جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره دهم

حقوق تجارت 

1-    شرکت تضامنی «الف» مبادرت به صدور 2 فقره سفته و یک فقره برات به ترتیب با سر رسید های 15/7/79 و 22/9/79 و 25/12 82 در وجه فرهاد نموده است و شخص فرهاد هر سه سند را به ترتیب به نفع آرش، سیاوش و سهراب ظهر نویسی و به آنها منتقل کرده است. بیژن که احد از شرکاء شرکت تضامنی است نیز به عنوان ضامن «فرهاد» پشت اسناد مذکور را امضاء کرده است؛ ضمن اینکه برات گیر را قبول نکرده و در سررسید وجه اسناد مذکور پرداخت نمی گردد. دارنده سفته مورخه 22/9/79 پس از واخواست در مهلت قانونی مبادرت به تأمین کل اموال شرکت تضامنی می نماید.


به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف : به فرض که سند مورخه 15/7/79 ظرف مهلت واخواست شده باشد چه اقدام یا اقداماتی برای حفظ حقوق دارنده آن پیشنهاد می کنید؟ امکان مطالبه وجه از ضامن را در حال حاضر بررسی نمائید.
ب : اگر شرکت تضامنی ورشکسته اعلام شود و دارنده سند 25/12/82 به شما وکالت دهد ، چه اقدامی در جهت حفظ حقوق موکل می نمائید؟
ج : آیا دارنده سند مورخه 22/9/79 نفعی در تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت دارد؟ به فرض اینکه به استناد سند خود چنین تقاضایی را بنماید و تاریخ توقف در حکم ورشکستگی 22/9/79 تعیین گردد؛ پس از ابراز سفته مورخه 15/7/79 به دادگاه آیا تغییر تاریخ توقف مندرج در حکم امکان پذیر است؟
د: اگر سند مورخه 25/12/82 در زمان خود واخواست شود،در صورت عدم پرداخت مسئولان سند به استناد آن می توان تقاضای صدور حکم ورشکستگی شخص بیژن را نمود؟
ه : به فرض اینکه قبلاً حکم ورشکستگی شرکت صادر نشده و دارنده سند مورخه 25/12/82 امروز به شما مراجعه نموده و اعلام می دارد که قصد طرح دعوی ورشکستگی شرکت را دارد آیا تقدیم دادخواست مذکور برای او امکان پذیر است؟


2-    مدیر شرکت تضامنی «الف» با قصد اعمال نمایندگی از طرف شرکت در حدود اختیارات خود سفته ای وعده دار در وجه شخص «ب» صادر کرده است. بدون اینکه سمت نمایندگی خود را ظاهر نماید. پاسخ دهید:
اولاً : دارنده سفته حق طرح دعوی مطالبه وجه سفته را علیه شرکت دارد ؟
ثانیاً : در صورتی که مدیر شرکت تضامنی، هنگام صدور سفته مزبور از حدود اختیارات خود، خارج شده باشد ولی در موقع صدور سند مذکور اعلام نماید که به عنوان مدیر شرکت سفته را صادر می نمایید، مسئولیت پرداخت وجه سند متوجه چه شخص یا اشخاصی می باشد؟
ثالثاً : سؤال فوق را با فرض اینکه شرکت سهامی باشد بررسی کنید.

آئین دادرسی مدنی

مسئله اول) نیما و سینا بالمناصفه مالک شش دانگ یک باب خانه مسکونی می باشند؛ خسرو سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه موصوف را از نیما اجاره نموده، لیکن متصرف شش دانگ خانه مذکور است. سینا با تقدیم دادخواستی به دادگاه عمومی تقاضای خلع ید سه دانگ از شش دانگ خانه مورد بحث را کرده و دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر نموده است.رأی صادره با اعتراض سینا مواجه و در مرحله تجدید نظر دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر خلع ید از مورد دعوی به نفع سینا صادر و به وکیل خسرو که در وکالتنامه اختیارات او شامل تجدید نظر و اعاده دادرسی است، ابلاغ می گردد. پاسخ دهید:
الف : آیا سینا حق تقاضای صدور اجرائیه دارد؟
ب : مرجع صدور اجرائیه کدام دادگاه است؟
ج : بر فرض صحیح بودن اجرائیه، چنانچه دادورز حین اجرای رأی با این موضوع مواجه شود که خسرو قبل از اجرای حکم موصوف همسرش را مطلقه نموده و اثاث البیت خود را از منزل خارج کرده است و ملاحظه نماید که 2 اتاق از4 اتاق خانه تماماً تخلیه شده و لوازم شخصی زوجه صرفاً در 2 اتاق دیگر مستقر و همین 2 اتاق در تصرف زوجه است، چه تکلیفی خواهد داشت؟
د : اگر دادورز اجرای حکم ، 2 اتاق خالی را فی المجلس به تصرف محکوم له بدهد اقدام او صحیح است یا خیر؟ توضیح دهید .


مسئله دوم) احمد مدیر و صاحب امضاء شرکت با مسئولیت محدود الف به شما مراجعه و اعلام می دارد مرحوم اسکندر ساکن و مقیم اصفهان، دو برگ چک هر یک به مبلغ سه هزار پوند انگلستان یکی بابت خرید محصولات و دیگری به دلیل استقراض در وجه شرکت او صادر و تسلیم نموده که به جهت نبودن موجودی گواهی عدم پرداخت آنها صادر شده است. نامبرده توضیح داده وراث اسکندر منحصر به دو پسر است، که یکی در تهران  و دیگری در کرج مقیم و ساکن می باشد و اظهار می دارد که ترکه متوفی هنوز تقسیم نشده است. با قبول وکالت از شرکت با مسئولیت محدود الف و در جهت احقاق حقوق شرکت، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف : دعوی خود را در قالب چه دادخواست یا دادخواست هائی و بر علیه چه کسانی و در چه مرجع یا مرجعی مطرح می کنید؟ خواسته خود را چگونه تقویم می نمائید؟
ب : چنانچه در جریان دادرسی، مدیر شرکت با مسئولیت محدود الف عزل و مدیر دیگری جایگزین او گردد و مراتب توسط طرف به دادگاه اعلام شود، محکمه چه تصمیمی اتخاذ می کند؟
ج : اگر شرکت در زمان اقتدار قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 به شما وکالت در طرح دعوی اعطاء نموده و در وکالت نامه تنظیمی اختیار اقرار قاطع دعوی تصریح شده باشد و در جلسه رسیدگی دادگاه که در تاریخ 6/4/79 تشکیل شده به وصول مدعی به توسط شرکت موکل خود اقرار نموده باشید؛ تصمیم صحیح محکمه را انشاء نمائید.
د : اگر دادگاه مستند به اقرار فوق حکم قطعی و غیر قابل تجدید نظر صادر نموده باشد و شرکت کماکان خود را طلبکار بداند، طریق احقاق حق شرکت چگونه خواهد بود؟

حقوق مدنی

مسئله اول)
علی که در تاریخ 10/10/82 فوت نموده، با پدر و مادر پیر خود و یگانه دخترش موسوم به سارا که تنها خویشاوندان او هستند در یک باب منزل مسکونی که در تاریخ 1/10/82 همان سال و به مدت یکسال از قرار بیست میلیون ریال ودیعه (رهنی) و اجاره بهای ماهیانه یک میلیون ریال از مالک آن فرامرز رهن و اجاره نموده ، زندگی می کرده و بابت بیست میلیون ریال ودیعه یک فقره چک در تاریخ مبدأ اجاره به سر رسید 15/10/82 به موجر تسلیم نموده است. موجر به محض اخذ چک موصوف آن را به حساب خود نزد بانکی که در آن حساب دارد ارائه و منظور می نماید تا در سر رسید وصول شود. سارا نیز مبلغ هشتاد میلیون ریال در تاریخ  10/6/82 به مدت چهار ماه از پدرش استقراض کرده که هنوز ادا ننموده است و از طرفی دارائی دیگر علی مبلغ پانزده میلیون ریال می باشد که در حساب جاری اش که از آن چک مزبور را صادر نموده موجود است. با فرض اینکه ورثه ترکه را قبول کرده باشند؛  

به سؤالات زیر پاسخ دهید:
یک : ورثه چه کسانی هستند و سهم الارث آنها صرفنظر از میزان ترکه، هر یک چه کسری از ترکه را تشکیل می دهد؟
دو : سارا و فرامرز هر کدام تعهدات و حقوق خود را چگونه اجرا می کنند ؟
سه : وضع عقد رهن و اجاره عادی موصوف چگونه خواهد بود؟
چهار : اگر در انقضای مدت اجاره، موجر از دادگاه تقاضای تخلیه فوری مورد اجاره را با تودیع مبلغ ودیعه نموده و روز بعد از تقاضا، خانه و لوازم آن بر اثر اتصالی سیستم برق دچار حریق  شود، چه ادعایی از جانب چه کسانی و با چه استدلالی قابل طرح است؟

مسئله دوم)
شرکت پخش و توزیع مواد غذایی آفتابگردان با شرکت سازنده سرد خانه قراردادی برای ساخت یک دستگاه سرد خانه با ظرفیت 10 تن جهت نگهداری مواد فاسد شدنی منعقد می نماید و شرکت سازنده در ضمن قرارداد تعهد می کند، موضوع قرار داد را در تاریخ 30/4/82 تحویل دهد و در ازای هر روز تأخیر در تحویل مبلغ پنج میلیون ریال خسارت بپردازد. اما شرکت سازنده به دلیل اعتصاب کارگرانی که حق بیمه آن ها را به موقع نپرداخته و به همین دلیل سازمان تأمین اجتماعی علیه او اجرائیه صادر و اموال وی را توقیف کرده بود با دو ماه تأخیر در 20/6/82 سرد خانه را تحویل می دهد با تأخیر حاصل شده مقدار پنج تن مواد غذایی شرکت آفتابگردان به ارزش بیست میلیون تومان در همین مدت فاسد می شود و شرکت آفتابگردان در زمینه احقاق حقوق خود کمک حقوقی شما را نیازمند است. پاسخ دهید:
الف : چنانچه وکالت شرکت آفتابگردان را قبول نمائید چه دعوایی با چه خواسته ای و با چه استدلالی اقامه می کنید؟
ب : وکیل شرکت سازنده چه دفاعی، با چه استدلالی در قبال دعوی شما خواهد نمود؟
ج : حکم عادله محکمه چه خواهد بود؟
د : چنانچه در فرض دیگر، شرکت سازنده رسماً اعلام نماید که به دلایلی قادر به تحویل سرد خانه نیست و در ضمن پیمان منعقد ملتزم شده باشد که مبلغ بیست و پنج میلیون تومان در صورت عدم انجام تعهد بپردازد و خسارات وارده به دلیل فساد پنج تن مواد غذایی بهمان میزان فوق الذکر باشد، چه ادعایی با چه استدلالی از ناحیه شرکت موکل شما و چه دفاعی از ناحیه طرف مقابل وجاهت دارد؟

حقوق جزا

مسائل ذیل را مطالعه نموده به سؤالات مربوطه مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید:
1-    آقای امیر هوشنگ سرمایه دار ایرانی مقیم خارج، به اتهام کمک مالی به راه اندازی رادیویی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه های فرهنگی پخش می کند، در فرودگاه مهر آباد تهران دستگیر می شود. دادگاه انقلاب اسلامی ایران، پس از رسیدگی او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)به سه ماه حبس محکوم می کند. پاسخ دهید:
اولاً : آیا به حکم صادره ایراد و انتقادی وارد می دانید یا خیر؟ در هر صورت توضیح دهید.
  ثانیاً : به نظر شما حکم صحیح و دقیق دادگاه چگونه و به استناد کدام مواد قانون مجازات، می بایست صادر گردد.

2-    احد از وکلای دادگستری به اتهام نشر اکاذیب (موضوع ماده 698 قانون تعزیرات) تحت تعقیب قرار گرفته است. دادگاه پس از محاکمه او را به استناد ماده فوق به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم کرده، لیکن بر اساس ماده 25 و بند ب همان ماده مجازات مذکور را به مدت سه سال به حال تعلیق در آورده و همچنین به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی او را به تحمل 5 سال محرومیت از اشتغال به شغل وکالت دادگستری، محکوم نموده است. به نظر شما چه ایرادی به حکم صادره وارد می باشد. آیا حکم صادره را صحیح می دانید یا خیر؟ توضیح دهید.

3-    افشار با این تصور که تفنگ شکاری او خالی از فشنگ است. صرفاً با انگیزه مزاح و شوخی به طرف رسول نشانه گیری می کند و به محض فشار ماشه، آخرین فشنگی که در خشاب او باقیمانده است، شلیک شده و رسول را می کشد. توضیح دهید.
اولاً : قتل واقع شده، چه نوع قتلی است؟
ثانیاً : در صورتی که دادگاه وی را مجرم تشخیص دهد، حکم عادله چه حکمی خواهد بود؟

4-    برابر گزارش کلانتری مربوطه، سیاوش ضمن نگهداری چند عدد ترقه، در اماکن عمومی و علنی نیز مبادرت به پرتاب ترقه نموده است. پرونده پس از تکمیل به دادگاه ارسال و دادگاه بدوی عمل و اقدام اخیر وی را از مصادیق ماده 618 قانون تعزیرات دانسته و نامبرده را به چهار ماه حبس محکوم و در خصوص نگهداری مواد محترقه، به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350 موضوع اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قلمداد و به اعتبار مرجع مزبور قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. شما این رأی را صحیح می دانید یا اشتباه؛ آن را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار دهید.

آئین دادرسی کیفری

مسائل ذیل را دقیقاً مطالعه نموده به سؤالات مطروحه پاسخ دهید:

مسئله اول)
شخصی در تهران اقدام به فروش 10 کیلو گرم هروئین نموده و در تهران دستگیر شده است.
الف : مقام رسمی تعقیب و تحقیق جرم چه شخصی یا چه مرجعی می باشد؟ دادگاه انقلاب دادستان بازپرس هر کدام از دو مقام اخیر دلیل اثباتی خود را برای گزینه منتخب و دلائل نفی خود را برای سایر گزینه ها اعلام دارید؟
ب : پس از صدور قرار بازداشت موقت در پرونده مطروحه، مرجع صادر کننده قرار چه تکلیفی دارد و در صورتی که متهم به قرار صادره معترض باشد، اعتراض خود را در ظرف چه مدت می بایست مطرح نماید؟ مرجع صالح رسیدگی به اعتراض کجاست؟

مسئله دوم)
در تاریخ 4/8/82 در هواپیمایی کم مسافر ایر باس، متعلق به خطوط هواپیمائی هلند  که از مبدأ آمستردام به مقصد تهران پرواز می کرده است بر روی آسمان کشور آلمان یکی از مسافرین بنام کیوان به قصد ربودن کیف سامسونت متعلق به شروین که حاوی مقدار زیادی جواهرات بوده کنار او می نشیند و در یک فرصت استثنایی در نوشابه ای که مهماندار برای پذیرائی شروین آورده بود؛ مقدار زیادی گرد خواب آور ریخته و با ربودن کیف جای خود را تغییر می دهد که بر اثر این اقدام، شروین در نقطه ای بر فراز خاک ترکیه به خواب ابدی فرو می رود و مهماندار و خدمه پرواز با اطلاع از ماوقع، مسئولین امنیتی پرواز را مطلع می کنند. آنها علیرغم اقدامات اولیه برای کشف جرم موفق به دستگیری مرتکب نمی شوند. پرواز در تهران، در همان روز به زمین می نشیند و کیوان با کیف مسروقه متواری و نهایتاً در تاریخ 14/10/82 در اصفهان دستگیر می شود؛ اما پرونده مقدماتی در دادسرای ویژه مستقر در فرودگاه مهر آباد تشکیل گردیده است. به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف : کشور یا کشورها و مرجع یا مراجعی صالحه برا ی دستگیری مقدماتی و ماهیتی به جرم یا جرائم ارتکابی را معین کنید؟
ب : با کشف جسد، قاضی تحقیق قبل از دستگیری متهم چه وظایفی دارد؟
ج : قاضی تحقیق پس از دستگیری متهم، چه اقداماتی را انجام می دهد؟
د : پس از صدور حکم نهائی، در صورتی که محکوم علیه مبتلا به جنون دائمی گردد؛ تکلیف قاضی اجرای احکام چیست؟ 

امور حسبی

مجید که در اصفهان سکونت داشته در تاریخ 15/6/61 به موجب وصیت نامه خود نوشت، وصیت نموده تا تمام دارایی او که شامل اثاث البیت و مبالغ هنگفتی وجه نقد در بانکهای شیراز و رقباتی در کاشان و تهران و بابلسر است، پس از فوت وی به دوستش مصطفی تعلق گیرد. مشارالیه در تاریخ 1/1/62 در کشور آلمان که جهت مطالعه به آنجا رفته، بدرود زندگی گفته است و بعد از در گذشتش کسی مدعی وراثت او نیست. سه روز پس از فوت موصی و به منظور حفظ اموال وی، ترکه او مهر و موم و تحریر گردیده است، سؤالات زیر را پاسخ دهید:
اولاً : چه کس یا کسانی می توانسته اند از دادگاه تقاضای انحصار وراثت مجید را بنمایند؟ مرجع صالح برای صدور گواهی حصر وراثت،کدام است؟
ثانیاً : کدام دادگاه صالح بوده که به تقاضای مهر و موم و تحریر ترکه رسیدگی نماید؟ چه مقام یا مقاماتی می توانند قرارهای مهر و موم و تحریر ترکه را اجراء نمایند؟
 ثالثاً : آیا وصیت  موصوف نیاز به تأیید و تنفیذ دارد یا خیر؟ چگونگی و جهات مختلفه را مورد بحث قرار دهید.
رابعاً : چهار ده سال بعد از فوت مجید، دو نفر به اسامی رضا 45 ساله و شهرام 11 ساله که شخص اخیر تحت قیومیت پدر بزرگ مادری اش می باشد؛ به ترتیب به عنوان عموی ابی و پسر عموی ابوینی متوفی ادعای ارث می نمایند. به فرض صحت ادعا آنان می توانسته اند سهم الارث خود را مطالبه کنند یا خیر؟چرا؟
خامساً : به فرض اینکه اشخاص اخیرالذکر بتواند سهم الارث خود را مطالبه کنند، استحقاق وراثت یا وارثین را مستند به مواد قانونی توضیح دهید.

حقوق ثبت

بهنام شش دانگ یک باب خانه ملکی خود به شماره پلاک ثبتی 1/369 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را که دارای یک جلد سند مالکیت است به موجب قرارداد عادی 27/1/78 به اسفندیار فروخته، لیکن از تعهد خود دائر بر حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله موصوف امتناع نموده است. خریدار با طرح دعوی الزام فروشنده به انتقال رسمی پلاک موصوف موفق به اخذ حکم به نفع خود و علیه فروشنده گردیده و دادنامه صادره قطعیت نیز یافته است. از طرف دیگر خانم فرشته که زوجه بهنام می باشد، صداق موضوع سند رسمی ازدواج خود را از طریق دایره اجرای ثبت مربوطه به اجراء گذارده و در تاریخ 1/4/78 شش دانگ خانه مورد بحث را به عنوان دارایی زوج توقیف نموده است. به سؤالات اسفندیار (خریدار خانه) که به شما مراجعه و راهنمایی می خواهد پاسخ دهید:
الف : آیا خریدار می تواند به استناد بیع نامه عادی مورد بحث و حکم قطعیت یافته مزبور،خلع ید فروشنده را از دادگاه صالح تقاضا نماید؟ حکم دادگاه چه خواهد بود؟
ب : در هنگام اجرای مفاد حکم الزام فروشنده به انتقال، دایره اجراء دادگاه مواجه با توقیف ملک از طلبکار (زوجه بهنام) از طریق دایره اجرای ثبت است، تکلیف دایره اجرای دادگاه چیست؟
ج : چنانچه خریدار بخواهد از توقیف به عمل آمده رفع اثر کند؛ آیا امکان آن وجود دارد یا خیر؟ با فرض اینکه امکان رفع اثر از توقیف به عمل آمده میسور باشد، مرجع رسیدگی به تقاضای رفع توقیف از پلاک مورد بازداشت را معین نموده و مشخص نمائید آیا تصمیم متخذه در این خصوص قابل اعتراض است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ شما به این سؤال مثبت باشد، مرجع یا مراجع رسیدگی به اعتراض را تعیین فرمائید.