×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1401-04-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-734-مورخ-1401-04-07-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

عدم تسری مزایا و فوق‌العاده مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند

ادامه مطلب ...

رای شماره های 610 الی 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-610-الی-612-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۶۱۰ الی ۶۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعالم تعارض در خصوص امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان

ادامه مطلب ...

رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-615-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۶۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۶ بخش دوم در خصوص شرط عدم اشتغال به کار رسمی و نداشتن تعهد خدمت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر ادامه کار فرد بومی جذب شده در شهر مربوطه همچنین عدم تقاضای انتقال در مدت معین موضوع قسمت )ب( بخش پنجم و بند )ج( بخش پنجم دفترچه راهنمای ۳ ۵ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۷۳۲شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 616 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-616-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۶۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ب ـ۲ قسمت »شرایط اختصاصی« ذیل فصل اول دستورالعمل آزمون پذیرش دورههای تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( مورخ ۱۳۹۹ ۳ ۲۹ با عنوان شرایط الزم جهت شرکت در ۲۲ ۴ ۱۴۰۱ ۹۹۰۰۸۸۰شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 154 مورخ 1401-01-23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-154-مورخ-1401-01-23-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

ابطال ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

ابطال مصوبه ممنوعیت ثبت نام افراد غیربومی در برخی مدارس استان لرستان از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال-مصوبه-ممنوعیت-ثبت-نام-افراد-غیربومی-در-برخی-مدارس-استان-لرستان-از-سوی-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

بخشنامه شماره ۴۳۸۹۸ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۹۶ اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان که متضمن ابلاغ و دستور به اقدام صورتجلسه کمیته جلوگیری، مبارزه با جعل اسناد و مدارک تحصیلی مبنی بر منع ثبت نام افراد غیربومی در مدارس غیردولتی، راه دور و بزرگسال و لزوم اخذ مجوز کتبی از کمیته برنامه‌ریزی آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان است، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 627 هیا عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-627-هیا-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره۲۱ـ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری گلبهار با عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ها را مشمول مفاد ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان ندانست

هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-شهرداری-ها-را-مشمول-مفاد-ماده-12-قانون-حمایت-از-حقوق-معلولان-ندانست

مفاد مکاتبه شماره ۹۸ ۸۰ ۴۲ ۲۳۵۷ ـ ۱۳۹۸ ۹ ۱۳ مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری گیلان که براساس آن شهرداری‌ها که جزء نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن دانسته شده‌اند، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 522 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-522-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۵۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تجویز دریافت حقوق قانونی توسط شهرداری است، اطالق آن در حدی که به عدم ارجاع تخلفات مربوط به رعایت

ادامه مطلب ...

رای شماره 523 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-523-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ـ۲۰ ۲ مورخ ۱۳۹۹ ۶ ۵ وزیر نفت با موضوع ابالغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال ۱۳۹۹ ،اطالق بند مذکور در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکتهای اصل و تابعه وزارت نفت را نیز در بر میگیرد، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 470 و 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-470-و-471-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کالنشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائهدهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 469 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-469-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در نامه شماره ۶۰ ۲۴۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۷ ۹ ۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ماشینآالت و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ ۱۳۹۷ ۱۰ ۱ تا اطالع ثانوی، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-446-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸ ت۵۵۷۸۹هـ ۱۳۹۷ ۱۲ ۱۵ هیأت وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار )یوزانس(، ریفاینانس و بروات مدتدار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷ ۱ ۳۱ معامله، ظهرنویسی و کاالی مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-440-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع » اطالق حکم مقرر در ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۵۹۴شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-445-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج تحت عنوان عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 473 هبات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-473-هبات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق ماده ۲۵ تعرفه و عوارض بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ شهرداری قم نسبت به مواردی که شهرداری در ازای تکالیف به پاسخگویی به استعالمات صورت گرفته عالوه بر هزینه کارشناسی و خدمات بازدید در استعالم، به اخذ وجه از شهروندان اقدام میکند، از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 610 الی 612 مورخ 1401-04-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-610-الی-612-مورخ-1401-04-07-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نماینده حقوقی دستگاه اجرایی، مجاز به تفویض اختیار طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-430-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق مکاتبات شماره ۹۹ ۸۰ ۲۱ ۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹ ۲ ۳۰ ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۷۳شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 340 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-340-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۱۲شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-383-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۸۳۱شماره

ادامه مطلب ...