با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

+ هشت = 19