جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

باز-فروش-مبیع-در-کنوانسیون-بیع-بین-المللی-کالا-1980-و-بررسی-امکان-آن-در-حقوق-ایران

مجله پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس دوره 15 شماره 1 و پیاپی 71 1390

دریافت فایل