با تشکر

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

دوازده + = 16