×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

رای شماره 522 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-522-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۵۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ تبصره ۲ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک که متضمن تجویز دریافت حقوق قانونی توسط شهرداری است، اطالق آن در حدی که به عدم ارجاع تخلفات مربوط به رعایت

ادامه مطلب ...

رای شماره 523 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-523-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲ نامه شماره ۳۶۹ـ۲۰ ۲ مورخ ۱۳۹۹ ۶ ۵ وزیر نفت با موضوع ابالغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال ۱۳۹۹ ،اطالق بند مذکور در حدی که کارکنان غیرعملیاتی و غیرتخصصی شاغل در شرکتهای اصل و تابعه وزارت نفت را نیز در بر میگیرد، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 470 و 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-470-و-471-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شمارههای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کالنشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائهدهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 469 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-469-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در نامه شماره ۶۰ ۲۴۲۸۷۵ ـ ۱۳۹۷ ۹ ۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ماشینآالت و تجهیزات خط تولید، راهسازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ ۱۳۹۷ ۱۰ ۱ تا اطالع ثانوی، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-446-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۳ بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۶۹۳۶۸ ت۵۵۷۸۹هـ ۱۳۹۷ ۱۲ ۱۵ هیأت وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی مدتدار )یوزانس(، ریفاینانس و بروات مدتدار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷ ۱ ۳۱ معامله، ظهرنویسی و کاالی مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-440-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع » اطالق حکم مقرر در ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۵۹۴شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-445-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای ۳ـ۱۲ و ۳ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج تحت عنوان عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 473 هبات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-473-هبات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق ماده ۲۵ تعرفه و عوارض بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ شهرداری قم نسبت به مواردی که شهرداری در ازای تکالیف به پاسخگویی به استعالمات صورت گرفته عالوه بر هزینه کارشناسی و خدمات بازدید در استعالم، به اخذ وجه از شهروندان اقدام میکند، از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 610 الی 612 مورخ 1401-04-07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-610-الی-612-مورخ-1401-04-07-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نماینده حقوقی دستگاه اجرایی، مجاز به تفویض اختیار طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-430-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق مکاتبات شماره ۹۹ ۸۰ ۲۱ ۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۹ ۲ ۳۰ ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۷۳شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 340 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-340-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۳۱۲شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-383-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۸۳۱شماره

ادامه مطلب ...

ابطال مصوبه شورای اسلامی اصفهان در خصوص افزایش عوارض حق الثبت اسناد رسمی

ابطال-مصوبه-شورای-اسلامی-اصفهان-در-خصوص-افزایش-عوارض-حق-الثبت-اسناد-رسمی

بند ۴ مصوبه شماره ۲۸ ۳۱۲۰ ـ ۱۳۸۳ ۸ ۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان افزایش عوارض ۸% حق‌الثبت اسناد رسمی به ۱۰% ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-427-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲ الیحه بودجه سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۵۵۱شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-428-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آییننامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۱ ۶ ۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره ۲۱۱ ۴۳۰۰ ۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۱ ۷ ۷ معاون فنی و حقوقی سازمان ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۴۹۳شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-429-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیونهای رسیدگی به اختالفات گمرکی مبنی بر مطالبه مابهالتفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کاالهای ترخیص ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۳۰۸۲شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 396 و 397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-های-396-و-397-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره های ۳۹۶ و ۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲ ـ ۱۳۹۹ ۴ ۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مبنای برخورداری از مزایای پیشبینی شده برای جانبازان ۱ـ در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی ۲ـ قابل اعمال دانسته نه از تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-311-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۲ بند )ب( ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند )ج( ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-313-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰ ۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸ ۲ ۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم، از آن جهت که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 318 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-318-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق شق )چ( بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۹۸ ۳ ۷ هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصالحات بعدی که مقرر داشته است سهامداران نیز مشمول ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران هستند توسط هیأتمدیره بورس به تخلفات انضباطی آنها رسیدگی میشود، در غیر مواردی که کارگزار معاملهگر اوراق بهادار را به نام و حاسب خود معامله میکند، ابطال شد

ادامه مطلب ...