×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام


قانون شوراهای حل اختلاف


نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک


نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک


شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30 7 1384


آئین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی


راجع به تعهدات ارزی دانشجویی - اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز


آئین نامه مربوط به وصول حق بیمه موضوع قانون بیمه های اجتماعی کارگران


آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری و ادارات تابعه


لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر


تصویبنامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری


تصویبنامه قانونی راجع به تشکیل شورای خانواده


تعیین هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون هزینه های دادگستری


خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست


آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات


لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی


آئین نامه ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک


مواد الحاقی به آئین نامه قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری