×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

شهرداریها موقع تفکیک اراضی و باغات و یا صدور پروانه های ساختمانی و مغازه و غیره بشرح فهرستی وجوه زیادی از متقاضیان اخذ نمایند


استانداری محترم همدان تفکیک باغات ممنوع و غیر قانونی اعلام نموده است


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 11 دیوان


اعتراض به اضافه دریافت بهره و زیان ناشی از صدور اجرائیه و فروش خانه مسکونی


کاربری کل محوطه داخل جاده های احداثی را کاربری میدان (اصطلاح جدید فضای سبز در اختیار مالک) اعلام نموده است


بر قرار گرفتن یک باب مغازه در طرح پارکینگ معترض بوده


تقاضای ابطال مصوبه جلسه مورخ 1371 3 4 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حریم فضای سبز بزرگراه ها و معابر درجه 1 و 2 شهر تهران


صدور قرار رد شکایت باعتبار امر مختوم منوط بر آن است که قبلا دیوان بموضوع رسیدگی و در اساس یا ماهیت قضیه حکم قطعی صادر کرده باشد


تبدیل و تغییر کاربری افراز تقسیم و تفکیک باغات


وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص تملک ساختمان نیمه تمام و متوقف مورد شکایت مقررات قانونی مربوط از جمله انتشار آگهی و دعوت از مالکین را مراعات نموده


تقاضای ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1372 10 28 کمیسیون ماده 5 قانون معماری و شهرسازی گیلان


تقاضای ابطال بند یک مصوبه مورخ 17 4 70 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان مازندران)


تقاضای ابطال بند 2 مصوبه مورخ 1373 10 4 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی استان سمنان


اعلام تعارض آرا صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آرا صادره از شعبه 14 دیوان و هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


ابطال بخشنامه شماره 1 016 2703 - 1373 4 25 دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت کشاورزی در مورد ادعای انحلال هیاتهای واگذاری در سراسر کشور و ادغام آن در سازمان کشاورزی استانها


اعلام تعارض آرا صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری


باغ از شمول قانون کشت موقت مستثنی است


ابطال بخشنامه شماره 2 5832 مورخ 1371 6 4 ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین در مورد چگونگی اجرای آراء قطعیت یافته دیوان عدالت اداری


اعلام تعارض آرا صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری