×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره 447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره 31426 ت26977هـ ـ 1 7 1381 هیأت وزیران


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال


رأی شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17 11 1387 شورای اسلامی شهر قم


رأی شماره375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه حق بیمه معوقه بالحاظ میانگین حداقل و حداکثر سال محاسبه، خلاف قانون است


رأی شماره762 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرکت ملی نفت در تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قان


رأی شماره 741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهدبود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست


قانون بودجه سال 1389 کل کشور


رأی شماره 648 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر شاندیز درخصوص اخذ بهاء خدمات از کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید اقدام به دریافت پروانه گردیده‌اند


آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور


ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور


رأی شماره 374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 546 مورخ 10 9 1365 سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11 11 1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت


رأی شماره235 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن مصوب جلسه 118 مورخ 19 10 1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر


آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری


رأی شماره801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق سنوات سربازی هنگام بازخریدی


رأی شماره 1011 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه کارگر و وصول آن و احتساب مدت خدمت


رأی شماره 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق بیمه ایام کارکرد که قبلاً پرداخت نشده است


آیین‌نامه مالی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)