×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تذکر به قاضی صادر کننده رای اشتباه واجب نیست


ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به بدن دیه تعیین نشده باشد


صدور حکم بر غیرعمد بودن قتل مسقط حق تجدیدنظرخواهی اولیاءدم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد0


هرکس که حکم به ضرر او صادر شود مصداق (محکوم علیه ) مذکور در ماده 31 است


تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات به اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاو مراتع میباشد


انتقال سرقفلی مغازه مرهونه ، بدون اذن مرتهن نافذ نیست - تصرف در رهن ومنافع عین مرهونه


ماده 27 قانون علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به ( ابداعات و اکتشافات و اختراعات داروئی ) نیز بوده ، از ( فرمولهاوترتیبات دوائی ) موضوع بند 3 ماده 28 قانون مذکور انصراف دارد


اگر خودرو بازداشتی پس از اعلام مراتب بازداشت به راهنمایی ، طبق سند رسمی به غیر منتقل شده باشد این انتقال معتبرنیست


در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدیدنظرازاحکام وقرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو،مهلت تعیین نشده است


انتزاع شهری از حوزه قضایی استان ، موجب نفی صلاحیت دادگاه آن شهر که شروع به رسیدگی کرده است نمی باشد0


دفتر وکالت دادگستری محل پیشه یا کسب یا تجارت نیست


مرجع حل اختلاف بین دادگاه استان و دادگاه عمومی دیوان عالی کشوراست


آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض ، تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد


آئین نامه دادرسی اداری شرکتهای دولتی


رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کارواموراجتماعی قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست


دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص شرع انور است ، اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد و تصمیم شماره 3442 30 مورخ 1369 2 4 هیات عمومی شورای عالی که مفید دریافت مالیات در این زمینه است ابطال میشود


قانونگذار در مورد مالیات دارائی وآخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده است