جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

مالی-یا-غیرمالی-بودن-دعوای-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-بیع-مال-غیرمنقول-ثبت-شده-مسموع-و-یا-مسموع-نبودن-این-دعوا

چکیده:

در یران پس از شروع حاکمیت قانون ثبت تاکنون دکترین حقوقی و رویه‌ی قضیی بر مالی بودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستقر گردیده است.

نظریه مالی بود