج در مبایعه نامه که عبارت از یک درصد از قیمت مورد معامله از هر یک از طرفین میباشد بدادگاه مراجعه و دادگاه بدلیل اینکه طرفین ایرادی از جهت مبلغ معامله و تنظیم شدن مبایعه نامه در آژانس متعلق به دلایل و پیش بینی 1% از قیمت معامله بعنوان حق دلالی هر یک از طرفین بعمل نیاورده اند رای به محکومیت خریدار و فروشنده متناصفاً به پرداخت معادل دو درصد از قیمت معامله را در حق خواهان نموده است .

با توجه به مراتب فوق لطفاً با فرض قبول وکالت از ناحیه فروشنده و خریدار فوق الذکر ، نسبت به تهیه لایحه تجدیدنظر خواهی اقدام نمایید .