×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

رأی شماره 865 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور


رأی شماره 860 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق و مزایای شاغلین در مناطق محروم


رأی شماره 795 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تکلیف ادارات دولتی به استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرکت نکرده‌اند


رأی شماره803 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم تعلق فوق‌العاده کار با اشعه به دانشجویان دوره دستیاری


رأی شماره593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به قضات دادگستری


رأی شماره643 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار


رأی شماره640 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری


رأی شماره 628 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوة انتقال محل خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها


رأی شماره 616 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و جنگی به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه علاوه بر مرخصی استحقاقی و یا دریافت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط


رأی شماره 555 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی


رأی شماره 515 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور در شرکتهای دولتی


رأی شماره 478 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره6723 د مورخ 23 11 1372، شماره 12596 42 2 مورخ 7 8 1374 و شماره هـ 84 155


رأی شماره 491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده از واحد قبلی در صورت انتقال به واحد دولتی دیگر


رأی شماره 488 ، 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق کارمند مستعفی به دریافت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده


رأی شماره 440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی


رأی شماره 449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار


رأی شماره 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186 1800 مورخ 16 6 1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی


رأی شماره 1500 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم شماره 10796 ق 60 مورخ 6 4 1386 مدیرکل کارگزینی قضات و شماره 3912 16 مورخ 20 4 1386 مشاور معاون اداری، مالی قوه قضائیه


رأی شماره 1060 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء گروه مستخدمین دولت


رأی شماره136 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی