جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره پانزدهم

حقوق مدنی

مسئله اول)
آقای الف جهت ادای دیون به طلبکارانش نیازمند وجوه نقدی می باشد، بناچار با مراجعه به بانک خصوصی تقاضای دریافت وام نموده و بانک با تقاضای مشارالیه موافقت می نماید لیکن شرط اعطای وام به نامبرده آن است که سند ملکی بابت تضمین بازپرداخت وام و سود آن در رهن بانک قرار گیرد، بنا به تقاضای آقا ی(الف) یکی از دوستانش بنام آقای (ب) حاضر می گردد و شش دانگ عین و منافع یک باب مغازه ملکی اش را برای کمک به آقای (الف) در رهن بانک قرار دهد و بانک نیز با ترهین عرصه و اعیان و عین و منافع مغازه مذکور در قبال اعطای وام موافقت می نماید و در سند رهنی شرط می گردد:

اولاً : راهن تا زمان یکه رهن به اعتبار خود باقی است حق انجام هر گونه معامله اعم از رهنی – شرطی – اجاره و بیع و حتی صالح و وکالت را نسبت به مال مذکور نداشته باشد.
ثانیاً : مدت رهن بنا به تشخیص بانک بوده و حداقل آن دو سال می باشد.
ثالثاً: در متن سند طرفین اقرار به قبض و اقباض رهنیه نموده و قید می گردد مجدداً(عین مرهونه) تسلیم راهن گردیده است و اقساط ماهانه وام نیز مشخص می شود.
چند ماه بعد از انعقاد عقد رهن آقای (ب) متوجه می شود که آقای (الف) به تعهداتش در قبال بانک عمل ننموده و اقساط وام را نپرداخته است و بانک در صدد صدور اجرائیه و تملک مغازه اوست، اگر آقای (ب)با ارائه سند انعقاد رهن به شما مراجعه نماید نسبت به موارد ذیل برابر با قوانین و مقررات پاسخ دقیق و کامل دهید:

    آیا رهن انعقادی صحیح واقع شده است؟مشروحاً بنویسید.
    اگر پس از تنظیم سند رهنی آقای(ب) شش دانگ مغازه را به آقا ی(ج) برا ی مدت یکسال شمسی اجرا داده باشد با توجه به مفاد سند رهنی اجاره منعقده صحیح واقع شده است یا باطل است ؟
    آیا منجز نبودن زمان انقضای رهن در فرض سؤال مطروحه خللی به عقد رهن وارد می سازد یا خیر؟
    اگر بانک علیه راهن اجرائیه صادر نماید، آیا راهن آقا ی(ب) می تواند جهت احقاق حقوق خود علیه وام گیرنده آقا ی(الف) طرح دعوی نماید ؟

مسئله دوم)
مجید در تاریخ 7/8/84 فوت نموده و ورثه او عبارتند از یک دختر و مادر
اولاً : سهم الارث هر وراث از ترکه چه کسری است؟«نقل مواد قانونی منظور نظر نمی باشد»
ثانیاً : ترکه متوفی شامل یک باب منزل مسکونی و یک درب باغ و یک دستگاه ماشین تراشکاری بوده و ورثه هنوز ترکه را تقسیم نکرده اند. بموجب مبایعه نامه عادی در تاریخ 18/9/84 خانم مریم که همسایه قدیمی آنهاست سهم الارث مادر متوفی در باغ موصوف را از او خریداری کرده است.
بااستفاده از موازین حقوقی موجود و آراء حقوقدانان، نظر خود را راجع به نفوذ یا عدم نفوذ قانونی این عقد را مستدلاً بیان نمائید.

آئین دادرسی مدنی

مسئله اول)
قطعه زمینی با حدود اربعه و محصور، در نقطه ای خارج از محدوده ثبت اجباری املاک و فاقد دفتر خانه اسناد رسمی و بدون سابقه ثبتی، در تصرف انحصاری فرامرز که مدعی مالکیت آن است، قرار دارد.
خسرو و پرویز ورثه منحصر مرحوم رضا هستند و استشهادیه ای در اختیار دارند حاکی از اینکه این ملک را رضا ده سال قبل با بیع شفاهی از مورث فرامرز خریداری کرده است خسرو منفرداً و به استناد این استشهادیه و گواهی حصر وراثت و استماع شهادت شهود به کمک یک وکیل دادخواست خلع ید و اجرت المثل این ملک را به قدرالسهم خویش تقدیم مرجه رسیدگی نموده است که به کلاسه (67 )/85  ثبت گردیده است.

به هر یک از سؤالات زیر پاسخ مستدل دهید:
    هر یک از وکلای خواهان و خوانده، از حیث ارزش ادله و اصول چه دفاع یا اظهاراتی در مقابل یکدیگر ابراز می نمایند؟
    اگر پرویز مطلع شود که جلسه اول دادرسی به نفع برادرش سپری شده با فرض عدم ختم دادرسی برای احقاق حق ادعائی خویش که با حق برادرش مشابه است چه موقع و چگونه و با چه دلائلی اقدام می کند؟
    اگر وکیل خسرو در غیاب موکل، در جلسه اول دادرسی اظهار نماید که ده سال پیش آن بیع ادعائی در جلسه عقد، اقاله شده، این اظهار واجد چه ارزشی است و در روند ارزیابی ادله در دادرسی مزبور چه تأثیری خواهد داشت؟
    اگر دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر نماید و در جلسه استماع شهادت، عدم عدالت و اشتغال به کارگری برای مدعی، بر علیه شهود مورد نظر وکیل مدعی علیه باشد، بار اثبات آن بر عهده کیست؟ و هر یک از وکلا در مقابل یکدیگر از چه امکانات و دلایلی استفاده می کنند؟

مسئله دوم) به حکایت سند رسمی شماره 75640 مورخ 17/3/84 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 181 شهرستان شهرضا یک دستگاه لودر با مشخصات معین را – آریا (مقیم مشهد) در تاریخ 17/3/84 به شاهین فروخته است و در آن سند آریا به سمت وکیل فروشنده که نام او علی است و مقیم اصفهان است مداخله و امضاء نموده است مستدلاً بیان نمائید:
الف) شاهین بر علیه چه شخص یا اشخاصی و در چه مرجعی دادخواست الزام به تحویل لودر را طرح نماید؟
ب) اگر علی قصد داشته باشد که در جلسه نخست دادرسی ادعای استفاده از خیار مجلس را که مدعی است بلافاصله پس از تنظیم سند رسمی انتقال و در حضور دفتر یار اعمال نموده را طرح نماید.آنرا چگونه طرح و ثابت خواهد نمود؟
ج) به فرض که علی به جای استفاده از خیار مجلس بر خلاف متن سند مدعی فضولی بودن معامله به لحاظ معزول بودن آریا در هنگام عقد باشد و شهودی نیز برای اثبات این امر بتواند فراهم نماید، آیا در اثبات ادعای خویش توفیقی خواهد داشت؟ مستدلاً توضیح دهید.

حقوق تجارت

    یکی از شرکاء شرکت تضامنی در حال تصفیه (توسعه) مبادرت به فروش کمباین متعلق به شرکت مذکور به 30% بالاتر از قیمت روز نموده است به فرض تحقیق این معامله در هر یک از دوره های سه گانه (قبل از توقف،دوران توقف، و پس از صدور حکم ورشکستگی) وضعیت حقوقی معامله را در هر یک از این دوران به طور جداگانه بررسی کنید؟
    غلامرضا چکی بر عهده صندوق قرض الحسنه کوثر صادر کرده و فرهاد آنرا ظهر نویسی کرده و شخص (بیژن) نیز پشت سند را به عنوان ضامن ظهر نویس امضاء نموده است. اگر چک به علت فقدان موجودی باعدم تأدیه مواجه شود و مراتب عدم پرداخت مورد گواهی قرض الحسنه قرار گیرد پاسخ دهید:

اولاً: دارنده چک علیه چه شخص یا اشخاصی می تواند اقامه دعوی کند استدلال نمائید؟
ثانیاً: اگر دارنده چک بعد از انقضاء مواعد مقرره در ماده 315 قانون تجارت به قرض الحسنه مراجعه کرده باشد، تأثیری در پاسخ شما به سؤال فوق خواهد داشت؟
ثالثاً: اگر غلامرضا مدیر عامل یک شرکت سهامی بوده و به عنوان مدیر شرکت چک را صادر کرده باشد می توانیم قائل به مسئولیت تضامنی غلامرضا با شرکت سهامی باشیم؟چرا؟

امور حسبی

محسن که عضو مؤسسه خیریه امام رضا(ع) – که به ثبت رسیده است – بوده، در شیراز آخرین اقامتگاه خود فوت و وارث حین الفوت وی منحصر به یک همسر دائم بنام نرگس و یک فرزند پسر به نام احمد 19 ساله که مفقودالاثر شده و یک دختر8 ساله به نام مریم می باشد:

    اولاً در فرض مسئله چنانچه مؤسسه خیریه امام رضا(ع) بعنوان امین غایب منصوب شود توضیح دهید آیا تصمیم دادگاه صحیح است یا خیر؟
ثانیاً با فرض صحت تصمیم دادگاه، آیا مؤسسه خیریه امام رضا(ع) می تواند دعاوی که علیه غایب موصوف مطرح می شود را به صلح و سازش خاتمه دهد ؟
    اگر دیون محسن بیش از میزان ماترک وی باشد و هیچ یک از وراث ترکه را قبول نکرده باشند و خود یا نمایندگان قانونی آنها 20 روز پس از فوت محسن جهت مشاوره به شما مراجعه نمایند چه اقدام و چگونه و در کدام مرجع به آنها پیشنهاد می نمائید؟

    نرگس(مادر مریم) و ناصر متفقاً قیم مریم می باشند. ناصر به ولایت از طرف فرزند خود شش دانگ یک باب آپارتمان 120 متر مربعی واقع در اصفهان را به مریم (مولی علیه) فروخته و سند آنرا رسماً بنامش انتقال داده است. نرگس (مادر مریم) با انگیزه و جهت سکونت خود را و مریم با تنظیم اجاره نامه ای بنام خود در آپارتمان موصوف به همراه مریم اسکان یافته اند با فرض رعایت غبطه و مصحلت مولی علیه و تأیید و توافق هر دو قیم در معاملات مذکور، مستدلاً پاسخ دهید آیا معاملات فوق الذکر صحیح است یا خیر؟

حقوق ثبت

آقای (الف) که متصرف و مالک یک باب منزل مسکونی از پلاک ثبتی 265/11 بخش 2 کاشان بوده برابر مقررات ثبتی مالکیت اخذ کرده است با این توضیح که حد شرقی آن به دیوار اختصاصی تعریف شده است آقای (ب) نیز متصرف و مالک یک باب منزل مسکونی از پلاک 266/11 بخش 2 کاشان که مجاور مالک آقای (الف) قرار داشته از طریق اداره ثبت سند مالکیت اخذ نموده است با این توضیح که به جای اینکه حد غربی این پلاک ، پی به دیوار پلاک 265/11 بخش 2 تعریف شود اشتباهاً به دیوار اشتراکی پلاک 265/11 تعریف شده است.مستدلاً و مستنداً به سؤالات ذیل پاسخ دهید:

    رسیدگی به این موضوع در صلاحیت چه مرجعی است؟
    آیا رأی صادره از مرجع صالح قابل تجدید نظر است چنانچه پاسخ مثبت باشد ظرف چند روز قابل تجدید نظر است و مرجع تجدید نظر کدام است؟
    آیا رائی که در مقام تجدید نظر صادر می شود قابل اعتراض خواهد بود اگر پاسخ مثبت باشد ظرف چند روز از طریق کدام مرجع قابل رسیدگی است؟
    از نظر مقررات ثبتی به اسناد مالکیت مزبور چه گفته می شود؟
    با احراز موضوع کدام مرجع صلاحیت ابطال سند را دارد و به نظر شما کدام یک از اسناد باید ابطال شود؟

حقوق جزا

مسئله اول) داریوش به قصد قتل خانم مریم آگهی به درب منزل او نصب می کند حاکی از اینکه تنها فرزند بر اثر سانحه تصادف رانندگی فوت نموده است.
مریم پس از بازگشت از سفر و مراجعه به درب منزل، بلافاصله پس از رویت آگهی فوت می نماید. اولیاء دم مریم بر علیه داریوش شکایت می نمایند، پزشکی قانونی علت تامه مرگ را عوارض ناشی از هیجان شدید منتج به برهم خوردن ریتم قلب تشخیص می دهند .پاسخ دهید:
اگر جرمی واقع شده عنوان و عناصر قانونی و مادی و معنوی آن چیست؟و اگر جرمی واقع نشده استدلال نمائید.

مسئله دوم ) گروهی با ورود به منزل در کمین ورود صاحبخانه به منظور اختفاء و تحت فشار قرار دادن او برای کشف محل نگهداری طلا و جواهرات بودند که سرایدار منزل برای سرکشی به آنجا وارد می شود و به محض ورود سرایدار، گروه وی را عنفاً در اختیار گرفته و در اتاقی مخفی می نمایند. پاسخ دهید:
چه جرم یا جرائمی واقع شده، عناصر قانونی و مادی و معنوی مربوطه را تشریح نمائید.

مسئله سوم) امیر که به شکار علاقمند است به یکی از دوستان خود موسوم به علی که دارای پروانه حمل سلاح شکاری است، مراجعه و پروانه و سلاح او را برای مدت یکماه به عاریه می گیرد و چند روز پس از انقضاء مدت عاریه ، آنها را علیرغم مطالبه علی، اعاده نمی کند و چند روز پس از مدت عاریه، در حال شکار توسط مأمورین جنگلبانی دستگیر و از روی مشخصات پروانه، علی نیز دستگیر می شود پاسخ دهید:

الف) آیا امیر جرم یا جرائمی مرتکب گردیده است، تشریح  نمائید.
ب) آیا علی مرتکب جرمی گردیده؟توضیح دهید.

آئین دادرسی کیفری

مسئله یک) حسن که یک فیلم ساز آماتور است در تاریخ 6/12/84 در حال فیلم برداری از یک سرباز در اولین روز شروع خدمت او در مدخل پادگان نیروی زمینی، توسط مأمورین دژبان دستگیر و مورد بازجوئی اولیه در قسمت بازرسی و قضائی پادگان قرار می گیرد و با سپردن گواهینامه خویش همان روز مرخص می شود متعاقباً سه روز بعد احضاریه ای از دادسرای نظامی درب منزل او ابلاغ می شود که در روز و ساعت معین در شعبه معین بازپرسی دادسرای نظامی حاضر شود.حسن به دفتر شما مراجعه می کند و شرح حال خود و مدارک راجع به تهیه فیلم مستند را به شما ارائه و از او قبول وکالت می نمائید.به سؤالات زیر پاسخ مستدل دهید:

    در صورتی که باز پرس حضور شما را در بازپرسی – در کنار متهم – ممنوع اعلام نماید و آن را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نماید چه اقدام و دفاعی معمول می دارید؟
    چنانچه حضور شما به هر نحو مجاز اعلام شد حد مداخله و متن اظهارات و ایرادات خود را به طور خلاصه و مستدل بنویسید.
    چنانچه باز پرس به رویت گزارش دژبانی – و واحد بازرسی قضائی – مبنی بر اینکه حسن به هر جهت از محوطه پادگان نیز فیلمبرداری نموده – قرار بازداشت او را صادر نماید و دادستان با این قرار مخالفت نماید و نیز به قرار وثیقه داشته باشد تکلیف چیست؟

    اگر به هر جهت موکل شما با دستور قضائی مورخ 6/12/84 روانه بازداشتگاه شود براساس پاسخی که در بند 3 مسئله داده اید نحوه مقابله با بازداشت یا ادامه بازداشت موکل خود را با قید زمان اقدام بیان نمائید.
    چنانچه پرونده با صدور کیفر خواست مورخ 13/2/85 به محکمه ذیصلاح ارسال شود و موکل شما کماکان در قید بازداشت باشد آیا راهکاری برای استخلاص او از بازداشت وجود دارد و یا دادگاه مواجه با تکلیفی است؟ توضیح دهید .

مسئله دوم)پژمان دانشجوئی است که به تنهائی در آپارتمانی در یک مجموعه مسکونی در شهرستان زندگی می کند و بر اساس گزارشات بی امضاء که به کلانتری حوزه اقامت او واصل گردیده رفت و آمد های مشکوک و متعدد در منزل او مشاهده گردیده است. مراتب عیناً به دادسرا اعلام و از سوی مقام معاونت دادسرا دستور تحقیقات نا محسوس صادر می شود که پس از انجام دستور منجر به گزارش کلانتری متضمن رفت وآمد های متعدد افراد مؤنث در منزل این دانشجو می گردد با ارجاع پرونده توسط مقام معاونت به یکی از دادیاران – دادیار مربوطه به کلانتری می نویسد«متهم احضار و در صورت عدم حضور جلب گردد» با وصول احضاریه پژمان به دفتر شما مراجعه می کند و شما با قبول وکالت با موکل خویش نزد دادیار می روید دادیار در ذیل گزارش بدون انجام تحقیقات می نویسد :«دفتر به معاونت محترم قضائی ، جهت ارجاع به یکی از محاکم کیفری ارسال شود زیرا موضوع اتهام راجع به رابطه نامشروع است»

    به طور خلاصه اما مستدل اشکالاتی که از بدو امر تا دستور قضائی دادیار ملاحظه می کنید را توضیح دهید.
    تصمیم نهایی صحیح مرجع تحقیق- در خصوص مورد چه خواهد بود؟