جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویب-نامه-در-خصوص-افزایش-میزان-جریمه-های-نقدی-موضوع-قانون-اصلاح-ماده-13-قانون-مواد-خوردنی،-آشامیدنی،-آرایشی-و-بهداشتی

شماره174741/ت50076هـ                                                         21/11/1392

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت‌وزیران در جلسه 16/11/1392 به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (13) اصلاحی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی" href="/tags/31227/قانون-مواد-خوردنی،-آشامیدنی،-آرایشی-و-بهداشتی/" class="link">قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب 1379ـ تصویب نمود:

میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (13) مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی" href="/tags/31227/قانون-مواد-خوردنی،-آشامیدنی،-آرایشی-و-بهداشتی/" class="link">قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از نود هزار (90.000) ریال به صد و نود هزار (190.000) ریال و از یک میلیون و هشتصد هزار (1.800.000) ریال به سه میلیون و هفتصد هزار (3.700.000) ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری