با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

+ هفت = 20