جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

سوالات-اختبار-کانون-وکلای-دادگستری-منطقه-اصفهان-دوره-هفتدهم

حقوق تجارت

1-    اسداله چکی به مبلغ یکصد میلیون ریال در وجه فرهاد در تاریخ 5/4/85 صادر نموده و سر رسید آن به تاریخ10/10/85 تعیین گردیده است. در تاریخ 11/4/86 دارنده به بانک مراجعه کرده و از فقدان موجودی اطلاع حاصل نموده و بدون اخذ گواهی عدم پرداخت اظهار نامه ای در تاریخ 20/4/86 برای صادر کننده ارسال و طی آن خواستار پرداخت وجه چک شده است و چون پاسخی دریافت نمی دارد در تاریخ 20/6/86 گواهی عدم تأدیه بانک را دریافت می کند پاسخ دهید دارنده چک از چه تاریخی مستحق دریافت خسارات تأخیر تأدیه چک است؟

2-    کاظم که به شغل دلالی معاملات غیر منقول اشتغال دارد در تاریخ 8/8/86 در شهر اصفهان فوت کرده است. اگر طلبکاران وی احمد و محمود و مصطفی باشند پاسخ دهید :

2-1- در صورت در خواست تصفیه ترکه امر قضیه با چه شخص یا مرجعی است؟
2-2- تصفیه ترکه او تابع کدام قانون است؟
2-3- اگر کاظم قبل از فوت برای اداره اموالش وصی معین کرده باشد آیا امر تصفیه به وی محول می شود؟ چرا؟
2-4- چنانچه دارایی متوفی برای ادای تمامی دیون کافی نباشد و احمد در زمان حیات کاظم در ازاء طلب خود بخش عمده اموال وی را توقیف کرده باشد نحوه ی تقسیم ماترک بین طلبکاران چگونه است؟
2-5- در فرض سؤال اگر محمود کارمند حجره ی کاظم بوده و مطالبات او از باب حقوق و دستمزد باشد آیا رجحانی بر دیگر طلبکاران دارد؟
2-6- اگر طلب مصطفی مستند به یک فقره چک باشد که از سر رسید آن 2 سال گذشته است آیا نامبرده حق مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از ترکه را دارد؟

3-    آیا قانوناً امکان ورشکستگی شرکتهای تعاونی وجود دارد؟

حقوق مدنی

علی مالک سر قفلی دو باب مغازه استیجاری به ارزش 000/000/300 تومان و یک قطعه زمین زراعی به مساحت 100 هکتار و یک حلقه چاه عمیق جمعاً به ارزش 000/000/600 تومان و ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 1000 متر مربع به ارزش 000/000/250 تومان و اثاث البیت به ارزش 000/000/50 تومان می باشد، نامبرده در اثر سکته مغزی به رحمت ایزدی پیوست.

وراث حین الفوت وی عبارتند از زوجه ی دائم به نام ثریا- یک پسر خواهر امی به نام پرویز و یک دختر برادر ابوینی به نام پروین .
علی در زمان حیات خود برابر سند نکاحیه عادی سه دانگ منزل مسکونی مذکور را صداق همسرش قرار داده بود و یک وصیتنامه معتبری نیز در اسناد نامبرده به دست آمده است که سه دانگ دیگر منزل فوق را همراه با کلیه اثاث البیت موجود به نفع همسرش وصیت نموده است که قبل از فوت علی مورد قبول و به امضاء خانم ثریا رسیده است.

1-    چنانچه پروین و پرویز وصیتنامه را قبول ننمایند صحت ویا عدم صحت وصیتنامه را مطابق قانون مدنی تحلیل فرمائید.
2-    سهم الارث هر یک از ورثه را معین فرمائید .
3-    پرویز قبل از تقسیم و تعیین سهم الارث کل حصه مشاعی خود از قطعه زمین زراعی با متعلقات آن را به مبلغ 000/000/90 تومان به کامران فروخته و وجه آن را دریافت نموده است. آیا برای پروین حق اخذ به شفعه به وجود آمده است یا خیر؟
4-    در صورت مثبت بودن بند 3 نحوه اجرای آن و مبلغی که باید برای اخذ به شفعه بپردازد را معین فرمایید.
5-    اگر شما وکیل خانم ثریا باشید مستند به قانون چه راهنمایی و چه اقداماتی برای نامبرده انجام می دهید.

آئین دادرسی مدنی

1-    به موجب قرارداد خصوصی بین شهرداری اراک و مالک، زمین مالک که در طرح تفصیلی شهر مزبور فضای سبز برای آن پیش بینی شده، درازای زمین معوضی که در نقطه ی دیگر شهر بایستی در موعد معین به مالک تحویل شود در اختیار شهرداری قرار می گیرد و شهرداری ضمن قرارداد تعهد نموده که عملیات اجرایی طرح خود را ظرف مدت معین آغاز نماید و طرفین رئیس وقت کانون کارشناسان را بر اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرار داد خود داور قرار داده اند اما تعهدات شهرداری در سر مواعد مقرر اجرا نگردیده است به طور مستدل و مستند توضیح دهید :

الف : شرط داوری صحیح است یا خیر؟
ب : اگر شرط را صحیح می دانید نحوه ی استفاده از شرط و اگر صحیح نمی دانید راه احقاق حق مالک را نشان دهید.
ج : چنانچه از طریق مرجع قضائی اقدام نموده اید و قاضی شرط داوری را صحیح تشخیص دهد با چه تکلیفی مواجه است؟
د : اگر مالک پس از نقض تعهد شهرداری، از آن مرجع تقاضای پروانه ساختمانی نموده باشد و این تقاضا اجابت نشده باشد آیا داور حسب ارجاع و تقاضای مالک می تواند شهرداری را ملزم به این کار نماید؟
هـ : اگر شهرداری به تصمیم داور در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه معترض باشد چه اقدامی- تحت چه عنوان- در کدام مرجع مطرح خواهد کرد؟

2-    اگر مالک مغازه ی استیجاری محمد به طرفیت وی اقامه ی دعوی و اجور معوقه ی شش ماهه را مطالبه می کند، در جلسه اول رسیدگی، محمد دادخواست تقابل خود به خواسته ی الزام مالک به تنظیم اجاره نامه ی رسمی را به دادگاه تقدیم می نماید. به علت عدم حضور احمد در دادگاه جلسه ی رسیدگی به منظور ابلاغ دعوی تقابل احمد تجدید می شود. در جلسه ی بعدی محمد خواسته ی خود را به الزام مالک به انجام تعمیرات اساسی تغییر می دهد. این تغییر خواسته از طرف دادگاه قابل پذیرش است یا خیر؟ بر روابط استیجاری طرفین قانون موجر و مستأجر مصوب56 حکم است.

امور حسبی

1-    از موارد نصب امین، ضم امین و تعیین امین موقت، هر کدام دو مورد را نام ببرید.
2-    نادر در تاریخ15/5/86 در آخرین اقامتگاه خود اراک فوت و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از: دو فرزند به اسامی محمود 20 ساله، مریم11ساله و یک همسر دائم به نام سمیه که قیم مریم می باشد. و مادری به نام فاطمه و همگی به جز محمود که مقیم اصفهان است، در اراک اقامت دارند. با توجه به فروض مسأله، به موارد زیر مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید :

اولاً : اگر محسن در تاریخ 25/8/86 به شما مراجعه و با ارائه یک فقره چک که صادر کننده آن، نادر(متوفی) و سر رسید آن 15/12/86 و مبلغ چک بیست میلیون تومان باشد، در خواست وصول وجه آن را داشته باشد، شما چه اقدام یا اقداماتی را انجام می دهید و یا چگونه نامبرده را راهنمایی می فرمایید.
ثانیاً : در فرض طرح دعوا در کدام مرجع و علیه چه شخص یا اشخاصی اقدام می نمایید؟

3-    حکم موت فرضی قطعی بهزاد صادر شده است، اموالی که شامل یک درب باغ مشجر و یک باب مغازه بوده، فیمابین وراث نامبرده که منحصر به فرهاد و آزاده بوده، تقسیم می شود و مغازه در حصه فرهاد و باغ مشجر در حصه آزاده، قرار گرفته است. فرهاد از بهای فروش مغازه، آپارتمانی را خریداری و سند آن را رسماً به نام خود ثبت نموده است. پس از گذشت سه سال از زمان تقسیم، بهزاد پیدا می شود و مدعی مالکیت آپارتمان فوق الذکر و مطالبه اجرت المثل سه ساله باغ مشجر می گردد. به نظر شما آیا ادعای بهزاد در دو مورد مذکور صحیح است یا خیر؟ مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید :

حقوق ثبت

1-    اظهار نامه ثبتی را تعریف کنید.
2-    وجوه افتراق تفکیک و افراز را بنویسید.
3-     حسین به موجب قولنامه مورخ 2/10/76 یک باب منزل مسکونی-دارای پلاک ثبتی 1256/12بخش 11 اصفهان-از احمد خریداری کرده است. مورد معامله بدون اذن و اجازه مالک در تصرف محمود می باشد. حسین به طرفیت محمود به خواسته خلع ید، اقامه دعوا می نماید. به نظر شما دعوی مزبور، قابلیت استماع دارد یا خیر؟ چرا؟
4-    منظور از مجهول المالک در حقوق ثبت را بیان فرمایید.
5-    تشریفات مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت را به طور خلاصه بنویسید.

حقوق جزا

مسئله یک)
آقای محمد حسن علمی،مدیر عامل شرکت انتشارات علمی به شما مراجعه و اعلام می کند:«اینجانب نویسنده و ناشر کتابی تحت عنوان (پرورش گیاهان گلخانه ها)و آن را در هزار نسخه منتشر کرده ام که ظرف سه سال از انتشار نایاب شده است.اکنون شخصی بنام سیروس این کتاب را بدون اجازه من منتشر نموده است».
به سؤالات زیر مستدلاً پاسخ دهید:

1-    آیا مدیر عامل مذکور حقی که قابل دفاع و حمایت باشد دارد یا خیر؟
2-    آیا عمل سیروس جرم است؟ اگر هست عناصر مادی و معنوی و قانونی آن را تشریح نمایید.
3-    اگر این کتاب را شرکت نشر«سحاب» با مدیریت عامل آقای سیروس منتشر کرده باشد، تکلیف چیست؟
4-    تکلیف خسارات وارده به مدیر انتشارات علمی چیست؟
5-    آیا برای جلو گیری از بخش این کتاب ها کاری می توان انجام داد؟

مسئله دو)
شهرام مبادرت به چاپ و تکثیر بلیط اتوبوس شرکت واحد وابسته به شهرداری بدون اجازه وبا وسایل شخصی خود، می نماید.چنانچه عمل مشارالیه را جرم تشخیص می دهید، عناصر مادی و معنوی و قانونی آن را تشریح نمایید.

مسئله سه)
مصطفی-دوست خود، فرهاد را به منزل خود دعوت و جهت پذیرای برای او خربزه می آورد.فرهاد قطعه ای از خربزه را با کارد به داخل دهان خود می گذارد و مصطفی در حال عبور از پشت سر مهمان، پایش می لغزد، و تعادلش برهم خورده، و از پشت سر فرهاد، بر روی او می افتد که در نتیجه، نوک کارد به داخل حلق مهمان فرو رفته منجر به مرگ او می شود.پزشکی قانونی علت مرگ را برخورد جسم سخت و برنده به نقطه حساس و مرگ آور ناحیه تنفسی، تشخیص می دهد.

الف: آیا جرمی اتفاق افتاده؟ اگر جرم واقع شده، عناصر معنوی و مادی و قانونی آن را تشریح نمایید.
ب: اگر مصطفی با علم به وضعیت خاص فرهاد که در حال خربزه خوردن با وسیله خطرناک است، به عنوان شوخی، ضربه ای به پس گردن او وارد نماید و در نتیجه، نوک کارد در حلق فرهاد فرو رود و منجر به مگر او شود، و پزشکی قانونی نیز همان نظر را اعلام نماید، نوع قتل را مستنداً و مستدلاً بررسی نمایید.

آئین دادرسی کیفری

مسئله یک)
نوجوان 16ساله ای به اتهام قتل عمدی شخصی تحت تعقیب قرار می گیرد:
الف: رسیدگی ابتدایی به این جرم و تجدید نظر آن در صورت محکومیت متهم به قصاص نفس در صلاحیت کدام مرجع است؟
ب: پس از قطعیت حکم قصاص نفس در مرجع تجدید نظر در صورت ادعای مخالفت بین حکم مذکور با شرع
اولاً: مرجع اصلی جهت تسلیم درخواست کجاست؟
ثانیاً: مرجع صالح رسیدگی مجدد به حکم مذکور چیست؟ و مرجع جدید تحت چه عنوانی از عناوین آئین دادرسی کیفری مبادرت به رسیدگی می نماید؟

مسئله دو)
 پرویز مرتکب جرمی می شود که مجازات تعزیری آن کمتر از سه ماه حبس می باشد.
الف: تعیین فرمایید تحقیقات مقدماتی در چه مرجعی صورت می گیرد؟
ب: چنانچه پس از 6 سال از وقوع جرم، حکم مجازات وی 000/000/9 ریال جزای نقدی صادر شود، اما وی بدون عذر موجه جهت اجرای حکم حاضر نشود-با توجه به اینکه قرار تأمین وجه التزام بوده است-چگونگی وضعیت اجرای حکم را بیان کنید.

مسئله سه)
داریوش مرتکب جرمی شده که مجازات قانونی آن 15سال حبس است. پس از صدور حکم با احراز جهات مخففه، معلوم می شود محکوم علیه دارای محکومیت قطعی دیگری در مورد جرمی مشابه است که توسط مرجع تجدید نظر صادر شده است ولی هنوز اجرا نشده است. تکلیف مراجع قانونی مذکور در ارتباط با پرونده های مطروحه چیست؟