×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1388ـ


تصویب‌نامه در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی


رأی وحدت رویه شماره 4484- 13 6 1389 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)


آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی


رأی شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها


رأی شماره 321 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک نظریه مورخ 13 3 1377 کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی


ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فروش سه واحد آپارتمان احداثی صادر و اعلام می نماید


قانون افراز و فروش املاک مشاع - تصمیم دادگاه در خصوص مورد تصمیم قضائی در قالب حکم یا قرار تلقی نمی شود


تصمیم دادگاه در مورد فروش مال مشاع به علت غیر قابل افراز بودن واجد صفت رای نیست تا بر اساس عمومات قانون قابل بازنگری و تجدیدنظر باشد قید قابل تجدیدنظر بودن حقی ایجاد نخواهد کرد


فروش مال مشاع با حفظ حقوق مالک منافع آن


تقاضای لغو تبصره ذیل ماده 6 مصوبه اصلاح ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی


اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371 1 19 و اصلاحات بعدی آن و بازنگری سال 1381


تشریفات اعتراض بر تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز


افراز املاک مشاعی که در جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است خارج از صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک میباشد


نداشتن تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز مانع از تقسیم و افراز آن بوسیله اداره ثبت نیست


آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی