جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

منشور-اخلاقی-وکلا

1-  به ظاهر در دوره 26 هیئت مدیره بحث تدوین منشور اخلاقی وکلا مطرح شد. طرح یا طراحان چه کسانی بوده اند نمی دانم اما با توجه به تجربه شخصی در این مورد احساس می کنم ممکن است این بحث بدون قرارگرفتن در دستور و یک دفعه سربرآورده باشد موجی از احساس و دانش را در سخن همکاران به دنبال آورده باشد و سپس به کارگروه و کمیته ارجاع شده باشد

بویژه که آموزه ی دولتی از عنوان کارگروه زیاد استفاده می کند البته خوشبختانه این کمیته برخلاف کارگروه های دوره 27 متنی تهیه کرده که به ظاهر در اسفند 91 پیشکش هیئت مدیره شده اینکه چرا از آن تاریخ در دستور جلسات قرار نگرفته بماند! بی گمان سرگرم که نه درگیر امور مهم تری بوده ایم و دل مشغول مسائل بزرگتر. به هرحال صبح روزی که منشور اخلاقی در دستور جلسه قرار داشت متن را روی میزمان دیدیم، پیشنهاد کردیم که فرصتی دست کم یک هفته ای داده شود تا با خوانش آن و نیز پژوهشی هرچند کوتاه حاضر شویم که نپذیرفتند و گفتند بیش از اندازه دیر شده و باید وارد بحث شد که البته دیدیم با توجه به اظهارنظرهای گوناگون و سنجش واژه به واژه باز کارگروهی تعیین شد تا نوشته را پژوهیده و به صحن هیئت مدیره بیاورد. بدبین نیستم اما به گمانم بماند برای دوره آینده هرچند درصد که از این نوشته مورد تصویب قرار گیرد مهم نیست مهم تلاشی است که ایشان و در راس آنها سرکار خانم غیرت انجام داده اند وحتی ویراستاری نوشته را به فردی متخصص سپرده اند نهایت سپاس را ابراز کرده وچه خوب است که کانون وکلا یا این وبلاگ نام اعضای کمیته را و نیز مصوبه هیئت مدیره برای کارگروه جدید را اعلام کند .

2-  اما از سپاس و ستایش که بگذریم هنگام سنجش است. در آغاز برآن بودم که نوشته را تنها در محیط مجازی و با آنها که ارتباط مستقیم دارم پخش کنم اما ناگاه وظیفه ی حرفه ای و مسئولیت هیئت مدیره ای مرا برآن داشت تا در این شماره از این ستون نوشته را به نظر همه همکاران برسانم. گفتگوی کوتاهی که در هیئت مدیره درگرفت نشان داد نوشته هنوز کار فراوان دارد، نمونه های بیان شده از سوی شاپور خان منوچهری نشان داد که هنوز منشور پاسخگوی کامل رفتار اخلاقی نیست و ممکن است مبهم یا ناکامل باشد، مرتضی شهبازی نیای عزیز نیز استانداردهای بین المللی را برشمردند و تعهد وکیل را افزون بر در برابر موکل، در برابر دادرس، در برابر نظام قضایی و در برابر کشور نیز دانستند .فرض برآن است که اعضای کمیته نویسنده منشور مقررات بین المللی را نیز دیده اند و جای خوشبختی است اگر آن را بومی نکرده باشند چون بومی سازی گریزگاهی است برای دور افتادن از واقعیت جهانی اما چه خوب که کارگروه کنونی استانداردها را دقیق تر ببیند، تعهد وکیل در برابر نظام قضایی شاید به آنچه که من وکالت حرفه ونه حرفه وکالت می نامم نزدیک باشد یا همسانی زیاد داشته باشد البته در جلسه متخصص امور انتظامی وکلا ، یعنی جناب زندیه تبعات تصویب نوشته در هیئت مدیره را بیان کردند که در اینصورت جزء نظامات قرار میگیرد وعمل برخلاف آن تخلف انتظامی درجه یک ودو تلقی می شود در حالی که بعضی از بخش های نوشته یا به نظر برخی از کسانی که نظر خویش را به من اعلام کرده اند بیشتر یا تمام بخش های نوشته مندرجات سوگند وکالت است که رفتار برخلاف آن مجازات بسیار سنگین تری دارد به هرحال این مسئله نیز باید از لحاظ تکنیکی مرتفع شود که بی گمان کارگروه چنین خواهد کرد .

3- نوشته را که دیدم یاد نمونه هایی افتادم از تردیدهای وکلا و سختی تشخیص رفتار مطابق با اخلاق حرفه ای به بند پیش برگردم و یادآوری کنم برای نمونه، در بحث رازداری هنوز فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق دنیا به نتیجه قطعی نرسیده که حد این وظیفه کجاست، تعهد به موکل وتعهد به کشوروتعهد به نظام قضایی کجا همپوشانی دارند و کجا ندارد، نمونه های جناب منوچهری نیز از این دست بودند که با توجه به مشرب فلسفی ایشان طبیعی است چنین عمیق بیندیشند به هرحال نباید از این موضوع ساده گذشت و به صرف یک نوشته بسنده کرد .جای خالی کسانی چون استاد کاتوزیان واستاد آزمایش به شدت احساس می شود بویژه که اولی بارها گفته نوشتن منشور اخلاقی نیاز است وضرورت افسوس که فضا برای هوده بردن از آموزه های آنها کمتر فراهم است و بیشتر با تشریفات وتعارف میهمان ما در کانون هستند تا... . یادداشت های خودم نیز نمونه هایی از دشواری تشخیص را ثابت می کند گفته ای از رضا نوروزی دادیار انتظامی کانون که وکیلی به وی مراجعه کرده بود و گفته بود چندسال پیش موکلی داشته و با رونوشت وکالتنامه برایش اقامه دعوی کرده اکنون در پرونده دیگری طرف دعوی به عنوان امضاء مسلم الصدور آن موکل پیشین این همکار به امضای ذیل وکالتنامه که وکیل آن را گواهی کرده استناد کرده و دادگاه به وکیل اخطار کرده ( وکیلی که در این پرونده سمتی ندارد) وکالتنامه وکیل پیشین خود را ارائه دهد. آمیخته ای از تکالیف قانونی واخلاقی مطرح است که هر طرف را بگیری وظیفه ای جدا برای وکیل ترسیم می کند که ممکن است باآن دیگری دگرسان باشد نمونه از این دست فراوان است و تازه این مسائل مدنی است کیفری که جای خود. پژوهش می خواهد و تکنیک واندیشه عمیق وآشنایی کامل و فلسفه اخلاق  وفلسفه حقوق .

اینک متن منشور که البته ممکن است پیش از این وجای دیگری نیز دیده باشید ودرخواست از شما برای اظهار نظر صریح، سریع ودقیق وکامل .واین عین متنی است که در جلسه هیئت مدیره در اختیارم قرار گرفته بی کم وکاست ومن آن را واژه به واژه بدون هیچ تغییری تایپ کردم شاید متن کامل تری وجود داشته باشد که من از آن آگاه نیستم بی گمان گفتگوی شما همکاران موجب رواج هم فکری وهم اندیشی است.

بنام خدا

منشور اخلاق و رفتار حرفه ای وکلای دادگستری

اعضای کانون وکلای دادگستری در انجام وظایف و مسئولیت های حرفه ای، مکلفند اصول، شاخص ها واحکام اخلاقی مندرج در این آیین اخلاقی را رعایت نمایند.

1-  ارزش ها

راستی ودرستی: وکلای دادگستری مکلفند راستی ودرستی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.

رازداری: وکلای دادگستری نباید اطلاعات یا اسراری را که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورند، بدون مجوز قانونی یا اجازه موکل ویا مراجعه کننده استفاده ویا افشا کنند.همچنین باید تمهیدات لازم برای آموزش ونظارت بر کارکنان دفتر خود را در این خصوص فراهم نمایند.

صلاحیت حرفه ای: وکلای دادگستری باید از صلاحیت وتخصصی کافی در حوزه فعالیت خود برخوردار بوده وخدمات حرفه ای خویش را با دقت ، شایستگی وجدیت انجام دهند و همواره دانش حقوقی ومهارت حرفه ای خود را به سطحی برسانند که خدمات آنها نوعاً قابل قبول باشد وبرای دستیابی به آخرین تحولات علم وحقوق وحرفه وکالت در سطح مطلوب و در راستای تحقق توسعه پایدار تلاش نمایند.

رفتار حرفه ای : وکلای دادگستری باید به گونه ای رفتار کنند که با حسن شهرت حرفه ای سازگار باشد و از انجام اعمالی که ممکن است اعتبار حرفه وکالت را خدشه دار کند، پرهیز نمایند.

پایبندی به حقوق شهروندی: وکلای دادگستری همیشه باید حقوق شهروندی را در اولویت فعالیت حرفه ای خود قرارداده وبدان پایبند باشند.

2-  احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای حقوق شهروندی

وکلای دادگستری در راستای ایفای تعهد اخلاقی خود در انجام خدمات حرفه ای، باید قبل از ارایه خدمات حقوقی، از رعایت معیارهای متداول حق دفاع وهمین طور رعایت اصول ونظامات حرفه وکالت، اطمینان حاصل نماید.

٭مراعا

  2-3-2-وکلای دادگستری در صورت مشاهده مواردی که حقوق شهروندی همکاران را به مخاطره می اندازد، مکلفند کانون  وکلای دادگستری را کتباً مطلع نمایند.

 2-3-3- چنانچه وکلای دادگستری در انجام امور حرفه ای خود به این نتیجه برسند که پیگیری آن امر یا پرونده مغایر با منافع ملی یا نظامات حرفه است ویا موکل تصمیمی مغایر با منافع ملی وصنفی اتخاذ کرده است، ابتدا باید موکل را از عواقب اجرا آن تصمیم، آگاه کرده و در صورت عدم پذیرش آن از جانب موکل، مورد را به کانون وکلای دادگستری مرکز گزارش نموده وطبق نظر کانون اقدام نمایند./مراعا

 2-3-4-وکلای دادگستری نباید به مراجعانی که می خواهند مقاصد غیرقانونی خود را در پوشش قانون جامه عمل بپوشانند، ارائه طریق نمایند.

 2-3-5-وکلای دادگستری نباید مورد وکالتی را که صلاحیت لازم برای انجام آن را ندارند بپذیرند، مگر اینکه در آن مورد با یک همکار واجد شرایط، منفرداً یا مجتمعاً همکاری نمایند.

 2-3-6- وکلای دادگستری باید از همکاران خود که به علت رعایت و پایبندی به اخلاق حرفه ای، دچار مشکلات یا موانعی شده اند، حمایت کرده وبدین منظور از کانون نیز استمداد نمایند.

3-  اصول ، شاخصها واحکام اخلاقی مرتبط با منافع موکلین

3-1- اصول بنیادین اخلاقی نسبت به موکلین:

وکلای دادگستری باید با شایستگی، روش حرفه ای وکالت را نسبت به مراجعان یا موکلین خود رعایت کنند.

3-2- شاخصهای اخلاقی ناشی از تعهد کلی نسبت به منافع موکلین

3-2-1- وکلای دادگستری باید با رعایت موارین قانونی وحرفه ای، به بهترین وجه از حقوق موکلین دفاع کنند، حتی اگر این کار با منافع آنها در تعارض باشد.

3-2-3- وکلای دادگستری در ارتباطات خود با موکلین باید صادق باشند و ضمن ارج نهادن به اعتماد آنها، در فرایند ارائه خدمات به گونه ای عمل کنند که استقلال واصول حرفه ای وکالت مخدوش نگردد.

3-2-6-وکلای دادگستری باید موکلین را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازند، حتی اگر این کار برخلاف میل موکلین، یا منافع خود وکلا باشد.

  3-3- احکام اخلاقی ناشی از شاخصهای اخلاق فوق

  3-3-1- وکلای دادگستری نباید موکلین خود را نسبت به انجام خدمات واهی ونتایج آن امیدوار سازند.

  3-3-4-وکلای دادگستری باید از اطلاعات به دست آمده در فرایند کار که برای موکل جنبه محرمانه دارد، محافظت نموده وبه هیچ وجه آن را در اختیار دیگران قراردهند، مگر به حکم قانون.

4-  شاخصها واحکام اخلاقی ناظر بر رابطه وکلای دادگستری با همکاران

4-1-اصل اخلاقی نسبت به همکاران: وکلای دادگستری باید به حقوق همکاران خود احترام گذارده، شئون و حقوق حرفه  ای آنها را رعایت نموده واز انجام هرگونه عملی که به نوعی باعث تضییع حقوق همکاران می شود خودداری نمایند.

 4-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر اصل اخلاقی نسبت به همکاران

 4-2-1 وکلای دادگستری باید به اصول رقابت سالم پایبند بوده و از بکارگیری روش های غیر اخلاقی برای اخذ وکالت و رقابت های ناسالم پرهیز کنند .

 4-2-3-وکلای دادگستری از حقوق همکارانی که مورد بی حرمتی واقع شده، در معرض آسیب قرارگرفته ویا دچار آن شده اند، فعالانه حمایت وپشتیبانی می نمایند.

4-3-احکام اخلاقی ناظر بر معیارهای فوق

4-3-1- وکلای دادگستری نباید در پرونده های ناتمام دیگر همکاران وارد شوند ، مگر پس از هماهنگی ومذاکره با ایشان ویا تعیین تکلیف وکیل یا وکلای پرونده توسط موکل یا موکلین.

4-3-2- وکلای دادگسستری نباید کارکنان دیگر موسسات حقوقی وهمکاران خود در دوران قرارداد با آنان را، به استخدام درآورند، مگر پس از کسب موافقت کتبی همکار یا موسسه مربوط

4-3-4- وکلای دادگستری نباید بدون ذکر ماخذ وکسب مجوز ( در مواردی که استفاده از منبع، منوط به کسب مجوز شده است) از نتایج کارها وپژوهش های دیگر همکاران در پرونده های خود استفاده نمایند.

5-اصول، شاخصها واحکام اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به شآن،حرمت ومنزلت حرفه ای

  5-1- اصل بنیادین اخلاقی در مورد رعایت شأن، حرمت ومنزلت حرفه ای:

  وکلای دادگستری باید از همبستگی ، حرمت ومنزلت حرفه ای وکالت دادگستری حمایت وبرای ارتقاء آن تلاش نمایند.

  5-2-شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به شأن ، حرمت ومنزلت حرفه وکالت دادگستری

  5-2-1- وکلای دادگستری باید از هرگونه اعمالی که به نوعی باعث تخدیش افکار عمومی وموکلان نسبت به شأن، حرمت ومنزلت حرفه وکالت دادگستری می شود، پرهیز نمایند.

  5-2-2-وکلای دادگستری باید با عملکرد وفعالیتهای خود، احترام واعتبار حرفه وکالت را حفظ وتقویت کرده و ترتیبی اتخاذ نمایند، تا در دفتر کار آنان نیز، رفتار واحلاق حرفه ای مندرج در این آیین نامه، در عمل رعایت شود.

5-2-3-وکلای دادباید تلاش نمایند در راستای تامین حقوق موکلین، با به روز نگه داشتن دانش وارتقای تخصص خویش وانجام مطالعات تطبیقی وآگاهی از روش های دفاعی نوین، اعتماد موکلین را به توانمندی های وکلای دادگستری، افزایش دهند.

5-3-احکام ناظر بر شاخصهای اخلاقی فوق

5-3-1- انجام صحیح، مسئولانه و به موقع خدمات حرفه ای طبق مقررات قانونی ونظامات حرفه ای

5-3-2- پذیرش پرونده ها بر اساس توان بالفعل وبالقوه خویش به لحاظ دانش حرفه ای، رشته تخصصی وتجربیات.

5-3-3- پایبندی به اصل رقابت سالم وپرهیز از هرنوع اعمال نفوذ و به کار بردن روش های غیر اخلاقی برای اخذ پروانه وکالتی.

6-  اصول، شاخصها ودستورات اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به کارکنان دفتر خود

6-1-اصل بنیادین اخلاقی در مورد رفتار وکلای دادگستری نسبت به کارکنان خود: وکلای دادگستری باید به حقوق کارکنان خود احترام گذارده ونقش ومشارکت آنها را در اعتبار دفتر یا مؤسسه، ارج بگذارند.

6-2- شاخصهای اخلاقی ناظر بر تعهد وکلای دادگستری نسبت به حقوق کارکنان خود

6-2-1-وکلای دادگستری باید در روابط کاری، رفتارهای شفاف وصادقانه داشته باشند وهنجارهای اجتماعی را رعایت نمایند.

6-2-2-وکلای دادگستری باید نسبت به حقوق بنیادین انسان پایبند بوده و از اعمال هرگونه تبعیض (  قومی، دینی، جنسیتی و...) در جذب ونگهداری نیروی کار، اجتناب نمایند.

این آیین نامه در .... ماده و ... و... در تاریخ ... توسط کمیته ویژه اخلاق حرفه ای تدوین و در تاریخ .... به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.

·یادآوری ها:

·1- کلید واژه

·2- تقسیم بندی به دو بخش کدهای اخلاقی ونظامات وغیرآن

·3- ترتیب بندی فصول یا بخش هاومواد ( درحال حاضر، مواد وبندها به دلیل حذف واضافات، صحیح نیست)

پی نوشت

نه از سر ترس و دلهره، نه برای تبلیغ و جلب رای بلکه در اجرای شفافیت و مسئولیت پذیری این پی نوشت را آماده کردم که ادامه نقد رهایی بخش در شماره پیشین است. هیچ دلبستگی به پیداکردن ناشناس یا ناشناسانی که حمله می کنند ندارم ذهنم نیز آنقدر پیچیده نیست که با توهم توطئه دنبال رد ناشناسان در این گروه وآن گروه یا این دفتر و آن دفتر بگردد علاقه و دلبستگیم به نوشتن سنجش هاست، از امور صنفی گرفته تا حقوقی. آموزش را دوست دارم هرچند همیشه خودم را در صف اول  آموزش پذیران وخواهان های آموزش می بینم برخلاف نمایشنامه های سارتر با جا به جا شدن موقعیت ذهنیتم تغییر نکرده آن هنگام از کمیسیون حقوقی می پرسیدم پس از عضویت در هیئت مدیره نیز پرسیدم ونمونه اش را در وکالت حرفه ای 10 خواندید ودرآینده نیز خواهید خواند. آن هنگام می نوشتم که باید کمیسیون های حقوقی گردآوری شود در این دوره نیز نوشتم وخواستم، نامه پیوست است فیلسوفان برای تهیه نوشته های عمیق اما ساده، فلسفه به زبان ساده می نویسند برای نمونه 101 مسئله فلسفی با نمونه ای از پراتاگوراس فیلسوف یونانی آغاز می شود که اتفاقاً با فن وکالت مرتبط است به نظرم حقوقدانان ما نیز باید مسائل پیچیده ودشوار فلسفی، اخلاق وکالت وحتی اخلاق صنفی، چگونگی گفتگو با یکدیگر را با آزمودن اینگونه نوشته ها آغاز کنند، بنویسند وپاسخ بگیرند تا یا راهی بیابیم یا راهی بسازیم که البته در این مورد خاص بنظرم ساختن پیشی وبرتری دارد ونکته پایانی آنکه کمیسیون حقوقی در برنامه هایم قرارداشت. به امید نوشتن و بازنوشتن .

اینک متن نامه

 تاریخ:14/2/92

 شماره:1032

 استاد گرامی وهمکار پیشکسوت جناب آقای دکتر شهلا

 با سلام و احترام

با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز تحت نظر کمیته 2 هست وجنابعالی سرپرستی این کمیته را به عهده دارید پیشنهاد می کنم پاسخ های این کمیسیون به پرسش های همکاران گردآوری ، دسته بندی وچاپ شود. در این راه افزون بر یاری خواستن خود اعضاء آن کمیسیون که همگی استاد وصاحب نظر هستند میتوان از همکاران جوان که کارمایه وزمان بسنده برای این کار دارند هوده برد. به دلیل علاقه شخصی به کارچاپ و نشر و آموزش خودم نیز حاضرم در این کار مشارکت کنم.

 با سپاس فراوان

علی صابری