جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

اعمال پزشکی از دیدگاه قانون - سازمان نظام پزشکی عمومی (انگلستان)

تا نیمه سده نوزدهم میلادی در انگلستان برای پزشکان ضوابط معین وجود نداشت و مردم نمی توانستند پزشکان تحصیل کرده و با صلاحیت را از پزشکان ناصالح و تحصیل نکرده ( شارلاتان کوآک ) تشخیص دهند .

در سال 1858 نخستین قوانین پزشکی تشکیلات شورای عمومی را در امور پزشکی بوجود آورد که هدف اصلی آن شناساندن پزشکان معتبر و شایسته به مردم بود این شورا رد برابر شورای ( هیئت مشاورین سلطنتی ) P RIVY COUNCIL مسئولیت داشت . از آن پس چند دوره قوانین پزشکی به تصویب رسید که جدیدترین آنها مربوط به سال 1969 میباشد . وظیفه شورای عمومی که مطابق قانون 1950 عنوان شورای پزشکی عمومی و یا سازمان نظام پزشکی عمومی را یافت بتدریج وسیع تر شد تا آنجا که دفتر ثبت نامی تهیه شد و پزشکان تحت شرایطی در آن نام نویسی کردند و عضویت آنرا پذیرفتند . ضمناً یک وظیفه که مسئولیت تهیه فارما کوپه داروئی انگلستان بود از تعهد او برداشته شد .

تشکیلات کنونی سازمان نظام پزشکی عمومی در انگلستان

در حال حاضر سازمان نظام پزشکی عمومی انگلستان 47 عضو دارد ولی امکان دارد تعداد اعضاء افزایش یابد . اگر گزارش کمیته مریسون MERRISON REPORT مورد توجه قرار گیرد و باجرا درآید . تعداد اعضاء ممکن است تا 98 نفر برسد . این بررسی جامع و گسترده درباره سازمان نظام پزشکی عمومی بدینجهت انجام گرفت که تعداد زیادی از پزشکان از برنامه ها و اعمال انتظامی سازمان ناراضی بودند و بویژه اینکه پرداخت حق عضویت سالانه جانشین پرداخت حق عضویت یکبار برای همیشه شده بود و پزشکان مجبور شدند هر سال مبلغی از این بابت بپردازند این پیش آمدها موجب عدم رضایت گروهی شد و در نتیجه اعتراضهای متعدد به سازمان رسید . عنوان واقعی گزارش کمیته مریسون عبارتست از : ( گزارش کمیته تحقیق درباره برنامه هاو آئین نامه های حرفه پزشکی ) در این فصل سعی میشود بتدریج بخشهائی از این بررسی تحقیقی آورده شود . زیرا این تحقیقات برای صنف پزشکی در انگلستان و برای برنامه ریزی امور پزشکی و پزشکی عملی در بریتانیای کبیر دارای ارزشی بنیادی و اصولی است .

از 47 عضو کنونی 8 نفر از طرف دربار سلطنتی و بتوسط ( هیئت مشاورین سلطنتی ) برگزیده میشوند سه نفر از اینها غیر پزشک و پنج نفر پزشک هستند . 28 نفر نیز نماینده دانشگاهها و سازمانهای آموزشی پزشکی هستند مانند دانشگاه هائیکه دانشکده پزشکی صادر کنند . این تعداد نماینده سازمانهای آموزشی پزشکی برای سرتاسر جزیره بریتانیا از جمله جمهوری ایرلند در نظر گرفته شد . نماینده دانشکده های پزشکی در نظام پزشکی تقریباً بطور ثابت رئیس دانشکده و یا مدیر امور آموزشی دانشکده خواهد بود . بقیه یازده نفر از اعضاء نظام پزشکی از مدیر امور آموزشی دانشکده خواهد بود . بقیه یازده نفر از اعضاء نظام پزشکی از طریق آراء پستی بتوسط پزشکان مطب دار انتخاب میشوند . از این گروه 8 نفر از انگلستان و ولز ( که حداقل یکنفر آن باید در ولز ساکن بوده باشد ) 2 نفر از اسکاتلند و یکنفر از ایرلند انتخاب میشوند . پس از مباحثات فراوانی که نسبت به قوانین پزشکی در سال 1969 انجام گرفت تصمیم گرفته شد که به تعداد اعضاء کنونی سازمان برگزیده میشود . سازمان از کمیته های چندی تشکیل شده استکه انجام وظائف سازمان را بعهده دارند . سازمان تعداد نسبتاً زیادی کارمند ثابت دارد . کارمندان زیر نظر مدیر اداری که سه معاون نیز دارد اداره میشوند . محل سازمان پزشکی در لندن شماره 44 هالام استریت 01 W واقع میباشذ . یکی از مسائل مهمی که کمیته مریسون نسبت بآن توجه عموم را جلب نمود موضوع ( دموکراتی کردن ) بیشتر سازمان نظام پزشکی بود . این خواست اکثریت صاحبان حرفه پزشکی در قبال پرداخت عضویت سالانه و حمایت مالی از سازمان بوده است .

در حال حاضر فقط 11 نفر از 47 عضو سازمان برگزیده ازسوی پزشکان هستند که اگر گزارش مریسون بمرحله عمل درآید این عده از نمایندگان مستقیم پزشکان بتعداد قابل توجهی افزایش خواهد یافت .

گزارش مریسون توصیه مینماید که یک ( شورای عمومی ) در داخل تشکیلات سازمان نظام پزشکی بوجود آید و اعضای سازمان نظام پزشکی تا 98 عضو افزایش پیدا کند و ده (10) عضو انتخابی برای شورای عمومی اضافه بر مجموع اعضاء در نظر گرفته شود و ترتیبی اتخاذ گردد تا در انتخابات عمومی نظام پزشکی در کشور ها و ایالات تشکیل دهنده قلمرو سلطنتی بریتانیای کبیر بیشتر پزشکان جوان معرفی شوند . هم چنین این گزارش توصیه نموده است انتخاب اعضاء از جمهوری ایرلند ( ایرلند جنوبی ) که تا کنون انجام میگرفته منسوخ گردد . تعداد اعضاء انتخاب شده 54 نفر باشند و در برابر آن 34 نفر نمایندگی از دانشکده های پزشکی ، کالج های سلطنتی و سازمان های آموزشی که گواهی نامه پزشکی صادر میکنند معرفی گردند . این تعداد شامل جمهوری ایرالند ( که کشور مستقلی است ) نمی باشد . این کشو برای خود سازمان نظام پزشکی جداگانه ای خواهد داشت . هم چنین اعضاء نظام پزشکی که از سوی دربار سلطنتی و بتوسط شورای پزشکی سلطنتی منصوب میشوند . و غیر پزشک هستند به ده نفر برسد و در برگزیدن آنها نسبت های جغرافیائی و تقسیمات کشوری در همه کشورها و ایالات تشکیل دهنده قلمرو سلطنتی بریتانیای کبیر مورد توجه قرار گیرد . ضمناً انتخاب اعضاء غیر انتصابی باید از طریق سیستم آراء واحد قابل انتقال همانند آنچه که سازمان نظام داندانپزشکی عمومی عمل میکند باجرا درآید .

وظایف سازمان نظام پزشکی عمومی G. M . C

دفتر ثبت نام پزشکی : در گذشته دفتری بنام دفتر ثبت نام پزشکان وجود داشت که بتوسط مدیر مسئول ثبت اسامی در سازمان پزشکی عمومی تهیه میشد و سالانه یکبار انتشار مییافت ولی نظر باینکه اولا تعداد پزشکان عضو سازمان همواره روبفزونی میرفت ویژه از ایالات و کشورهای خارج ، ثانیاً شرح مدارج و مدارک قابل ذکر ، ردیف های بیشتری را اشغال مینمود . برمبنای مواد قوانین پزشکی سال 1969 در شکل و مشخصات دفتر ثبت نام پزشکان تغییراتی بوجود آمد . و در نتیجه دو گونه دفتر تهیه شد .
یکم دفتر ثبت نام پزشکان شاغل دائمی دوم دفتر ثبت نام پزشکان شاغل موقتی . دفتر نوع اول دارای دو لیست جداگانه است 1- لیست پزشکان اصلی یا انگلیسی 2- لیست پزشکان بیگانه . نام نویسی در دفتر ثبت نام پزشکان برای پزشک ، موجب قانونی شدن حرفه پزشکی او میشود که در قبال آن امتیازات ، اختیارات و منافعی بدست میآورد . در عین حال مسئولیتهای نیزبرای او بوجود میآید . بدون نام نویسی در دفتر ثبت نام پزشکان سازمان نظام پزشکی هیچ پزشک نمیتواند در خدمت وزارت بهداری (N. . H . S . ) و سازمانهای درمانی و بهداشتی عمومی دیگر درآید . او حتی نمیتواند داروهای مهم ، مخدر و خواب آور را نسخه کند و نیز نمیتواند بیماران مهم و خطیر را تحت درمان قرار دهد . گواهی نامه های پزشکی نمیتواند صادر کند ولو قانونی باشد مانند گواهینامه های تولد ، مرگ و سوزاندن جسد .

او درعین حال ناچار است از قوانین اخلاقی و مقررات رفتاری پزشکان که از طرف سازمان نظام پزشکی تعیین شده است پیروی کند . پزشکی که عضویت سازمان نظام پزشکی انگلستان (G. . M . C . ) را قبول نموده است خود بخود تا هنگام مرگ عضو آنجا خواهد بود . در دفتر ثبت نام پزشکان نیز ردیفی برای ثبت تاریخ فوت و نیزتاریخ تولد بچشم میخورد عضویت نظام پزشکی در شرایط زیر گسسته میشود .

1- پاسخ ندادن به نامه ها و آگهیهای دفتر نام نویسی نظام پزشکی ازسوی پزشک و تغییر یافتن آدرس پزشک بنحوی که سازمان بطور کلی آدرس و ردپای پزشک را گم کند و رابطه با او قطع شود . برقراری مجدد این رابطه با مراجعه پزشک و تسلیم آدرس و مشخصات تازه امکان پذیر خواهد بود .

2- وقتی که پزشک از کار پزشکی و پذیرفتن بیمار برای همیشه بخواهد کناره گیری کند که با تقاضای او نامش از دفتر ثبت نام پزشکان برداشته میشود .

3- وقتیکه پزشک مرتکب خطائی بزرگ شود که به کیفرگناه ارتکابی عضویت نظام پزشکی را از دست بدهد .

آموزش پزشکی

دیدیم یکی از وظایف اصلی نظام پزشکی ، شناساندن پزشکان واجد شرایط و پزشکان ناصالح به عموم مردم و جامعه است . این برنامه خودبخود ایجاب میکند که این سازمان در امر آموزش پزشکی کشور نیز یکنوع نظارت داشته باشد . با وجودیکه از کنترل شدیدی که در گذشته در امور دانشجوئی و آموزش انجام میگرفت امروزه بنحو قابل توجهی کاسته شده معهذا سازمان نظام پزشکی در آموزش دانشجویان پزشکی و پزشکان فارغ التحصیل نظارت و توجهی خاص مبذول میدارد . بهمین دلیل است که رؤسا و مدیران برنامه های آموزشی دانشکده های پزشکی و کالج های سلطنتی پزشکی خودبخود در تشکیلات سازمان نظام پزشکی عضویت مییابند . قانون پزشکی سال 1886 به سازمان نظام پزشکی انگلستان اختیار داد تا در جریان امتحانات پزشکی نهائی و امتحاناتی که برای تعیین پزشکان شایسته برگزار میشود نظارت مستقیم داشته باشد و قانون پزشکی سال 1950 ازاین حد نیز تجاوز نمود و به سازمان نظام پزشکی اجازه داد که حق داشته باشند از مدارس و دانشکده های پزشکی بازدید بعمل آورند و اظهار نظر نمایند . سازمان نظام پزشکی انگلستان طی برنامه ای بطور مرتب به مدارس و دانشکده های پزشکی توصیه نامه هائی میفرستد و به یادآوری نکات مهم میپردازد این نامه ها گرچه بیشتر جنبه راهنمائی و توصیه دارد تا دستور و حکم ولی در هر حال متضمن تعلیمات ضروری و طرحهای لازم برای دوره تحصیلات و برنامه های آموزشی دانشجویان میباشد . قانون پزشکی سال 1950 هم چنین پیشنهاد نمود یک دفتر ثبت نام سالانه که از پیش ثبت نام نماید اجباری شود . این برنامه از سال 1953 به اجرا درآمد . این قانون هم چنین طرح حداقل زمان برای تحصیلات دوره پزشکی را پیاده نمود . قانون پزشکی سال 1969 قدرت سازمان نظام پزشکی انگلستان را با زهم توسعه داد . و این سازمان اختیار دارد شرایط دیگری بغیر از دیپلم پزشکی و بهداشت عمومی را برای ثبت نام در نظر بگیرد . روآوری فراوان پزشکان بیگانه و ماوراء بحار برای عضویت در سازمانهای پزشکی انگلستان موجب افزایش حجم کار سازمان نظام پزشکی شد بنحویکه این سازمان مجبور شد دقت بیشتری در انتخاب این اعضاء بکار برده و شرایط زیادتری را پیشنهاد نماید . مطابق مقررات انگلستان پزشکان بیگانه در صورتیکه شرایط کامل و کافی داشته باشند میتوانند در دفتر ثبت نام وابسته به سازمان نظام پزشکی ، نام نویسی دائمی و یا نام نویسی فصلی و موقتی نمایند . مابین غالب کشورهای مشترک المنافع (COMMONWEALTH ) و کشور انگلستان مقررات شناسائی متقابل مدارک پزشکی حکمفرما است کار پذیرش مدارک تحصیلی داوطلبان را برای سازمان نظام پزشکی آسان میکند . این مقررات نسبت به پاره ای از کشورهای دیگر جهان نیزوجود دارد . پیش از برقراری چنین مقرراتی قبول مدارک ارسالی داوطلبان با دشواری انجام میگرفت و سازمان ناچار به برگزاری آزمونهائی در این زمینه میشدو گاهی خود مستقیماً نظارت آنرا بعهده میگرفت .

از ماه مه سال 1975 بنا به توصیه کمیته مریسون ، سازمان نظام پزشکی انگلستان (G . M . C ) از اعطاء حق نام نویسی دائمی به فارغ التحصیلان دانشکده های پزشکی هندوستان خودداری نمود .

هم چنین برای داوطلبان نام نویسی موقت از کشورهای بیگانه و ماوراء بحار تست هائی از دانش پزشکی و آزمون زبان انگلیسی برقرار کرد .

بر پایه گزارش کمیته مریسون تنها پزشکانی از کشورهای بیگانه میتوانند به عضویت سازمان پزشکی انگلستان و پروانه داران پزشکی باندازه حداقل استاندارد دانشکده های پزشکی انگلستان و پروانه داران پزشکی انگلیسی بهره مند باشند . توصیه های دیگر کمیته مریسون در زمینه آموزش پزشکی عبارتند از :

آ – مقررات سال قبل از نام نویسی حذف شود و بجای آن یک دوره کارآموزی بالینی درسال آخر تحصیلی برقرار شود که در واقع برنامه مقدماتی برای نام نویسی عمومی خواهد بود .

ب – گذراندن دوره تخصصی باید از شرایط مقدماتی برای حق دخالت مستقیم در امر درمان و پزشکی باشد . پزشک عمومی دارای ویژگیهای خاص خود خواهد بود .

پ – سازمان نظام پزشکی انگلستان ( G . M . C . ) شایسته است کنترل برنامه آموزشی پزشکی را در دست داشته باشد و موضوع استاندارد بودن فارغ التحصیلان پزشکی و کارآموزان رشته های تخصصی و هم چنین تعلمیات دوره تحصیلی را مورد توجه خاص قرار دهد .

ت – دفتر ثبت نام ویژه برای متخصصین رشته پزشکی دایر نماید .

وظایف انضباطی سازمان نظام پزشکی

آنچه از وظایف سازمان نظام پزشکی تا کنون گفته شد مهمترین وظیفه سازمان بحساب میآید که تحملش بر دوش سازمان سنگینی میکند . ولی از جنبه اجتماعی وظایف انضباطی سازمان بیشتر جلب نظر عموم را مینماید و نزد همگان بیشتر شناخته شده است و این بخش از وظایف سازمان است که انگیزه ای برای ایجاد مباحثات و مجادلات در گرد هم آئیها و مطبوعات میباشد . برابر قانون پزشکی سال1858 سازمان نظام پزشکی اختیار داشته است از نام نویسی پزشکانیکه سوابق سوئی دارند و مرتکب جنایت ، جنحه و خلاف شده اند و یا در شورای انتظامی نظام پزشکی به « سوء رفتار پزشکی و یا بی اعتنائی به حرمت صنف پزشکی » محکومیت یافته اند خودداری کند و یا اگر نام نوشته اند ، نام آنانرا از دفتر ثبت نام پزشکان حذف نماید . ولی نظر باینکه این قانون بویژه قسمت اخیر آن بسیار سخت گیرانه و دور از عدالت بنظر میرسد در سال 1969 بجای عنوان « سوء رفتار و بی اعتنائی به حرمت صنفی » عنوان دیگری انتخاب شد و منظور این بود که برای هر بهانه کوچکی پزشکی از کار طبابت باز نماید بویژه اینکه جامعه به پزشک بیشتر نیازمند است . عنوانی که برابر قانون 1969 موجب حذف نام پزشک از دفتر ثبت نام پزشکان میشود عبارتست از « خلاف یا سوء رفتار خیلی شدید پزشکی » تغییر ماده قانون در عمل برای حمایت از جامعه و توده مردم بوده است نه حمایت از اعمال نادرست پزشک بویژه اینکه اثر تنبیهی و بازدارندگی این ماده کاهش نیافته و بقوت خود باقیست .

عبارت « سوء رفتار خیلی شدید پزشکی » هیچگاه یک غفلت ساده پزشکی را توجیه نمیکند بلکه شامل پاره ای از تخلفات شناخته شده و قابل توجه میباشد که دارای آن درجه اهمیت هستند که موجب حذف نام آنان از دفتر ثبت نام پزشکان و از دست دادن عضویت سازمان نظام پزشکی که خود امتیازی مهم است میشوند . برابر قانون جدید بجای حذف نام برای همیشه گاهی حالت تعلیق موقت نیز اجرا میگردد.
سازمان نظام پزشکی – در امور شخصی و فردی پزشکان دخالتی نمی نماید و وارد بحث نمیشود . سازمان جزوه هائی منتشر مینماید که درآن راهنمائیهای لازم آمده است و شامل شرح وظایف ، شیوه و ضوابط قانونی و قلمرو فعالیت سازمان است .

نظر باینکه از دست دادن عضویت سازمان نظام پزشکی و یاتعلیق موقت برای هر پزشک کیفر سنگینی است و موجب از هم پاشیدن زندگی پزشکی و اجتماعی او میشود ، از اینرو شایسته است پزشکان به مقررات انضباطی نظام پزشکی آشنائی کامل داشته باشند . بازجوئی انضباطی از پزشک به دو جهت انجام میپذیرد :

1- اتهام به سوء رفتار شدید پزشکی – این یا شکایتی است که بتوسط یک فرد اجتماع انجام گرفته و یا شکایتی است که یک پزشک طرح کرده است و یا یک اداره و مؤسسه رسمی که با سازمان نظام پزشکی در ارتباط است ادعانامه صادر کرده است . از ادارات و مؤسسات ، میتوان واحدهای اداری وزارت بهداری یا سازمان ملی خدماتی بهداشتی (N . H . S . ) و یا سازمان های تهیه و توزیع دارو را نامبرد .

درسال 1974 ، سازمان نظام پزشکی انگلستان 874 مورد شکایت دریافت نمود این شکایتها مربوط به سوء رفتار پزشکی بود و ازسوی مردم عادی و یا پزشکان همکار انجام گرفته بود .

2- اخطار قانونی از دادگاه ، وقتی که یک پزشک ، بزهکار یا جنایتکار شناخته شود – شایعترین اینها رانندگی در حالت مستی برای پزشک است . در انگلستان تاسال 1970 برابر قانون ، دادگاه خانواده و دادگاه طلاق موظف بود هر پزشکی را که متهم به زنا با زن شوهرداری شده و همراه زن در دادگاه طلاق حاضر شده باشد ، او رابه نظام پزشکی معرفی نماید ولی از تاریخ مذکور به بعد این وظیفه دادگاه لغو شد و سازمان نظام پزشکی فقط مواردی را که طرف زیان دیده مستقیماً به نظام پزشکی شکایت نماید . مورد رسیدگی قرار خواهد داد .

در نظام پزشکی هرگونه شکایت از پزشک چه از سوی افراد و چه از سوی سازمانهای دولتی و غیر دولتی به ثبت دفتر میرسد . رئیس دفتر این شکایتها را تسلیم رئیس نظام پزشکی مینماید . در این مرحله با رسیدگی مقدماتی ، شکایاتی که دروغ بودن آنها مسلم شود و یا بداندیشی و کینه توزی فقط انگیزه آن شده باشد و یا موضوع اصولا ناچیز و پیش پا افتاده باشد رد میشود . بقیه شکایات که اصولی و منطقی بنظر برسد به کمیته مخصوصی میرود ، کمیته موارد کیفری ، این کمیته کاری شبیه دادرسی تحقیقی انجام میدهد و در نتیجه معلوم مینماید که آیا این مورد باید در دادگاه برای محاکمه مطرح شود یا نه ؟ . این کمیته از رئیس سازمان نظام پزشکی و پنج عضو دیگر تشکیل شده است ، یکی از اعضاء غیر پزشک است . موضوع اتهام مورد بررسی قرار میگیرد و جزئیات آن برای پزشک متهم فرستاده میشود و از او دعوت بعمل میآید تا هر گونه توضیحی و یا اعتراضی دارد در این مرحله که ابتدای کار است بیان کند . کمیته موارد کیفری که یک کمیته تحقیقی است در برابر اتهامات و شکایات پزشکان سه کار میتواند انجام دهد . یا اتهام را وارد ندانسته و رد میکند . یا اتهام را قبول میکند ولی فقط به یک اخطار به پزشک اکتفا مینماید . یا اتهام مهم و قابل توجه است که در اینصورت آنرا شایسته رسیدگی در کمیته انضباطی تشخیص میدهد و بآنجا میفرستد .

پس جریان دادرسی در سازمان نظام پزشکی انگلستان ( G . M . C . ) در موارد شکایات از پزشک بترتیب زیر است : ( جدول صفحه 94 )

درسال 1974 کمیته کیفری سازمان نظام پزشکی انگلستان به بیست ( 20) شکایت از سوء رفتار صنفی پزشکان و 74 مورد محکومیته پزشکان در دادگاهها رسیدگی نمود 390 مورداز این دادخواستها مربوط به مستی و مصرف بیش از حد الکل بوده است 160 مورد ازسوء رفتار صنفی پزشکان و 11 مورد از محکومیت در دادگاهها پس از بررسی در کمیته موارد کیفری برای رسیدگی نهائی به کمیته انضباطی فرستاده شد .

کمیته انضباطی بعبارت دیگر دادگاه انتظامی صالح ترین دادگاه در سازمان نظام پزشکی انگلستان است . این کمیته به جرائم و تخلفات مهم پزشکی رسیدگی مینماید . هم چنین تخلفات تکراری پزشکانی را که یکبار از طرف کمیته انضباطی به آنها اخطار انضباطی شده باشد نیز مورد رسیدگی قرار میدهد . کمیته انضباطی از 19 عضو تشکیل شده است ولی بطور معمول با حضور بهمرسانیدن 9 عضو کمیته تشکیل خواهد شد .2 نفراز اعضاء غیر پزشک هستند . بجز رئیس سازمان نظام پزشکی سایر اعضاء کمیته انضباطی نباید از افرادی که در کمیته کیفری شرکت دارند انتخاب شوند . کمیته در جریان دادرسی همان شیوه ای را در پیش میگیرد که دادگاه قضائی ، با تمام اختیارات قانونی و با حضور پزشک متهم به بزهکاری ، البته اگر پزشک خود خواسته باشد در دادگاه حاضر شود . ترتیب این دادرسی بطور معمول با دخالت سازمان دفاع صنفی که پزشک وابسته به آن است داده میشود .

در این کمیته تمام سوابق و شکایات ازقبیل محکومیتهای جنائی و جزائی و محکومیتهای جرائم جنسی مانند زنای محصنه و غیره مطرح میشود ولی وقتی مورد بحث و گفتگو از نظر کیفری قرار میگیرد که ارتباطی با کار پزشکی و مسئله صنفی داشته باشد . کمیته باید روشن کند که بزه سوء رفتار شدید پزشکی با خصوصیات و تعاریفی که برای آن آمده اتفاق افتاده است یا نه ؟ کمیته همچنین باید تصمیم بگیرد که اهمیت خطای پزشکی ارتکابی چه اندازه و کیفر مناسب برای آن چه میباشد . آیا پزشک مستحق اینست که اخراج شود و نامش از دفتر ثبت نام نظام پزشکی برای همیشه حذف گردد ؟ یا برای مدتی معین در حال تعلیق بسر برد ؟و یا حکم محکومیت صادر شود ولی اجرای آن برای مدتی بتعویق افتد ؟ و یا اصولا اتهام را وارد ندانسته و برای پزشک رأی برائت صادر کند .

در موارد تعویق اجرای حکم ، کمیته رای محکومیت پزشک را صادر میکند ولی در صورتی که شرایط و سوابق پزشک ایجاب کند اجرای حکم را متوقف مینماید و با و یک دوره شش تا 12 ماهه فرصت میدهد تا درستی خود را به ثبوت برساند . این دوره را دوره آزمون نامند که اگر با خوشنامی و حسن رفتار و کردار سپری شود ممکنست برائت او را از کیفر اضافی موجب شود . گاهی اوقات در پایان دوره آزمون و تعویق اجرای حکم ممکنست کیفر سنگین پزشک بزهکار تخفیف یافته و تبدیل به حکم تعلیق برای مدت معین شود .

اگر رأی کمیته دائر بر اخراج پزشک و حذف نام او را از دفتر پزشکان در نظام پزشکی باشد . این پزشک حق دارد از نو تقاضای ثبت نام نماید مشروط بر اینکه حداقل یازده ماه حکم اخراج درباره او باجرا درآمده باشد . در صورتیکه تقاضای ثبت نام مجدد پزشک مورد موافقت کمیته قرار نگیرد یازده ماه بعد حق خواهد داشت دوباره درخواست ثبت نام نماید . بطورکلی فاصله زمانی تقاضا های ثبت نام مجدد کمتر از یازده ماه نمیتواند باشد . درعمل ، نه بطور شایع ، بلکه گاهگاهی تقاضای ثبت نام پزشکان مجرم مورد موافقت کمیته قرار میگیردکه پاره ای موارد مشروط بوده و با محرومیت از بخشی از اعمال پزشکی همراه است . برای مثال پزشکانیکه بجرم سوء استفاده از داروهای سمی و مخدر محکومیت یافته باشند در نام نویسی مجدد نظام پزشکی و کسب امتیاز اجازه طبابت ، دیگر برای همیشه از تجویز داروهای خطرناک و سمی و مخدر محروم خواهند بود و حق نسخه نویسی این گروه از داروها را نخواهند داشت .

کمیته مریسون نظر داده است سازمان نظام پزشکی کنونی انگلستان نیاز به تغییرات بنیادی و جامع دارد که باید بر پایه ضوابط و مقررات انضباطی انجام پذیرد .

این یکی از انتقادهای اصلی است درباره سازمان نظام پزشکی که موجب شده است یک سلسله بررسی و تحقیق از سوی وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی درباره آن آغاز شود . کمیته مربسون همچنین پیشنهاد داده است که اختیارات سازمان نظام پزشکی در پاره ای موارد افزایش یابد وبرای نام نویسی پزشکانی که رفتار و شرایط کارشان مورد توجه جامعه و مردم است بتواند راساً اقدام نماید و اصولاً در مسثله نام نویسی و اجازه طبابت برای پزشکان ، صاحب اختیارات باشد . نظام پزشکی باید برای پزشکانی که به کار پزشکی مشغول هستند برگ شایستگی کار تنظیم کند وبرای اجازه طبابت داثمی و یا محرومیت های کوتاه مدت ، یا بلند مدت در صورت لزوم دلایل توجیهی کافی اراثه نماید . نظام پزشکی باید از قدرت برخوردار باشد که اگر لازم بداند جلوی اجرای حکم تنبهی را برا ی پزشک بگیرد ویا برای پزشکی که صلاحیت دارد ، گواهی شایستگی کار بدهد .

برای انجام این برنامه ها توصیه شده است دو کمیته به وجود آید . یک کمیته ، رفتار صنفی و امور فنی پزشکان را رسیدگی نماید و کمیته دوم سلامت اخلاقی و فکری پزشک را بررسی کند و هر گاه در صلاحیت اخلاقی شکی پیش أید و با تزلزلی رخ دهد برای تحقیق اقدام نماید . به جای کمیته موارد کیفری کنونی یک کمیته شکایات تاسیس شود و وظیفه اصلی این کمیته این باشد که بررسی نماید آیا دلایل و مدارکی که برای عدم شایستگی پزشک و اعمال خلاف او در بادی امر تهیه شده کامل ومنظم میبادش یا نه ؟ در نتیجه اخطار نامه هایی که اکنون برای پزشکان فرستاده می شود قطع خواهد شد .

شکایت از پزشک از سوی موسسات وادارات رسمی ، شوراهای اجرایی و غیره شکایت از پزشک از سوی افراد جامعه محکومیت در دادگاههای دیگر

دفتر ثبت شکایات در سازمان نظام پزشکی

رثیس سازمان نظام پزشکی

شکایتهای دروغ ، سست و بی پایه رد می شود کمیته موارد کیفری

اخطار انظباطی به پزشک پزشک برای ادای توضیح دعوت می شود اتهام را وارد ندانسته تبرثه می شود

درخواست پذیرش مجدد عضویت سازمان کمیته انظباطی

اخراج تعلیق تبرثه

سازمان نظام پزشکی انگلستان باید دارای قدرتی باشد که بتواند در شرایط ضروری دستور تعلیق فوری پزشک را از کار پزشکی بدهد .

که البته در اینصورت حق پژوهشخواهی از آراء کمیته رفتار صنفی پزشکی به کمیته قضائی هیئت مشاورین سلطنتی برای او وجود خواهد داشت ، ولی حق پژوهشخواهی برای شاکی دیگر وجود ندارد . ضمناً مقررات ضوابط سوء رفتار پزشکی ، نحوه عمل و میدان فعالیت آن باید در کنترول قانونگزاری باشد . سازمان نظام پزشکی باید اختیار دخالت و کنترل اعمال پزشکی پزشکانی را که شرایط جسمی و روحیشان نامتعادل بوده و رفتارشان آنرا نشان میدهد داشته باشد . برای تشخیص و تعیین این عدم شایستگی پزشک و فقدان شرایط کامل جسمی و روحی سازمان ملی خدمات بهداشتی و بهداری باید برنامه کار وبررسی لازم را انجام دهد .

تخلفات پزشکی که سوء رفتار شدید شمرده میشوند

اگر چه در کمیته انضباطی جمع آوری دلیل برای حذف نام پزشک از دفتر ثبت نام پزشکان و یا تعلیق آنها تابع مقیاس محدودی نمیباشد معهذا پزشکانیکه درباره آنها رای اخراج یا تعلیق صادر میشود بیشتر کسانی هستند که به یکی از شش بزه زیر مرتکب شده اند . این تخلفات تحت عنوان شش الف یا SIX A , S نامیده میشوند با این دلیل که حروف اول آنها A انگلیسی و یا الف فارسی است .

1- افکندن جنین – ABORTION – اگر پزشکی بطور غیر قانونی و بدون رعایت مقررات نظام پزشکی دست به سقط جنین در زنی آبستن بزند و در دادگاه جنائی محاکمه شود و محکومیت یابد بلافاصله نام او را از دفتر ثبت نام پزشکان در نظام پزشکی حذف خواهد شد ولو نخستین جرم او بوده باشد . با وجود تغییراتی که در قوانین سقط جنین در سال 1967 ایجاد شده معهذا سقط جنین های جنائی عمدی بتوسط پزشک ، ناشناخته و نادر نیست . درجات پائینتر این بزه مطابق قانون ارتکاب به جنین افکنی از سوی پزشک است بمنظور درمان که سقط درمانی نامیده میشود در حالیکه دلایل ارائه شده برای سقط درمانی از اعتبار کافی برخوردار نباشد در این مورد دستور چنین است – هر گاه افکندن جنین بمنظور درمان مادر لازم افتد باید ضوابط کار دقیقاً مراعات شود و بیش از یک پزشک در مشاوره و تصمیم نهائی دخالت داشته باشند و عمل سقط آشکارا دریک مرکز پزشکی واجد شرایط انجام پذیرد .

2- ارتکاب زنا ADULTERY – هرنوع سوء استفاده در رابطه پزشک بیمار که منجر به زنا گردد ، همچنین برقراری رابطه نامشروع جنسی با بیمار یا نزدیکان و بستگان او که این رابطه از طریق کار درمان و پزشکی حاصل شده باشد ، میتواند موجبی برای حذف نام پزشک از دفتر ثبت نام پزشکان و اخراج او از سازمان نظام پزشکی گردد .

اگر پزشکی به اتهام زنای صحنه تحت تعقیب قرار گیرد و این رابطه جنسی با زن شوهردار به طلاق زن انجامد و پزشک متهم در دادگاه با زن احضار گردد و این اتهام به ثبوت برسد . برای دادگاهها وکمیته های نظام پزشکی این بزه بمنزله دلایل اولیه برای سوء رفتار شدید پزشکی گرفته میشود و اگر ثابت شود ، این زنای مصحنه از طریق سوء استفاده از رابطه پزشک – بیمار و امتیاز ورود به خانواده بیمار حاصل شده است بزه سوء رفتار شدید پزشکی قطعیت پیدا میکند که یکی از موجبات اصلی اخراج ازسازمان نظام پزشکی است .

باید توجه داشت در بزه زنای محصنه لزومی ندارد ، زن خود شخصاً بیمار پزشک بوده باشد بلکه اگر زن یکی از افراد خانواده بیمار و یا آشنایان دور یا نزدیک آنها باشد ولی رابطه با او از راه ارتباط درمانی ایجاد گردد ، باید آنرا سوء استفاده از امتیاز پزشکی و رابطه پزشک – بیمار دانست . همچنین ، اگر پزشکی با زنی شوهردار از راه آشنا شدن در یک امر درمانی ، رابطه نامشروع برقرار نماید ولی پیش از بالا گرفتن کار رابطه را قطع کند ، اگر شکایتی طرح شود و بزه او به اثبات برسد ، باز هم پزشک بجرم سوء رفتار شدید پزشکی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و قطع رابطه با زن دلیل برائت او بحساب نمیآید . بعلاوه همیشه لازم نیست بزه زنا بمعنای واقعی و در شکل کامل خود صورت پذیرفته باشد بلکه بمحض اینکه ثابت شود پزشکی از کار درمان و ارتباط با بیمار و اطرافیان او سوء استفاده نموده و دست به رابطه نامشروع ولو در حدی خارج از رفتار متعارف زده است و شکایتی براین پایه طرح شود ، پزشک تحت پیگرد قرار میگیرد .

در سالهای پیش منشی دادگاه طلاق موظف بود تمام موارد زنای محصنه ( رابطه با زن شوهردار ) را که مرتکب آن پزشک باشد بلافاصله به سازمان نظام پزشکی انگلستان اطلاع دهد ولی از سال 1970 این مقررات الغاء شد . هم اکنون سازمان نظام پزشکی انگلستان فقط به جرائمی از این گونه رسیدگی میکند که شخص زیان دیده در ماجرای طلاق خود مستقیماً برعلیه پزشک متهم به سازمان نظام پزشکی شکایت نموده باشد . دراینصورت برای کمیته ها و دادگاههای نظام پزشکی رای دادگاه طلاق محترم است و بزه پزشک مسلم ، اما برای اثبات اینکه این بزه در نتیجه سوء استفاده از رابطه پزشک – بیمار در یک امر درمانی حاصل شده است یا نه ؟ لازمست دست به تحقیق بزند چنانچه نتیجه بررسی مثبت باشد پزشک در سازمان نظام پزشکی محاکمه میشود و محکومیت مییابد . لازمست یادآوری شود که گزارش کمیته مریسون با این مقررات که هم اکنون جاری است کاملا موافق نمی باشد و پیشنهاد مینماید صرفاً ارتکاب پزشک به زنا با زن شوهردار نباید دلیلی بر اخراج او باشد بلکه هرگاه ثابت شود که این زنای محصنه موجب خللی در رابطه درمانی بین پزشک و بیمار و اختلال درکار درمان شده است ، باید پزشک تحت تعقیب و مورد محاکمه قرار بگیرد .

3- الکل ALCOHOL – استفاده از مشروبات الکلی بطور نادرست و بیش از حد مجاز یکی از شایعترین علل ارسال برگهای اخطار انضباطی برای پزشکان است و اگر این خلاف تکرار شود میتواند منجر به صدور رأی تعلیق و حتی اخراج بتوسط کمیته انضباطی سازمان شود . معمولی ترین این گونه جرائم رانندگی در حال مستی است برای پزشک . بطور کلی تکرار بزه مستی از هرگونه که باشد چه ، مست کردن و تظاهرات غیر عادی نمودن و یا . مست کردن و تعادل جسمی و روانی را از دست دادن دلیلی کافی برای اخراج و حذف نام پزشک از سازمان نظام پزشکی میشود .

بطور معمول نخستین خلاف رانندگی در حال مستی به کمیته کیفری سازمان نظام پزشکی مربوط میشود و این کمیته برگ اخطار انضباطی برای پزشک میفرستد . ولی بی اعتنائی به این اخطاریه و تکرار خلاف سرانجام به صدور رأی اخراج از سازمان خواهد کشید . گاهی اوقات جرائمی از الکل اگر شدید باشد مانند رانندگی در حال مستی که منجر به تصادف و مرگ کسی شود ممکن است در نخستین ارتکاب حذف نام پزشک از سازمان نظام پزشکی را در پی آورد . همچنین اگر تحت تأثیر الکل پزشک در انجام درمان بیمارش مرتکب خطائی شود ویا اصولا به سبب مستی درکار درمان ناتوان گردد، امکان دارد این دلیلی برای حذف نام او از دفتر ثبت نام پزشکان شمرده شود . شرح حالی را شاهد مثال میآوریم ، یک پزشک متخصص زنان در حال مستی برای انجام زایمان زنی دست بکار شد . چون تحت تأثیر الکل از هشیاری و آگاهی بدور بود ، هنگام بکار بردن فورسپس مامائی قسمتی از زاهدان او را جدا کرد و منجر بمرگ زائو شد . او در دادگاه محکوم به قتل عمد شد و در سازمان نظام پزشکی نامش از دفتر ثبت نام پزشکان حذف گردید ( R . . V . BATEMAN ) :

4- اعتیاد ADDICTION – پزشکان چون بموجب شغلشان همیشه به داروهای مخدر ، خواب آور و معتاد کننده دسترسی داشته و اجازه تجویز آنها را دارند ، از اینرو گهگاه در دام اعتیاد داروهائی چون پتیدین – مرفین – هروئین وآمفتامین ها گرفتار میشوند . پزشکان متخصص بیهوشی بیشتر آمادگی اعتیاد به داروهای بیهوشی دارند مانند سیکلوپروپان و اکسیدنیترو ( NITROUS OXIDE ) هر یک از این اعتیادات برای پزشک میتواند موجبی برای کشاندن او به محضر کمیته انضباطی سازمان نظام پزشکی شود و سرانجام در پاره ای موارد منجر به حذف نام او از دفتر ثبت نام پزشکان گردد . اگر اتهام اعتیاد برای پزشکی قطعیت یابد ضرورت دارد حداقل او از کار پزشکی معلق شود و از ارتباط با داور و درمان بدور باشد . اینکار نخست برای حمایت بیماران است زیرا پزشک در شرایط اعتیاد صلاحیت طبابت را از دست میدهد ، دوم برای حمایت شخص پزشک است زیرا تا داروهای معتاد کننده از دسترس او خارج نباشند اقدام به ترک اعتیاد و بازیابی تندرستی خود نمی نماید . بعضی از پزشکان معتاد در انگلستان توانسته اند پس از گذراندن یکدوره ترک اعتیاد دوباره درخواست ثبت نام نمایند که تقاضای تعدادی معدود پذیرفته شد ولی حق تجویز داروهای مخدر و خواب آور و معتاد کننده برای همیشه از آنها سلب شد . گذشته از اعتیاد شخصی ، اگر پزشکی از مقررات مربوط به قانون سوء استفاده از داروهای مخدر و منوم انحراف حاصل نماید ودر تهیه یا توزیع این داروها مشارکت جوید و یادر گزارش آن برابر قانون قصور ورزد از طرف سازمان نظام پزشکی احضار شده و تحت تعقیب مطابق قانون قرار میگیرد .

5- انتخاب همکار ناصالح ASSOCIATION – این یکی از تخلفات شایع سده کنونی است که بخش مهمی از فعالیت های سازمان نظام پزشکی را در انگلستان اشغال مینماید . بنظر میرسد در سالهای اخیر از تعداد موارد آن و از اهمیتش کاسته شده است این تخلف در عمل تمام اعمال درمانی که ازسوی معاونین و همکاران ناصالح پزشک انجام گرفته میشود در برخواهد گرفت . از موارد شایع آن دخالت هائی است در کار مامائی و زایمان که بعضی زنان از طرف پزشک و بدستور او مینمایند در حالیکه واجد شرایط نبوده و صلاحیت اینکار را ندارند . لازم به توضیح است که اعمال کارآموزان و کارورزان و تکنیسین های رشته پزشکی ، همچنین محصلین رشته پرستاری و دانشجویان پزشکی که کم و بیش در کار پزشکی دخالت مینمایند ، مادام که پزشک مستقیماً با آنها همکاری دارد و شخصاً همه کارها را تحت نظر میگیرد شامل این تخلف ( ASSOCIATION ) نمیشود . شکی نیست در تمام موارد اورژانس که جان کسی در خطر افتد و پزشک معالج تنها باشد ، چاره ای جز این ندارد که از هر شخص دم دست ولو غیر واجد شرایط بعنوان همکار ومعاون استفاده کند . این نیز از موارد بزه انتخاب همکار ناصالح بحساب نخواهد آمد .

6- آگهی تبلیغات – ADVERTISING

هر نوع آگهی تبلیغاتی که بتوسط پزشک شخصاً انجام گرفته باشد و یا با اجازه پزشک از طرف دیگران در وصف مهارت او نوشته شده باشد شامل این مبحث خواهد شد . در گذشته نسبت به چنین موارد سخت گیری بیشتری انجام میشد ولی آن اندازه شدت عمل قابل دوام نبوده است زیرا از یکسو زمینه ها و مکاتب و رشته های پزشکی با هم کاملا فرق دارند و از سوئی دیگر اهمیت تبلیغات در جامعه و نفوذ روزافزون آن در تمام شئون زندگی و امور فردی و اجتماعی غیر قابل مقاومت بنظر میرسد .در یک چنین شرایط وفضائی کار سازمان نظام پزشکی در بررسی این موارد دشوار و ناپایدار خواهد بود بنحویکه نتیجه گیری و موفقیت این اقدامات تابع شرایط مختلف اجتماعی و فردی است .

برای پزشکی که به کار درمان اشتغال میورزد از نظر اخلاقی بهیچ روی پسندیده نیست که دست به تبلیغات بزند و یا آگهیهای تبلیغاتی منتشر کند و از اینرو بیماران جدید جلب کند و درآمد مالی خود را افزایش دهد . برای بعضی از رشته های پزشکی اصولابهره برداری از راه تبلیغات غیر ممکن است . مانند پزشکان سازمانهای بهداشت عمومی و پزشکانیکه کالبد گشائی میکنند و علت مرگ و بیماری را تشخیص میدهند برای این گروه پزشکان تبلیغات امتیازی ایجاد نمی کند و سودی عاید نمیسازد . رویهمرفته شرایط شغلی ، رشته ای و اجتماعی پزشکان با هم بکی فرق میکند تعیین حدود معین و مشخص برای کار آنها و امتیازاتشان و محدودیت هایشان دشوار است . گذشته از این ، وضع فردی و اجتماعی یک پزشک برای همیشه ثابت نخواهد بود . پزشکان سازمانهای خصوصی و دولتی امروز ممکنست پزشکان آزاد و مطب دار و مشهور اجتماع فردا باشند .

یک حقیقت را در مقام مقایسه نمیتوان نادیده گرفت . در برابر سکوت بی تبلیغ و ناشناخته ماندن پزشکان در سالهای پیش ، پزشکان کنونی بعناوین مختلف در برنامه های رادیو و تلویزیون ظاهر میشوند و مطالب بهداشتی و پزشکی را بزبان ساده برای عموم بیان میکنند . این خود تبلیغی بزرگ برای آنهاست . از سوئی دیگر نمیتوان همگان را از دلش بهداشت محروم نمود . این حق مردم جامعه است که از آخرین پیشرفتهای پزشکی و بهداشتی آگاه شوند . از طرفی در جوامع محدود مانند شهرک ها و شهرهای کوچک اصولاخودبخود پزشک شناخته میشود و تبلیغات مجاز و غیر مجاز دشوار است بلکه این وظیفه سنگین به عهده پزشک گذاشته میشود که خود شخصاً با آگاهی که از قانون و اخلاق پزشکی دارد با توجه به وجدان خود تصمیم بگیرد که حدود غیر اخلاقی وناپسند در تبلیغات چه است و حد مجاز چه میباشد . بعلاوه گروه بیماران و مراجعین سرپائی سازمانهای خدمات بهداری و بهداشتی که پیرو مقررات خاصی هستند کمتر تحت تأثیر تبلیغات ، پزشک معالج خود را عوض میکند .

امروزه آگهیهای تبلیغاتی آشکار برای پزشکان بندرت بچشم میخورد و در روزنامه ها و یا محلهای اجتماع عمومی وسایر مکانهای تبلیغاتی کمتر دیده میشود که از مهارتهای و امتیازات یک پزشک تبلیغ شده باشد تابلوهای بیرون مطب یا کلینیک که فقط نام و مشخصات پزشک و تخصص و ساعت کار را نشان میدهد بی اشکال و مجاز است . اندیشیده میشد که پاره ای از آگهیها بر روی تابلو که یکنوع تخصص را نشان دهد مانند ( مشاور بیماریهای زنان ) نادرست بود و ایراد دارد ولی نظر باینکه دامنه تخصص توسعه روزافزون دارد و آگاه نمودن مردم نیز ضروری است این اندازه آگهی قابل قبول واقع شده است . جلب مشتری مطب از راه تبلیغ حضوری و مستقیم چه با بیان جملات مهیج و یا نوشته های تبلیغ آمیز ناپسند و زشت است . همچنین آگهی تغییر ساعت کار مطب و امثال آن در روزنامه ها و محلهای تبلیغاتی عمومی نیز در شأن شرافت پزشکی نیست و از دید اخلاق پزشکی مذموم است . اینگونه اطلاعات اگر لازم باشد باید بتوسط بیماران و مشتریان مطب و با تذکر و یادآوری خصوصی و بازگو کردن آنها و یکدیگر انجام پذیرد .

سایر اعمال پزشکی که میتواند منجر به تنبیهات انضباطی شود

یکی از دلایلی که موجب تحت تعقیب قرار گرفتن ، مجازاتهای اندک و احیاناً حذف نام پزشک از دفتر نظام پزشکی میشود گواهی خلاف و سوء استفاده از اختیارات صدور گواهینامه پزشکی است . گاهی پزشک در این کار نظر سوء ندارد ولی بسبب بی توجهی و غفلت مرتکب آن میشود . متأسفانه در اجتماع متجدد امروزی این گونه تخلف برای پزشکان رو بفزونی است . اگر گواهی خلاف پزشکی خیلی مهم بوده و نتایج زیانبخشی ببار آورد بدون توجه باینکه از روی تعمد و نظر سوء انجام شده و یا اشتباهی صادر گردیده ، ممکنست منجر به اخراج پزشک از سازمان نظام پزشکی شود . اگر در صدور گواهی خلاف دریافت رشوه برای پزشک ویا درآمدی از نظر مالی برای پزشک ویابیمار مترتب باشد این مورد جزء گواهی خلاف خیلی مهم محسوب میشود . گاهی اوقات فشار کارو مشغول بودن زیاده از حد پزشک و یا سماجت زیاد پاره ای از بیماران پر سروصدا ممکنست پزشک را ناخواسته وادار به دادن گواهی خلاف کند . در اینگونه موارد پزشک باید آگاه باشد و در برابر هر نوع وسوسه و تحریک مقاومت ورزد . گواهی بیماری گواهی سوزاندن جسد و گواهیهائی که برخی بیمار حقی ایجاد کند و یا حقی زایل کند اگر نادرست از مواردی هستند که میتوانند موجب تعقیب در نظام پزشکی شوند .

همچنین مسائل مالیکه نشان دهنده سوء استفاده پزشک و یا طمع ورزی او باشد از تخلفات مهم محسوب میشود ، مانند آنچه که در دریافت حق الزحمه و یا تنظیم برگهای صورت حساب به منظور سوء استفاده صورت میگیرد . در گذشته « دیکوتومی » و تقسیم حق مشاوره باالمناصفه بین پزشکان متخصص بسیار رواج داشت . اما امروزه این عادت ناپسند متروک شده است . دیگر از تخلفات پزشک با داروخانه ای که بیمارانش را برای نسخه پیچی به آنجا معرفی می کند ، شریک است و یا خود مالک آن میباشد صورت دیگر این است که پزشک بیشتر داروهائی را در نسخه خود می نویسد و یا وسایل پزشکی را تجویز میکند که خود شریک ، و یا صاحب کمپانی وارد کننده و یا سازنده آن است .

دخالت پزشک در کار تجارت دارو و لوازم پزشکی وقتی اهمیت پیدا میکند که پزشک یا به تنهائی صاحب کمپانی بوده و یا صاحب سهم زیادی از آن کمپانی باشد بنابر این داشتن سهم های اندک در شرکت های بزرگ شامل اینگونه تخلفات نمی باشد . دیگر از تخلفات پزشکان در این قسمت عبارت از تقلب و تزویر در دریافت حق الزحمه و تهیه صورت هزینه درمان بیماران است . که از جمله میتوان درخواست مبلغی بیش از حد مجاز ویزیت های منزل و هزینه مراجعه به بالین بیمار در فاصله های دور را نام برد بویژه وقتی که مورد مراجعه مربوط به سازمان خدمات بهداشتی و درمانی باشد .

لازم به یادآوری است که آنچه از تخلفات پزشکان که در این فصول بیان شد اگر کوچک بوده و در نتیجه بی توجهی و اشتباه کاری و نه از روی عمد انجام گرفته باشد از نظر مجازات در نظام پزشکی فاقد اهمیت بوده و امکان چشم پوشی از آن وجود دارد ولی اگر این گونه اشتباهات تکرار شود ، و یا موردی که رخ داده بسیار جدی و مهم باشد جزء سوء رفتارشدید پزشکی به حساب آمده و با مرتکبین آن بر همان پایه رفتار خواهد شد .

بیشترین اتهام پزشکان را درباره غفلت و سهل انگاری ، اختلاف بین پزشک و بیمار زیان دیده تشکیل می دهد و این موارد کمتر به شکایت سازمان نظام پزشکی می انجامد . معمولا این گونه اختلافات کوچک در ابتدا به ادارات بهداری منطقه ای ارجاع شده و غالباً در همانجا به حل و فصل می انجامد ، ولی اگر بی احتیاطی و غفلت پزشک مهم بوده و یا ناشی از افراط در مصرف مشروبات الکلی و ادویه مخدر باشد یا مستقیم و یا غیر مستقیم ، سرانجام به سازمان نظام پزشکی و کمیته های کیفری و انضباطی آن کشانده خواهد شد .

پی نوشت :

برگردان به فارسی : دکتر منصور خلعت بری
پزشک قانونی وزارت دادگستری