×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

قاعده عطف به ماسبق نمودن فقط در مورد قوانین اجازه داده شده و سایرمقررات برخوردار از این اختیارنمی باشد و لذا بخشنامه شهرداری نمیتواند اجازه وصول مبالغی را بابت صدورگواهی پایان ساختمان برای ایام قبل از صدور بخشنامه صادر نماید


در صورت استناد به دفاتر تجاری تاجر ، صرف عدم ابراز آنها مثبت اظهارات طرف نیست و در اینصورت دادگاه به سایر دلائل رسیدگی میکند


اصلاح شناسنامه مشمولان ، از نظرخدمت وظیفه عمومی موثر نبوده و سن آنها از لحاظ خدمت یا معافیت ، براساس مندرجات اولیه ، اولین شناسنامه است و ابطال شناسنامه تابع حکم مذکور نیست


آئین نامه دادرسی اداری شرکتهای دولتی


منع پرداخت حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا مستمری به وکیل ذینفع مغایر قانون است