×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

باگذشت شاکیه دربزه مزاحمت برای بانوان وپس ازاصدارحکم قطعی محکومیت صادره بارعایت ماده 25 قانون اصلاح پاره ای قابل تنزیل است


اعلام گذشت شاکی قبل ازصدورحکم قطعی از موارد اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری نمی باشد


قتل به اعتبار مهدورالدم بودن مقتول، شبه عمد، قاتل مستوجب پرداخت دیه است


درتعیین مرجع تجدیدنظر، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرّر در حکم


شرایط احصان - زنا - قتل عمد


دریافت وجوه بطور علی الحساب و واریز نمودن مجدد آن بحساب دولت از مصادیق اختلاس نمیباشد


حریق عمدی - قتل عمد


عدم رعایت نظامات مربوط به پرواز هواپیما - قتل شبه عمد


اگرحکم دادگاه کیفری درموردضرروزیان ناشی ازجرم قابل رسیدگی در دیوانعالی کشورباشدحکم جزائی هم به تبع آن قابل رسیدگی دردیوان عالی کشور است


اگروقوع قتل غیرعمدی قبل ازقانون تعزیرات باشدمقررات قانون تعزیرات قابل اعمال نیست


با وصف ادعای عدم تعلق امضای ذیل چک از سوی مشارالیه و ارجاع امر به کارشناس جهت احراز واقعیت موضوع اقدامی جهت پرداخت دستمزد کارشناس به عمل نیاورده است


چک در وجه حامل صادر گردیده و به این اعتبار وجه آن از دارائی متهم خارج و متعلق حق غیر است


عدم رعایت ماده 263 آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار و سقوط و فوت کارگر


فحاشی و مزاحمت - رفع مزاحمت


صدور حکم محکومیت ورشکسته به تقصیر به تحمل یکسال حبس تعزیری - اجرای موقت حکم محکومیت کیفری


فراز صحنه تصادف


تعیین جزای نقدی برای متخلف بر اساس تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی تکلیف است


نظر به اینکه اولیای دم مطالبه قصاص داشته اند نه دیه ، صدورحکم به پرداخت دیه موجه نمی باشد


قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی


دلیلی دائر براین که سبب اقوی ازمباشرباشددر پرونده امرمشهودنیست