جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

رای-شماره-1320-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-7-صورتجلسه-مورخ-1-3-1373-کمیسیون-ماده-5

رأی شماره 1320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1/3/1373 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند 23 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ 28/8/1388

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد 

شماره هـ/90/593                                                                        28/8/1393

تاریخ دادنامه: 19/8/1393      شماره دادنامه: 1320       کلاسه پرونده: 90/593

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسـته: ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1/3/1373 کمیـسیون مـاده 5 شـورای عالـی شـهرسازی و معماری مـستقر در اسـتان کرمانشـاه و ابطال بند 23 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ 28/8/1388

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 98809 ـ 7/6/1390 ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 1/3/1373 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استان کرمانشاه و ابطال بند 23 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ 28/8/1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً، بند 23 مصوبه مورخ 28/8/1388 و بند 7 مصوبه مورخ 1/3/1372 کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری استان کرمانشاه از جهت انطباق با قوانین مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می‌شود:

الف ـ کمـیسیون مـاده 5 قانـون شـهرسازی و معـماری استان کرمـانشاه در بنـد 23 مصـوبه مـورخ 28/8/1388 و بنـد 7 مصوبه مـورخ 1/3/1372 تصویب کرده است:

«پیرو بند 7 مصوبه مورخ 1/3/1372 کمیسیون ماده 5 که طی آن مدت اعتبار مصوبات تغییر کاربری کمیسیون برای اخذ پروانه یک سال تعیین شده است و در آن قید شده «در صورتی که متقاضیان اقدامی در جهت اخذ پروانه و شروع به کار به عمل نیاورند، مصوبه مذکور پس از انقضای مدت یک سال فاقد اعتبار بوده و برای تعیین تکلیف کاربری پلاک، موضوع مجدداً باید در کمیسیون ماده 5 مطرح گردد» مقرر شد علاوه بر مصوبات تغییر کاربری، کلیه دیگر مصوبات کمیسیون ماده 5 نیز مشمول تصمیم فوق شوند.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

ب ـ در بند 7 مصوبه مورخ 1/3/1373 کمیسیون مزبور تصویب شده است:

«نظر به این که برخی از متقاضیان تغییر کاربری زمین (اعم از دستگاههای دولتی و بخش خصوصی) پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و پس از گذشت چندین سال اقدامی برای دریافت پروانه و احداث بنا طبق مصوبه به عمل نمی‌آورند. مدت اعتبار مصوبات تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 برای اخذ پروانه و شروع عملیات ساختمانی حداکثر یک سال تعیین می‌شود و در صورتی که متقاضیان اقدامی در جهت اخذ پروانه و شروع به کار به عمل نیاورند، مصوبه مذکور پس از انقضای مدت یک سال فاقد اعتبار بوده و برای تعیین‌تکلیف کاربری پلاک، موضوع مجدداً باید در کمیسیون ماده 5 مطرح شود. این تصمیم کلیه مصوبات تغییر کاربری قبلی ماده 5 را نیز شامل می‌گردد».

ج ـ با توجه به این که در ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و بند 8 ماده 3 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل»، بر عهده کمیسیون ماده 5 نهاده شده است. و در بند (3) ماده (1) قانون «تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن» مصوب 1353، هم تنظیم نحوه استفاده از زمینهای شهری در سـطح محلات مخـتلف شـهر و... بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلـیه عوامل مـختلف شهری بر عهده آن کمیـسیون گذاشته شده است، اما در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط، اختیاری برای کمیسیون در تعیین مهلت برای متقاضیان در جهت اخذ پروانه و شـروع به احداث ساختمان ملاحظه نمی‌شـود و وقتی نیز کمـیسیون اجازه تغیـیر کاربری می‌دهد، این اجـازه جـزو حقوق مکـتسبه متقاضی محسوب می‌شود، لذا لغو این حق در یک مهلت زمانی، غیرقانونی تشخیص می‌شود.

مضافاً، در خصوص تعمیم این حکم به کلیه مصوبات تغییر کاربری قبلی و کلیه مصوبات دیگر کمیسیون با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، تصمیم خلاف قانون است. تقاضا می‌شود، دستور فرمایید در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور تصمیمات فوق در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن بندهای 7 و 23 صورتجلسه کمیسیون مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن بند 7 صورتجلسه مورخ 1/3/1373 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری:

«7ـ نظر به این که برخی از متقاضیان تغییر کاربری زمین (اعم از دستگاههای دولتی و بخش خصوصی) پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و پس از گذشت چندین سال اقدامی برای دریافت پروانه و احداث بنا طبق مصوبه به عمل نمی‌آورند، مدت اعتبار مصوبات تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 برای اخذ پروانه و شروع عملیات ساختمانی حداکثر یک سال تعیین می‌گردد و در صورتی که متقاضیان اقدامی در جهت اخذ پروانه و شروع به کار به عمل نیاورند مصوبه مذکور پس از انقضای مدت یک سال فاقد اعتبار بوده و برای تعیین تکلیف کاربری پلاک، موضوع مجدداً باید در کمیسیون ماده 5 مطرح گردد. این تصمیم کلیه مصوبات تغییر کاربری قبلی کمیسیون ماده 5 را نیز شامل می‌گردد.

  بند 23 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ 28/8/1388:

دریافت فایل