×

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره نوزدهم

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره نوزدهم

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان-دوره نوزدهم

سوالات-اختبار-کانون-وکلای-دادگستری-منطقه-اصفهان-دوره-نوزدهم

حقوق ثبت

1-    پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
2-    از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
3-    از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
4-    استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

سئوال 1- حسن تقاضای ثبت یک قطعه زمین را نموده است. آگهی های مربوط منتشر و منتهی به صدور سند مالکیت بنام متقاضیب ده است. با انقضای مهلت اعتراض اداره اوقاف متوجه این امر شد و جهت حفظ حقوق موقوفه اقدام به طرح دعوی ابطال سند مالکیت می نماید. مستدلا و مستندا بیان نمائید که دعوی مطروحه قابلیت استماع دارد یا خیر ؟ ( 3 نمره )
سئوال 2- عباس اقدام به تحدید حدود قطعه (A) نموده است. حدود شمال و غر ب آن به قطعه (B) تعریف شده که ملک احمد می باشد. چنانچه احمد به تحدید حدود مذکور معترض باشد مستندا به مواد قانونی به مواد ذیل پاغسخ دهید. ( 5نمره )

الف- مرجع صالح تقدیم اعتراض را بیان نمائید.
ب- مهلت تقدیم اعتراض را بیان نمایید.
چنانچه اعتراض در خارج از فرجه قانونی تقدیم شود مرجع ذیصلاح چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت تصمیم مزبور اظهار نظر فرمایید.
د- در فرض سئوال چنانچه مالک قطعه (C) که حد جنوب آن به قطعه (B) تعریف شده به تقاضای ثبت عباس اعتراض نماید مرجع ذیصلاح چه تصمیمی اتخاذ می نماید.
ه – تصمیم مزبور در بند (د) قطعی است یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی است مرجع صالح به رسیدگی کدام است؟

سوال 3- چهار مورد از مصادیق بزه کلاهبرداری در مقررات ثبتی را بیان فرمایید؟ (2نمره )

امور حسبی

1-    پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
2-    از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
3-    از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
4-    استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

سعید که به خرید و فروش اتومبیل اشتغال و به درجه ای از جنون دائم مبتلا بوده ، در سن 35 سالگی با اتومبیل سواری محمود که جهت فروش به وی سپرده شده ، بدون اطلاع مالک به مسافرت رفته و در مسیر بعلت سرعت غیر مجاز درر دره ای سقوط و منجر به فوت وی و تلف شدن اتومبیل می گردد.
وراث حین الفوتع نامبرده منحصر به دختری 7 ساله ، پسری 16 ساله و پدر و مادر و یک همسر دائم می باشد.
ماترک متوفی پس از تصفیه عبارت است از یک باب منزل مسکونی دو طبقه8 واقع در شیراز که ششدانگ آن هم رسما به نام متوفی انتقال یافته و کلیه وراث در آن مقیم می باشند.

با توجه به فروش مسئله ، مستندا و مستدلا به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف: اولا چنانچه همسر متئوفی جهت مطالبه سهم الارث خود به شما تفویض وکالت نماید چه اقدام یا اقداماتی و چگونه و در کدام مرجع معمول می نمایید ؟ ( 3 نمره )
ثانیا : آیا دادگاه می تواند در خصوص درخواست همسر متوفی و با توافق کلیه وراث گزارش اصلاحی صادر نماید ؟ ( 2 نمره )
ثالثا: اگر محمود جهت مطالبه خسارت اتومبیل خود به شما مراجعه نماید چه اقدام یا اقد اماتی و چگونه بعمل می آورید ؟ ( 2نمره )
رابعا : با فرض اطلاع محمود از جچنون سعید چنانچه در فرض مسئله ، اتومبیل محمود در نتیجه سرقت سارقی تلف شده باشد. شما بعنوان وکیل واث سعید ( متوفی ) در قبال دعوی چه اقدام و چگونه دفاع می نمایید ؟. ( 3 نمره )

اختیار دوم نوزدهم کارآموزان

حقوق جزا

1-    پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
2-    از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
3-    از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
4-    استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

1-    فرهاد یک دستگاه تراکتور با استفاده از تسهیلات بانکی و به اقساط از بان کشاورزی خریداری می کند. در قرارداد با بانک ، قید میشود که تراکتور تا زمان تسویه حساب کامل بدهی با بانک ، در رهن بانک قرار داشته و غیر قابل انتقال است. پس از مدتی فرهاد ، اقدام به فروش تراکتور به شهرامی می نماید و شهرام بعد از آگاهی از موضوع قرارداد فرهاد با بانک به طرح شکایت کیفری نموده و فرهاد را متهم به فروش مال غیر ققابل فروش ( انتقال ) می کند پاسخ دهید :

اولا: در این وضعیت بزهی محقق شده است ؟ ( 5/2 نمره )
ثانیا : چنانچه قصد فرهاد از ابتدا اخذ وجه و عدم استداد آن بوده ، وضعیت چگونه خواهد بود؟ (5/2)

2-    هوشنگ به شهرداری یکی ا مناطق اصفهان مراجعه و پروانه ساختمانی را با مشخصات پارکینگ و سه طبقه مجاز مسکونی اخذ لیکن در متن پروانه ساختمانی راجع به سه طبه مسکونی آنرا به چهار طبقه ، تغییر و مبادرت به احداث ساختمان خویش می نماید. پلیس ساختمان شهرداری یاد شده پس از بررسی سوابق شهرداری و وضعیت موجود ، متوجه متن پروانه ساخت صادره گردیده و موضوع سرانجام بدغادرسی عمومی و انقلاب اصفهان اعلام می گرذدد پاسخ دهید :

اولا: در وضعیت مذکور در فوق بزه یا بزه هایی محقق گردیده است ؟ چرا ؟ ( 5/2 )
ثانیا : در فرض احراز بزه ، عنوان و انطباق آنرا با قانون مجازات اسلبامی تشریح فرمایید. (5/2)

3-    موتور سواری در اثر ضربه ای که ترک سوارش در حین مزاح و شوخی به او وارد می نماید به گو دالی در یک از خیابانهای شهر سقوط کرده و فوت می نماد. کارشناس علت حادثه را انحراف موعتور سوار از مسیر اصلی و عدم قدرت وی بر کنترل موتور ، و عدم تسطیح بموقع خیابان از سوی شهرداری اعلام می نماید پاسخ دهید:

اولا : باتوجه به مواد قانونی این حادثه با چه فرد یا افرادی است ؟ ( 5 نمره )
ثانیا : در صورت تعدد اشخاص مسئئول ، هر گونه مسئولیت بین آنان به چه نحو توزیع می شود ؟( 5نمره )

  حقوق مدنی

1-    پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
2-    از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
3-    از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
4-    استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

مصطفی مالک یک باغ مشجر به پلاک ثبتی 1/14 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان به مساحت 2000 متر مربع و یک باب منزل مسکونی به مساحت 500 متر مربع به پلاک ثبتی 1/248 واقع در بخش 3 اصفهان بوده است. پسر ارشد مصطفی بنام کامران در تاریخ 30/5/86 اقدام به فروش باغ پدرش با مبلغ 000/000/120 تومان نموده و دو سوم ثمن معاغمله را گرفته است و تعهد نموده است که تسلیم و انتقال قطعی در تاریخ 30/5/87 صورت گرید ، مصطفی از وقوع معامله در تاریخ 30/7/86 مطلع گردید ولی سکوت نمود و یک ماه بعد در تاریخ 30/8/86 بعلت عارضه قلبی به رحمت ایزدی پیوست. ورثه حین الموت مصطفی عبارتند از دو فرزند پسر به اسامی کامران و فرهاد و یک همسر دائم به نام فریبا می باشند.
کامران و فرهاد بعد از مراسم چهلم پدر باتفاق منزل مسکونی را به مبلغ 000/000/100 تومان به امین فروخته و هر کدام نصف سهم خود را گرفته اند ولی انتقال سند را منوط به انجام تشریفات قانونی ( انحصار وراثت و غیره) نموده اند.

در این فرض کامران سهم خود را به طلبکار خود داده است.
فر یبا به شما مراجعه می نماید و مدعی می گردد برابر با سند رسمی نکاحیه مهریه اش مبلغ 000/000/200 تومان است و فرزندان مرحوم حاضر به پرداخت آن نبوده و اموال پدر را نیز معامله نموده اند.

در صورت مسئله فوق :
1-    اگر شما وکیل خانم فریبا باشید ( در صورتی که فرزندان مرحوم وجوه نقدی نمداشته باشند ) چه اقدامی علیه چه کسانی می نمائید. (4نمره )
2-    معامله صورت گرفته توسط کامران و همچنین معامله صورت گرفته توسط کامران و فرهاد را مصستند به مواد قانون مدنی تحلیل فرمائید. ( 4نمره )
3-    اگر وکیل امین باشید چه اقدامی می نمائید. ( 4نمره )
فرض دوم : اگر مصطفی کل ششدانگ باغ و منزل مسکونی خود را بعلت بدهی به مسعود در زمان حیات با یک مبایه نامه عادی مشروط به اینکه حق انتفاع از منزل و باغ را برای خودش تا زمان حیات خود قرار داده باشد و مسعود نیز قبول نموده باشد شما بعنوان وکیل مسعود چه اقد امی را انجام می دهید و در این فرض معاملات صورت گرفته در فرض اول را تحلیل فرمائید. ( 8 نمره )

  حقوق تجارت

1-    پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
2-    از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
3-    از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
4-    استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

سئوال 1- فرهاد که دارنده قانونی 100 سهم از سهام به نام یک شرکت سهامی است کلیه سهام خود را با سند رسمی به رضا منتقل می کند متعاقبا طلبکار فرهاد سهام مذکور را طی یک پرونده اجرائی به منظور استیفاء طلب توقیف می نماید.

مستدلا پاسخ دهید:
اولا: آیا طلبکار حق دارد از محل سهام مذکور بعنوان مال بدهکار طلب خود را استیفاء نماید؟ ( 6 نمره )
ثانیا : در صورت که فرهاد با تقدیم درخواست علیه شرکت سود هام خود را مطالبه کند و شرکت با ملاحظه سند رسمی سود سهام را به رضا داده باشد یا شرکت می تواند با اثبات مراتب فوق درخواست صدور حکم بی حقی خواهان را بنماید. ( 4 نمره )

سئوال2- مسئول امور مالی شرکت سهامی صبا عضو هیات مدیره همان شرکت نیز هست و بابت انجام وظایف امول مالی شرکت حقوق ثابت دریافت می دارد آیا مجمع عمومی شرکت می تواند بابت حضور او در جلسات هیات مدیره مبلغی به عنوان حجق حضوری برای او مصوب کند ؟ چرا ؟ ( 4 نمره )

سئوال3- اسداله بابت بدهی محسن به محمد علی چگی در وجه شخص اخیر الذکر صادر و از طریق محسن به وی تسلیم می نماید و مقرر می گردد که در سر رسید چک محسن وجه آن را به حساب صادر کننده واریز نماید. در سر رسید چک ، اسداله و محسن وجه چک را در حساب تامین نمی نمایند و در نتیجه گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه صادر می گردد ، دارنده چک با طرح دعوی علیه اسداله مطالبه وجه چک را می نماید و صادر کننده نیز با تقدیم دادخواست جلب ثالث ، « محسن » را به دادرسی جلب و تقاضای محکومیت ائو را به پرداخت وجه چک می نماید. پاسخ دهید:

اولا : آیا دعوی جلب ثالث از سوی دادگاه قابل پذیرش است یا نه ؟ ( 2نمره )
ثانیا: در صورت پذیرش چه رایی صادر خواهد کرد؟ ( 4 نمره )

آئین دادرسی کیفری

1-    پاسخ سئوالات خوانا و مستند و مستدل به قوانین و اصول حقوقی باشد.
2-    از نگارش مطالب خارج از موضوع جدا خودداری نمائید.
3-    از آنجائیکه فهم سئوال خود بخشی از امتحان است از سئوال کردن در جلسه خودداری نمائید.
4-    استفاده از کتاب قانون در جلسه اختیار مجاز است ، مشروط به اینکه محشی نباشد.

هر سئوال 5/2 نمره
1-    متهمی مبادرت به خریبد مواد مخدر نموده و ضمنا بابت آن چکی صادر کرده که در سر رسید وصول نگردیده است ، پس از تفهیم اتهامات ، بدلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت می شود. بدون ارائه هر گونه مستند و یا دلیل بازداشت خود اعتراض و دادگاه عمومی جزائی اعتراض ا مردود اعلام و بالاخره با تودیع وثیقه آاد می گردد. در جلسه رسیدگی علیرغم ابلاغ ، هیچیک از طرفین حاضر نمی گردند. بهمین دلیل وثیقه تودیعی ضبط و سپس رای بر برائت صادر می گردد. شاکی مستندا به دلیل عدم امکان حضور خود به علت حوادث قهری به رای صادره اعتراض و خواستار محکومیت متهم شده ایت . اکنون نظر شما:

الف: رد اعتراض به بازداشت صحیح است یا خیر ؟ چرا ؟
ب: رای صادره نسبت به هر کدام از متهم و شاکی غیاب است یا خیر ؟ چرا ؟
ج : نظر شما در خصوص ضبط وثیقه چیست ؟
د: مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به اتهامات را مشخص فرمائید.

2-    شخصی که ساکن شیراز است در تهران به اتهام نشر اکاذیب ( در تهران ) تحت تعقیب قرار گرفته ، دادسرای شسیراز در مقام اجرای نیابت مبنی بر تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مبادرت به احضار متهم نموده است. متهم با استفاده از الفاظ رکیک ، دادرس دادگاه شیراز را مورد توهین قرار می دهد. دادرس دادگاه توهین را صورتجلسه کده همراه شکایت خود نزد دادستان می فرستد و متهم به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت جزای نقدی و به اتهام توهین به زندان و شلاق محکوم می گردد. سپس دادستان از دادگاه صادر کننده رای اخیر می خواهد با توجه به سابقه مکومیت متهم به نشر اکاذیب نسبت به تشدید مجازات اقدام کند . اکنون :

1- مرجع یا مراجع رسیدگی به اتهامات کجاست ؟ چرا ؟
2- آیا درخواست دادستان برای تشدید مجازات صحیح بوده است ؟ چرا ؟
3- در صورت صحیح بودن ، حداکثر مجازاتی را که می توان برای متهم در نظر گرفت چه میزان است چرا ؟
4- در صورت اعتراض به قرار تامین صادره ، مرجع رسیدگی به اعتراض قرار صادره کدام مرجع است؟
 


 

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.