جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قرار-عدم-استماع-دعوی-به-لحاظ-عدم-واخواست-در-مهلت-مقرر-قانونی

قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانونی 

قرار عدم استماع دعوی - صدور حکم بر عدم استماع دعوی به اعتبار امر مختومه - قرار عدم استماع دعوی اعتراض بر ثبت - تجدید دادخواست - قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم ارائه دلیل وراثت انحصاری - قرار عدم استماع دعوی به دلیل مالک نبودن خوانده بر ملک متنازع فیه - قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم مالکیت رسمی خواهان بر ملک مورد دعوی - قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم ارائه گواهی مبنی برعدم قابلیت افراز مال مشاعی - قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه به علت عدم رسیدگی اولیه دیوان عدالت اداری - مقایسه بین قرار عدم صلاحیت و قرار عدم استماع دعوی 

دریافت فایل