جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

اختبار-آذر-1378

آئین دادرسی کفری آذر 1378

سئوالات اختبار کتبی آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری
26/9/1378
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
1 - یکی از کارمندان دولت باتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه عمومی تهران به مجازات زندان و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذه و . . . . محکوم گردیده است . این دادنامه با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دادگاه تجدیدنظر تان نیز مورد رسیدگی واقع و عیناً تایید شده است . شکات پرونده سه نفر بوده اند یکی از آنان پس از صدور حکم قطعی با مراجعه به دادگاه و با اعلام کتبی از شکایت خود صرفنظر مینماید . در این حالت محکوم علیه شما را بعنوان وکیل خود معرفی و تقاضا دارد در جهت حفظ منافع وی اقدام لازم قانونی بعمل آورید . با توجه به توضیحات فوق به موارد زیر پاسخ دهید .

الف - چه اقدامی برای موکل خود انجام داده و کار خود را مستنداً به چه ماده ای از مواد قانونی انجام می دهید ؟
ب - به کدام دادگاه مراجعه مینمائید ( بدوی یا تجدیدنظر ) به چه دلیل و چه تقاضائی از دادگاه مینمائید ؟
ج - عکس العمل دادگاه در قبال تقاضای شما چه خواهد بود و به نظر شما دادگاه چه تصمیمی اتخاذ مینماید ؟
د - به نظر شما رضایت و گذشت احداز شکات تا چه حد در تصمیم دادگاه موثر است اگر موثر نیست دلیل خود را مستنداً بیان کنید ؟
ه‍ - در صورتی که دادگاه تقاضای شما را رد نماید مرجعی برای اعتراض و شکایت به تصمیم دادگاه اخیر باقی است یا خیر ؟ بارم 8 نمره

2 - شخصی باتهام جعل سندرسمی در دادگاه عمومی تهران تحت تعقیب واقع و به دو سال زندان محکوم میگردد . دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظر خواهی محکوم علیه رای بدوی را عیناً تایید مینماید و حکم به مرحله اجرا در می آید . در جریان اجرای حکم قانونگذار مجازات جعل سند رسمی را تخفیف میدهد . محکوم علیه برای اجرای قانون اخف به شما مراجعه و درخواست مینماید که وکالت وی را قبول و اقدام قانونی بعمل آورد . در اینصورت شما بعنوان وکیل محکوم علیه چه اقداماتی بعمل می آورید و به کدام مرجع قانونی مراجعه مینمائید ؟ اقدامات خود را مستنداً به مواد قانونی توضیح دهید ؟ بارم 8 نمره

3 - وثیقه گذاری به قاضی محکمه مراجعه و با تحویل متهمی که برای او وثیقه گذارده ، تقاضا دارد از ملک مورد وثیقه رفع بازداشت شود . قاضی از پذیرفتن درخواست وی امتناع مینماید . بنظر شما قاضی برای امتناع خود چه دلیلی دارد ؟ در صورتی که شما نیز این تصمیم را صحیح میدانید استدلال خود را بیان کنید . در صورتی که تصمیم قاضی را درست و قانونی نمی دانید دلایل آنرا با توجه به مواد قانونی بیان دارید ؟
بارم 4 نمره

ثبت و امور حسبی آذر 1378

سوال امتحانی ثبت و امور حسبی کارآموزان وکالت ( آذرماه 78 )
پاسخ سوالات زیر را در قالب دقیق سوال جواب دهید و از مطالب غیرمربوط امتناع نمائید .
سوال 1 - شخصی در سند شرطی وجه بدهکاری خود را بصندوق ثبت تودیع نموده و قبض آنرا به دفترخانه ارائه کرده و سردفتر سند شرطی را فسخ نمود اما بعداً در اثر تسامح سردفتر و عدم اعلام فسخ بوثیقه گیرنده نامبرده مبادرت به صدور اجرائیه ، و ملک مذکور به مزایده فروخته شد و سند انتقال به برنده مزایده داده شد توضیح دهید که چگونه با پرداخت بدهی ، ملک مذکور مورد مزایده و انتقال سند به شخص ثالث گردیده است در وضعیت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل حل می باشد .
( بارم : 7 نمره )

سوال 2 - در بعضی از اسناد مالکیت مشاهده میشود که حدود ملک مذکور به علائم طبیعی ( از قبیل کوه یا تپه و غیره ) محدود گردیده که حدود اربعه با مساحت زمین نیز هم آهنگی ندارد و نتیجتاً موجب اشکالاتی در اعتبار و بهربرداری از آن گردیده است که اقدامات قانونی دیگر را طلب می نماید - اجمالاً توضیح دهید که مشکل کار چه بوده و از چه طریق و چه مرجع و بچه صورت باید انجام پذیرد ( منظور از سوال توجیه عملکرد قانونی برای معتبر گردیدن سند رسمی مالکیت است ) ( بارم : 7 نمره )
سوال 3 - شخصی فرزند جدیدالولاده نامعلومی که والدین او مشخص نگردیده تحت سرپرستی خود درآورد و برای او شناسنامه دریافت نمود و بعد از چندی فوت نموده و اموالی از او بجا مانده است در حالیکه فرزند دارای پدر واقعی بوده ، در چنین وضعیتی تکلیف دادگاه نسبت به سرپرستی طفل چیست و ادعای سرپرستی شخص مدعی ابوت واقعی او چه آثار قانونی دارد ؟ ( بارم : 6 نمره )

حقوق مدنی آذر 1378

« سئوالات اختبار حقوق مدنی کارآموزان وکالت دادگستری »
« مورخ 19/9/1378 »
به هر سه سئوال مستدلاً پاسخ دهید
1 - دو برادر هر یک طبق سند مالکیت ثبتی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه محل سکونت خود میباشند . یکی از آنان پس از مدتی زندگی مشترک در محل مزبور آن را ترک و از آن تاریخ سه سال میگذرد . برادری که واحد مورد بحث را ترک نموده دعوائی علیه شریک خود مطرح میسازد با خواسته افراز خانه مشترک و مطالبه اجرت المثل سه ساله که برادر او بطور مستقل از مسکن فوق استفاده کرده است خوانده در برابر دعوی مطروحه تسلیم نمی باشد و خواهان را درخواسته خود ذیحق نمی داند . شما بعنوان وکیل دادگستری کدامیک از طرفین را ذیحق میدانید وکالت هر یک را که می پذیرید در دفاع از موکل خود چگونه استدلال می کنید ؟
« پاسخ حداکثر 20 سطر » بارم 7 نمره

2 - ملکی دارای اشجار و ساختمان است مالک آن فوت و ورثه او منحصراً عبارتند از دو فرزند و زوجه متوفی با وجودیکه فرزندان میت حاضرند سهم همسر او را از بهای اشجار و ساختمان بپردازند ولی مشارالیها از دریافت آن خودداری میکند . فرزندان متوفی که درصدد اخذ سند مالکیت جداگانه هر یک به نسبت سهم خود از اداره ثبت محل میباشند بشما وکالت داده اند تا قبل از صدور سند مالکیت حقوق زوجه متوفی را پرداخت و اسناد مالکیت مورد نظر ایشان بدون ذکر حقوق زوجه نسبت به اعیانی صادر شود .
چه اقدامات قانونی بمنظور تحقق هدف موکلان خود انجام میدهید ؟ جهات و استدلال خود را بیان کنید ؟
« پاسخ حداکثر 15 سطر » بارم 6 نمره

3 - در مبایعه نامه ای که بین خواهان و خوانده تنظیم شده مورد معامله عبارتست از ششدانگ یکباب خانه و یک رشته تلفن . متعاملین در زمان مقرر با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال سند قطعی انتقال خانه اقدام ولی در مورد واگذاری تلفن سند رسمی انتقال تنظیم نمیشود بعبارت دیگر بدون هیچ نوع توافق جدیدی انتقال تلفن مسکوت میماند . خریدار الزام فروشنده را به تنظیم سند واگذاری تلفن از دادگاه تقاضا کرده است ، فروشنده ( خوانده ) مدعی است با تنظیم سند رسمی قطعی انتقال خانه موضوع واگذاری تلفن منتفی است هر یک از طرفین را که در این دعوی موفق میدانید وکالت او را بعهده بگیرید در دفاع از موکل خود لایحه ای مستدل بنویسید .
پاسخ حداکثر 20 سطر بارم 7 نمره

حقوق جزا آذر 1378

سئوال حقوق جزای عمومی اختبار کتبی آذرماه 78 کانون وکلای دادگستری
شخصی به اتهام 1 - جعل سند عادی 2 - استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار می گیرد . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی با احراز وقوع هر دو بزه به استناد مواد 536 و 47 قانون مجازات اسلامی وی را به 5 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و اجرای مجازات زندان را به استناد ماده 25 همان قانون برای مدت دو سال معلق می نماید . شاکی پرونده که از این حکم ناراضی بنظر می رسد به شما مراجعه کرده و درخواست کمک می نماید . پاسخ دهید که آیا وکالت شاکی را می پذیرید یا نه . اگر وکالت وی را می پذیرید لایحه تجدیدنظر خواهی خود را تنظیم نموده و دلائل نادرستی رای را بیان دارید . در صورتیکه رای دادگاه را درست می دانید و نیازی به تجدیدنظر خواهی نمی بینید دلائل درستی آنرا بیان کنید .
سئوال حقوق جزای اختصاصی اختبار آذرماه 78 کانون وکلای دادگستری

شخصی مبادرت به تهیه صندوق « خیرات و صدقات » نموده و آنرا در چهار راه ولی عصر تهران نصب می کند . عابران در حین عبور و مشاهده صندوق مبالغی وجه را در داخل صندوق می اندازند و صاحب صندوق پول های موجود را به نفع خود برداشت می نماید . این کار را مرتباً تکرار می کند مل این شخص سوء ظن یکی از عابران را جلب نموده و درصدد شکایت بر می آید در یکی از روزها ماموران انتظامی در حین باز کردن صندوق و دریافت پول وی را دستگیر می نمایند متهم در تحقیقات مقدماتی اظهار می دارد که مرتکب جرمی نشده بلکه عابران به میل و دلخواه خود درصدد پرداخت وجه برآمده اند در این رهگذر هیچ فشاری بر آنها تحمیل نشده است . با مطالعه موضوع فوق بیان کنید .
1 - آیا بنظر شما جرمی به وقوع پیوسته است یا نه .
2 - در صورتی که اعتقاد به وقوع جرم ندارید دلایل این ادعای خود را بیان کنید در صورتی که عمل آن شخص را جرم و قابل مجازات می دانید عنوان کیفری آنرا بیان کنید .
3 - در صورتی که وقوع جرم را محرز می دانید برای استرداد پول های پرداخت شده چه راههائی پیشنهاد می نمایید . به عبارت دیگر شاکیان پرونده چگونه می توانند به پول های پرداخت شده دست یابند .

حقوق تجارت آذر 1378

حقوق تجارت
به سئوالات ذیل پاسخ دهید
وقت : یکساعت و نیم
سئوال اول : در صورتیکه تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی و در زمانی که قانوناً در حال توقف است در بازار داد و ستد کند و چک و سفته رد و بدل نماید و بر اثر این اقدامات دارای طلب و بدهی گردد :
اولاً : آیا اداره تصفیه مکلف است نسبت به وصول مطالبات حاصله بعد از زمان توقف با توجه به ماده 418 قانون تجارت اقدام نماید ؟
ثانیاً : اداره تصفیه در قبال این قبیل بدهی ها چه تکلیفی دارد ، ضمناً هر گاه راجع به دیون حاصل بعد از ورشکستگی حکم محکومیت و سپس اجرائیه صادر گردد آیا بازداشت وی در قبال بدهی بعد از صدور حکم توقف مجاز است یا خیر ؟ ( بارم : 5 نمره )

سئوال دوم : اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا نماید که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارت دادرسی قابل مطالبه می باشد یا نه ؟ ( بارم : 5 نمره )

سئوال سوم : آیا تاجر میتواند در فاصله بین تقدیم دادخواست توقف و صدور حکم ورشکستگی در کمیسیون های مالیاتی شرکت نموده و از حقوق مالی خود دفاع نماید ؟
( بارم : 5 نمره )

سئوال چهارم : آیا شرکت تعاونی قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص میباشد در صورت امکان توجیه و طرز تطبیق آن با مقررات قانون و نحوه تشکیل چگونه می باشد ؟
( بارم : 5 نمره )

آئین دادرسی مدنی آذر 1378

« سئوالات اختبار کتبی آئین دادرسی مدنی کارآموزان و مقامات دادگستری »
« مورخ 23/9/1378 »

به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
1 - حسن دادخواستی بخواسته تخلیه و تحویل مورد اجاره به طرفیت دیم دادگاه عمومی تهران نموده ، دادگاه پس از رسیدگی به موضوع حکم محکومیت رضا را به تخلیه و تحویل مورد اجاره صادر کرده است . محکوم علیه ( رضا ) از این رای تجدید نظرخواهی نموده و شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه بدوی را عیناً تایید ، و خواهان تقاضای صدور اجرائیه بعمل آورده ، در این موقع محمود که مدعی است مورد اجاره در تصرف وی بوده و با توجه به اینکه حق انتقال بغیر در سند از رضا سلب نشده از او اجاره کرده است بشما مراجعه و تقاضای کمک مینماید و اظهار میدارد که در صورت اجرای حکم خسارت غیرقابل جبرانی بودی وارد میشود . حالیه شما به عنوان وکیل محمود به پرسش های زیر پاسخ دهید .

1 - خواسته محمود در قالب کدام یک از عناوین حقوقی قابل طرح است .
2 - خواسته شما از دادگاه چیست و چه تقاضائی مینمائید . ( عنوان خواسته )
3 - چه کسانی را طرف دعوی موکل خود قرار میدهید ؟
4 - برای احقاق حق موکل خود به کدام دادگاه مراجعه می کنید ؟ بدوی یا تجدیدنظر ؟ با ذکر مثال ؟
5 - برای جلوگیری از اجرایب حکم تخلیه تا صدور رای دادگاه چه اقداماتی به عمل می آورید ؟ بارم 8 نمره

2 - خانم و آقائی در تهران به عقد دائم با یکدیگر ازدواج نموده و متعاقبا در اصفهان ساکن میشوند . مهریه خانم در سند ازدواج مبلغ پنجاه میلیون ریال تعیین گردیده . از این مبلغ شوهر مبلغ سی میلیون ریال را به زوجه پرداخته و رسید دریافت داشته است زوجه این رسید را نادیده گرفته و از طریق اجرای ثبت محل وقوع عقد ازدواج ( تهران ) در مقام صدور اجرائیه به مبلغ پنجاه میلیون ریال برآمده ، بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه متعهد ( زوج ) بشما مراجعه و تقاضا مینماید نسبت به مبلغ سی میلیون ریال پرداختی اقدام قانونی جهت برائت ذمه وی بعمل آورید . شما بعنوان و ذیل زوج به سئوالات عناوین زیر پاسخ دهید .

الف - برای رسیدگی به تقاضای شما کدام دادگاه صالح برسیدگی است ( تهران یا اصفهان )
ب - متن دادخواستی را که به دادگاه تقدیم مینمائید باور خوانده نوشته و خواسته خود را نیز منجزا « و دقیقا » ذکر نمائید .
ج - برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی چه تقاضائی از دادگاه خواهید کرد و در اجرای ثبت چه اقدامی انجام می دهید ؟
د - قانون و موادی از آن که ناظر به این موضوع بوده و شما برای اقدامات خود به آن استناد مینمائید را ذکر کنید . بارم 6 نمره

3 - مدعی علیه پرونده ای متعدد هستند در جلسه دادگاه بجز یک نفر بقیه خواندگان حاضر میشوند مدعی درخواست رسیدگی مینماید دادگاه نسبت به حاضرین به دعوی رسیدگی ، این صدور حکم را به تاخیر انداخته دستور میدهد مدعی علیه غایب مجدداً احضار و در احضاریه او تصریح شود که در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری خواهد بود . با این وصف باز هم مدعی علیه غایب در جلسه بعد حاضر نمیشود . دادگاه رسیدگی را تکمیل و نسبت به تمام مدعی علیهم حکم میدهد و در دادنامه صادره قید مینماید که حکم دادگاه حضوری است . بنظر شما مستند دادگاه در اخذ چنین تصمیم و اقدام چیست آنرا ذکر نمائید و در صورتی که عمل دادگاه را صحیح نمیدانید دلایل خود را بیان نمائید . بارم 6 نمره