با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

- دو = 12