×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5


اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی اهلیت دارند


شخصی که ظهر برات یا سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده است در هرحال مسئولیت تضامنی دارد و طرح دعوی برعلیه ضامن مقید به مهلت یکساله از تاریخ اعتراض نیست


وجوه و جرائم حاصله در اجرای ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن باید بحساب درآمد شهرداری مربوط واریز شود


رسیدگی به جرائمی که عنوانا در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی میباشد ، در صلاحیت دادسرای انقلاب است


عدم آگاهی متهم به حرمت جمع بین الاختین درصورت عدم وجوددلیل خلاف ازمصادیق زنای محصنه نمیباشد


دردعوی کیفری شاکی خصوصی صرفا بیان کننده شکایت است وتعیین نوع جرم انتسابی بعهده دادگاه است


باتوجه به اوراق پرونده چون دلیلی برعمدی بودن صدمه وارده منجر به مرگ موجودنیست موردازمصادیق قتل عمدی محسوب نمیشود


تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهدارزی نامیده میشود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالاراازتعهدارزی معاف نموده بمعنای جرم ندانستن عمل یاتخفیف مجازات نیست


دستورالعمل اجرای مواد 284 و 285 مکرر قانون اصلاح موای از قانون آئین دادرسی کیفری


تعیین نوع جرم انتسابی و تطبیق آن با مواد قانونی وظیفه دادگاه است


احراز قتل عمدی با بیّنه شرعیّه و نظریّه کارشناس اسلحه شناسی


قتل به اعتبار مهدورالدم بودن مقتول، شبه عمد، قاتل مستوجب پرداخت دیه است


درتعیین مرجع تجدیدنظر، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرّر در حکم


احراز تحقق جعل نیاز به دلایل اثباتی علم آور دارد - استفاده از سند مجعول


قتل عمد با سبق تصمیم به صرف ادعای مهدور الدم بودن مقتول شبه عمد تلقی نمیشود


شرایط احصان - زنا - قتل عمد


زنای موجب حد منوط به علمزانی یا زانیه به حکم و موضوع آن است


اعاده دادرسی - قصاص - قتل


محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست