×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

رأی شماره440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 38427 686 مورخ 7 10 1383 معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن


رأی شمـاره 963 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند


رأی شماره 661 ـ 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8 7 1366 هیأت وزیران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317


رأی شماره 412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک


رأی شماره 668 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره51 5017 ‏مورخ 23 6 1382 و 29663 مورخ 24 7 1382 اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و ‏اداره کل منابع طبیعی استان فارس


اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن


رای شماره 141 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1636 هـ مورخ 30 4 1380 سازمان ملی زمین و مسکن


رأی شماره762 مورخ 7 12 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان تملک باغات به استناد قانون زمین شهری


آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی


اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن


تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده است


دفاتر اسناد رسمی قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون زمین شهری اعم از موات و بایر و دایر مکلف به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیستند


رعایت مقررات در تملک اراضی اشخاص - قبل از تملک دارای طرح مصوب موجود باشد


مهلت اجرای قانون زمین شهری برای تملک اراضی به استناد ماده 9 و تبصره های آن خاتمه یافته است


ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع خلاف قانون است


اصلاحیه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی


ابطال بندهای الف - ب وج قسمت اول صورتجلسه مورخ کمیسیون ماده 5 وضع قواعد آمره مبنی برتقسیم بندی باغها براساس مساحت آنها


خواهانها نیز دلیل مستند ومستدلی که حاکی از عدم ابلاغ و انتشار آگهی باشد به دادگاه ارائه ننمودنند


تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداریها منحصرا از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قایم مقامی مالک مستنکف امکان پذیر است


ابطال ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در مورد تعیین ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط