جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

سوالات-اختبار-کانون-وکلای-دادگستری-منطقه-اصفهان-دوره-نهم

امور حسبی

شعبه 13 دادگاه عمومی اصفهان در تاریخ 21/4/82 حکم حجر منصور را به واسطه جنون ادواری غیر متصل به زمان صغر،صادر نموده است.نام برده در تاریخ 24/3/82 اتومبیل پراید خود را بالا تر از قیمت روز معامله به جعفر فروخته و قسمتی از ثمن را نیز دریافت کرده است، متعاقباً جعفر که از حکم حجر صادره مطلع شده از پرداخت مابقی ثمن خودداری کرده و مدعی می گردد معامله موصوف باطل بوده و بایستی آن بخش از ثمن را که پرداخته،مسترد دارد.پاسخ دهید:
اولاً : آیا جعفر حق استناد به بطلان معامله را دارد یا خیر؟ چرا؟
ثانیاً : به نظر شما در صورتی که دعوی بطلان از طرف خریدار مطرح گردد، دفاع قانونی منصور یا قیم او که مخاطب دعوی بطلان است، چه می تواند باشد؟
ثالثاً : با فرض اینکه جنون ادواری منصور قطعی باشد؛ در صورت طرح دعوی بطلان قرارداد مذکور از ناحیه جعفر، معلوم نمائید آیا بار اثبات اینکه معامله اتومبیل در دوران افاقه واقع شده است بر عهده ی محجور یا قیم اوست یا خریدار باید ثابت کند معامله در زمان جنون واقع شده است.

حقوق ثبت

مهری خانم که مدتی است با شوهرش اختلاف دارد تصمیم گرفته مهریه عندالمطالبه خود که عبارتست از یک جلد کلام الله مجید هدیه یکصد هزار ریال و یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی و دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه که زوج در آینده احداث خواهد نمود، فعلاً مقوم به یکصد میلیون ریال را وصول نماید؛ لیکن شوهرش با وجود اینکه تمکن مالی دارد از تأدیه مهریه موصوف امتناع می کند. اگر مشارالیها بخواهد از طریق اجرای ثبت اسناد اقدام نموده و به مقصود خود نائل گردد به سؤالات زیر پاسخ دهید :
الف:برای صدور اجرای ثبتی، مهری خانم چه اقدامی را در چه مرجعی باید انجام دهد؟
ب:عملیات اجرائی اعم از نحوه توقیف اموال و مراحل انجام مزایده را تشریح نمائید.
ج:اگر در جریان توقیف اموال، یک دستگاه از دو دستگاه اتومبیل سواری متعلق به زوج و همچنین تعدادی فرش نفیس که مشارالیها در مغازه فرش فروش خود برای فروش عرضه داشته، توقیف گردد و افراد ثالث مدعی حق نسبت به اموال توقیفی باشند، چه اقدامی برای رفع توقیف مال خود می توانند انجام دهند؟ چه مرجعی صالح به رسیدگی به موضوع است؟ منحصراً شرح دهید؟
د:تکلیف اجرای ثبت در ارتباط با دو دانگ مشاع از شش دانگ خانه مسکونی مندرج در سند ازدواج چیست؟ توضیح دهید.

آئین دادرسی مدنی

مسئله اول)
در سند عقد نکاحی که در تاریخ 6/12/80 در تهران منعقد شده مهریه، دوشیزه ای بنام مریم که هنوز زندگی زناشوئی را آغاز نکرده و شغل او صرافی است، عبارتست از «شش دانگ یک باب خانه مسکونی دارای پلاک ثبتی 7/16 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس شاهین شهر، بعلاوه یک هزار عدد سکه بهار آزادی » زوج بنام رضا که خود مقیم مشهد است، این خانه را که تا آن زمان خالی از سکنه بوده، از تاریخ 15/1/81 با اجاره نامه ای که در شیراز با «حسن» به عنوان مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود «الف» و برای  دائر کردن محل شعبه شرکتی که دفتر مرکزی آن تهران است، منعقد نموده و به تصرف او می دهد؛ اما اقساط اجاره بها از قرار هر ماه دو میلیون ریال بطور مرتب تا بهمن 81 بنا به شرایط مندرج در قرارداد مستقیماً به حساب بانکی محل سکونت و کار زوجه در بانک ملی شعبه مرکز ساری واریز و توسط او دریافت می شده است .پاسخ دهید:
اولاً : اگر زوجه اجور بهمن 81 تا تیر ماه 82 را بخواهد؛ دعوی خود را بر علیه چه شخصی در کدام دادگاه  و تحت چه عنوان وبر مبنای چه تقویمی باید طرح نماید؟
ثانیاً : اگر زوجه وجوه واریزی به حساب را دریافت ننموده و هیچ اجاره ای نیز در این خصوص صادر نکرده باشد و فقط منافع دوره تصرفات را بخواهد چه نوع دعوایی بر مبنای چه تقویمی بر علیه چه شخص یا اشخاصی و در کدام مرجع باید مطرح نماید.
ثالثاً : اگر مریم تمام قسمت منقول مهریه خود را از دادگاه بخواهد چه خواسته ای وبا چه تقویمی را برای او تجویز می کنید؟
رابعاً : اگر مریم بگوید فعلاً پول کافی برای پرداخت هزینه دارسی ندارد؛ آیا راه حل قانونی می توانید به او ارائه نمائید ؟ در هر صورت شرح دهید:
خامساً : اگر مریم قسمت منقول مهریه خود را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرد و رضا به شما با این ادعا که زوجه نسبت به این قسمت مهریه ذیحق نیست مراجعه نمود، صرف نظر از ماهیت، چه دعوای با چه تقویمی بر علیه چه شخص یا اشخاصی و در کدام مرجع مطرح می کنید؟ اقدام تأمینی خود را نیز شرح دهید.

مسئله دوم )
رأی تخلیه مغازه استیجاری بر علیه مستأجر با وکالت آقای پژمان و به نفع موجر با وکالت خانم ثریا به دلیل نیاز شخصی صادر و دادگاه در رأی خود قید نموده که برابر قانون حاکم «قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356» موجر موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه و تجارت مندرج در حکم را به حساب سپرده دادگستری تودیع و مستأجر نیز مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه، مورد اجاره را تخلیه و تحویل نماید. اگر اختیارات مصرحه در وکالتنامه خانم ثریا شامل موارد زیر باشد :«وکالت در اعتراض و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و تعیین کار شناس » و در تاریخ 1/8/81 رأی قطعی به او ابلاغ شده باشد، اما بهر دلیلی موجر حق کسب و پیشه را در تاریخ 6/12/81 تودیع وبه پرونده ضمیمه کرده باشد در این صورت توضیح دهید:
الف : هر یک از طرفین چه اقدامات و مدافعاتی در مقابل هم انجام می دهند؟
ب : دادگاه اختلاف را به نفع کدام یک و یا چه استدلالی حل خواهد کرد؟

آئین دادرسی کیفری   

مسائل ذیل را دقیقاً مطالعه نموده و به سؤالات مطروحه مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید:
1- پرویز در همدان به اتهام جعل علامت تجاری ، حاج محمد رضا تاجر اصفهانی، تحت تعقیب قرار گرفته است . حاج محمد رضا دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به مبلغ یک میلیارد ریال، تقدیم دادگاه همدان می کند، دادگاه پس از تحقیقات و رسیدگی متهم را تبرئه و در ضمن همان حکم به استدلال عدم تکلیف در رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. اگر صاحب علامت تجاری بخواهد از دادنامه مارالذکر تجدید نظر خواهی کند؛
اولاً : چه موارد و جهاتی را در خصوص مقررات شکلی می تواند مطرح کند و مستند تجدید نظر خواه در ایراد مقررات شکلی کدام اند.
ثانیاً : مرجع تجدید نظر، مواجه با چه تکلیف یا تکالیفی خواهد بود .
ثالثاً : چنانچه دادگاه صالح بدوی در ضمن یک دادنامه حکم بر محکومیت متهم در ابعاد کیفری و حقوقی (وفق خواسته) صادر نماید و پرویز بخواهد از آن دادنامه تجدید نظر خواهی کند؛ چه هزینه هائی را بعنوان ابطال تمبر دادرسی باید متحمل شود، و اگر هزینه تجدید نظر محکومیت کیفری را بپردازد ولی ناتوان از پرداخت هزینه تجدید نظر محکومیت حقوقی خود باشد، آیا می تواند حسب ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی به اعسار از هزینه دادرسی متمسک شود؟ مستند قانونی پرویز چیست؟
رابعاً : اگر مجازات متهم (پرویز) بدون رعایت اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد، آیا دادگاه تجدید نظر باید الف- دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و حکم مقتضی صادر نماید؟ ب- دادگاه تجدید نظر ضمن استواری دادنامه تجدید نظر خواسته آن را تصحیح می نماید؛ شرایط آن چیست؟
خامساً : چنانچه پس از صدور حکم قطعی دائر بر محکومیت پرویز، قانونی وضع شود که مجازات جرم جعل علامت تجاری حاج محمد رضا تاجر اصفهانی را کاهش دهد؛ پرویز(محکوم علیه) چه اقدام قانونی برای کاهش مجازات خود می تواند انجام دهد و مرجع اقدامات پرویز کجاست؟

2- رسیدگی به جرم قاچاق مواد مخدر توسط اشخاص بالغ زیر 18 سال، در صلاحیت کدام مرجع است؟ چرا؟
3- جرائم نیروهای انتظامی در صلاحیت کدام یک از دادگاه ها می باشد؟
4- جرائم عمومی قضات دادگستری در صلاحیت کدام مرجع می باشد؟ مرجع تجدید نظر خواهی اینگونه احکام را مشخص نمائید؟
5- جرائم مطبوعاتی سیاسی اشخاص در صلاحیت کدام مرجع و تابع چه تشریفاتی است؟

حقوق مدنی

مسئله اول)
کودک هشت ساله یک تاجر سر شناس بنام «ابراهیم» هنگام عبور از عرض خیابان، دچار سانحه تصادف با یک اتومبیل متعلق به «شهاب» و به رانندگی بدون گواهینامه«محمود» شده و راننده بدون آنکه شناسائی شود از صحنه می گریزد. کارگر خیر خواهی بنام «علی» در حال رفتن به کارخانه، این صحنه دلخراش را می بیند و بی درنگ کودک در شرف مرگ را که دچار پارگی کبد و طحال شده بود به نزدیکترین و بهترین بیمارستان شهر می برد و در آنجا با تلاش و التماس از بهترین و حاذق ترین جراح شهر می خواهد که به خرج او جان مصدوم را نجات دهد. پزشک حاذق«آقای دکتر فرهاد» قرارداد معالجه و جراحی بیمار را با علی منعقد و در آن حق العمل و جمع هزینه های درمانی بیمارستان را، سه میلیون تومان قید می کند و طرفین قرارداد را امضاء می کنند و سر انجام با یک عمل جراحی دشوار و حساس، جان بیمار نجات می یابد. دکتر فرهاد با صورت حسابی به ضمیمه نسخه ای از قرارداد به طرف قرارداد خود «علی» مراجعه و بهای قرارداد را مطالبه می کند. علی از اینکه خود او کارگر بی بضاعتی است و ناتوان از تأدیه است، عذر می خواهد و مدارک دکتر فرهاد را به ضمیمه نامه ای حاوی مطالبه هزینه های موضوع قرارداد و خسارت بیکاری خود و خرید دارو به ابراهیم تقدیم و وجه آن را مطالبه می کند؛ اما ابراهیم زیر مرقومه علی، ضمن عدم تنفیذ قرارداد معالجه و جراحی می نویسد که فقط حاضر است مخارج متعارف این کارگر خیر خواه را بپردازد. به سؤالات زیر با استفاده از ابزار حقوقی لازم پاسخ دهید:
الف : اگر شما وکیل دکتر فرهاد باشید برای احقاق حق موکلتان چه اقدامی صورت می دهید؟
ب : وکیل علی چه اقدامی انجام می دهد؟
ج : چنانچه راننده و صاحب اتومبیل پس از مدتی خود را معرفی نمایند، اما در محکمه کیفری ثابت شود که حادثه در محل عبور غیر مجاز عابر پیاده صورت گرفته روشن نمائید زیان دیده نهایی، آیا می تواند ضرر و زیان وارده را از آنها یا یکی از آنها یا شرکت بیمه مطالبه نماید.

مسئله دوم)
آرش با در دست داشتن 3 برگ حواله بانکی به دفتر وکیل مراجعه و اظهار می دارد مجموعاً طی حواله های فوق، مبلغ سی میلیون تومان به حساب بانکی سهراب واریز و وصول شده است. اکنون به دلیل نا حق بودن آن، استرداد وجوه پرداختی را خواهان است. به سؤالات زیر پاسخ دهید :
الف : وکیل آرش با استفاده از ابزار و اصول حقوقی موجود و اطلاعات مأخوذه چه نوع دعوی با چه نوع دلایل و استدلالی می تواند مطرح نماید؟
ب : وکیل سهراب که موکل خود را بدهکار این مبلغ نمی داند، در قبال دعوی آرش چگونه دفاع می کند؟
ج : رأی عادلانه محکمه چه خواهد بود؟

حقوق تجارت

1- شرکت سهامی خاص «الف» حسب تقاضای احد از طلب کاران و به موجب رأی دادگاه ورشکسته اعلام شده است. یکی دیگر از طلب کاران، بانک ملی است که مبلغ یک میلیارد ریال به آن شرکت وام و تسهیلات اعطاء کرده، لیکن سررسید باز پرداخت وام مذکور هنوز فرا نرسیده است. کل بدهی ورشکسته به اشخاص، مبلغ سه میلیارد ریال بوده که به استثناء بدهی به بانک، مابقی دیون حال می باشد. از طرفی کل دارائی شرکت نیز در زمان صدور حکم ورشکستگی فقط مبلغ یک میلیارد ریال است که نزد همان بانک در حساب شرکت نگهداری می شود. بانک مذکور با اطلاع از صدور حکم قطعی ورشکستگی، نسبت به بلوکه کردن حساب ورشکسته اقدام و مدعی است باید کل مطالبات بانک از محل حساب ورشکسته نزد بانک برداشت شود. پاسخ دهید :
آیا بانک حق چنین اقدامی را دارد یا خیر؟چرا؟
2-رسول تاجر تبریزی و تولید کننده کفش است که شعبه ای در اصفهان دایر کرده و بهنام را به سرپرستی شعبه اصفهان با اختیار اداره کلیه امور آن منصوب و تعیین کرده است. در تاریخ 1/3/82 رسول یک فقره چک به مبلغ ده میلیون ریال را بنام بهنام به عنوان وکالت در وصول ظهر نویسی نموده تا مشارالیه در اصفهان نسبت به وصول وجه و ایصال آن اقدام نماید. در تاریخ 3/3/82 قبل از اینکه بهنام نسبت به وصول وجه چک اقدام کند، بنحو مؤثق با خبر می شود که رسول فوت کرده است.پاسخ دهید:
اولاً: بهنام در فرض مسئله اختیار وصول وجه چک را دارد یا خیر؟چرا؟
ثانیاًً : به فرض اینکه رسول فوت نکرده نباشد و چک با عدم تأدیه مواجه شود؛ آیا بهنام حق اقامه دعوی و مطالبه وجه چک را دارد؟
ثالثاً: اگر رسول چک را تنها با یک امضاء در ظهر آن و بدون نوشتن هر گونه مطلب دیگری تسلیم بانکی که در آن حساب دارد بنماید و بعداً بین او بانک بر سر اینکه چک به عنوان وکالت در وصول یا اداء بدهی اقساط وام مأخوذه از بانک، تسلیم بانک مذکور شده اختلاف حاصل شود؛ پاسخ دهید:
آیا رسول باید ثابت کند چک را به عنوان وکالت در وصول در اختیار بانک قرار داده است یا اینکه بانک باید ثابت نماید که چک موصوف را بابت طلب ناشی از وام دریافت داشته است؟در هر حال چرا؟
3- فرهاد و بیژن قصد دارند هر یک محموله ای را از اصفهان به قصد تبریز ارسال نمایند. هر دو به شرکت باربری ایران ترانسپورت مراجعه و فرهاد محموله مربوطه را به یکی از رانندگان آشنای خود جهت ارسال به مقصد تحویل می نماید. بیژن بسته خود را به قسمت حمل بار شرکت یاد شده تحویل داده و رسید دریافت می دارد. هر دو محموله در یک ماشین بارگیری و هر دو آن ها مفقود می گردد.
تحلیل فرمائید در مقام طرح دعوی و تبیین نوع مسئولیت شرکت و راننده و... اشخاص نامبرده چگونه باید عمل نمایند؟مبانی استدلالات آنرا توضیح دهید؟

حقوق جزا

1-    پسر 18 ساله ای، دو پسر 5/14 ساله را تحریک به سرقت از منزل آقای جعفری می کند؛ پس از کشف قضیه ،دادگاه دو پسر یاد شده را به استناد ماده 42 و نیز تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی به تحمل هر کدام سی ضربه شلاق، محکوم کرده و پسر 18 ساله را هم به استناد مواد 43 و 661 و726 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه و یک روز حبس و سی ضربه شلاق ، محکوم می نماید. پاسخ دهید:
اولاً : حکم صادره در مورد مباشرین (شرکاء) درست است یا خیر؟ در هر حال چرا؟
ثانیاً : حکم صادره در مورد معاون چطور؟ آیا اساساً در این مورد، معاونتی قابل تحقق است؟ یا مسئله شکل دیگری دارد.

2- دوچرخه سوار 19 ساله ای با پسر 5 ساله ای تصادف کرده و او را به قتل رسانده است. دادگاه پس از رسیدگی، عمل او را مشمول ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دانسته و وی را به تحمل دو سال حبس محکوم می کند، پاسخ دهید:
اولاً: قتل واقع شده چه نوع قتلی است؟
ثانیاً: آیا حکم صادره درست است یا خیر؟ چرا؟
ثالثاً : به فرض که عمل دوچرخه سوار منجر به فلج شدن دائمی پسر پنج ساله می شد؛ دادگاه چه مجازاتی را باید برای دوچرخه سوار تعیین می کرد(تعیین میزان دقیق مجازات ضروری است)

3- جاوید به اتهام حمل صد گرم تریاک به جزای نقدی معادل شش میلیون ریال محکوم و پرونده به دایره اجرای احکام ارسال شده است. بستگاه درجه اول محکوم علیه به قاضی اجرای احکام مراجعه و اعلام می دارند که مبلغ جزای نقدی حاضر است و خواهان واریز آن به صندوق دولت و آزادی جاوید هستند. قاضی اجرای احکام واریز مبلغ مذکور را قبول نکرده و جاوید را به زندان معرفی می کند، پاسخ دهید:
اولاً : در این قضیه جرمی تحقق یافته است یا خیر؟ و در صورت وقوع چه جرمی؟
ثانیاً : با فرض اینکه جاوید مقدار صد گرم تریاک موصوف را مسلحانه حمل نموده باشد ؛ چه مجازاتی برای او مقرر خواهد شد. 
      
4- دوشیزه شیرین با مهریه عندالمطالبه پانصد عدد سکه بهار آزادی به عقد دائم فرهاد در آمده است. نامبرده با استفاده از حق حبس موضوع ماده 1085 قانونی مدنی از رفتن به منزل شوهر امتناع و تمکین را به دریافت کل مهریه منوط کرده است . در عین حال مشارالیه به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ناظر به قسمت اخیر ماده 1085 فوق الذکر دعوی کیفری ترک انفاق علیه فرهاد مطرح نموده است. با فرض اینکه شما وکیل مدافع فرهاد باشید؛ لایحه دفاعیه خود را حداکثر در 5 سطر مرقوم فرمائید.