جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

اختبار-فروردین-1379

حقوق مدنی فروردین 1379

حقوق مدنی 19/1/1379
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال اول ”خریدار مبایعه نامه ای که متن آن بشرح زیر است “ . . . فروشنده . . . خریدار . . . مورد معامله پنج هزار مترمربع از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت بیست و پنج هزار متر مربع بشماره تفکیکی 753 از پلاک ثبتی شماره واقع در قریه که سند مالکیت آن بنام فروشنده صادر شده است و قطعه فوق به رویت خریدار رسیده و از اوصاف آن مطلع است . طرفین توافق نمودند که مهندسی مرضی الطرفین انتخاب تا کروکی /5000 مترمربع مورد معامله را در محل مشخص ، سپس به تصرف خریدار داده شود . . . “ دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام خود تقدیم نموده و فروشنده نیز متقابلاً و با توجه به اینکه از انتخاب مهندس مرضی الطرفین امتناع کرده و مبایعه را باطل میداند دادخواستی بخواسته اعلام بطلان مبایعه نامه مزبور تقدیم نموده است . دادگاه پس از رسیدگی ضمن رد دعوای تقابل حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نفع خریدار صادر نموده است حکم صادره بعلت اعتراض فروشنده در مرجع تجدیدنظر مطرح سات . شما وکالت کدامیک از طرفین را بعهده میگیرید ؟ استدلال خود را در توجیه حقانیت موکل خویش بیان نمائید .
حداکثر بیست سطر بارم 7 نمره

سئوال دوم ”زنی چهار ماه پس از عقد ازدواج وضع حمل میکند و طفل را متعلق به شوهر خود میداند و مدعی است قبل از نکاح نیز با او همبستر بوده ولی زوج انتساب طفل را به خود انکار و ثابت میکند که زوجه قبل از ازدواج با مرد دیگری نیز بطور نامشروع همبستر شده است . مرکز پزشکی قانونی با وجود چندین بار آزمایش خون ، در مورد تعلق طفل به یکی از آنها اظهار نظر قطعی نکرده است ، دادگاه با توجه به امتناع زوج از نفی ولد در مهلت مقرر قانونی ، بموجب حکم صادره طفل را ملحق به زوج اعلام میکند . در مورد مطابقت حکم مزبور با قانون و یا عدم صحت رای صادره نظر خود را مستدلاً بیان کنید .
حداکثر 15 سطر بارم 1 نمره

سئوال سوم ”شخصی که ورثه منحصر بفرد او عبارتند از سه پسر ، در وصیت نامه معتبری که از خود باقی گذارده ، سه خانه ای را که منحصراً ماترک اوست بین فرزندان خود تقسیم و هر خانه را به یکی از آنان اختصاص و در زمان حیات خود به تصرف ایشان نیز داده است بدون اینکه قبل از فوت خانه ها را به آنان تملیک کند . بعلت وقوع زلزله همزمان پدر فوت و یکی از خانه ها خراب میشود . فرزندی که خانه اختصاصی او ویران شده ، تقسیم مذکور در وصیتنامه را قبول نمیکند و تقاضا دارد که با توجه به خراب شدن یکی از خانه ها و نقصان قیمت آن ، هر 3 خانه به تساوی بین او و برادرانش از طریق مقام قضائی تقسیم گردد . با فرض اینکه هر سه خانه قبل از وقوع زلزله از حیث قیمت کاملاً یکسان وبده ، بنظر شما خواسته او قانونی است یا خیر ؟ هر پاسخی که دارید در جهت اثبات عقیده خود استلال نمائید
حداکثر 20 سطر بارم 7 نمره

آئین دادرسی مدنی فروردین 1379

سئوالات اختبار کتبی آئین دادرسی مدنی کارآموزان وکالت
مورخ 19/1/1379

به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال اول - آقای جعفری دادخواستی بخواسته مبلغ ده میلیون ریال باستناد یکبرگ سفته که متعهد آن آقای رضوانی است به داگاه عمومی تهران تقدیم مینماید . دادگاه به موضوع رسیدگی و آقای رضوانی را به پرداخت مبلغ خواسته با خسارات قانونی محکوم مینماید . در اثر تجدید نظرخواهی آقای رضوانی شعبه پنج دادگاه تجدید نظر استان مرکز رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار میدهد . آقای رضوانی بعداً متوجه میشود که سفته مذکور مجعول بوده و بی جهت محکوم گردیده ، وی به دادگاه عمومی تهران مراجعه با ادعای جعل امضاء سفته تقاضای تعقیب آقای جعفری را مینماید . دادگاه به موضوع جعل رسیدگی و سرانجام آقای جعفری را باتهام جعل سند عادی محکوم به زندان مینماید . این رای در اثر تجدیدنظر خواهی آقای جعفری در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکز مورد تایید قرار میگیرد ، آقای رضوانی با در دست داشتن حکم قطعی محکومیت آقای جعفری بشما مراجعه تقاضای احقاق حق خود را که در اثر محکومیت حقوقی حاصل شده مینماید . در این وضعیت شما وکالت وی را می پذیرید یا خیر ؟ در صورت عدم قبول وکالت ، دلایل عدم پذیرش را با ذکر مواد و مستندات قانونی بیان ، در صورتی که وکالت وی را می پذیرید پاسخ دهید چه اقدامی در جهت احقاق حق وی انجام داده و به کدام مرجع قضائی مراجعه نموده و چه تقاضائی مینمائید و مستند اقدام خود را چه ماده یا مواد قانونی قرار میدهید ؟
بارم 6 نمره

سئوال دوم - خوانده دعوائی در جلسه دادگاه نسبت به سند دویست میلیون ریالی ابراز شده منتسب به مورث خود تردید مینماید دادگاه به تقاضای خواهان به موضوع رسیدگی و در نتیجه اصالت آن سند محرز میشود . دادگاه ضمن صدور حکم در اصل دعوی خوانده را به تادیه جریمه ای معادل یک دهم اصل محکوم به سند مورد ادعای تردید بابت جریمه تکذیب محکوم مینماید ، محکوم علیه بلافاصله پس از ابلاغ حکم به شما مراجعه و محکومیت خود به پرداخت جریمه تکذیب را صحیح نمی داند و تقاضا دارد اقدامات قانونی لازم جهت برائت او از پرداخت جریمه تکذیب را معمول دارید . حالیه چنانچه شما حکم دادگاه را صحیح می دانید دلایل خود را مستدلاً اعلام و در غیر آن یعنی چنانچه حکم را در قسمت جریمه صحیح نمی دانید استدلال خود را مشروحاً بیان نمائید . بارم 5 نمره

سئوال سوم - خوانده دعوائی در جلسه اول دادرسی نسبت به امضاء سند رسمی ابرازی خواهان ادعای جعلیت نموده و اصل سند نیز جهت کارشناس به تقاضای خوانده ضبط شده است دادگاه به خواهان اخطار کرده ظرف یک هفته نسبت به پرداخت دستمزد کارشناس رسمی و ارائه اسناد مسلم الصدور متعلق به خوانده اقدام نماید . بنظر شما صدور چنین اخطاری با توجه به مواد قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر ؟ در صورتی که آنرا صحیح میدانید مستندات قانونی آنرا بیان نمائید و در صورتی که صدور چنین اخطاری را برخلاف قانون میدانید دلایل خود را شرح دهید ؟ بارم 4 نمره

سئوال چهارم - پس از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا چون اجرای حکم به زیان شخص ثالث است شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض به رای صادره تقدیم و به منظور تاخیر در اجرای حکم تقاضای دادرسی فوری و صدور دستور موقت مینماید . دادگاه صادر کننده حکم با اخذ خسارت احتمالی اجرای حکم را متوقف ، و پس از رسیدگی به دعوی ثالث ، اعتراض او را مردود اعلام میدارد و به مرحله قطعیت میرسد . محکوم له که اجرای حکم به زیان او متوقف گردیده قصد دارد خسارات خود را بعلت تاخیر در اجرای حکم مطالبه کند بشما مراجعه مینماید .
حالیه به سئوالات زیر پاسخ و استدلال خود را نیز بیان نمائید
الف - از چه طریقی برای نیل موکل به مقصود اقدام مینمائید ؟
ب - در صورتیکه خسارات وارده بموکل شما کمتر یا بیشتر از مبلغ خسارت احتمالی باشد تکلیف چیست ؟
ج - آیا خسارت برای محکوم له ( موکل ) مفروض است یا باید از عهده اثبات ورود خسارت برآید ؟ بارم 5 نمره

حقوق جزا فروردین 1379

سئوالات اختبار کتبی حقوق جزای عمومی و اختصاصی کارآموزان
وکالت دادگستری مورخ 23/1/1379
به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید

سئوال حقوق جزای عمومی
1 - آقای عبداله به اتهام عمل منافی عفت غیر از زنا تحت تعقیب قرار میگیرد دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی و عمل متهم را منطبق با ماده 637 قانون مجازات ( تعزیرات ) دانسته است لکن با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق مندرج در ماده مذکور را به چهار ماه زندان تبدیل نموده است . آقای عبداله در مهلت مقرر قانونی بعلت عدم رضایت از این تبدیل به شما مراجعه کرده تقاضا مینماید به وکالت از طرف وی در مقام تجدیدنظر خواهی برآئید پاسخ دهید وکالت وی را می پذیرید یا خیر ؟ در صورتیکه وکالت وی را می پذیرید لایحه تجدید نظرخواهی را تنظیم نمائید و در صورتیکه وکالت وی را نمی پذیرید دلایل عدم پذیرش وکالت را اعلام دارید . فرض مسئله بر این پایه استوار است که دلائل توجه اتهام محرز است .

سئوال حقوق جزای اختصاصی
2 - آقای هوشنگ ، یک برگ چک متعلق به محمد را در اختیار داشته و با امضای ذیل چک و نوشتن مبلغی در آن چک مزبور را ثمن معامله به آقای پرویز میدهد . آقای پرویز چک مزبور را جهت وصول به بانک ارائه میدهد که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطبیق امضای چک با امضای صاحب حساب میگردد . آقای پرویز به شما مراجعه کرده و به عنوان مشاور حقوقی خود از شما می پرسد که عمل مذکور بر کدام عنوانهای جزائی قابل انطباق است شما با مطالعه موضوع جواب آقای پرویز را بدهید و اگر به موادی از قانون اشاره مینمائید آن را نیز ذکر کنید .

3 - سئوال مهترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
شخصی در حین رانندگی مرتکب بزه نقص عضو غیرعمدی دیگری گردیده است . شاکی پرونده متهم را تعقیب کرده و موضوع در دادگاه عمومی شیراز تحت رسیدگی قرار گرفته است . متهم پرونده ارتکاب نقص عضو غیرعمدی شاکی را قبول دارد لکن مدعی است که وی شاکی ( مصدوم ) را به بیمارستان رسانده و به مداوای وی اقدام نموده است . وی دلایل پرداخت هزینه های انجام شده را نیز به پیوست پرونده کرده است . متهم از دادگاه تقاضا کرده که در صورت محکومیت وی به پرداخت دیه مبالغی که صرف درمان شاکی شده از دیه کسر نماید ، دادگاه این تقاضا را مورد پذیرش قرار نداده و وی را به پرداخت یک دیه کامل محکوم کرده است . پاسخ دهید عمل دادگاه طبق قانون بوده است یا خیر ؟ نظرات خود را پیرامون موضوع نفیا ”یا اثباتاً بیان دارید .

سئوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی
شخصی باتهام سرقت موتور سیکلت در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان قم تحت پیگرد قرار گرفته ، دادگاه مذکور به موضوع رسیدگی و سرانجام متهم را محکوم کرده ، عین رای دادگاه با حذف نام متهم و شاکی که وسیله یکی از کارآموزان وکالت تهیه و گزارش شده است بشرح زیر است .
رای دادگاه - در خصوص اتهام آقای ... . . فرزند . . . . مبنی بر یک فقره سرقت موتور سیکلت موضوع شکایت شاکی خصوص آقای . . . با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین و نحوه دستگیری متهم و شکایت اولیه شاکی و کشف موتور سیکلت مسروقه از متهم و اقاریر صریح متهم بر کلیه مراحل تحقیق و در محضر دادگاه همراه با مدافعات غیرموجه و بلااثر وی و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم محرز و مسلم است بنابراین دادگاه از جهت جنبه خصوصی با عنایت به اعلام گذشت شاکی باستناد تبصره 1 ذیل ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام میگردد موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی منتفی است و از جنبه عمومی بزه با انطباق عمل متهم به مواد 197 و 661 و با رعایت تبصره ذیل ماده 18 همگی از قانون مجازات اسلامی و ماده 487 از قانون آئین دادرسی کیفری وی را به تحمل 4 ماه حبس تعزیری با رعایت بند اول ماده 22 قانون مجازات اسلامی و با احتساب ایام بازداشت قبلی تخفیفاً بعلاوه به تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری در محیط زندان محکوم مینماید . شما با ملاحظه رای دادگاه ان را به نقد علمی و حقوقی درآورید و پیرامون آن هر نظری دارید اعلام نمائید .
از آنجا که در متن رای به تبصره 2 ذیل ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری و 487 همان قانون اشاره شده عین مواد مرقوم جهت سهولت مراجعه نوشته میشود .
تبصره 2 ماده 8 ”در مورد جرم های مذکور در ماده 277 قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرم های زیر تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمیشود و در صورت گذشت و تعقیب یا اجرای حکم موقوف میگردد .
ماده 487 “مدتی که محکوم علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جز مدت محکومیت او احتساب شود .

آئین دادرسی کیفری فروردین 1379

« سئوالات اختبار کتبی آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری »
« مورخ 23 فروردین ماه 1379 »

به سئوالات زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال اول - در اسفند ماه سال هفتاد و هشت شخصی باتهام جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه عمومی تهران تحت تعقیب قرار میگیرد ، متهم پنج نفر از وکلای دادگستری را برای دفاع از خود انتخاب و به دادگاه معرفی مینماید . رئیس دادگاه به متهم اعلام داشته از بین پنج وکیل معرفی شده فقط سه نفر را به انتخاب متهم می پذیرد و دو وکیل دیگر حق دفاع ندارند . در این وضعیت شما بعنوان احد از وکلای متهم چه عکس العملی نشان میدهید ؟ آیا اظهار نظر ریاست دادگاه را می پذیرید یا خیر ؟ در هر صورت دلیل خود را با ذکر مستند قانونی مشروحاً بیان نمائید ؟ بارم 2 نمره

سئوال دوم - یکی از شعب دادگاه عمومی تهران شخصی را باتهام بزه صدور چک بلامحل به شش ماه زندان محکوم مینماید . محکوم علیه چهارده روز پس از ابلاغ واقعی حکم رضایت شاکی را جلب و با ارائه رضایت نامه کتبی شاکی از شما تقاضا مینماید وکالت وی را قبول و اقدامات لازمه قانونی را معمول دارید . حالیه شما بعنوان وکیل محکوم علیه به سئوالات زیر مشروحا پاسخ دهید .
الف - به کدامیک از مراجع زیر مراجعه میکنید و به چه دلیل ؟
1 - دادگاه بدوی 2 - دادگاه تجدید نظر 3 - اجرای احکام
ب - چه اقدام قانونی انجام داده و چه درخواست یا تقاضائی مینمایید ؟ و تصمیم دادگاه چه خواهد بود ؟ بارم 5 نمره

سئوال سوم - شخصی باتهام سرقت تعزیری در شعبه 200 دادگاه عمومی تهران تحت تعقیب قرار گرفته ، دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم به محکومیت وی را صادر مینماید . از آنجا که محکوم علیه با خودروی مسروقه متعلق به غیر اقدام به سرقت کرده بود ضمن همان دادنامه دستور ضبط خودرو را نیز صادر نموده است ، دادنامه به محکوم علیه ابلاغ و مهلت تجدیدنظر خواهی وی نیز سپری گریده است . بعد از مدتی مالک خودرو پیدا شده و باستناد سندمالکیت رسمی خواهان استرداد خورود ظبط شده میگردد واز شما تقاضا دارد در مقام احقاق حق وی وکالت ایشان را پذیرا شده و اقدامات قانونی را معمول دارید .
در این وضعیت پاسخ دهید ؟
الف – عنوان تقاضای شما چه خواهد بود ؟
ب – مرجع صالح برای مراجعه و تقدیم درخواست کدام دادگاه است و ماده یا مواد استنادی شما چیست ؟ بارم 3

سوال چهارم – شخص مسافری از کشور ایتالیا پرواز نموده در هواپیما و در حین عبور از فضای ایران بوسیله ضربه چاقوی یکی از اتباع کشور آملمان مجروح میشود . مجروح پس از ورود هواپیما در فروگاه کشور پاکستان به بیمارستان منتقل و در آن بیمارستان فوت مینماید . متهم از کشور پاکستان فرار و وارد مرز ایران شده که بلافاصله دستگیر میگردد . دولت آلمان تقاضای استرداد متهم را از ایران مینماید . حالیه پاسخ دهید مرجع قضائی کدامیک از کشورهای ( ایتالیاآلمانپاکستان - ایران ) حق تعقیب و محاکمه متهم را دارند ؟ دلایل خود را مشروحا بیان و ماده یا مواد قانونی استنادی خود را نیز اعلام دارید ؟ بارم 4 نمره

سوال پنجم – شخصی باتهام صادر کردن چک بلامحل به مبلغ پنجاه میلیون ریال تحت تعقیب قرار گرفته شاکی دادخواست ضرر و زیان نیز بموقع تقدیم نموده است . دادگاه عمومی تهران به موضوع رسیدگی و متهم را به شش ماه حبس تعزیری و مبلغی هم بابت جزای نقدی و پنجاه میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم با احتساب خسارات قانونی محکوم نموده است . محکوم علیه در دادگاه حضور داشته و از خود دفاع کرده ، حکم محکومیت به محکوم علیه ابلاغ نامبرده در مهلت مقرره بشما مراجعه و از شما درخواس دارد نسبت به تجید نظر خواهی وی از نظر حقوقی و کیفری اقدام نمائید . حالیه شما پاسخ دهید ،
الف - مرجع تجدیدنظر خواهی شما کجاست ؟ مستند و ماده قانونی استنادی شما چیست ؟
ب – تکلیف هزینه دادرسی چه میشود و موکل شما بر چه اساس و میزان باید هزینه دادرسی را پرداخت کند ؟
بارم 5 نمره

حقوق تجارت فروردین 1379

حقوق تجارت
29/1/1379
به سئوالات زیر پاسخ دهید :
سئوال 1 - عده ای از طلبکاران ورشکسته علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نموده اند . در نتیجه حکم بر محکومیت مدیر تصفیه بر پرداخت اصل خواسته و خسارات صدور یافته ، اجرائیه نیز صادر گردیده است در این صورت آیا :
قبل از تصفیه کامل امور ورشکستگی بوسیله مدیر تصفیه اجرای دادگستری میتواند وجوهی را که ورشکسته در صندوق دادگستری دارد بابت عشریه اجرائی برداشت نموده به حساب درآمد عمومی واریز نماید و آیا اجرای دادگستری میتواند در ازاء طلب چند نفر از طلبکاران که حکم دادگاه را در دست دارند قبل از تصفیه ، اموال ورشکسته را بفروش رسانده طلب چند نفر طلبکار مذکور در فوق را بدهد و آیا صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن به نفع چند نفر طلبکار صحیح است ؟

سئوال 2 - امضاء شخص ثالث در ظهر سفته بدون درج مطلبی چه نوع تعهدی برای امضاء کننده در قبال دارنده سفته ایجاد میکند ذینفع تحت چه عنوان میتواند شخص مزبور را طرف دعوی قرار دهد و آیا لازمه دعوی علیه نامبرده ترک دعوی علیه امضاء کننده سفته است یا خیر ؟

سئوال 3 - مدیرعامل شرکت سهامی خاص به دفتر شما مراجعه و امر تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام به شما واگذار می نماید شرایط و گردش کار را بطور مشروح بنویسید .

سئوال 4 - آیا طلبکار از شرکت تضامنی می تواند ضمن درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت ، حکم ورشکستگی شخصی شرکاء را نیز از دادگاه درخواست نماید یا خیر ؟

ثبت و امور حسبی فروردین 1379

سوالات امتحانی ( ثبت و امور حسبی کارآموزان وکالت در 29/1/79 )
تذکر قابل توجه :

از پاسخ سوالات طولانی و غیرمربوط بپرهیزید و سوال را فقط در ابعاد خود و خلاصه و مستدل بنویسید .
سوال اول - شخصی قطعه زمینی را مالک آن خریداری نموده و نصف مبلغ مورد معامله را بفروشنده داده و توافق گردند بعوض باقیمانده مبلغ معامله خریدار ساختمانی را در محل دیگر در ظرف 6 ماه برای فروشنده بسازد و چنانچه در مدت مذکور ساختمان با تمام نرسیده و با نقضی در آن وجود داشته باشد . فروشنده مختار است . با تامین دلیلی که با کارشناس ایجاد خواهد داد معامله را فسخ نماید . خریدار در مدت مذکور قادر به انجام و اتمام ساختمان نگردند . و فروشنده با تنظیم صورتجملس نامش دلیل دادگاه که حاکی از ناتمام ماندن ساختمان بود بدفترخانه مراجعه و با تسلیم صورتمجلس تامین دلیل بدفترخانه تقاضای فسخ معامله را نموده که سردفتر اسناد رسمی نیز با انعکاس آن در دفتر املاک ، معامله را فسخ و بخریدار ابلاغ کرد و اینک خریدار با ارائه مدارک و دلائل از شما مشورت خواهی می کند . در صورت موفقیت در کا و تفویض وکالت بشما چه اقدامات قانونی و راه حل حقوقی انتخاب می نمائید ؟ ( بارم : 6 نمره )

سوال دوم - شخصی که ازدواج با همسر مورد علاقه خود یکدستگاه آپارتمان و 200 سکه آزادی مهر به او قرارداد و بعد یکمال دیگر ، آپارتمان را در رهن بانک گذارد ، و مبالغی دریافت نمود ، که ماهیانه پرداخت کند در اثر عجز از پرداخت بدهی ، بانک مبادرت بصدور اجرائیه کرد و آپارتمان در مرحله مزایده درآمد که زوجه از جریان مزایده مطلع شد و با مراجعه به دفترخانه ازدواج تنظیم کننده عقد ازدواج تقاضای صدور اجرائیه مهریه خود را نمود سر دفتر با صدور اجرائیه مهریه زوجه مراتب را باجرای ثبت محل اعلام نمود و از طرفی زوجه با تقاضای توام نمودن اجرائیه قبلی و اجرائیه مهریه خود تقاضای تعطیل عملیات اجرا را که بنفع بانک در جریان بوده کرد که بهمنیت ترتیب عمل مزایده متوقف گردیده است معلوم نمائید چرا و چگونه آپارتمانی که مهریه زوجه بوده در رهن بانک قرار گرفته و چگونه مهریه زوجه بمرحله اجرا درآمده و تکلیف قانونی اجرائیه و مزایده بانک از یکطرف و اجرائیه مهریه زبوجه از طرف دیگر با چه مبانی حقوقی و قانونی قابل توجیه می باشد و نهایتاً چه اقدامات حقوقی برای زوجه یا بانک خواهد بود . ( بارم : 7 نمره )

سوال سوم - خانمی دادخواستی بدادگاه صالح تقدیم میکند و در توجیه خواسته خود اظهار می دارد : که همسر او چندی است که فوت نموده و وصیت نامه ای رسمی از خود بجا گذارده که در آن چنین مذکور است ( . . . همسرم با توافق قبلی از مهریه و سهم الارث خود گذشت می نماید و در مقابل یک سوم از ماترک باو تعلق میگیرد . . . ) که در اثر اختلاف با سایر ورثه در سهم الارث خود گذشت می نماید و در مقابل یک سوم از ماترک باو تعلق میگیرد . . . ) که در اثر اختلاف با سایر ورثه در سهم الارث ، زوجه دادخواستی بخواسته ( تنفیذ وصیت نامه نسبت به ثلث مورد وصیت و ابطال قسمت دیگر وصیت بمضمون ( انصراف از مهریه و سهم الارث او از ماترک ) بدادگاه تقدیم نمود ، که سرانجام در قسمتی از خواسته منتهی بصدور رای بنفع زوجه گردیده است ، شما بعنوان حقوقدان و تحلیلگر مسئله حقوقی و قانونی و با نگرش به استنباط و استنتاج از مقررات شرعی و قانونی بیان کنید که رای صادره در کدامیک از مطالب وصیت نامه بنفع زوجه بوده و استدلال قاضی صادرکننده رای بر چه اصولی استوار می باشد و اصولاً چنین وصیت دارای چه ابعاد قابل قبول یا غیرقابل قبول می تواند باشد ؟ ( بارم : 7 نمره )