×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

رأی شماره 454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکو


قانون بودجه سال 92 بخش 2


رأی شماره 621 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3106 2 ش ـ 18 7 1383 شورای اسلامی شهر مشهد


رأی شماره 549 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 9 و 10 و تبصره‌های 2 و 3 از ماده6 آئین‌نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب‌نامه شماره 42053 43040ـ 26 2 1389 هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره 4 ماده 6


رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 201ـ 4 4 1381 شورای اسلامی شهر اهواز


رأی شماره532 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره174ـ7 9 1383


رأی شماره 289 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 8 33676 88 ـ 23 2 1388


رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری


رأی شماره 102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر 5 ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر مشکین‌دشت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر گرمدره


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر کمال‌شهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) کوهسار


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر تنکمان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر محمدشهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر هشتگرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر ماهدشت


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت


رأی شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر نظرآبادبیشتر بخوانید