با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

- نوزده = 1