×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

نظربه ماده 38 قانون استخدام کشوری که بموجب آن تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده های شغلی ومیزان فوق العاده هاوازدیادیاتقلیل یاحذف آن منوط به پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران است


بشرط وجودقراردادبین مالک وسیله نقلیه وموسسات مسافربری ،بیمه رانندگان وکمک رانندگان ومهمانداران وسائط نقلیه مسافربری زمینی ،برعهده صاحبان موسسات مسافربری مربوطه است


صلاحیت هیئت پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجادمحیط مساعدبرائرشدنهادهای انقلاب دروزارتخانه و دانشگاههاوبانک هاوموسسات وشرکتهای دولتی ناظربه رسیدگی به وضعیت مستخدمین شاغل بوده و افراد بازنشسته راشامل نمی گردد


بند ب ماده دو لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت ، حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در موردتبدیل وضیعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمیکند


برقراری فوق العاده شغل به مستخدم دولت مادامیکه منطبق با مقررات نباشدحق مکتسبی برای مستخدم ایجادنمیکند


شورای سازمان اموراداری و استخدامی براساس قانون استخدام شرکتهای دولتی صلاحیت رسیدگی به شکایات تضییع حقوق استخدامی مربوط به ایام قبل ازتصویب قانون مذکور را دارد حتی اگر شاکی درآن ایام کارمند دولت محسوب نشود


دوران آمادگی بخدمت در صورتی جزو سابقه خدمت رسمی حساب میشودکه آمادگی و انتظار خدمت به تقاضای مستخدم نباشد


در قانون بازسازی جرایمی که اعمال مجازات نسبت به آنهامنوط به اثبات قبلی دردادگاه است احصاءگردیده ودرغیرمواردمذکوراعمال سایرمجازاتهابلامانع است


در صورتیکه براساس مقررات در تاریخ معینی با بازخریدی خدمات کارمند موافقت شده باشد تاخیردرصدورحکم بازخریدی درایامی بعد از تاریخ فوق ایرادی به اصل تائید بازخریدی وارد نمیسازد


استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 1358 12 27 سالب حق استفاده پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی نیست


تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت بدون این که واجد شرایط و اوصاف خاص ماموریت موقت باشد از مصادیق انتقال قطعی مستخدم محسوب و موجب پرداخت فوق العاده محرومیت است


در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی مدتی منظور نگردیده است


در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 07 12 ژاندارمری مجاز به بازنشسته و بازخریدکردن پرسنل خود طبق شرایط این قانون است


ملاک پرداخت حقوق وظیفه وراث مستخدم بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی اومیباشدودرخواست اصلاح حقوق وظیفه مبنای قانونی ندارد


دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است


بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد


مدت کارآموزی قضائی کارآموزان قضائی جزءخدمت اداری آنان محسوب نمی گردد


مستخدم با تغییرمحل جغرافیائی مستحق هزینه سفر و نقل مکان میباشد ، هرچندکه تغییرمحل برای اجرای حکم محکومیت اداری مستخدم باشد


در صورتیکه مستخدم راسا توسط اداره بازنشسته شود ، اعطای چهارماه مرخصی ذخیره شده استحقاقی الزامی است