با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

دوازده + = 19