×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه ، دعوی مستقلی است که به مستفاد از ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر نیاز به طرح آن دارد


دادرس دادگاه اعلام ختم دادرسی نموده و مکلف بود ظرف یک هفته به صدور رای مبادرت نماید ، 5 ماه بعد از اقدام به صدور رای کرده و از مقررات قانونی عدول وتخلف کرده است


برای تغییر خواسته جلسه دادرسی جلسه ای است که در آن دادرسی صورت گیرد و جلسه اول که تجدید شده جلسه دادرسی نبوده است


در مورد اعلام فوت یکی از اصحاب دعوی دادرس دادگاه می بایست قرارتوقیف دادرسی را صادر نماید


معرفی ورثه خواهان بوسیله طرف مقابل الزامی بوده ، و وراثت باید مستند به گواهی انحصار وراثت باشد


اشتباهات مندرج در دادنامه مورد بحث در عداد اشتباهاتی بوده که با تقاضای اصحاب دعوی به استناد ماده مرقومه قابل تصحیح بوده چون چنین تقاضایی بعمل نیامده ، دادگاه فارغ از انجام این وظیفه بوده است


عدم رعایت نظم و ترتیب در انجام وظایف قانونی و در عدم تعیین تکلیف پرونده های تحت رسیدگی خود پس از صورتجلسه دادگاه


تخلف دادرس دادگاه در نحوه رسیدگی به اعتراض خواهان نسبت به قرار رد دادخواست صادره از دفتر و در تجدید بیمورد جلسات دادگاه


تخلفات انتظامی رئیس دادگاه درعدم رسیدگی به دلایل ، و در صدور رای بدون اعلام ختم رسیدگی و عدم نظارت براموردفتری محرز است


تخلف انتظامی رئیس دادگاه در پذیرش تغییرخواسته و نحوه اقامه دعوی از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی محرز است


محکومیت خوانده آنهم بدون توجه به مدت تصرف او و عدم تحقیق در این مورد تخلف است


دادگاه مدنی خاص با تراضی اصحاب دعوی مجاز به رسیدگی شناخته شده ، ولی انجام چنین امری مستلزم تقدیم دادخواست و تراضی و توافق طرفین در دادگاه است


اخذ توضیح از یک طرف بدون حضور طرف دیگر برای تشحیذ و روشن شدن ذهن دادگاه ، اشکال قانونی ندارد


معترض ثالث دادخواست خودرا مسترد داشته نه دعوی را، اقدام دادگاه به رد دعوی به اتکای ماده 298 و صدور قرار تاخیر و توقف اجرای حکم بدون اخذ تامین تخلف از مقررات قانونی است


در جلسه اول اصول اسناد ارائه نشده و دادگاه جهت تحقیق و ملاحظه اصول اسناد مجاز بوده و تخلف نکرده است


با فرض اینکه خط خوردگی و اصلاح مشخصات خوانده در ردیف مربوطه ناشی از عمل خود او بوده یا دیگران ، این امر نتیجه بی توجهی دادگاه است که به لایحه تقدیمی خواهان در این خصوص ترتیب اثر نداده است


تعیین کارشناس و عدم ابلاغ مراتب و عدم تعیین مهلتی که کارشناس باید نظر خود را تقدیم دارد و هم چنین صدورحکم اصلاحی که از موارد اصلاح حکم خارج بوده و تخلف است - تخلفات وی بنظراین دادگاه صرفا ناشی از عدم تجارب او در کار قضایی تشخیص می گردد


وقتی قرار سقوط دعوی صادر می شود که مدعی دعوی خود را استرداد کند و در پرونده امر خواهان دعوی خود را استرداد نکرده


هیچ دادگاهی قانونا حق ندارد از موضوع و حدود خواسته خارج شود و مکلف است که دعوی مطروحه را به همان جهت و کیفیتی که مطرح شده رسیدگی و باتوجه به مستندات ابرازی خواهان اتخاذ تصمیم نماید


دادگاه از نظر شکلی به رعایت اصول قانونی مکلف بوده که تشکیل دادگاه را در ترکیب و نظرخواهی از مشاور رعایت کند