جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام 88

مهرماه 1388
نظر به استقبال گسترده خوانندگان محترم، سؤالات اختبار کانون وکلای دادگستری استانهای ایلام و کرمانشاه در در هر دوره عیناً درج میگردد فصلنامه منتظر دریافت پیشنهادات و انتقادات شما می‌باشد.

سؤالات حقوق ثبت و امور حسبی

1- کدام یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیل برای وصول مطالبات خود می‌توانند از طریق اجراء ثبت تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب عملیات نمایند؟
الف- کمیسیون ماده 77 ق. شهرداری‌ها نسبت به عوارض شهرداری.
ب- هیئت مدیره، آپارتمان برای وصول هزینه‌های مشترک ساختمان.
پ- شرکت تعاونی روستایی بابت وام پرداختی به کشاورزان.
ت- شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها.
ث- بانک‌ها بابت وام پرداختی به مشتری.
ج- شرکت آب منطقه‌ای برای مشترکین ممتنع از پرداخت آب‌بهاء.
چ- موجر برای تخلیه مورد اجاره‌ای که به ثبت نرسیده است.
خ- وارثی که دین مورث را قبل از صدور اجرائیه پرداخت نموده علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان.
د- وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به مودیان و کارفرمایان.

2) دو نفر مالک مغازه‌ای هستند که هم‌اکنون در اجاره‌ی مستأجر است، هر یک از مالکین، متقاضی افراز و دیوارکشی نسبت به سهم خویش است، آیا چنین افرازی امکان‌پذیر می‌باشد؟ تشریح و پاسخ فرمائید.

3) آگهی‌های نوبتی و تحدیدی را توضیح داده بنویسید اگر هیأت نظارت رأی به تجدید آگهی نوبتی ملکی داده باشد آیا آگهی تجدیدی که در رأی از آن سخنی نرفته نیز باید تجدید شود یا خیر؟
4) آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه برای حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشند؟

سؤالات حقوق تجارت

1- با توجه به مقررات قانون تجارت به نظر شما وضعیت حقوقی قراردادهای ذیل چگونه است:
الف: در اساسنامه شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره می‌گردد و یکی از سهامداران بدون در نظر گرفتن این مسأله سهام خود را به دیگری منتقل می‌کند.
ب: یکی از شرکای شرکت نسبی به موجب یک فقره قراردادهای عادی سهم‌الشرکه خود را به یکی دیگر از شرکا منتقل می‌نماید.

2- شخص الف بعنوان برات کش اقدام بصدور براتی سفید امضاء می‌نماید و شخص ب به عنوان برات‌گیر تعیین شده است، شخص ج دارنده برات به علت عدم تأدیه وجه برات به استناد مقررات قانون تجارت بر علیه برات‌کش و برات‌گیر قبول‌کننده طرح دعوی نموده است و نامبردگان مدعی عدم تجاری بودن برات می‌گردند، با توجه به مقررات قانون تجارت مستدل و مستند پاسخ دهید؟ آیا سند موصوف تجاری می‌باشد یا خیر؟

3- اگر بعد از تاریخ توقف تاجر نسبت به اموال تاجر ورشکسته تصرفات ذیل صورت گیرد، به نظر شما آیا معاملات و اعمال صورت گرفته صحیح است یا خیر؟
الف: بعد از تاریخ توقف دادگاه احراز می‌کند که بین دین ورشکسته به دیگری و طلب ورشکسته از دیگری تهاتر قهری حاصل شده است و حکم به احراز تهاتر قهری داده می‌شود.
ب: بعد از تاریخ توقف تاجر ورشکسته منزل مسکونی خود را به موجب عقد بیع واقعی با قیمتی کمتراز قیمت بازار بفروش می‌رساند.
ج: ورشکسته اقدام به واگذاری ملک خود به موجب صلح معوض می‌نماید.

4- شخص الف اقدام به توقیف اموال ب که تاجر است می‌نماید (به موجب قرار تأمین خواسته) و بعد از صدور قرار تأمین و صدور حکم، حکم توقف ب صادر می‌گردد به نظر شما آیا الف نسبت به سایر طلبکاران در خصوص اموال موضوع قرار تأمین حق تقدم دارد یا خیر؟

سؤالات حقوقی مدنی

1- آقای الف که کارمند دادگستری است در تاریخ 15/1/85 خانه خویش را که در کرمانشاه واقع است به آقای ب می‌فروشد مشروط بر اینکه آقای الف بتواند تا تاریخ 25/5/85 انتقالی به دادگستری ایلام بگیرد که بالاخره در تاریخ 5/5/85 این انتقالی محقق می‌شود.
اولاً: عقدی که در مسئله‌ی فوق منعقد شده است چگونه عقدی است؟ آنرا شرح نمائید.
ثانیاً: در مسئله فوق اثر عقد از چه زمانی خواهد بود و تکلیف منافع آن چیست؟ به صورت مستدل توضیح فرمائید؟

2- آقای الف که مالک خودروی پیکان مدل 1350 می‌باشد در قالب عقد بیع آنرا به آقای ب به مبلغ هفتاد میلیون ریال می‌فروشد و ثمن را نیز دریافت می‌کند. خریدار نیز اعلام می‌نماید که می‌خواهد پس از خریداری با خودروی مذکور مشروبات الکلی‌ حمل نماید. پس از گذشت یکسال از وقوع عقد، خودرو در حال گریز از دست مأمورین نیروی انتظامی است بر اثر تیراندازی و اصابت اتفاقی گلوله به باک بنزین، آتش می‌گیرد. حال با توجه به اصول مسلم حقوقی و مستندات حقوقی پاسخ دهید که رابطه حقوقی میان الف و ب چگونه است و چه تکلیفی در قبال یکدیگر دارند بصورت مستدل و مستند تشریح فرمائید.

3- آقای الف در تاریخ 20/1/84 خودرو سواری تاکسی آقای ب را غصب می‌نماید و آن را در پارکینگ منزل خود پارک می‌کند و در تاریخ 20/3/84 خودرو را بدون جابجایی به آقای ج می‌فروشد. شخص ج عالم بر غصبی بودن خودرو می‌باشد و ماشین مذکور را نیز یک بار مورد استفاده قرار داده و مجدداً در همان پارکینگ پارک می‌کند. مالک ب )(آقای ب)( در تاریخ 20/5/84 با مراجعه به پارکینگ مذکور ماشین خود را پس می‌گیرد. حال بیان فرمائید:

اولاً: با توجه به اینکه غاصبین هیچگونه استفاده‌ای از منافع خودرو نکرده‌اند آیا مالک خودرو می‌تواند منافع را مطالبه کند یا خیر؟ چرا؟
ثانیاً: در صورت پاسخ مثبت، مالک ماشین منافع چند ماه را می‌تواند مطالبه کند و برای گرفتن منافع به هر کدام برای چه مدت می‌تواند مراجعه کند؟ چرا؟

4- آقای ))الف(( به عنوان موکل به آقای ))ب(( وکالت می‌دهد و آقای ))ب(( نیز آقای ))ج((را به عنوان وکیل دوم انتخاب می‌کند. بیان فرمائید:
اولاً: چنانچه)) ب(( با داشتن حق توکیل به  غیر))ج(( را معین کند با فوت)) ب(( آیا وکالت ))ج(( با ))ب(( باطل می‌شود یا خیر؟
ثانیاً: چنانچه)) ب(( با داشتن حق توکیل به غیر))ج(( را معین کند و خود استعفاء داده و بیرون برود با فوت))ب(( آیا وکالت ))ج(( با ))الف(( باطل است یا خیر؟
ثالثاً: چنانچه))ب((حق توکیل به غیر را نداشته باشد و با انتخاب)) ج((زیان و خسارتی به موکل برسد مسئول خسارت وارده کیست؟ وکیل اول یا وکیل دوم یا هر دو؟ و نحوه رجوع موکل به آنها چگونه است؟

بصورت مستدل و مشروح بیان فرمائید.

سؤالات حقوق جزا

1- وکیل متهم با بیان این جمله: می‌توانی به این سؤال پاسخ ندهید. موکلش را از پاسخ سؤال دادگاه بر حذر می‌دارد. دادستان که در جلسه حاضر است مدعی جرم بودن گفته وکیل می‌شود.
آیا اقدام وکیل واجد وصف کیفری است؟
2- به نظر شما منظور قانونگذار از کلمه هدف در ماده‌ی 498 ق.م.ا امنیت ملی در ماده 502 ق.م.ا. چیست؟
3- دو مأمور اداره آگاهی، محکوم به قصاصی (کامران) را که از زندان فرار کرده بود، درون اتومبیلش در سطح شهر دستگیر کرده، او را به بازداشتگاه اداره آگاهی انتقال داده، به مدت سه روز در بازداشت نگه داشته و قبل از کسب دستور از مقام قضائی وی را شکنجه و مورد بازجویی در زمینه چگونگی فرارش از زندان قرار می‌دهند. در نتیجه شکنجه کامران بی‌هوش می‌شود. مأموران به تصور مرگ وی، شبانه کامران را در اتومبیل خودش قرار داده با صحنه‌سازی اتومبیل را از جاده منحرف و آن را واژگون کرده، اتومبیل و کامران را در همان حال رها کرده متواری می‌شوند و صورتجلسه دستگیری کامران و اوراق تحقیق را نیز پاره می‌کنند. کامران که در میان اتومبیل گیر کرده بر اثر شدت سرما و ضعف ناشی از سرمای شب فوت می‌کند. اعمال مجرمانه مأموران را شرح دهید.
4- اسمیت تبعه آمریکا در کشور ژاپن، به اتهام ضرب و جرح عمدی و ارتکاب زنای به عنف با یک زن ایرانی محاکمه و محکوم به حبس می‌گردد و پس از گذراندن نصف مدت حبس از زندان متواری شده به ایران سفر می‌کند. مجنی علیه از موضوع مطلع و علیه اسمیت در دادسرای تهران اقامه دعوی می‌کند.
آیا موضوع قابل تعقیب کیفری می‌باشد؟
5- متهمی پس از ابلاغ دادنامه دائر بر محکومیتش (سه سال حبس- ماده 632 ق.م.ا.) از شدت ناراحتی مجنون شده در بیمارستان روانی بستری می‌شود. وی پس از شش سال بهبودی حاصل کرده به رأی صادره تجدیدنظر می‌نماید.
الف: آیا موضوع مشمول عنوان موقوفی تعقیب به سبب جنون یا مرور زمان می‌شود؟
ب: چنانچه به هر علت دادگاه موضوع را مشمول موقوفی تعقیب به سبب جنون یا مرور زمان نداند، آیا مدت بستری مجنون در زندان باید جز مدت حبس محاسبه گردد؟

سوالات آئین دادرسی مدنی

1- آقای الف (پیمانکار) دادخواستی به خواسته الزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد فیمابین به طرفیت شرکت ساختمانی راه گستر (کارفرما) به مدیر عاملی آقای احمدی به محاکم عمومی تقدیم می‌نماید. در جلسه اول دادرسی خواهان )الف) خواسته دعوا را به مطالبه دستمزد ایام کارکرد به مبلغ 000/000/5 تومان تغییر می‌دهد. شعبه دوازده دادگاه حقوقی که به دعوی رسیدگی می‌نماید با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار می‌باشد با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار پرونده را به دیوان عالی کشورر ارسال می‌نماید.

شعبه 21 دیوان عالی کشور دادگاه حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 12 حقوقی ارجاع می‌نماید. از سوی قاضی شعبه 12 حقوقی دستور تعیین وقت رسیدگی صادر می‌شود، اخطاریه تعیین وقت برای شرکت راه‌گستر ارسال می‌گردد بر طبق گواهی مأمور ابلاغ مدیر عامل شرکت مذکور فوت نموده و اخطاریه شرکت مذکور بلاابلاغ عودت داده می‌شود. از سوی قاضی شعبه مذکور قرار توقف دادرسی صادر می‌شود سرانجام پس از معرفی مدیر عامل جدید به دادگاه وقت رسیدگی مجدد تعیین می‌گردد. در جلسه اخیر مدیر عامل جدید شرکت راه گستر خواستار ارائه اصل قرارداد از سوی خواهان می‌شود که آقای الف از ارائه اصل قرارداد اظهار عجز می‌نماید. در نهایت دادگاه به جهت عدم ارائه اصل قرارداد اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می‌نماید در اثر تجدید نظرخواهی آقای الف پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌گردد وقت رسیدگی از سوی دادگاه تجدیدنظر تعیین می‌گردد که در جلسه رسیدگی آقای الف دعوی خود بر علیه شرکت راه‌گستر (تجدیدنظر خوانده) را مسترد می‌نماید و از سوی دادگاه تجدید نظر قرار سقوط دعوی صادر می‌گردد.

لطفاً به سؤالات زیر به طور مستدل پاسخ دهید:

سوال اول: آیا شعبه 12 دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطرح شده را داشته است یا خیر؟
2- آیا قرار عدم صلاحیت و قرار توقف دعوی و قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه بدوی به درستی صادر شده است یا نه؟
3- به نظر شما قرار سقوط دعوی که از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است موافق قوانین و مقرارت می‌باشد؟
4- چنانچه که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی باشد و مدیر عامل شرکت راه‌گستر به شما مراجعه و مدعی جعل قرارداد موصوف باشد آیا وکالت ایشان را خواهید پذیرفت؟ چگونه طرح دعوی خواهید کرد؟

سوال دوم: بر طبق رأی صادره از سوی شعبه 124 شورای حل اختلاف شخص )(الف)( به پرداخت مبلغ 000/000/4 تومان در حق )(ب(( محکوم شده است در اثر تجدیدنظرخواهی ))الف(( شعبه 16 دادگاه عمومی رأی شورا را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام می‌نماید در مقام اجرای حکم محکومه‌له ))ب ((دو تخته قالی منزل محکوم‌علیه ))الف((را جهت توقیف معرفی می‌نماید هنگام توقیف قالی‌ها شخص ))ج)( با ارائه فاکتور خرید مدعی می‌شود دو تخته فرش مذکور را از شرکت سهامی فرش ایران خریداری و فرشها متعلق به ایشان است مأمور اجرا بدون توجه به ادعای ))ج(( اقدام به توقیف دو تخته فرش می‌نماید.
1- به نظر شما چنانچه ))ج(( قصد اعتراض به توقیف و ابطال عملیات اجرایی را داشته باشد به کدام مرجع باید شکایت و طرح دعوی نماید؟ به چه طریق؟
2- آیا مرجع صالح به رسیدگی می‌تواند اعتراض ))ج(( را پذیرفته و رأی بر توقیف صادر نماید به چه نحو؟
3- رأی شعبه 16 دادگاه حقوقی قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در کدام مرجع و دادگاه؟

سؤال سوم: خانم ))الف(( به دفتر وکالت شما مراجعه و اظهار می‌دارد در قبال اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی مبنی بر بذل تمامی مهریه و حق و حقوق قانونی و شرعی خود به شوهرش در مقابل زوج (شوهرش) اقدام به فروش یک باب آپارتمان با قولنامه عادی به ایشان نموده است در حالی که اخیراً متوجه شده است که شوهرش نه تنها مالک آپارتمان مورد معامله نبوده بلکه بدون علم و اطلاع ایشان با ارائه همان اقرارنامه رسمی به دادگاه موفق به گرفتن حکم طلاق غیابی بر علیه خانم وی ))الف(( شده است و زوج (شوهرش) در حال حاضر قصد ثبت واقعه طلاق در دفتر ازدواج و طلاق را دارد و با ارائه همان حکم طلاق غیابی که مدت 45 روز از تاریخ ابلاغ آن به خانم ))الف(( گذشته است تقاضای قبول وکالت و جلوگیری از اجرای صیغه طلاق را دارد.
1-    آیا وکالت ایشان را خواهید پذیرفت یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تحت چه عنوان و به کدام مرجع طرح دعوی خواهید نمود؟
2-    آیا امکان جلوگیری از اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟ به چه طریق؟
3-    شخص )(ج)( که مالک آپارتمان موصوف است می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی وارد دعوی شود؟ به چه طریق؟ و چگونه؟
4-    آیا می‌توان قولنامه فیمابین خانم ))الف(( و شوهرش را ابطال نمود؟ به چه طریق؟ و چگونه؟

سؤالات آئین دادرسی کیفری

1- شخص متهم است به زنای به عنف، اتهام وی در کدام دادگاه باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر در حین رسیدگی دادگاه اتهام زنا را فاقد عنصر عنف و نیز غیرمحصنه تشخیص دهد، آیا همچنان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت یا خیر؟ با استدلال و استناد پاسخ دهید.
2- آقای (( ش)) در یکی از جاده‌های ورودی (حومه) کرمانشاه در حال رانندگی با وانت نیسانی که 400 بطر مشروبات الکلی خارجی در آن  جاسازی شده بوده است دستگیر می‌شود، به نظر شما با توجه به مقررات جاریه به اتهام ایشان در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟ با توجه به اینکه مالک خودرو شخص دیگری است، تکلیف خودرو وانت نیسان چه می‌شود؟ مستدل ومستند پاسخ دهید.
3- آقای ب که نظامی است به اتهام تخریب اموال نظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، با توجه به اینکه میزان خسارات وارده قابل توجه است، به نظر شما یگان نظامی مربوطه به چه طریقی می‌تواند در جهت وصول خسارات خود اقدام نماید؟ مستندات خود را بنویسید.
4- آیا وکیل دادگستری حق دفاع از متهم در دادسرا را دارد یا خیر؟ چرا؟ با استدلال و استناد پاسخ دهید.

– قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و اصلاحات بعدی آن
- قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری
- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
- قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، باقندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کدار)
- قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
- قانون اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر ... مشمولین قانون ارتش و ...
- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
- آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری
- آیین‌نامه اجرایی تبصره پنج الحاقی به ماده چهار قانون تأمین اجتماعی مصوب 1387
- آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌ها یاجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی
- بخشنامه قوه قضائیه در ارتباط با اجرای مواد 72، 126، 182، 205، 266 و 269 قانون مجازات اسلامی

آرای وحدت رویه‌ای دیوان عالی کشور

- رأی وحدت رویه‌ای شماره 713- 15/10/88 در خصوص چگونگی اجرای ماده 45 قانون توزیع عادلانه‌ی آب
- رأی وحدت رویه‌ای شماره 714- 11/12/88 در خصوص عدم لزوم دخالت وکیل در طرح و تعقیب دعاوی

آرای وحدت رویه‌ای دیوان عدالت اداری

- ابطال بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مالیات نقل و انتقال واحدهای مسکونی نوساز و ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی
- ابطال بخشنامه وزارت تعاون در مورد انحلال شرکت‌های تعاونی
- مؤسسه عمومی تلقی شدن سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسات وابسته به آن
- ابطال تبصره الحاقی به ماده دو آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم و صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت از آئین‌نامه‌های مصوب قوه قضائیه.

*نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه
معرفی کتاب
تازه‌های نشر