×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال1393


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند 3 مصوبه شماره 29687 206 مورخ 19 11 1390 شورا و تبصره‌های آن


تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به ایثارگران


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138)


اصلاح مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران‌حرفه‌ای


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره532 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره174ـ7 9 1383


رأی شماره 223 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت های آموزشی این دانشگاه


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن


اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور


رأی شماره 557 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 9 و 8 از قسمت دوم بندهای 1، 3 و 6 و بندهای 6ـ 3ـ 1ـ 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگی عضویت


مصوبه (جلسه 154ـ 5 10 1390) شورای عالی اداری در مورد ضوابط و نحوه ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای اجرایی


اصلاح مصوبه شماره 39599 206 مورخ 17 8 1390 شورای عالی اداری


مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی


اصلاح مفاد ماده (1) مصوبه شماره 26437 206 مورخ 20 5 1389 شورای عالی اداری