×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-313-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در جزء ۳ بند )الف( نامه شماره ۶۰ ۳۷۶۰۵ ـ ۱۳۹۸ ۲ ۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ممنوعیت صادرات برخی اقالم، از آن جهت که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 318 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-318-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطالق شق )چ( بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۹۸ ۳ ۷ هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصالحات بعدی که مقرر داشته است سهامداران نیز مشمول ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران هستند توسط هیأتمدیره بورس به تخلفات انضباطی آنها رسیدگی میشود، در غیر مواردی که کارگزار معاملهگر اوراق بهادار را به نام و حاسب خود معامله میکند، ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 319 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-319-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع »۱ـ بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۰ ۲۵۳۰ ۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷ ۱۱ ۱۵ شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محلهای شهر تهران است از تاریخ تصویب ابطال شد ۲ـ بند ۵ مصوبه شماره شورای اسالمی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربری بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی وفای به عهد

ماهیت-حقوقی-وفای-به-عهد

وفای به عهد از اموری است که می توان به صورت حقوقی به آن پرداخت ایفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد از دیگر نام های وفای به عهد به شمار می روند در زبان عامیانه منظور از وفای به عهد بر سر عهد و پیمان بودن است اما در اصطلاح به عملی که فرد در قرارداد نسبت به انجام آن متعهد شده است، وفای به عهد گفته می شود اگر بخواهیم به زبان ساده، ماهیت حقوقی وفای به عهد را اعلام کنیم، باید بگوییم که وفای به عهد به معنای اجرای قرارداد است

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم آنی است

رای-وحدت-رویه-جدید-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-تغییر-کاربری-اراضی-زراعی-و-باغ-ها،-جرم-آنی-است

دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید درباره مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد و اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عالی کشور این جرم را یک جرم «آنی» دانسته است

ادامه مطلب ...

رای شماره323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره323-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای )الف( و )ح( دستورالعمل نحوه استفاده از امالک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و مدیران شهرداری )ابالغی به شماره ۱۶۰ ۱۶۲ ـ ۱۳۸۲ ۱ ۲۵ وزیر کشور( در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسالمی شهر تهران و اخذ هزینه استهالک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۶۱۹شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 324 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-324-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیأت چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۱۷ ۱۴۲۹ ص ـ ۱۳۹۴ ۱ ۲۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابالغ شده، از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۱۳۶۱شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 306 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-306-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۲ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده است ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-308-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۲ از قسمت شرایط اختصاصی شغلی محیطبان در صفحه ۱۲ دفترچه راهنمای ثبتنام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ که علیاالطالق بیان داشته »در شغل مأمور اجرای محیط زیست دارندگان معافیت پزشکی، امکان شرکت در آزمون را ندارند، ابطال شد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در خصوص اینکه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و تبصره ذیل آن صراحتاً یا به صورت ضمنی نسخ شده است یا خیر، اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ شده باشد، مستند قانونی آن نیز تصریح شود

ادامه مطلب ...

نظریه تکمیلی کارشناسی

نظریه-تکمیلی-کارشناسی

نظریه تکمیلی کارشناسی، نظریه ای است که پس از ارائه نظریه اولیه کارشناس به دادگاه، اعتقاد دادگاه بر ناقص بودن تحقیقات و ناکافی بودن توضیحات کارشناس، صادر و به دادگاه ارایه می شود نظریه تکمیلی کارشناسی همچون نظریه اولیه وی، قابل اعتراض بوده و ارجاع مجدد موضوع، به همان کارشناس اولیه، مستلزم پرداخت هزینه مجدد نیست

ادامه مطلب ...

رای شماره 309 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-309-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره ۹۰۰۰ ۸۳۷۱ ۵۵۰ ـ ۱۳۹۹ ۵ ۱۳ اداره کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه که درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر کرده است بستانکاران این قراردادها به منظور درخواست مطالبات خود مانند سایر اسناد رسمی الزماالجرا به ادارات ثبت مراجعه نمایند، ابطال شد ۷ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۲۷۳۲شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-310-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای شریفیه که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده و براساس آن صرفًا مالکینی که حق شرعی و قانونی خود را استیفاء کردهاند، به پرداخت عوارض بیشتر در قالب عوارض مازاد تراکم ملزم شدهاند، از تاریخ تصویب ابطال شد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظر به اینکه مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است

ادامه مطلب ...

جهیزیه چیست؟

جهیزیه-چیست؟

تامین خواسته جهیزیه، بدین معناست که زوجه می تواند از دادگاه بخواهد تا جهیزیه متعلق به وی را توقیف کرده و از تصرف زوج، خارج کند تا زمانی که حکم قطعی استرداد جهیزیه، صادر شود

ادامه مطلب ...

رای شماره 331 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-331-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰ ۹ ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد ۱۶ ۳ ۱۴۰۱ ۰۰۰۴۱۰۹شماره

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

در صورتی که در قرارداد مشارکت مدنی، یک طرف شراکت مدنی، بانک باشد که ۹۰ درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده است، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب سال ۱۳۸۵ که مقرر داشته است «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»، آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟

ادامه مطلب ...

وحدت زمانی تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع

وحدت-زمانی-تفهیم-اتهام-و-اخذ-آخرین-دفاع

بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری که دارد، به عنوان آخرین دفاع بیان کند هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کرده یا مدرکی ابراز کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است

ادامه مطلب ...

احاله در امور کیفری

احاله-در-امور-کیفری

چنانچه متهم یا متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند یا محلی که متهم مرتکب جرم شده است، از مرجع صالح دور باشد، اما دادگاه دیگری به دلیل نزدیک بودن راحت تر بتواند به موضوع رسیدگی کند، دادگاه می تواند در هر مرحله از رسیدگی کیفری پرونده را از یک حوزه به حوزه دیگر استان بفرستد

ادامه مطلب ...