جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

سوالات-اختبار-کانون-وکلای-دادگستری-منطقه-اصفهان-دوره-هجدهم

حقوق تجارت

1-    اسدلله که به شغل حق العمل کاری اشتغال دارد در تاریخ 10/2/87 به حکم دادگاه ورشکست اعلام شده است و در تاریخ توقف وی سه ماه قبل از صدور حکم تعیین می گردد. محمد علی به عنوان آمر قبلاً به اسدلله دستور داده است که ده عدد شمش طلا به نام وحساب او بخرد و ثمن این معامله را نیز نقداً به وی پرداخت کرده است. اسدلله در اجرای دستور آمر در دوران توقف خود، کالای مورد نظر را از محسن خریداری کرده و آن را تحویل گرفته است و شمش های طلا در حال حاضر در تصرف اسدلله (اداه تصفیه) است. محمد علی و محسن هر کدام یک دعوی مستقل جهت استرداد طلا ها مطرح کرده اند که دو دعوی به لحاظ ارتباط، توأم شده است. مستدلاً پاسخ دهید :

اولاً: دعوی استرداد کدامیک از خواهان های فوق به نظر شما وارد می شود.
ثانیاً: اگر اسدلله ورشکست نشده بود دعوی استرداد کدامیک از محمد علی و محسن پذیرفته می شد؟
ثالثاً به فرض اینکه آمر (محمد علی) ثمن معامله را به حق العملکار نپرداخته باشد ولی حق العملکار معامله را به حساب آمر انجام و ثمن معامله را نیز شخصاً به فروشنده پرداخت کرده باشد آیا آمر حق استرداد طلا ها را دارد؟
رابعاً: به فرض اینکه اداره تصفیه امور ورشکستگی در مقام پاسخ به هر دو دعوی اعلام نماید که تاجر ورشکسته در معامله موصوف به عنوان اصیل عمل کرده و طلا ها را برای خودش خریداری کرده است به نظر شما بار اثبات این امر به عهده اداره تصفیه است یا طرف مقابل باید خلاف این اظهار را ثابت کند؟

2-    آقای مصطفی مدیر عامل سابق شرکت باران بوده است. نامبرده بابت تأدیه بدهی های شرکت چکی وعده دار به مبلغ یک میلیارد ریال در وجه بیژن، صادر کرده و قبل از تاریخ سررسید چک از سمت مدیریت شرکت عزل شده است. مدیر عامل بعدی (آقای منصور)، موجودی حساب را که بیش از مبلغ چک فوق الذکر بوده از بانک مسترد نموده و چک در سررسید با فقدان موجودی مواجه شده و در مورد آن گواهی عدم تأدیه صادر گردیده است.
دارنده چک علیه شرکت و مدیر عامل امضاء کننده چک متضامناً اقامه دعوی مطالبه کرده است. اگر شما وکیل مدیر عامل امضاء کننده چک باشید چه دفاعی در برابر دعوی مطروحه دارید؟

حقوق مدنی

1-    احمد اتومبیلی را از یک شرکت تولید خودرو خریداری می کند، و به علت نیاز مالی آن را به مدت پنج سال در گرو یک مؤسسه مالی قرار می دهد سپس با اذن مؤسسه اتومبیل را در تصرف خود می گیرد و به علت عارضه قلبی آن را به مدت دوسال به رضا اجاره می دهد. رضا(به عنوان مستأجر)بیش از ظرفیت و سرعت مجاز و متعارف از اتومبیل استفاده می کند.
در ضمن استفاده رضا موتور اتومبیل دچار آتش سوزی می شود و خسارت اساسی به کل اتومبیل وارد و همچنین کلیه اشیاء عتیقه متعلق به رضا نیز از بین می رود. کارشناسان تنها علت آتش سوزی موتور وسیله نقلیه و اشیاء را وجود نواقص اساسی در سیستم برق آن در هنگام ساخت و تولید خودرو اعلام می کنند. با فرض اینکه اتومبیل فاقد بیمه بدنه و آتش سوزی باشد و حادثه در خارج از زمان گارانتی خودرو به وقوع پیوسته باشد:

الف : احمد از چه حقوقی برخوردار است؟
ب: رضا در ارتباط با خسارت مالی وارده به خود از چه حقی نسبت به احمد برخوردار است؟
ج : مؤسسه مالی چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

2-    عقد نکاح دائم فی ما بین پروین و امین با مهریه 500 عدد سکه تمام بهار آزادی منعقد گردیده است.پروین قبل از ازدواج مطالبه 250 عدد سکه نموده . امین طی درخواستی از برادرش امیر خواسته 250 عدد سکه به خانم پروین بپردازد که مورد قبول امیر و پروین قرار گرفت ولی امیر تعداد 200 عدد سکه به خانم پروین تحویل داد.
اگر شما امیر بودید در هر یک از موارد ذیل چه تعداد سکه و علیه چه کسانی به نفع موکل خود مطالبه می نمودید:
الف : در صورتی که معلوم گردد هنگام عقد نکاح، پروین خالی از موانع نکاح بوده و امیر بدهکار به برادرش امین نبوده است.
ب : هنگام عقد نکاح پروین خالی از موافع نکاح نبوده و امیر بدهکار برادرش بوده است.

آئین دادرسی مدنی

1-    قطعه زمینی بایر پلاک ثبتی 2 فرعی از 421 اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس شاهین شهر – جنب مخابرات – که دارای سند مالکیت بنام کیومرث (ساکن شاهین شهر) است با مبایعه نامه عادی مورخ 20/7/87 در قبال طلب جمشید از کیومرث به میزان سیصد میلیون به جمشید که مقیم اصفهان است فروخته شده و در متن مبایعه نامه هیچ تکلیفی برای تحویل مبیع روشن نشده است.

جمشید در تاریخ 21/2/87 رأساً، با استخدام چند کارگر، این قطعه زمین ساده را به منظور احداث دیوار پی کنی می کند. اما صبح دو روز بعد که برا ی ادامه کار به آنجا می رود ملاحظه می کند که کیومرث در همان محدوده پی کنی شده توسط او دیوار و دربی احداث نموده و درب را نیز قفل نموده است و طی اعلامیه ای که در پشت درب نصب کرده فسخ معامله را به لحاظ غبن به جمشید اعلام نموده است.
جمشید و کیومرث هر یک برای احقاق حقوق خصوصی خود در قبال دیگری به وکلای منتخب خود مراجعه می کنند.

الف : اگر شما وکیل منتخب آنها باشید برای هر یک در چهارچوب آئین دادرسی مدنی و حقوق خصوصی چه اقدامات حقوقی یا حتی فیزیکی توصیه می کنید؟
ب: در هر اقدام، واکنش حقوقی یا فیزیکی احتمالی طرف مقابل را نیز بررسی کنید.
ج : مرجع یا مراجع صالح به رسیدگی را در هر اقدام ، مستدلاً بیان نمائید.

2-    در پیمان منعقده بین کارفرما و پیمان کار احداث یک بنا،پیش بینی شده که:«رفع قاطع هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرای این پیمان به عهده داور مرضی الطرفین خواهد بود.»
بر اثر تعویق پرداختها – پیمانکار قصد وصول مطالبات خود و حتی الا مکان تأمین اموال کارفرما را دارد و کارفرما نیز متعاقباً مدعی است که پیمانکار کارهائی را که صورت وضعیت آنها را به دستگاه نظارت تقدیم نموده – بدون اجازه و مازاد بر مفاد قرارداد انجام داده و استحقاق دریافت وجوه مربوط به کارها ی اضافی را ندارد.محل کارگاه شهرستان نطنز و محل تنظیم قرارداد و سکونت طرفین شهرستان فلاورجان است.

صرفنظر از ماهیت دعاوی به طول مستدل پاسخ دهید:
هریک از وکلای کارفرما و پیمانکار چه راه حلی یا راهکارهای حقوقی را در چه مجاری حقوقی و نزد چه اشخاصی یا مراجع حقوقی – بایستی در پیش گیرند تا به بهترین و سریعترین نتیجه ممکنه دسترسی پیدا نمایند.

آئین دادرسی کیفری

فردی نظامی با درجه سرتیپ دومی به همراه 12 ساله" href="/tags/41217/پسر-12-ساله/" class="link">پسر 12 ساله متهم به قتل عمدی اسدالله هستند. پسر در اصفهان که محل وقوع اتهام انتسابی است دستگیر شده و افسر در حین مأموریت در یزد با اعطاء نیابت دستگیر می شود.


مرجع قضائی مجری نیابت علیرغم اعلام مرجع معطی نیابت مبنی بر صدور قرار باز داشت موقت با این استدلال که قرائن و اماراتی بر توجه اتهام به متهمین وجود ندارد، قرار وثیقه صادر و به دلیل عجز از تودیع وثیقه افسر را بازداشت و پرونده را به اصفهان ارسال می دارد، با قبول اعتراض متهم نسبت به باز داشت، قرار تأمین تبدیل به کفالت و رسیدگی ادامه می یابد.

اکنون به نظر شما:
1-    قرار تأمین صادره توسط مرجع قضائی یزد صحیح است یا خیر؟چرا؟
2-    نقض قرار تأمین و قبول اعتراض به آن صحیح است یا خیر و اساساً توسط چه مرجعی این قرار قابل نقض است؟
3-    محل رسیدگی به چنین اتهامی، دادگاه چه محلی است؟ چرا؟
4-    دادگاه رسیدگی کننده به این اتهام چه دادگاهی است؟چرا؟
5-    تجدید نظر خواهی از این رأی در کدام دادگاه خواهد بود؟ چرا؟

حقوق ثبت

1-    علی به موجب قولنامه مورخ 20/2/86 یک باب منزل مسکونی به شماره ثبتی 1250/2 بخش11 اصفهان به جمعه که تبعه افغانستان و مقیم ایران است فروخته و مقرر بوده در تاریخ 20/4/86 با حضور در دفتر خانه شماره 135 اصفهان نسبت به تنظیم سند انتقال اقدام نماید. علی از حضور در دفتر خانه امتناع ورزیده، جمعه با اخذ گواهی عدم حضور از دفتر خانه مزبور اقدام به طرح دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نموده است. علی به شما مراجعه می نماید و اظهار می دارد چون یکی از چکهائی که بابت ثمن معامله پرداخت شده است سررسید نشده است، نسبت به انتقال پلاک موصوف اقدام ننموده ام،به فرضی که قبول وکالت نمائید مستنداً ومستدلاً بفرمائید چه دفاعی خواهید کرد.
2-    در چه مواردی افراز در صلاحیت دادگاه است؟ مستنداً دو مورد را بیان نمائید؟
3-    آیا در خواست توقیف عملیات اجرائی بدون طرح دعوی ابطال اجرائیه قابل پذیرش است یا خیر؟ مستنداً و مستدلاً توضیح دهید.
4-    مصطفی یک قطعه زمین متعلق به خود را نزد فرهاد به رهن می گذارد و پس از آن تقاضای ثبت زمین مزبور را بنام خود می کند بدون اینکه حق فرهاد را ضمن این تقاضا ملحوظ دارد.
مرتهن به شما برای احقاق حق خود مراجعه می کند. شما از چه طریق و با رعایت چه تشریفاتی این حق را مطالبه می کنید؟

امور حسبی

الف)
1-    تفاوت نصب امین و ضم امین را با ذکر مثال توضیح دهید.
2-    آیا دادگاه می تواند شخص حقوقی را به عنوان امین منصوب نماید؟

ب)    
رضا مدیر عامل شرکت سهامی خاص آباد گران می باشد و قیومیت نادر (محجور به لحاظ جنون دائم) را نیز به عهده دارد. رضا یک باب آپارتمان 85 متر مربعی متعلق به شرکت موصوف را به مولی علیه خود (نادر) می فروشد، مصلحت و غبطه وی را نیز لحاظ نموده است. مستنداً پاسخ دهید:

اولاً: آیا این معامله صحیح است یا خیر؟
ثانیاً : اگر آپارتمان مورد بحث متعلق به فرزند صغیر رضا باشد معامله یاد شده چه وضعیتی دارد؟
ثالثاً: آیا رضا به عنوان قیم نادر حق دارد استعفا دهد یا خیر؟

حقوق جزا

مسئله اول)
یک پزشک جراح از بیمار خود مبلغ سی میلیون ریال، قبل از عمل جراحی به صورت زیر میزی، دریافت و سپس مبادرت به عمل جراحی می نماید.
بیمار پس از بهبودی، به دلیل آنکه عمل اخذ زیر میزی را خلاف قانون تشخیص می داده، قصد شکایت دارد، نحوه احقاق حق وی را دو. فرض جداگانه بررسی نمائید:

فرض اول: در استخدام تمام وقت دولتی بودن پزشک.
فرض دوم : خارج از استخدام دولتی بودن پزشک.

مسئله دوم)
شخصی در حال عبور از یک معبر، یک شی ء عتیقه می یابد و آن را در جیب خود قرار می دهد.
مأمورین نیروهای انتظامی در ایستگاه بازرسی، اتومبیل و جیب او را بازرسی و شیء مکشوفه را ضبط و با تنظیم گزارش به دادسرای محل تحویل و دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی با احراز عتیقه بدون شیء بر علیه او قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر و پرونده برا ی رسیدگی به یکی از شعب دادگاه کیفری محل ارجاع می شود:
با قبول دفاع از این متهم، طرح دفاعیه خود را به طور مستدل و مستند بیان نمائید.

مسئله سوم)
کیوان و محسن، برا ی اخاذی از یک مرد ثروتمند، پسر 7 ساله او موسوم به کمال را از جلوی مدرسه با موتور سیکلت؛ می ربایند و او را به محل امنی برده و با تلفن در همان روز، از پدر کمال مبلغ هنگفتی پول در ازای آزادی پسرش مطالبه می نمایند و پدر در جواب آنها می گوید:«پول را فراهم می کنم اما پسرم به بیماری دیابت شدید مبتلا و شدیداً نیازمند تزریق انسولین به طور مرتب است. او را باید به بیمارستان ببرید والا ممکن است تلف شود»

کیوان و محسن که از لو رفتن نقشه خود می ترسیدن هرگز به دکتر یا بیمارستان یا داروخانه برای تهیه انسولین مراجعه نکردن تا اینکه پس از سه روز کمال به حالت کما افتاده و سپس فوت می نماید.
پزشک قانونی علت فوت را افزایش شدید قند خون و تخریب نسوج بدن تشخیص می دهد:  

الف: جرم یا جرائم ارتکابی را با قید عناصر متشکله آنها تشریح و مسئولیت کیفری هر یک را روشن نمائید.
ب: دفاع احتمالی وکیل مدافع در قبال کیفر خواست دادسرا در خصوص جرم یا جرائم انتسابی متهمین که در بند فوق به آنها اشاره کرده اید را بیان نمائید.