×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

الحاق تبصره به ماده (3) اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی


اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال1392 کل کشور


الحاق ماده (13) به آیین‌نامه اجرایی بند (19) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور


اصلاح بند (16) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


اصلاح تبصره (2) ماده (5) آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


تصویب‌نامه در مورد اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور به افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش‌کشاورزی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی)


تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی


اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (1ـ 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (1ـ 38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشوربیشتر بخوانید