×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده


رأی شماره 705 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تأثیر هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است و اینکه کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهدبود


آئین نامه داخلی شورای عالی استانها


آئین نامه تعیین نمایندگان کارگر و کارفرما در هیئت حل اختلاف


آئین نامه انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما


آئین نامه انتخاب نماینده کارکنان بانکها در هیئت حل اختلاف مستخدمین بانکها


آئین نامه مربوط به تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف مستخدمین بانکها


قانون اصلاحات ارضی


آئین نامه حداقل مزد


شاکی بعنوان سلاخ اعم از اینکه مستقیماً از سرسلاخ یا شهرداری و یا مشتریان وجهی را دریافت نماید وضعیت وی مشمول مقررات ماده 190 قانون کار خواهد بود


آئین نامه تشکیل هیئت داوری و حل اختلاف


آئین نامه قانون اصلاح توسعه معابر


قانون کار


آئین نامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف


دستورالعمل ارشادی کادر تشخیص و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی


سرایدار ملک شاکی بوده و به امانت بودن ید خود اقرار و اعتراف دارد


تخلفات حفاظتی - خودداری از اجرای بموقع رای هیئت حل اختلاف در خصوص ابقا بکار مجدد - جلوگیری از انجام وظایف قانونی شورای اسلامی کار


صلاحیت عام دادگستری - حکم بر ابطال رای هیئت حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران صادر و اعلام می گردد


تقاضای ابطال رای صادره از سوی هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی در دادگاه عمومی است


صدور سندمالکیت درموضوع دعوی بنام غیرمتصرف محرزبوده لذاحکم برابطال سندمالکیت موضوع دعوی که برمبنای رای غیرصحیح هیئت حل اختلاف موضوع ماده 148 صادرگردیده داده میشود