×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


الحاق ماده (13) به آیین‌نامه اجرایی بند (19) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


اصلاح بند (16) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


اصلاح تبصره (2) ماده (5) آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (1ـ 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (1ـ 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (116) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (19) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (29) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های موضوع بند (9ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اولبیشتر بخوانید