با تشکر از شما

فرم ذیل را با دقت پر نمایید

سیزده + = 24