با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

هفده + = 27