با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

پانزده - = 13