×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع درفلات قاره


قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های آلی پایدار


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون


اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


آئین نامه تشکیلات کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‎ ایران و دولت جمهوری قرقیزستان


تصویبنامه راجع به اعلامیه ضمیمه درباره حد خارجی منطقه انحصاری ماهیگیری ایران در خلیج فارس و دریای عمان


قانون عهدنامه مودت بین ایران و ایتالیا


آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


آئین نامه کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی


آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بردرآمد


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا


قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین سیاسی


قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان