جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره هشتم

حقوق مدنی

برحسب قرارداد، پیمانکاری متعهد می شود ساختمانی با نقشۀ مشخص در مهلت معین بر روی زمین ملکی شرکت تولید تلویزیون (سهامی خاص) بسازد و بالمباشره بر ساخت نظارت کند. در مقابل، به نفع پیمانکار اینگونه شرط می شود.«شرکت متعهد است از تاریخ قرار داد تا دو سال، تمامی محصولات خود را در قبال شصت درصد بهای روز آن به پیمانکار بفروشد».حال پاسخ دهید:
الف) وضعیت قرار داد و شرط چگونه است؟
ب) بر فرض صحت قرار داد و شرط
1- اگر پیمانکار با وجود شروع به ساخت ، در مهلت مقرر ساختمان را به اتمام نرساند:

اولاً:شرکت می تواند از فروش محصولات خود به وی امتناع کند؟
ثانیاً : آیا شرکت می تواند مبالغی با عنوان خسارات ناشی از تأخیر در ساخت بنا چون افزایش مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر از پیمانکار مطالبه کند؟

2- اگر پس از فروش و تسلیم ، معلوم شود محصولات شرکت معیوب است، پیمانکار می تواند الزام شرکت را به تسلیم مثل آن از دادگاه بخواهد؟
3- در صورتی که شرکت محصولات سال اول پس از قرار داد را به شخص ثالث بفروشد و به وی تسلیم کند، پاسخ دهید:

اولاً : بیع مزبور چه وضعیت دارد؟
ثانیاً : آیا پیمانکار می تواند قرارداد را فسخ کند؟
ثالثاً : آیا پیمانکار می تواند محصولات تحویلی به شخص ثالث را از وی مطالبه کند؟
4- در صورت فوت پیمانکار قبل از انقضای مهلت ساخت بنا، روابط حقوقی طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت؟

امور حسبی

1- شخصی فوت کرده و ماترک او یک هزار رأس گوسفند است که ارزش آنها معادل 000/000/500 ریال می باشد. مجموع دیون متوفی مبلغ 000/000/250  ریال است. با فرض اینکه وراث متوفی منحصر به دو فرزند ذکور بوده و نامبردگان متفقا یک روز بعد از فوت مورث خود، ترکه را قبول اما از تصرف در ترکه خودداری کنند و با عدم تهیه آب و علوفه لازم ، گوسفندان تلف شوند. و پس از تلف گوسفندان ، در مهلت مقرر قانونی ورثه ترکه را رد کنند، پاسخ دهید:
اولاً به نظر شما طلبکار حق مراجعه به وراث جهت وصول طلبش را دارد یا خیر؟مبنای حقوقی آن چیست؟
ثانیاً در فرض سؤال قبل، اگر گوسفندان در اثر جاری شدن سیل تلف گردند. آیا در پاسخ سرال فوق تغییری حاصل می شود یا خیر؟

2- به درخواست احد از وراث متوفی، قرار مهروموم ترکه صادر گردیده است،پاسخ دهید:
اولاً : چنانچه خواهان جهت اجرای قرار مراجعه ننماید؛ تکلیف دادگاه چیست؟
ثانیاً : با عدم مراجعه خواهان، چنانچه خوانده حاضر به اجرای قرار باشد؛ دادگاه می تواند قرار را اجرا کند یا خیر؟

حقوق ثبت

1- ساسان به شما مراجعه و اعلام می دارد، برادزش «سامان» چکی به مبلغ 000/000/200 ریال در وجه «حبیب» صادر نموده که به لحاظ عدم تأدیه، منجر به صدور اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده شده است . دارنده چک ، یک دستگاه اتومبیل پژو که کارت مالکیت آن بنام ساسان می باشد را به عنوان مال متعهد چک،معرفی و از طریق دایره اجراء بازداشت نموده است، توضیح دهید:
الف : با قبول وکالت از ناحیه ساسان ، چه مرجعی را صالح برای رسیدگی به موضوع دانسته و چه اقدامی جهت احقاق حق او معمول خواهید داشت؟
ب : با فرض اینکه مرجع رسیدگی ، ادعای شما را مردود اعلام نماید؛ تصمیم یاد شده قابل اعتراض می باشد یا خیر؟
ج : چنانچه در مسئله یاد شده ، سامان مدعی باشد که از مبلغ مندرج در چک 000/000/500 ریال آنرا در قبال اخذ رسید به حبیب پرداخته است؛ شما به عنوان وکیل سامان چگونه احقاق حق وی را خواهید نمود.

2- آرش و سیاوش و سهراب هر یک مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه پلاک ثبتی شماره 498 اصلی واقع در بخش یک ثبت اصفهان می باشند و سه دانگ دیگر پلاک موصوف ، موقوفه است. تحدید حدود ملک انجام گردیده و ظرف مهلت مقرر قانونی بدان اعتراض نشده است. توضیح دهید:
الف : چنانچه آرش بخواهد سهم خود از پلاک فوق الاشعار را افراز نماید؛ کدام مرجع صالح رسیدگی به در خواست می باشد؟
ب : در صورت عدم امکان افراز و قطعیت تصمیم مذکور ، آیا صدور دستور فروش از طریق دادگاه صالح، امکان پذیر است یا خیر؟

حقوق تجارت

1-  شرکت های سهامی «الف»«ب»و«ج» مالکان سهم الشرکه شرکت تضامنی «د»هستند که به ترتیب 70و29 و1 درصد سهم الشرکه شرکت مذکور را دارا می باشند. احمد به نمایندگی از طرف شرکت «الف» مدیریت شرکت تضامنی را عهده دار است. نامبرده که ضمناً سهامدار شرکت «الف» می باشد، معامله ای از طرف شرکت تضامنی «د» با شرکت سهامی «الف» نموده که این معامله زیان قابل توجهی به شرکت سهامی مزبور وارد آورده است. پاسخ دهید:
اولاً : از طرف شرکت زیان دیده، وضعیت حقوقی این معامله را از حیث صحت، بطلان،عدم نفوذ و قابلیت فسخ بررسی نمائید.(موضوع منصرف از خیار غین است)
ثانیاً : به فرض توقف شرکت تضامنی «د» از اداء دیون، آیا امکان صدور حکم ورشکستگی شرکتهای سهامی «الف و ب و ج» در ضمن و توأم با حکم ورشکستگی شرکت تضامنی «د» وجود دارد یا خیر؟
2- با توجه به ماده 96 قانون تجارت، به نظر شما آیا لازم است تقویم سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود با جلب نظر کارشناس رسمی به عمل ؟ آید یا خیر؟ استدلال نمائید.
3- محمد چکی به مبلغ 000/200/2 ریال با سررسید دو ماه آینده یعنی تاریخ 6/12/81 در وجه مصطفی صادر کرده و شخص اخیر الذکر بلافاصله آن را از طریق ظهر نویسی به مرتضی انتقال داده است. دارنده چک در تاریخ 21/12/81 به بانک محال علیه مراجعه و به لحاظ نبودن موجودی؛ گواهی عدم تأدیه دریافت می دارد. پاسخ دهید:
اولاً : در صورتی که دارنده چک، برای تقدیم دادخواست حقوقی به شما مراجعه کند؛ علیه چه شخصی یا اشخاصی اقامه دعوی می نمائید و نوع مسئولیت آنها چیست؟
ثانیاً : در صورتی که دارنده چک قبل از سررسید و در تاریخ 8/10/81 گواهی عدم تأدیه دریافت ؛ تغییری در خواندگان دعوی و نوع مسئولیت آنها ایجاد می شود یا خیر؟

آئین دادرسی کیفری

مسائل ذیل را دقیقاً مطالعه نموده و به سؤالات مطروحه مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید:
1- سامان را به اتهام سرقت یک تخته فرش تحت تعقیب است، در مرحله تحقیقات مقدماتی (نزد مأمورین انتظامی) به سرقت فرش اقرار می نماید. در روز محاکمه در دادگاه منکر ارتکاب جرم شده و ادعا می کند که اقرار او در مرحله تحقیقات مقدماتی در اثر شکنجه بوده است؛ دادگاه پس از ختم رسیدگی با استناد به اقرار او در مرحله تحقیقات مقدماتی ، عمل وی را منطبق با بند 1 ماده 656 قانون مجازات اسلامی دانسته ، و او را به یک سال حبس و 20 ضربه شلاق محکوم می نماید. در مورد درخواست شاکی، مبنی بر مطالبه فروش مسروقه، با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی ، در خواست او را رد می کند.

اولاً : رأی دادگاه که مبتنی بر اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است صحیح است یا خیر ؟ چرا؟
ثانیاً : با فرض صحیح بودن رأی دادگاه در اصل موضوع ، آیا تصمیم دادگاه در خصوص دادخواست ضرر و زیان منطبق با موازین قانونی است یا نه ؟

2- معاون فرمانده انتظامی شهر آبادان که دارای درجه سرتیپی است، در حین رانندگی با خودروی متعلق به نیروی انتظامی و در زمان مأموریتش در شهر اصفهان، با موتور سیکلتی تصادف کرده و راکب موتور سیکلت ، کشته می شود. دادگاه عمومی اصفهان متعاقب شکایت اولیاء دم، او را تحت تعقیب قرار داده و پس از رسیدگی به استناد ماده714 قانون مجازات اسلامی ، مشارالیه را به هشت ماه حبس محکوم می نماید؛ و در مورد پرداخت دیه هم با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست اولیاء دم را مردود اعلام می دارد.
الف : آیا دادگاه صادر کننده حکم واجد صلاحیت برای رسیدگی به موضوع بوده است؟
ب : در مورد تصمیم دادگاه نسبت به عدم ورود به مطالبه دیه چه نظری دارید؟
3- اردوان به اتهام «شرب خمر» تحت تعقیب قرار گرفته است. در خلال رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون می شود. دادگاه با توجه به اینکه اردوان در زمان ارتکاب جرم عاقل بوده است، به تعقیب او ادامه داده و به استناد شهادت شهود و مستنداً به مواد 174و180 قانون مجازات اسلامی او را به 80 ضربه شلاق حدی محکوم و دستور اجرای آن را صادر می کند. شما را به عنوان وکیل اردوان چه ایرادی به حکم صادره وارد می دانید؟ و در جهت دفاع از حقوق موکل چه اقداماتی را انجام خواهید داد.  

آئین دادرسی مدنی

احمد به وکیل دادگستری مراجعه و اظهار می نماید:«وی طی بیعنامه عادی یک قطعه تفکیکی از پلاک اصلی را خریداری نموده و به خارج از کشور رفته است. پس از بازگشت، مطلع می شود که حسین (مالک قطعه تفکیکی در شرق زمین مزبور) با سوء استفاده از غیبت او در آن شروع به ساخت بنا نموده، اما در اثنای آن علی (مالک قطعه تفکیکی در غرب زمین مزبور) از قضیه مطلع گردیده و با این ادعا که در ساخت بنا به زمین وی تجاوز شده، علیه وی دعاوی خلع ید و قلع و قمع بنا طرح نموده است . دادگاه حقوقی یک سابق به نفع علی به خلع ید کل زمین و قلع و قمع کل بنا حکم داده و حکم مزبور نیز پس از تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور ابرام شده است. البته با وجود صدور اجرائیه، هنوز حکم اجرا نشده است ». وکیل پس از مطالعه مدارک احمد متوجه می شود که حکم مزبور بدون احراز مالکیت علی صادر گردیده و احمد طبق بیعنامه عادی مالک قطعه زمین مزبور است. با وجود این، در صورت مجلس تفکیکی به اشتباه قطعه مزبور ذکر نگردیده و در اسناد مالکیت، دو قطعه شرقی و غربی به اشتباه مجاور یکدیگر ذکر شده اند، در حالی که در محل قطعه زمین مزبور میان آن دو موجود است. حال پاسخ دهید:

1- اگر شما وکیل احمد باشید، توضیح دهید که چه اقداماتی از سوی او انجام می دهید و چه دعوی یا دعاویی از جانب او طرح می کنید؟ به چه ترتیب و با چه خواسته یا خواسته هایی؟
2- اگر وکیل به استناد بیعامه عادی علیه مالک پلاک اصلی دعوای الزام به انتقال رسمی طرح کند، آیا حسین می تواند به عنوان وارد ثالث در آن داخل شود؟
3- اگر پس از صدور حکم الزام به انتقال رسمی به نفع موکل و قبل از اجرای آن،وکیل دعوای اعتراض ثالث به حکم خلع ید و قلع و قمع مزبور طرح کند و جهت اثبات مالکیت موکل به حکم الزام به انتقال رسمی استناد نماید، توضیح دهید:

الف) مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوی کدام است؟
ب ) خواسته در آن مالی است یا غیر مالی و در صورت مالی بودن بهای آن چقدر است؟
ج ) آیا خوانده می تواند با طرح دعوای جلب شخص ثالث، مالک پلاک اصلی را به دادرسی جلب نماید؟
د) اگر خوانده در مقام دفاع ، به حکم الزام به انتقال رسمی اعتراض کند، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
ه)آیا حکمی که در این دعوی صادر می شود ،قابل فرجام است؟

حقوق جزا

مسائل زیر را دقیقاً مطالعه نموده وبه سؤالات مطروحه مستدلاً ومستنداً پاسخ دهید:
1-حسن در سال 1378 به جهت ارتکاب جرم «تخریب» به استناد ماده 677 قانون مجازات اسلامی به9  ماه حبس محکوم شده و حکم صادره اجرا هم گردیده است. در سال1379 مجدداً به علت ارتکاب جرم «ساختن مسکوک طلای داخلی» به سه سال حبس محکوم گردیده که به خاطر همکاری او با مأمورین تعقیب، حبس او نهایتاً به استناد ماده 521 قانون مجازات اسلامی به یک سال تقلیل یافته و دادگاه مجازات تعیین شده را به مدت سه سال به حال تعلیق در آورده است.

اولاً: آیا حکم صادره با عنایت به بند الف ماده 25 و مواد30  و36 و48 قانون مجازات اسلامی درست است یا نه؟چرا؟
ثانیاً: علاوه بر تخفیف اعمال شده دادگاه می توانسته است به استناد ماده22 قانون مجازات اسلامی یک بار دیگر مجازات حسن را با عنایت به وجود جهات مخففه ، تخفیف دهد؟چرا؟
ثالثاً : به فرض عدم تعلیق اجرای مجازات ، آیا حسن می تواند از آزادی مشروط استفاده کند ؟ پس از گذشتن چه مدتی؟
رابعاً : اگر شخص مذکور، یک هفته مانده به پایان زمان تعلیق اجرای مجازاتش ، مرتکب جرم مستوجب حد شود ،در وضعیت مجازات او چه تغییری حاصل می شود؟
خامساً : اگر حسن دو روز پس از پایان زمان تعلیق ، مرتکب جرم مستوجب حد شود ؛

الف: در وضعیت مجازات تعلیقی او چه تغییری حاصل می شود .
ب: آیا جرم ارتکابی جدید او از مصادیق تعدد است یا تکرار؟

2- اردشیر که دامدار است، مقدار زیادی شیر به بهمن می دهد که آن را برای او بفروشد.بهمن با قصد اصرار ، از فروش آنها خودداری می کند در اثر این ترک فعل ، شیرها فاسد شده و از بین می رود ،پاسخ دهید:
اولاً : آیا در این مورد جرمی تحقق پیدا کرده است ؟ چه جرمی؟
ثانیاً :به فرض اینکه بهمن ، به شیرها مواد فاسد کننده افزوده و آنها را غیر قابل مصرف کرده باشد، کدام یک از جرائم خیانت در امانت یا تخریب و... تحقق پیدا کرده است؟

3- بهروز در کنتور برق منزل خود دستکاری نموده تا مصرف برق خانه اش کمتر از میزان واقعی نشان داده شود. شرکت برق متوجه شده و شکایتی در همین خصوص علیه نشان داده شود. شرکت برق متوجه شده و شکایتی در همین خصوص علیه بهروز به دادگاه تقدیم می نماید. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل منجمله اقرار متهم ، وی را با استناد به ماده 661 قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان اتهامی سرقت برق، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. به نظر شما رأی صادره از جهت عنوان اتهامی صحیحاً  صادر گردیده است یا خیر؟ چرا؟