با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

چهارده - = 3