×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون نظارت بر رفتار قضات


صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس بدون اخذآخرین دفاع و موافقت دادستان با این قرار تخلف است


انجام مراسم قسامه با اینکه مورد از موارد لوث نبوده و صدورحکم سه ماه حبس برای متهم به قتل تحت عنوان شرکت درمنازعه بدون تفهیم این اتهام و بدون اخذدفاع وآخرین دفاع متهم ، تخلف است


تشکیل دادگاه بدون ذکرتاریخ و بدون اخذ آخرین دفاع ، تخلف است


تشکیل جلسه دادگاه بدون ابلاغ وقت به متهم و صدور حکم بدون دفاع و اخذ آخرین دفاع متهم تخلف است


رئیس دادگاه در احضار متهم بدون ارسال احضاریه و در چگونگی تحقیق ازوی و درعدم اخذ آخرین دفاع ازمتهم وعدم اعلام ختم رسیدگی مرتکب تخلف شده است


صدورقرارتامین منتهی به بازداشت شکات اولیه - افترا


بازپرس دادسرای عمومی درصدور قرار تامین نامتناسب علیه متهمان ، دادیار اظهارنظردرصدورکیفرخواست قبل ازرفع نواقص اعلامی خود مرتکب تخلف شده اند


اقدام دادیار دادسرا بر تشدید قرار تامین وجه التزام به وثیقه بدون تحصیل دلایل جدید و بدون اعلام مراتب به دادستان که منتهی به بازداشت متهم شده علیرغم موجه و مناسب دانستن قرار وجه التزام در بدوامر، تخلف است


دادیار دادسرای نظامی که رئیس زندان را به اتهام لغودستورباقرار وثیقه به مبلغ 5 میلیون ریال بازداشت نمود چون تامین نامتناسب اخذ نموده لذا مرتکب تخلف شده است


دادیار دادسرای عمومی که اتهام و دلایل آن را صریحا به متهم تفهیم ننموده وتامین نامتناسب اخذنموده مرتکب تخلف شده است


بازپرس دادسرای عمومی که قرارتامین وثیقه نامتناسب علیه متهمان صادر وحساب بانکی آنان را مسدود وقرارتامین خواسته ناموجه علیه متهمان آنهم پس ازیکماه ازتاریخ صدورقرارنهائی و فراغت ازرسیدگی صادرنموده است مرتکب تخلف شد


قبل ازابلاغ حکم به محکوم علیه ، دستوراجرای آن که موجب سلب حق تجدیدنظرخواهی میگردد،تخلف است


عدم اخذآخرین دفاع از متهم و عدم اعلام ختم رسیدگی تخلف است


عدم تفهیم اتهام بنحو صریح و در عدم اخذ آخرین دفاع از متهم مرتکب تخلف شده است


صدورقرارکفالت بجای بازداشت موقت تخلف است


عضویت او در ساواک موقتا برای کنترل ایادی کمونیست ومهندسین خارجی و اعضای رومانیائی ، و به مصلحت کشور ایران صورت گرفته


محکومیت کارشناس ، به لحاظ فقدان صلاحیت در امر افراز اراضی غیرمزروعی