×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی


کنوانسیون راجع به مرور زمان در بیع بین المللی کالا (1974) و پروتکل اصلاحی آن (1980)


کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر


پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


قانون بودجه سال 1340


فوق العاده روزانه قضات وکارمندان اداری و دادگاههای مدنی - فوق العاده روزانه اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی در امور مدنی


صلاحیت دادرس علی البدل دادگاه بخش بعنوان جانشین بازپرس با حضور امین صلح - جانشین بازپرس


صلاحیت دادرس علی البدل در مورد رسیدگی بتخلفات ماموران ابلاغ


ارجاع پرونده بشعب مختلف دادگاه در صورت غیبت رئیس شعبه اول


اجرای اسناد لازم الاجرا - آیا ورقه نکاحیه تنظیم شده در خارج ، در کنسولگری ایران ، سند رسمی لازم الاجرا است ؟


اجرای سند لازم الاجرائی که متعهد آن صغیر است - و طریق ابطال سند لازم الاجرایی که متعهد آن صغیر است


ثبت ملک با وجود انتقال قطعی قسمتی ازآن طی سندرسمی درتاریخ مقدم


دعوی ابطال سند مالکیت معارض - طرز رسیدگی به ابطال سند مالیکت معارض - دعوی ابطال سند مالکیت معارض علیه چه کسی بایداقامه شود؟


اعتراض بر ثبت - قطعیت حکم در اعتراض بر ثبت ملکی که قیمت آن بیست هزار ریال یا کمتراست


اعتراض بر ثبت - مهلت تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت


اعتراض بر ثبت - رد دادخواست اعتراض بر ثبت - تجدیددادخواست