جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اختبار-بهمن-1379

حقوق جزا بهمن 1379

سوال حقوق جزای اختصاصی

آقای منصور چکی بمبلغ ده میلیون ریال در وجه آقای منوچهر صادر می نماید . منوچهر قبل از سپری شدن 6 ماه مقرر در قانون چک می میرد . آقای مرتضی که بازمانده منحصر بفرد وی بوده پشت چک را پشت نویسی کرده و با امضای شبیه امضای پدر خود ( منوچهر ) تقاضا می کند وجه چک مزبور بحساب منوچهر واریز شود . چک بعلت کافی نبودن موجودی از طرف بانک برگشت می شود و گواهی عدم پرداخت چک صادر می گردد . آقای مرتضی در مهلت قانونی قای منصور را تحت تعقیب قرار می دهد موضوع در یکی از دادگاههای عمومی تهران مطرح میشود . آقای منصور ( صادرکننده چک ) در قبال دعوای کیفری مدعی جعل و استفاده از سند مجحول پشت نویسی چک میگردد اکنون آقای مرتضی به شما مراجعه کرده و تقاضا دارد وکالت وی را بپذیرید پاسخ دهید :
1 - آیا وکالت آقای مرتضی را می پذیرید یا خیر در صورت پذیرش وکالت در قبال ادعای جعل و استفاده از سند مجحول پشت چک چه مدافعاتی بعمل می آورید .
2 - اگر وکالت آقای مرتضی را نمی پذیرید دلائل عدم پذیرش آنرا بیان کنید . نمره 6

سئوال حقوق جزای عمومی

آقای انصاری در کشور فرانسه بعلت ارتکاب جعل سند مجحول سند عادی تحت تعقیب قرار گرفته و به یکسال زندان محکوم گردیده است . این حکم بمرحله قطعیت و اجرا رسیده است . بعد از پایان مدت محکومیت آقای انصاری به ایران می آید شاکی خصوصی به محض ورود به ایران وی را تحت تعقیب قرار می دهد پرونده هم اکنون در یکی از دادگاههای عمومی تهران تحت رسیدگی است و برای روز 15/11/79 وقت رسیدگی تعیین گردیده است آقای انصاری به شما مراجعه کرده تقاضا می نماید وکالت وی را بپذیرید . در فرض صحت دلائل توجه اتهام پاسخ دهید .
1 - آیا دفاع وی را در دادگاه عمومی تهران می پذیرید یا خیر در صورت پذیرش وکالت مدافعاتی که بعمل می آورید ضمن لایحه ای بیان دارید .
2 - در صورتیکه وکالت وی را نمی پذیرید دلائل عدم پذیرش را بیان کنید . نمره 6

سئوال مشترک حقوق جزای عمومی و اختصاصی

آقایان علی کرم مرادی و احمد مرادی و علیرضا فرجی منفرد و علی اکبر فرجی منفرد به اتهام شرکت در نزاع جمعی منتهی به جرح و اخلال در نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته اند . پرونده جهت رسیدگی به یکی از دادگاههای عمومی قم ارجاع شده است . دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی به موضوع و تحقیق از متهمین به شرح زیر مبادرت به صدور رای است یکی از آقایان کارآموزان وکالت قم آن را بعنوان یکی از گزارش ها به کمیسیون کارآموزی ارائه داده است . رای دادگاه بدون هیچ تغییری به این شرح است : رای دادگاه

با توجه به محتویان پرونده و گزارش ضابطان دادگستری و تحقیقات و بررسی های بعمل آمده و اظهارات طرفین پرونده و اقرار و اعتراف صریح متهمان در محضر دادگاه محترم و سایر قرائن و اوضاع و احوال پرونده اتهام آقایان اکبر فرجی منفرد فرزند اسدالله دائر به شرکت در نزاع جمعی منتهی به جرح و اخلال در نظم عمومی بنظر دادگاه ثابت و محرز و مسلم است به استناد دو ماده 615 بند سه و 618 ( قانون مجازات اسلامی - تعزیرات ) و یا رعایت ماده 3 بند 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آقای اکبر فرجی منفرد به تحمل 6 ماده زندان تعزیری باضافه 6 ماه زندان تعزیری جمعاً یکسال زندان تعزیری و نواختن 50 ضربه شلاق و آقای علی اکبر مرادی به تحمل 6 ماه زندان تعزیری باضافه 6 ماه زندان تعزیری جمعا یکسال زندان تعزیری و نواختن 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید . ضمناً آقای علیرضا فرجی منفرد فرزند اکبر بعلت اینکه اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع جمعی ثابت نیست حکم برائت وی برائت وی صادر میشود پرونده نسبت به اتهام احمد مرادی مفتوح است .
اینک با مطالعه رای دادگاه و در فرض دلائل اثبات جرم رای دادگاه را به نقد علمی درآورید و نظرات خود را پیرامون آن بیان دارید . اگر رای دادگاه را موافق قانون می دانید دلائل آن را بیان دارید و اگر بنظر شما رای دادگاه مخالف قانون است دلائل مخالف بودن آنرا بیان دارید . نمره 8

آئین دادرسی کیفری بهمن 1379

سئوالات اختبار درس آیین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری 30/10/1379
به 4 سوال زیر مستدلاً پاسخ دهید
سئوال یک ”با شکایت آقای حسن رضائی در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران آقای محمود جعفری باتهام صدور چک بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد . شاکی پرونده در موقع مقرره دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم دادگاه مینماید . با تعیین وقت رسیدگی ، دادگاه به موضوع رسیدگی و سرانجام حکم برائت آقای محمود جعفری را صادر نموده و بعلت صدور حکم برائت مبادرت به رد دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی مینماید . آقای حسن رضائی به شما مراجعه از شما میخواهد که در مقام تجدیدنظر خواهی از رد دادخواست ضرر و زیان وکالت وی را پذیرا شده و اقدامات قانونی را معمول دارید .
حالیه پاسخ دهید شما بعنوان وکیل وکالت نامبرده را می پذیرید یا خیر ؟
اگر می پذیرید مدافعات خود را برای دادگاه تجدیدنظر مستدلاً بنویسید و اگر حکم دادگاه را درست میدانید دلایل درستی رای را بیان نمائید . در هر حال مستند قانونی استدلال خود را نیز بنویسید . بارم 5 نمره

سئوال دوم
در فروردین ماه سال جاری شخصی باتهام رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی در شعبه 15 دادگاه عمومی تهران و در اردیبهشت ماه باتهام خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی در دادگاه عمومی شهرستان ساوه و باتهام شرکت در آزمون ورودی بجای داوطلب اصلی موضوع ماده 541 همین قانون در تیرماه و در شهرستان شیراز تحت تعقیب قرار گرفته است و در کلیه موارد دادگاهها از متهم تحقیقات اولیه را بعمل آورده و با صدور قرارهای مناسب تامین مقتضی را اخذ کرده اند . شکایت پرونده ها وجود پرونده های دیگر را به دادگاه محل شکایت خود اعلام داشته اند .
اکنون با توجه به توضیحات فوق پاسخ دهید
الف آیا هر یک از دادگاهها باید رسیدگی به پرونده متشکله را ادامه داده و حکم مقتضی را صادر نمایند ؟
ب - در صورتی که به همه پرونده ها باید در یک دادگاه رسیدگی شود در اینصورت دادگاه صالح ، دادگاه کدام شهرستان خواهد بود ؟ ( تهران - ساوه - شیراز )
در هر مورد دلایل خود را مستدلاً و مشروحاً بیان نمائید و مستند قانونی استدلال خود را بنویسید ؟ بارم ( 5 ) نمره

سئوال سوم
هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمائی سوئیس ایر از کشور پاکستان به مقصد کشور ترکیه در حال پرواز بوده دو نفر از اتباع کشور هند که مسافر هواپیما هستند بر فراز خاک ایران مبادرت به هواپیما ربائی نموده و خلبان را مجبور مینمایند هواپیما را به مقصد کشور مورد نظر بغیر از ترکیه هدایت نماید . بعلت نقص فنی هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز میشود هواپیما ربایان با تهدید موفق به فرار از هواپیما شده ولی بعد از چندی یکی از هواپیما ربایان که نقش معاون را داشت در بندرعباس و چند روز بعد نفر دوم بعنوان عامل اصلی در اهواز دستگیر میگردد . اکنون پاسخ دهید رسیدگی به اتهامات هواپیماربایان در کدام دادگاه باید انجام گیرد ؟ دادگاههای کشور ”پاکستان - هند - ترکیه - سوئیس یا شیراز - بندرعباس - اهواز - تهران - هر دادگاه را صالح به رسیدگی میدانید دلایل خود را مستدلاً و مشروحاً با ذکر مستند قانونی بیان نمائید ؟ بارم ( 5 ) نمره

سئوال چهارم
آقای همایون در تاریخ 1/5/1371 به اتهام جعل مهر شهرداری تهران و استفاده از آن موضوع ماده 22 قانون تعزیرات سابق ( موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 ) مورد تعقیب قرار می گیرد شهرداری تهران دلایل توجه اتهم را در اختیار مرجع قضائی قرار میدهد به دلیل متواری بودن متهم دستگیری و تحقیق از وی میسر نمیشود تا اینکه در تاریخ 1/5/1378 متهم وسیله مامورین انتظامی شناسائی و دستگیر میگردد . آقای همایون به شما مراجعه تقاضا میکند دفاع از وی را در دادکاه بعهده بگیرید . شما وکالت وی را می پذیرید یا نه ؟ در صورت پذیرش وکالت خلاصه اقدامات و دفاعیاتی را که بعمل می آورید با ذکر مواد قانونی بیان دارید . در صورتیکه وکالت وی مورد پذیرش شما قرار نمیگیرد دلایل خود را بیان کنید . فرض قضیه بر این پایه قرار دارد که دلایل توجه اتهام از جمله اقرار متهم وجود دارد . بارم 5 نمره

حقوق مدنی بهمن 1379

اختبار دیماه 1379 سئوالات حقوقی مدنی مدت ( 2 ساعت )
سئوال اول :
راننده ای اتومبیلی سواری با پلاک شخصی را که دارای مجوز ورود به طرح ترافیک تهران میباشد و شماره سمت راست آن عدد فرد است ، بمدت 30 روز منحصراً برای استفاده و جابجائی مسافرین در داخل طرح اجاره نموده و اجاره بهای تمام این مدت را یکجا به مالک اتومبیل در زمان عقد پرداخته است . پس از چند روز استفاده متوالی از اتومبیل ، براساس مصوبه ای قانونی حرکت اتومبیلهای دارای شماره فرد در داخل طرح ترافیک در روزهای زوج هفته ممنوع اعلام میشود . مستاجر معتقد است مالک باید اجاره بهای روزهائی را که استفاده از اتومبیل ممنوع بوده به او مسترد کند ، ولی موجر ادعای مستاجر را غیرقانونی میداند . بنظر شما حق با کدامیک از طرفین استدلال خود را بیان کنید . بارم ( 6 ) نمره

سئوال دوم :
مالکی ( فروشنده اول ) خانه خود را که دارای سند مالکیت ثبتی است بشرح مبایعه نامه عادی مورخه 4/5/1372 به دیگری ( خریدار اول ) می فروشد . سپس فروشنده به خریدار وکالت رسمی بلاعزل با سلب حق انتقال از خود تفویض میکند تا با اختیارات تام مورد معامله را به هر کس و به هر مبلغ و به هر شرطی که مایل است حتی به شخص خود بفروشد . وکیل مالک ( خریدار اول ) با استفاده از وکالت با حضور در دفترخانه مورد معامله را با سند قطعی و رسمی شماره به شخص دیگری ( خریدار دوم ) منتقل و مبیع را نیز به او تسلیم میکند . پس از مدتی برای خریدار اول با ارائه مبایعه نامه ای عادی با تاریخ 8/10/72 تنظیمی بین خود و بردار ( خریدار اول ) که در آن قید شده ثمن فی المجلس و نقداً پرداخت شده و نکته قابل استناد دیگری در آن مشاهده نمی شود و وسیله دیگری نیز برای اثبات تاریخ مبایعه نامه مزبور وجود ندارد ، دادخواستی علیه طرفین سند رسمی فوق تقدیم میکند به خواسته 1 - ابطال سند رسمی مزبور 2 - الزام فروشنده اول به تنظیم سند انتقال مورد معامله بنام خود ، در این دعوی حق را با کدامیک از طرفین میدانید در زمینه نظر خود لایحه ای کامل و مستدل برای جلسه اول دادلارسی تنظیم نمائید . بارم ( 7 )

سئوال سوم :
شخصی از یک مجتمع مسکونی نیمه تمام که منحصراً دارای ده واحد آپارتمنی مسکونی میباشد طبق مبایعه نامه عادی یک واحد واقع در طبقه دوم را خریداری کرده است . فروشنده پس از این معامله در قسمت همکف که طبق نقشه مصوب شهرداری جزء مشاعیات مجتمع میباشد ، بدون اخذ پروانه یک واحد مسکونی دیگر می سازد ، سپس با مراجعه به شهرداری و پرداخت جریمه طبق رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها برای 11 واحد آپارتمان مسکونی پایان کار اخذ و براساس آن ملک خود را از طریق اداره ثبت تفکیک مینماید . مالک ابتدا واحد احداثی در طبقه همکف را با سند رسمی قطعی به فروش میرساند . خریدار آپارتمان واقع در طبقه دوم باری ارائه راه حل قانونی به شما مراجعه میکند . چنانچه عقیده دارد بنفع نامبرده اقدام موثر و قانونی نمیتوان انجام داد دلایل خود را بگوئید و هر گاه خریدار را در اعتراض به اقدام مالک ذیحق میدانید اقداماتی را که میتوان بنفع او انجام داد با استدلال بیان کنید . بارم ( 7 ) نمره

ثبت و امور حسبی بهمن 1379

امتحان ثبت هفتم بهمن ماه 1379
”سوالات زیر را دقیقاً مطالعه و پاسخ آنها را خلاصه و مربوط بخود سوال بنویسید و از جوابهای حاشیه ای پرهیز نمائید“
سوال 1 - بستانکاری علیه بدهکاری در دفترخانه اسناد رسمی اجرائیه ای بمبلغ ده میلیون ریال صادر نمود که به بدهکار ابلاغ گردید ، بعد از 5 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مذکور ، بدهکار با تقدیم دادخواستی بخواسته ابطال اجرائیه مستند به رسید عادی مقدم بر صدور اجرائیه تقاضای صدور حکم نموده که دادگاه با رسیدگی و صدور حکم به ابطال اجرائیه و برائت ذمه بدهکار و قطعیت آن پرونده را به اجرای ثبت اعاده نمود که بدهکار مواجه با مطالبه نیم عشر اجرائی از طرف اداره اجرا گردید . شما بعنوان وکیل بدهکار توضیح دهید که مطالبه اداره اجرای ثبت برای نیم عشر اجرائی منطبق با چه اصول است و چرا اداره اجرا بر وصول نیم عشر پافشاری می نماید . ( بارم : 5 نمره )

سوال 2 - با اعلام ثبت عمومی در شهرستان . . . . آقای رضا تقاضای ثبت ملک خود را نموده در حین اجرای تشریفات قانونی ، خریدارانی به آقای رضا مراجعه و قطعاتی از آن را با سند عادی خریداری نمودند در حالیکه مراحل قانونی ثبت سند باتمام نرسیده بود . در حال حاضر شما بگوئید : اولاً : اتمام تقاضای ثبت قطعات فروش رفته با چه کسی است . ثانیاً : این معاملات با اسناد عادی در مورد ملکی که هنوز سند مالکیت آن صادر نگردیده دارای چه اعتبار و قانونی است . ثالثاً : تفاوت اساسی اینگونه معاملات عادی در مراحل اولیه ثبت با معاملات با سند مالکیتی که تشریفات قانونی آن انجام و صادر گردیده در چیست ؟
( بارم : 5 نمره )

سوال 3 - برای جلوگیری از بروز اختلافات آتی در زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه که بین دو نفر تنظیم و امضاء میشود شخصی را بعنوان داور مرضی الطرفین با اسقاط اعتراض به رای داور تعیین نموده اند تا رفع اختلاف نمایند بعد از چندی که اختلاف حادث گردید ، رای داوری برفع اختلاف صادر و بطرفین ابلاغ شد رای مذکور جهت اجرا بدفترخانه تسلیم گردید تا براساس رای مذکور ، اجرائیه صادر گردد بنظر حقوقی شما رای داور قابلیت صدور اجرائیه از دفترخانه را دارد یا خیر ؟ و استدلال شما چیست .
( بارم : 5 نمره )

سوال 4 - شخصی که قیومت صغیری را عهده دار بوده ، بواسطه فعل و انفعالات غیرمتعارف باتهام خیانت در اموال صغیر تحت تعقیب قرار گرفت و از طرف بعضی از افراد ذینفع تقاضای عزل قیم گردید که نهایتاً حکم بعزل قیم صادر و باو ابلاغ شد . از این حکم تجدیدنظرخواهی نمود و برای جلوگیری از حکم عزل خود ، یکدستگاه آپارتمان خود را با سند عادی به صغیر هبه نمود و یک قطعه از زمین صغیر را نیز به قیمت ارزنده ای برای صغیر بفروش رسانید تا احتمالاً جبران خیانت او گردد که هیچیک از این اقدامات موردنظر قرار نگرفت و حکم عزل قیمت قطعی شد . قیم معزول در مهلت قانونی از حکم عزل خود تقاضای اعاده دادرسی و استرداد آپارتمان مورد هبه را از صغیر کرد . اگر شما قصد وکالت قیم معزول را داشته باشید چه ایرادات و موارد قانونی را در جهت پیشرفت یا عدم پیشرفت کار خود به قیمت معزول ارائه میدهید . ( بارم : 5 نمره )

آئین دادرسی مدنی بهمن 1379

سئوالات اختباری درس آئین دادرسی مدنی کارآموزان وکالت دادگستری - جمعه 14/11/1379
به چهار سئوال زیر مستدلاً پاسخ دهید .
سئوال اول : در دعوی جلب ثالث آیا خواهان این دعوی می تواند درخواست تامین خواسته از اموال مجلوب را بنماید یا خیر ؟ نظریه خود را مستدلاً و مشروحاً بیان نمائید .
( بارم : 5 نمره )

سئوال دوم : شخصی علیه دیگری در دادگاه اقامه دعوی نموده ، پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن ، خواهان تقاضای صدور اجرائیه کرده و اجرائیه نیز صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده است . در مقام مطالبه عشریه دولتی محکوم علیه با ارسال رونوشت شناسنامه خود ادعا نموده که سن وی از هجده سال کمتر است . اصل شناسنامه مورد ملاحظه واقع و صحت ادعای محکوم علیه تایید گردیده است . اکنون با توجه به مراتب مذکور آیا می توان عشریه را از مشارالیه مطالبه نمود ؟ نظر خود را با استدلال بیان کنید .
( بارم : 5 نمره )

سئوال سوم : نسبت به حکمی که از دادگاه صادر گردیده و در مرحله اجرائی است از طرف محکوم علیه که در جلسه دادرسی نیز حاضر بوده دادخواست توقیف عملیات اجرائی تقدیم گردیده و محکوم علیه با ارائه یک برگ رسید عادی که در جریان دادرسی ارائه نگردیده مدعی پرداخت محکوم به ، به محکوم له شده است . آیا می توان به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد ؟ نظر خود را مستدلاً و مشروحاً بیان نمائید . ( بارم : 5 نمره )

سئوال چهارم : ماترک متوفی عبارت از حق کسب و پیشه و سرقفلی یک باب مغازه است . به علت عدم توافق وراث در فروش و تقسیم آن احراز ورثه به شما مراجعه و می خواهد وکالت وی را برای دریافت سهم الارث او بپذیرید . نحوه اقدامات خود را بصورت دادخواست کامل توصیف و تشریح نمائید . ( بارم : 5 نمره )

حقوق تجارت بهمن 1379

اختبار درس حقوق تجارت جمعه 14/11/1379
به چهار سوال زیر مستدلاً پاسخ دهید . وقت یک و نیم ساعت
سوال اول : شرکت سهامی خاص الف با رای مجمع عمومی فوق العاده شرکت ، منحل می شود و مدیران شرکت امر تصفیه را به عهده می گیرند . عده ای از طلبکاران شرکت با مراجعه به مدیران تصفیه موفق نمی شوند مطالبات خود را وصول کنند ، تنها چاره را در این می بینند که دادخواستی علیه آنان به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نمایند و تقاضا کنند که حکم ورشکستگی شرکت صادر گردد . مستدلاً توضیح دهید دادگاه چه حکمی در خصوص این دعوی صادر خواهد کرد . ( بارم : 5 نمره )

سوال دوم : هر گاه تاجری در دعوی مطروحه به دفتر تاجر دیگر برای اثبات موضوعی از قبیل پرداخت و یا اقرار به دریافت استناد کند ، تاجر اخیر ملزم به ابراز دفتر استنادی در دادگاه می باشد . اما اگر خوانده منکر مدیونیت خود گردد آیا می تواند به دفاتر بازرگانی تاجر خواهان استناد کند ؟ و آیا دادگاه مکلف است خواهان را ملزم به ارائه دفاتر بازرگانی مزبور نماید یا خیر ؟ پاسخ خود را مشروحاً و مستدلاً بیان نمائید . ( بارم : 5 نمره )

سوال سوم : یک شرکت سهامی خاص به دلیل عدم توانائی در پرداخت بدهی خود اعلام توقف نمود . هیات بردین از مدیرعامل به عنوان خیانت در امانت به دادگاههای عمومی شکایت کرد که نامبرده طبق صورتجلسه هیات مدیره فقط تا سقف معینی حق هزینه کردن داشته است اما او بیش از این مقدار معامله کرده و خود نیز در این معاملات بطور غیرمستقیم سهیم بوده است . در نیتجه این معاملات شرکت متضرر و در نتیجه ورشکسته اعلام شده است . بنابراین عمل مدیرعامل خیانت در امانت و ورشکستگی به تقلب می باشد . مدیرعامل دفاع می کند که هیات مدیره کلیه معاملات او را تصویب کرده است . نظر حقوقی شما به عنوان وکیل شرکت در خصوص تقصیر مدیرعامل یا مدیران شرکت چیست ؟ این قضیه چه راه حل حقوقی دارد و مشمول چه ماده از قانون تجارت و همچنین قانون مجازات اسلامی است ؟
( بارم : 5 نمره )

سئوال چهارم : آقای الف مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ”ب“ ( سهامی عام ) به استناد تصمیم هیات مدیره شرکت مبنی بر ”تهیه و تامین دوازده قلم کالای موردنیاز شرکت طبق ضوابط مربوطه“ اقدام به تنظیم قرارداد با موسسه ”ج“ نماینده انحصاری تولیدکنندگان کالای مزبور می نماید . بهای هر قلم کالا یک میلیارد ریال در متن قرارداد ، مورد توافق طرفین قرار گرفته است . بموجب آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت ، معاملات زائد برده میلیارد ریال بایستی پس از اخذ مجوز از مجمع عمومی انجام شود . در نتیجه نقل و انتقال سهام شرکت و تغییر مدیران ، مدیر عامل جدید شرکت به ادعای تخلف مدیریت سابق ، از ایفای تعهدات موضوع قرارداد امتناع و شرکت را برای الذمه اعلام می نماید . با توجه به فروض فوق و مقررات حاکم بر شرکتهای سهامی در رابطه با موارد زیر بطور مستدل پاسخ دهید .

1 - آیا قرار تنظیمی معتبر است ؟ 2 - حقوق و مسئولیت قراردادی موسسه ”ج“ .
3 - حقوق و مسئولیت قراردادی شرکت ”ب“ ، مدیرعامل سابق و هیات مدیره شرکت .
( بارم : 5 نمره )