شکر خدا

شکر خدا

چه وقت زنها خدا رو شکر میکنند؟
زن رو به خدا کرد و گفت: چرا باید دیه ما نصف مردها باشد؟
خداوند مهربانانه فرمود: ...
 عزیز من ! اگر با کشتن، تو را از شوهرت بستانند، به او هشت میلیون می رسد، ولی اگر او را بکشند تو صاحب شانزده میلیون می شوی !!!  
زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر...

وب سایت قاضی دادگستر